Правове регулювання страхування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове регулювання страхування(для самостійного вивчення)

П л а н

 

1. Поняття страхової діяльності. Суб’єкти ринку страхових послуг.

2. Правове регулювання страхової діяльності в Україні.

3. Компетенція уповноважених органів у сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності.

4. Контроль та нагляд за здійсненням страхової діяльності.

 

Нормативно-правові акти та література

 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Там же. – 2003 – № 11. – Ст. 461.

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Голос України – 1996 – № 68.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 32 .–2001. – Ст. 1457.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 28.08.2003р. № 40 // Там же. – 2003. – № 38. – 2003. – Ст. 2047.

Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.11.2003р. № 125 // Там же. – 2003. – № 50.–2003 – Ст. 2631.

Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с. – Библиогр.: с. 897-899.

Щербина В.С. Господарське право: Підруч. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Страхове право : Навч. посіб. / За ред. Ю. О. Заїки. – К.: Істина, 2004. – 192 с.

Чапичадзе Я.А. Правовое регулирование страховой деятельности в Украине: Учеб. пособ. – Х.: Апекс+, 2004. – 416 с.

 

 

Правове регулювання ринку цінних паперів

(для самостійного вивчення)

 

П л а н

 

1. Законодавство про цінні папери та фондовий ринок. 2. Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та регулятори.

3. Форми регулювання фондового ринку.

4. Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система.

5. Правове регулювання розміщення цінних паперів (емісії).

6. Діяльність з торгівлі ЦП. Організатори торгівлі цінних паперів.

 

 

Нормативно-правові акти та література

 

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 21.02.2006 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 31 – Ст. 268.

Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 30.10.1996 р. // Там же. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. // Там же. – 1998. – № 15. – Ст. 67.

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням ДКЦП ФР від 12.12.2006 р. № 1449 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 6. – Ст. 235.

 

Правове регулювання інвестиційної діяльності

П л а н

 

1. Поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з підприємницькою та господарською діяльностями.

2. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій.

3. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

4. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб’єктним складом (концесійні угоди, угоди про розподіл продукції).

5. Поняття спільного інвестування та його інститутів. Класифікація інститутів спільного інвестування та їх особливості. Форми та засоби державного регулювання ІСІ.

6. Правове регулювання іноземного інвестування.

7. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями, порядок створення та особливості правового статусу.

8. Правові режими іноземних інвестицій.

9. Усунення дискримінації вітчизняних інвесторів та підприємств, заснованих ними, у порівнянні з підприємствами з іноземними інвестиціями.

10. Інвестування резидентами України за межами України.

11. Правові режими інвестиційної діяльності та форми їх реалізації. Спеціальний режим інвестиційної діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах (СЕЗ) України та територіях пріоритетного розвитку.

12. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації.

13. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій та охорона прав інвесторів.

 

Завдання

89. Корпорація “Дент Сплай” (США) та фірма “Стоматологія” (РФ) створили товариство з обмеженою відповідальністю “СтомаДент” з виробництва стоматологічного обладнання. Для організації виробництва корпорація “Дент Сплай” за установчим договором внесла до статутного капіталу інтелектуальну власність (технологію виробництва). Фірма “Стоматологія” (РФ) внесла до статутного капіталу технологічне обладнання. Після першого року діяльності “Дент Сплай” та фірма “Стоматологія” внесли до установчого договору зміни, згідно з якими зазначили, що технологія є спільним внеском, а обладнання є внеском до статутного капіталу корпорації “Дент Сплай”. Після трирічної діяльності ТОВ “СтомаДент” один з її учасників – корпорація “Дент Сплай” – вирішив вийти із складу учасників та вимагав повернути його внесок, тобто технологічне обладнання в натурі, що було задоволено товариством. Але митні органи відмовили в оформленні вивозу іноземної інвестиції.

Чи правомірна відмова митних органів в оформленні вивозу інвестицій? Охарактеризуйте правовий режим іноземних інвестицій. У чому полягають гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності; гарантії переказу доходів, прибутків та інших сум у зв’язку з іноземними інвестиціями; гарантії використання доходів, прибутків та інших коштів, одержаних від іноземних інвестицій на території України.

