Відповідальність за порушенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальність за порушенняАнтимонопольного законодавства та

Економічної конкуренції

Стаття 37 Господарського кодексу України та Законом Ук­раїни "Про захист економічної конкуренції" визначається відпо­відальність суб'єктів господарювання за порушення антимоно­польного законодавства шляхом застосування таких видів санкцій:

/. Майнова відповідальність як санкція За порушення анти­монопольного законодавства та економічної конкуренції (у тому числі за зловживання монопольним становищем на ринку, укла­дення неправомірних угод між підприємцями, дискримінація підприємців органами влади і управління та недобросовісна кон­куренція), що передбачена ст. 20 Закону України "Прозахистеко-номічної конкуренції" та ст. 19 Закону України " Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", у формі штрафу, який накладається на підприємців та юридичних осіб у розмірі до п 'яти відсотків ви­ручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України і його територіальним відділенням накладається штраф у розмірі до 0,5 відсотка виручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

У випадку неможливості обчислення виручки підприємця або при її відсутності штрафи, зазначені в абзаці другомузазначеної


Розліл 16. Правові засали обмеження монополізму в економіці..[ 231

статті, накладаються у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Оперативно-господарська відповідальність може застосову­ватись як самим Антимонопольним комітетом, так і відповідни­ми органами влади і управління. При цьому Антимонопольним комітетом здійснюється примусовий поділ монопольних утво­рень. Найбільш поширеним видом оперативно-господарських санкцій, які застосовуються владними органами, є: скасування ліцензій та припинення зовнішньоекономічних операцій.

У випадках, коли підприємці зловживають монопольним ста­новищем на ринку, Антимонопольний комітет має право прийня­ти постанову про примусовий поділ монопольних утворень. Зазна­чена санкція не застосовується у випадках:

—при неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;

—за наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, їх структурних підрозділів чи структурних одиниць, якщо ча­стка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової про­дукції підприємства (об'єднання тощо) не перевищує ЗО %.

Скасування ліцензій здійснюється органами, зазначеними в Законі України "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності" за поданням, внесеним Антимонопольним комітетом.

Розгляд справ про порушення

Антимонопольного законодавства та

Недобросовісну конкуренцію

Основною функцією органів, що здійснюють державний кон­троль за дотриманням антимонопольного законодавства та еконо­мічної конкуренції, є розгляд справ про його порушення. Така діяльність Антимонопольного комітету здійснюється відповідно до Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонополь­ного законодавства України, затверджених Антимонопольним ко­мітетом України 19 квітня 1994 р. Ці Правила визначають порядок розгляду Антимонопольним комітетом України та його терито­ріальними відділеннями справ про порушення положень законів


232 І С.Й. Кравчук. Госполарське право України

України "Про обмеження монополізму та недопущення недобро­совісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про захист економічної конкуренції" та "Про Антимонопольний комітет Ук­раїни" . Такі справи у межах компетенції розглядаються:

—Комітетом;

—пскяійно діючою адміністративною колегією;

—тимчасовою адміністративною колегією;

—державним уповноваженим;

—головою відділення.

Голові відділення Антимонопольного комітету підвідомчі спра­ви про:

—зловживання монопольним становищем, неправомірні уго­ди між підприємцями, недобросовісну конкуренцію на відповідному регіональномуринку;

—дискримінацію підприємців місцевими органами держав­ної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, регіональними органами управління гро­мадських організацій та об'єднань підприємців;

—неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо не­достовірної інформації;

—ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень посадових осіб відділення;

—адміністративні правопорушення, передбаченіст.ст. 164-3, 166-1,166-2,166-3 і 166-4 Кодексу України про адмініст­ративні правопорушення.

Державному уповноваженому підвідомчі справи про:

—зловживання монопольним становищем, неправомірні уго­ди між підприємцями, недобросовісну конкуренцію на за­гальнодержавному ринку;

—примусовий поділ монопольних утворень регіонального ринку;

—ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Комітету;

—ухилення від виконання вимог нормативних актів Комітету підприємцями в частині питань, що відносять до компе­тенції Комітету, адміністративних колегій чи державного уповноваженого;

— неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо
недостовірної інформації до Комітету;


Розаіл 16. Правові засали обмеження монополізму в економіці.] 233

— адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 164,
166-1,166-2,166-Зі 166-4 Кодексу України про адміністра­
тивні правопорушення.

