Договори фрахтування та транспортної експедиції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Договори фрахтування та транспортної експедиціїСуб'єкти господарювання, що беруть участь у правочинах постав­ки, зазвичай не мають у своєму розпорядженні власних транспортних засобів, аби самостійно виконувати доставлення вантажів. Як прави­ло, покупці вдаються до послуг професійних перевізників — власни­ків транспортних засобів, купуючи у них послуги з доставки товару (транспортні послуги). Правочин купівлі-продажу транспортних послуг, в широкому сенсі, прийнято називати фрахтуванням.

Ця операція оформляється особливими документами: договором фрахтування (Contract of Affreightment;), який зазвичай називається чартером (Сharter Раrtу), якщо наймається ціле судно; договором перевезення вантажу (Contract of Carriage of Goods), що підтвер­джено коносаментом (Вill of Lading), якщо йдеться про несудову (невелику) партію вантажу, або транспортною накладною.

Умови перевезення вантажів окремими видами транспорту визначаються транспортними кодексами, статутами та іншими нормативно-правовими актами (ч. 5 ст. 307 ГК)

Відповідно до ст. 912 ЦК, за договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для переве­зення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам.

Відповідно до ст. 203 КТМ України за договором чартеру (фрахту­вання) судна на певний час судновласник зобов'язується за обумов­лену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на певний час.

Чинне законодавство встановлює два види фрахтування мор­ських суден:

14) тайм-чартер — це фрахтування судна, за умовами якого судно може бути укомплектоване екіпажем;

15) бербоут-чартер — фрахтування, за умовами якого судно не споряджається і не укомплектовується екіпажем.

Договір фрахтування судна на певний час має бути укладений у письмовій формі. Наявність і зміст договору фрахтування судна на певний час можуть бути доведені виключно письмовими доказами. У договорі фрахтування судна на певний час мають бути вказані: найменування сторін договору, назва судна, його технічні і експлу­атаційні дані (вантажопідйомність, вантажомісткість, швидкість тощо), район плавання, мета фрахтування, розмір фрахту, строк дії договору, місце прийому і здача судна.

Відповідно до ст. 61 Повітряного кодексу України, чартерне повітряне перевезеннявиконується на підставі договору чартеру (фрахтування повітряного судна), за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю місткість одного чи кількох повітряних суден на один або кілька рейсів для повітряного перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти або для іншої мети, якщо де не суперечить чинному законо­давству України.

Також чинним законодавством України передбачена можливість укладення договору оренди транспортного засобу (ст.ст. 283-292 ГК, 798-805 ЦК).

У чому ж відмінність договору чартеру (фрахтування) від дого­вору оренди транспортного засобу?

При укладенні договору оренди наймодавець передає наймачеві транспортний засіб, а в разі договору чартеру (фрахтування), відпо­відно до ст. 912 ЦК, фрахтувальник отримує не транспортний засіб, а лише всю або частину місткості в одному або декількох транспорт­них засобах на один або декілька рейсів. Проте, за договором фрах­тування морських суден фрахтувальникові надається на певний час саме судно для цілей торговельного мореплавства (ст. 203 КТМ).

Як і в договорі фрахтування, договором оренди транспортного засобу може бути встановлено, що воно передається в оренду з екі­пажем, який його обслуговує, або без екіпажа. Крім того, сторони договору найму можуть домовитися про надання наймодавцем комп­лексу послуг наймачеві для забезпечення належного використання транспортного засобу.

Статтею 799 ЦК України встановлена обов'язкова письмова форма договору найму (оренда) транспортного засобу. Крім того, у випадку, якщо стороною такого договору є фізична особа, договір підлягає нотаріальному посвідченню.

Договором, який сприяє перевезенню вантажів, є договір тран­спортної експедиції. Відповідно до ст. 316 ГК, ст. 9 Закону України "Про транспортно-експедиційну діяльність» від 01.07.2004 р., за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) ви­конати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Договір транспортної експедиції є консенсуальним, двосторон­нім; оплатним; укладається у письмовій формі. Конкретні умови, види транспортно-експедиторських послуг встановлюються дого­вором транспортної експедиції.

За договором транспортної експедиції експедитор може надавати як основні, так і додаткові послуги. До основних послуг входять: організація перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним клієнтом або самим експедитором; укладення договору перевезення вантажу; забезпечення відправлення і одержання вантажу тощо. Причому, при укладенні договору перевезення екс­педитор може діяти як від свого імені, так і від імені клієнта. До додаткових послуг за договором транспортної експедиції входить перевірка кількості і стану вантажу, його завантаження і виван­таження, сплата митних платежів, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання в пункті призна­чення, отримання необхідних для експорту і імпорту документів, виконання митних формальностей і т. д.

У ст. 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську ді­яльність» передбачені види експедиторських послуг. Експедитори за дорученням клієнтів:

16) забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав, окрім трубопровідного транспорту відповідно до умов договорів (контрактів), укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс»;

17) фрахтують національні, іноземні судна та залучають інші транспортні засоби і забезпечують їхню подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти для своєчасного відправлення вантажів;

18) здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, збері­ганням, перевезенням вантажів;

19) ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об'єктів;

20) організовують охорону вантажів під час їх перевезення, пере­валки та зберігання;

21) організовують експертизу вантажів;

22) здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю;

23) надають в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправ­лення вантажів та наряди на відвантаження;

24) забезпечують виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли в некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників;

25) здійснюють страхування вантажів та своєї відповідальності;

26) забезпечують підготовку та додаткове обладнання транспорт­них засобів і вантажів згідно з вимогами нормативно-правових актів щодо діяльності відповідного виду транспорту;

27) забезпечують оптимізацію руху матеріальних потоків від ван­тажовідправника до вантажоодержувача з метою досягнення мінімального рівня витрат;

28) здійснюють розрахунки з портами, транспортними організа­ціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;

29) оформляють документи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог;

30) надають підготовлений транспорт, який має додаткове об­ладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством;

31) надають інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно- експедиторські послуги, що передбачені договором транспорт­ного експедирування і не суперечать законодавству.

Якщо експедитор виступає перевізником вантажу, то він пови­нен мати відповідну ліцензію на надання послуг з перевезення, крім випадків, коли експедитор здійснює перевезення не самостійно, а залучає транспортні організації.

До основних обов'язків клієнта входять надання експедиторові документів та іншої інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, інформацію, яка необхідна для виконання екс­педитором обов'язків, передбачених договором, а також довіреності, якщо вона є необхідною для виконання обов'язків експедитором.

У свою чергу, експедитор має право залучати для виконання своїх обов'язків інших осіб, відкласти виконання своїх обов'язків договору до надання документів і інформації в повному обсязі тощо.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.27.143 (0.013 с.)