 

90. Між КП “Київський центр нових технологій в стоматології” як замовником, ЗАТ “Укрмед-Інвест” як інвестором та ТОВ “Гефест Інк” як підрядником 05.12.2004 р. укладений довгостроковий інвестиційний договір про реконструкцію з добудовою стоматологічної поліклініки в комплексі з будівництвом багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Київ, пров. Польовий, 7. За умовами цього договору замовник зобов’язався (а) забезпечити підрядника відповідними матеріалами, необхідними для проведення робіт з розробки проектно-кошторисної документації та будівництва об’єкта; (б) протягом шести місяців з моменту підписання договору одержати в ДАБК дозвіл на ведення підготовчих робіт та оформити ордер на будівництво об’єкта; (в) за необхідності делегувати свої повноваження інвестору на виконання окремих видів робіт для ведення будівництва об’єкта; (г) оформити їх в установленому порядку. Інвестор зобов’язався забезпечити інвестування робіт, передбачених графіком ведення будівництва об’єкта, а підрядник забезпечити виготовлення проектно-розвідувальних та кошторисних робіт для виконання підготовчих та будівельних робіт, забезпечити будівництво об’єкта відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та ввести об’єкт в експлуатацію в установлений термін відповідно до графіка, що оформлений як додаток 1 до договору.

Згідно з договором доручення № 1 від 06.06.2004 р., укладеного між КП “Київський центр нових технологій в стоматології” та ЗАТ “Укрмед-Інвест”, замовник доручив інвестору здійснення функцій замовника за довгостроковим інвестиційним договором від 22.12.2004р., зобов’язавшись вчасно надавати документи й матеріали, необхідні інвестору для виконання ним доручення, передати інвестору під будівництво об’єкта земельну ділянку площею 0,42 га по пров. Польовому, 7 у м. Києві, огородженою і придатною для виконання будівельних робіт тощо, а останній взяв на себе зобов’язання укласти необхідні договори на проектування та будівництво об’єкта, забезпечити проведення комплексної Державної експертизи проекту будівництва об’єкта, погодити проектно-кошторисну документацію із замовником, одержати дозвіл на будівельні роботи тощо.

Інвестор та підрядник не виконали своїх договірних зобов’язань у строки, визначені графіком ведення будівництва об’єкта. Замовник, вважаючи, що інвестор і підрядник істотно порушили умови договору, звернувся до господарського суду про дострокове розірвання договору.

Дайте визначення та охарактеризуйте правові категорії „інвестиційний договір”, „договір інвестиційного характеру”. Визначте сторони інвестиційного договору, їх права та обов’язки. Яка природа договірних відносин, що склалися між сторонами? Який порядок укладення та припинення інвестиційного договору? Які наслідки припинення інвестиційної діяльності?

 

91. Загальні збори ВАТ „Машинобудівний завод №1” прийняли рішення про розподіл дивідендів за підсумками діяльності 2007 р. Також зборами прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестиції вказаних дивідендів до статутного капіталу. Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю „Кверікс UK” (Велика Британія), як акціонер ВАТ „Машинобудівний завод №1”, подало заяву правлінню про направлення належних йому дивідендів у розмірі 200 000 грн до статутного капіталу. Територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відмовилося приймати звіт про емісію акцій в результаті збільшення статутного капіталу з тих підстав, що „Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю „Кверікс UK” (Великобританія) є іноземним інвестором, тому не може здійснювати пряму інвестицію в національній валюті України”.

Що таке інвестиційна діяльність та які форми іноземного інвестування ви знаєте? Що таке прямі інвестиції? Який порядок реєстрації іноземних інвестицій? Назвіть види іноземних інвестицій? Який порядок збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства шляхом реінвестиції дивідендів? Чи правомірні дії територіального управління ДКЦПФР України?

 

92. До господарського суду звернулось товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) з позовом до регіонального відділення Фонду державного майна України (далі – віділення Фонду) про внесення змін до договору купівлі-продажу пакету акцій відкритого акціонерного товариства (далі – ВАТ) у частині умов інвестування, у тому числі щодо розміру сум, строків та напрямку інвестування. Відділення Фонду та ТОВ уклали договір купівлі-продажу пакету акцій ВАТ на некомерційному конкурсі під інвестиційні зобов’язання. Відповідно до умов договору ТОВ, придбавши пакет акцій, зобов’язується протягом обумовленого терміну сплатити відповідну суму, а також у визначені строки виконати інвестиційну програму.

Строки виконання інвестиційної програми ТОВ було порушено.

Рішенням господарського суду позов задоволено з тих підстав, що вини позивача в порушенні строків інвестування немає.

Що таке приватизація державного та комунального майна? Які способи приватизації ви знаєте? Що таке інвестиційні зобов’язання інвестора в процесі приватизації державного майна? У чому особливості придбання акцій підприємства, яке приватизується, на некомерційному конкурсі? Якими законодавчими актами повинен був керуватися суд? Чи правильне рішення постановив суд?