Тимчасовій адміністративній колегії підвідомчі справи про примусовий поділ монопольних утворень, що діють на державному ринку.

Постійно діючій адміністративній колегії підвідомчі справи про:

— дискримінацію підприємців посадовими особами цент­
ральних органів державної виконавчої влади, обласних,
Київськоїта Севастопольської міськихдержавних адмініст­
рацій, їх керівниками та місцевими Радами, центральни­
ми органами управління всеукраїнських громадських

організацій;

— ухилення від виконання вимог нормативних актів Комітету
центральними органами державної виконавчої влади, об­
ласними, Київською та Севастопольською міськими дер­
жавними адміністраціями, їх керівниками та Радами, цент­
ральними органами управління загальноукраїнських гро­
мадських організацій.

Варто відмітити, що комітет може прийняти до свого провад­ження і розглянути будь-яку справу про порушення. Крім того, го­лова Комітету та його заступники мають право на клопотання сторін та третіх осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи витребувати будь-яку справу, що знаходиться у провадженні органу чи посадової особи, уповноважених розглядати справу, і передатнії на розгляд іншого органу чи посадової особи.

Підставами для порушення провадження справи можуть бути:

—подання органів влади і управління, заяви підприємців, гро­мадських об'єднань, громадян;

—подання посадовців Антимонопольного комітету чи відділень щодо безпосередньо виявлених ознак порушень.

Заява про порушення розглядається протягом ЗО календар-нихднівдержавним уповноваженим чи головою відділення за на­явності ознак порушення антимонопольного законодавства чи за­конодавства про захист економічної конкуренції. Державним упов­новаженим відділення приймається рішення про початок розгляду справи, про що письмово повідомляються сторони.

Справи розглядаються:


234 \_______________ С.И. Кравчук. Госполарськє право України

—про неподання, несвоєчасне подання інформації—у п'я-тиденний термін з дня внесення подання Антимонополь-ному комітету чи його відділенню;

—про примусовий поділ монопольних утворень—у шести­місячний термін;

—всі інші справи - у тримісячний строк з дня прийняття державним уповноваженим, головою відділення розпоряд­ження про початок розгляду справи.

Останні два терміни можуть бути продовжені для розгляду додатково ще на два місяці.

Провадження по справі проходить наступні стадії:

1. Початок розгляду справи.

2. Розгляд справи по її суті (можливе проведення експертиз).

3. Прийняття рішення.

4. Перевірка рішення шляхом апеляційного оскарження.

5. Перегляд рішення Антимонопольного комітету.

6. Оскарження рішення у суді чи господарському суді.

За результатами розгляду справи орган або посадова особа прий­має:

—постанову—з питань примусового поділу монопольних ут­ворень;

—рішення - при вирішенні по суті інших справ прб пору­шення антимонопольного законодавства чи економічної конкуренції.

Рішення чи постанова Антимонопольного комітету або його відділення набирає чинності через 10 днів і є обов'язковими для виконання.

У згаданих документах вказуються результати розгляду спра­ви по суті, наводяться мотиви рішення, зазначаються дії, які сторо­ни повинні виконати або від яких утриматися, та терміни їх вико­нання.

У випадку встановлення ознак злочину орган чи посадова особа, які розглядають справу, вносять подання у правоохоронні органи або надсилають їм відповідні матеріали для розгляду по суті.

Рішення у справах про порушення Антимонопольного зако­нодавства чи економічної конкуренції можуть бути оскаржені до суду, господарського суду в порядку, передбаченому ст. 24 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення конку-


Розліл 17. Правове регулювання зовнішньоекономічноїліяльносгі\ 235

ренції у підприємницькій діяльності". Подання заяви не зупи­няє виконання рішень на час розгляду справи в суді чи госпо­дарському суді, якщо ними не винесено рішення про припинення дії вказаних актів.

Контрольні запитання

1. Якими нормативними актами передбачаються правові основи обмеження і попередження монополізму в Україні?

2. Що вважається предметом зловживання монопольним станови­щем?

3. Які завдання ставляться перед Антимонопольним комітетом?

4. Які види санкцій застосовуються за порушення антимонополь­ного законодавства до суб'єктів підприємницькоїдіяльності?

5. Який порядок розгляду справ про порушення антимонопольно­го законодавства?


С.Й. Кравчук. Госполарське право України

РОЗДІЛ 17

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.018 с.)