В чому суть рецепції римського права на першому її етапі (XI – XII ст.)?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В чому суть рецепції римського права на першому її етапі (XI – XII ст.)?Перший етап рецепції характеризується переважно вивченням римського права в окремих міських центрах Італії.

7. Поясніть зміст таких характерних рис римського приватного права як консерватизм і прогресивність.Консерватизм виступає проти змін, за збереження існуючих звичаїв, установ та правил.Прогресивність ведення до вдосконалення, поліпшення чого-небудь завдяки своїм ідеям, настроям, поглядам. || прагнення ,які поділяюють передові ідеї, настрої, погляди

В чому суть рецепції римського права на другому етапі її розвитку?

Для другого етапу типовим є розширення рецепції на території ряду держав і практичне застосування римського права в діяльності суддів-практиків.

9. Поясніть зміст таких характерних рис римського приватного права як індивідуалізм та універсальний характер.

Індивідуалізм- принцип ідеології та моралі, згідно з яким інтереси окремої особи ставляться вище за інтереси суспільства, колективу. Універсальність- охоплюючий все чи багато чого у якійсь ділянці, сфері життя;

10. В чому суть рецепції римського права на третьому етапі її розвитку?Третій етап - це більш повна переробка і засвоєння досягнень римського права.

11. Які два правові інститути були особливо досконало розроблені в римському приватному праві?Інститут власності та родини

12. Дайте загальну характеристику етапів рецепції римського приватного права.Перший етап рецепції характеризується переважно вивченням римського права в окремих міських центрах Італії. Для другого етапу типовим є розширення рецепції на території ряду держав і практичне застосування римського права в діяльності суддів-практиків. Третій етап - це більш повна переробка і засвоєння досягнень римського права

13. В чому полягає рецепція римського приватного права?Рецепція римського приватного права - це важливе і складне явище суспільного життя, ланка, яка поєднує правовий розвиток Стародавнього світу, Середньовіччя і Нового часу.Receptio - термін латинського походження, стосовно римського права оз­начає відновлення дії, запозичення, переробка, засвоєння.

14. Причини рецепції римського приватного права.Початок рецепції римського права пов'язаний з активізацією у ХП-ХШ ст. міст, насамперед. Італії, а згодом і всієї Європи. Саме в цей час спостері­гається економічне піднесення, швидко розвиваються товарно-грошові відносини. Місцеве національне право ґрунтувалося не на зовсім ясних звича­ях і було вкрай роздрібнене: не тільки кожна місцевість, але й кожна соціальна група жила за своїм особливим правом. Майнові права, які склалися на ґрунті феодального ладу, були обтяжені різними обмеженнями, та й людська осо­бистість у цілому підлягала різним формам залежності - феодальній, родовій, сімейній. Усе це створювало надзвичайні труднощі для економічного розвитку і для просування вперед. Європі конче було потрібно радикально перебудовуватись. І саме римське право стало в той час у пригоді прогресивним течіям. Замість неясних і суперечливих звичаїв постає досить чітке, писане право: замість роз­дрібнених правових систем пропонується право, єдине для всіх місць і станових груп.

У потребі рецепції були й суто юридичні причини - це, з одного боку, ви­сокий рівень римського права, з іншого - архаїчність, партикуляризм, численні прогалини, неясність і суперечливість звичаєвого права, яке не забезпечувало регулювання нових відносин

15. Які Ви знаєте критерії для поділу римського права на приватне і публічне?- характер інтересів, що захищаються даною галуззю права (індивідуальні та сукупні)

- спосіб впливу на учасників даних відносин(рівність сторін або владний припис)

- правовий статус потенційнихучасників (приватні, окремі особи, державні органи тощо)

- ініціатива застосування засобів захисту(з боку самого потерпілого або за ініціативою органів держави, посадових осіб, покликаних здійснювати такий захист)

- порядок захисту (позовний захист, цивільний процес або обвинувачувальне провадження при державних органах, кримінальний процес тощо)

16. Який критерій для поділу римського права на приватне і публічне запропонував римський юрист Ульпіан?Ульпіан зазначав, що вивчення права поділяється на дві частини – публічне та приватне право – і розрізняв їх залежно від того чиєї користі право, насамперед, стосується: суспільної (державної) чи приватної (окремих осіб) «Публічне право – це те, що стосується становища римської держави, приватне – це те, що стосується користі окремих осіб»

17. Що є предметом римського приватного права?Предметом римського права є , по-перше, римське публічне і римське приватне право, взяті у їхній сукупності як складової частини (галузі) римського права. По-друге, це вчення 1)про сутність, значення та систему права; 2)про основи правопорядку в державі; 3)про статус особи; 4)про майнові та повязані з ними відносини; 5)про дії, що мають правове значення.

Які правові категорії римського права використовуються в сучасному українському праві?віндикація, негаторнии позов, презумпція, реституція, контракти і пакти, консенсуальні договори та інші

Характерні риси римського приватного права.

1) регулює відносини приватних осіб;

2) забезпечує приватний інтерес:акцентує увагу на економічній свободі, вільному самовираженні та рівності товаровиробників, захист власників від сваволі держави;

3) забезпечує вільне волевиявлення субєктів при реалізації їхніх прав;

4) припускає широке використання договірної форми регулювання;

5) містить норми, що «звернені» до субєктивного права і забезпечують судових захист;

6) характеризується переважанням диспозитивних норм

Чому римське приватне право називають системою позовів?Римське приватне право за своїм характером становило систему позовів, формуючись за принципом: є позов – є матеріальне право, нема позову – права нема.

Предмет курсу римського приватного права.Предметом римського приватного права є система правових норм стародавнього Риму, яка регулювала сус­пільні відносини між приватними особами, а саме:сукупність особистих прав, правове становище суб'єктів у майнових відносинах, можливість суб'єктів здійснювати угоди май­нового характеру;питання правового захисту приватних прав;шлюбно-сімейні відносини;відносини, пов'язані з власністю та іншими правами на речі;зобов'язання суб'єктів, які виникають з різних підстав:договорів, правопорушень, нібито з договорів, нібито з правопору­шень;коло питань, які виникають з приводу спадкування майнапомерлих.

22. Назвіть послідовно теми курсу.1.Предмет римського приватного права

2. Джерела римського приватного права

3. Особи (суб’єкти права) в Римі

4. Врегулювання сімейних відносин у римському приватному праві

5 Речове право

6. Спадкове право

7. Загальне вчення про зобов’язання і договір

8. Окремі види договорів

9. Вчення про позов

23. Назвіть латинською мовою три системи, які складають римське приватне право.jus civile - цивільне право; jus gentium - право народів;jus praetorium - преторське право

Назвіть види рецепції.

25. Назвіть форми рецепції.- вивчення в навчальних закладах як юридичної загальноосвітньої дисципліни з метою формування світогляду майбутніх правників;

- вивчення римського права як надбання культури;

- дослідження, аналіз та коментування юридичних джерел;

-безпосереднє застосування норм та положень раніше чинного права;

- використання норм позитивного права як взірця при створенні нормативних актів;

- використання методики створення нормативних актів або їхнього застосування;

-сприйняття та використання головних засад, ідей та категорій, накопиченихпопередніми системами права

Чим відрізняється звичай від звичаєвого права?

Якщо правила по­ведінки, які склалися в практиці, не набувають визнання і захисту від держави, то вони залишаються простими звичаями, якщо ж звичаї визнаються і захи­щаються державою як вигідні і необхідні їй, вони стають юридичними звичаями.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 222; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.03 с.)