 

93. Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг своїм рішенням визнала пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “Приватний інвестор Фонд Перший” ТОВ “Перша Севастопольська Компанія з управління активами” (ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування) таким, що не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ.

Що таке інститути спільного інвестування? Дайте визначення їх видів? Які особливості пайових інвестиційних фондів диверсифікованого виду інтервального типу? Визначте поняття та вимоги до активів ІСІ. Визначте поняття та сутність диверсифікація інвестиційних активів. Визначте повноваження ДКРРФП України. Які правові наслідки прийнятого комісією рішення?

 

94. Сесією Х. міської ради прийнято рішення про надання дозволу на передачу багатоповерхової нежитлової будівлі, яка розташована в історичному місці міста, віднесена до категорії пам’ятки історії та потребує капітального ремонту, в концесію на 50 років за дотримання концесіонером наступних умов:

– 70 % площі нежитлової будівлі буде використовуватися під бізнес-центр;

– 30% площі нежитлової будівлі – під розташування музею культурної спадщини. Голодомору та історії боротьби за незалежність України.

Прокурором міста Х. було внесено протест на таке рішення.

Що таке концесія? Яке майно може передаватися в концесію? Визначте істотні умови договору концесії. Які права та обов’язки сторін договору концесії? З яких причин, на вашу думку, прокурором був внесений протест?

 

95. ЗАТ “Водолій” здійснило додаткову емісію акцій та продало їх ТОВ “Вотер Інвест” (США) в обмін на 1000 холодильних вітрин, які використовуються для збереження напоїв під час роздрібної торгівлі. В угоді, яка регламентує внесення вищезазначених холодильних вітрин до статутного фонду, вказано, що предметом цього договору є формування цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані корпоративні права і розподіл між сторонами додаткового випуску акцій ЗАТ “Водолій”. Регіональна митниця відмовила в митному оформленні майна, що ввозиться, та видала Талони відмови в пропуску на митну територію України чи митного оформлення товарів та інших предметів. Відмова мотивувалася підп. 3.2.8. п.3.2. ст. 3 Закону України “Про податок на додану вартість”, а саме тим, що майно, яке ввозиться, не може розглядатися як інвестиція, і має обкладатися податком на додану вартість та іншими зборами як імпортна операція.

На думку Регіональної митниці, для визначення операції інвестицією, а отже, такою, що не обкладається податком на додану вартість, необхідна наявність наступних фактів:

– факту передачі основних фондів до статутного фонду;

– факту формування за допомогою таких основних фондів цілісного майнового комплексу;

– факту отримання компенсації у вигляді корпоративних прав;

– факту державної реєстрації іноземної інвестиції.

Регіональна митниця вважає, що ці факти відсутні, холодильні вітрини не можуть входити до цілісного майнового комплексу ЗАТ “Водолій”, оскільки основним видом діяльності останнього є виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв. У змісті угоди зазначено, що отримані холодильні вітрини ЗАТ “Водолій” має намір здавати в оперативний лізинг покупцям своїх напоїв, які здійснюють роздрібну торгівлю. Регіональна митниця, посилаючись на норму п.1. ст.4 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, згідно з якою цілісний майновий комплекс – це господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. ЗАТ “Водолій” не має земельної ділянки, яка б була відведена для холодильних вітрин; відсутні й інші, на думку регіональної митниці, ознаки цілісного майнового комплексу, а також на момент звернення для митного оформлення не одержано реєстрації іноземної інвестиції в установленому законодавством України порядку.

Дайте визначення понять “інвестиція” та “іноземна інвестиція”. У яких формах здійснюється інвестиційна діяльність? Дайте визначення поняття “цілісний майновий комплекс”. Що таке інвестиційна діяльність як вид господарської діяльності? Що таке оперативний лізинг? Який порядок реєстрації іноземних інвестицій? Який порядок ввезення іноземних інвестицій на територію України? Чи правомірні дії регіональної митниці?

 

96. Громадянин України Шевченко О.Д., який не є суб’єктом підприємницької діяльності (СПД), вирішив заснувати зі своїми польськими приятелями в місті Кракові підприємство з іноземними інвестиціями (ПзІІ) “Вацлав”. Для цього він збирається внести одну частину вкладу в статутний фонд підприємства у вигляді обладнання (комп’ютерів, комплектуючих та запасних частин до них), оцінивши вклад у гривнях, а другу частину вкладу – в гривнях готівкою. Коли Шевчеко О.Д. спробував провезти майнові цінності через митний кордон України і Польщі, органи Державної митної служби затримали вантаж та вимагали необхідний дозвіл Міністерства економіки України на інвестування таких цінностей за кордон. У Міністерстві економіки України відповіли Шевченку О.Д., що він взагалі не може вносити обладнання до статутного фонду польського підприємства та оцінювати свій внесок у національній валюті України. Коли Шевченко О.Д. звернувся до банку для перерахування грошей на рахунок, відкритий у Кракові для зарахування коштів до статутного фонду ПзІІ, у валютному відділі йому повідомили, що він може перерахувати кошти тільки в безготівковій формі, зареєструвавшись як СПД.

Наскільки правомірні дії відповідних державних органів та банку? Що має робити Шевченко О.Д. і які дозволи та в якому вигляді він має отримати?

97. Анатолій, 14 років, заробив президентську стипендію та вніс її як вклад до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю. Борис, 15 років, створив комп’ютерну програму та вирішив здійснити права на її використання з метою отримання прибутку. Микола, 16 років, розпорядився своїм заробітком, зробивши банківський вклад на депозит. Наталя, 17 років, вийшла заміж і купила акції ВАТ “Укртелеком” на вторинному ринку. Володимир, 17 років, зайнявся комерційним посередництвом. Сергій, 18 років, купував нерухомість на Кіпрі.

Чи міг кожен з них вчиняти відповідні дії? Хто з них є інвестором?

98. У Харкові діє підприємство з іноземними інвестиціями “Лаура”, зареєстроване у 1998 р., у статутному фонді якого міститься іноземна інвестиція в розмірі 100% статутного фонду. Засновники звернулись до органу державної реєстрації з необхідними документами для перереєстрації вказаного підприємства у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми зі ЗАТ на ВАТ. Однак орган державної реєстрації відмовив у перереєстрації, обґрунтувавши свою відмову необхідністю приведення установчих документів у відповідність чинному законодавству і визначення організаційно-правової форми підприємства як іноземного підприємства.

Чи правомірна відмова органу державної реєстрації у перереєстрації ПзІІ “Лаура”?

99. Підприємство з іноземними інвестиціями (ПзІІ) було зареєстровано і фактично діяло з 20.05.2000р. у м. Харкові відповідно до затвердженого Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі – Рада) інвестиційного проекту. Цей проект передбачав здійснення ПзІІ діяльності з виготовлення взуття спільного виробництва, що є пріоритетною на території м. Харкова. Постановою Кабінету Міністрів № 1263 від 26.09.01 р. виробництво взуття було виключено з переліку пріоритетних видів економічної діяльності на території м. Харкова. Після набуття чинності Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 Рада звернулася до ПзІІ з повідомленням про розторгнення договору на реалізацію інвестиційного проекту та позбавлення ПзІІ у зв’язку з цим пільг, передбачених договором. ПзІІ звернулося до господарського суду Харківської області з позовом про визнання дій Ради незаконними, договору дійсним та прав на відповідні пільги.

Чи підлягає позов задоволенню та яке рішення має прийняти суд? Яким правовим режимом здійснення інвестиційної діяльності користується підприємство?

Нормативно-правові акти та література

 

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18. – 19 – 20, 21 – 22. – Ст. 144.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. // Там же. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.01 р. // Там же. – 2001. – № 21. – Ст. 103.

Про концесії: Закон України від 16.07.99 р. // Там же. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.99 р. // Там же. – 1999. – № 44. – Ст. 391.

Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17.02.2000 р. // Там же. – 2000. – № 12. – Ст. 97.

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.92 р. // Там же. – 1992. – № 50. – Ст. 676.

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова: Закон України від 11.05.00 р. // Там же. – 2000. – № 32. – Ст. 259.

Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України: Указ Президента України від 13.09.95 р. // Уряд. кур’єр. 1995. – № 145 – 146. – Ст. 5.

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. № 112 // Там же. – 1997. – № 31 – 32. – Ст. 8.

Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.96 р., № 937 // ЗП України. – 1996. – № 16. – Ст. 442.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність Роз’яснення Вищого Арбітражного суду України від 28.04.95 р. № 02-5/302 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1998. – № 3. – С. 78.

Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Постанова Правління Нацбанку України від 16.03.99 р. № 122 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 17. – Ст. 754.

Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затв. ПП НБУ № 280 від 10.08.05 // Там же. – 2005. –№ 35. – Ст. 2132.

Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посіб. – К.: Атика, 2005. – 264с.

Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правов. актов с коммент. – Х.: Эспада, 2002. – 752 с.

Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: Учеб. пособие. – Х.: Эспада, 2000. – 176с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.011 с.)