Вимоги до оформлення курсової роботи (проекту)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення курсової роботи (проекту)Курсова робота виконується на стандартних аркушах паперу формату А4 (210 х 297). При написанні тексту залишають береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній та нижній - не менше 20 мм.

Заголовки структурних частин курсової роботи пишуться симетрично до тексту.

Відстань між заголовками та текстом повинна бути 1-2 строки. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Кожний розділ курсової роботи треба починати з нової сторінки. Підрозділ не треба починати з нової сторінки.

 

Нумерація:

· Нумерація сторінок.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

· Нумерація розділів та підрозділів

Перед назвою "Зміст", "Вступ", "Висновки", "Список використаної літератури" номер не ставиться.

Основний текст пишеться пастою (чорнилом) одного кольору, як правило, синього, а титульний аркуш, назви розділів, підрозділів і таблиць, а також формул – чорного кольору. Таблиці і формули нумеруються арабськими цифрами. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок. З правого боку над нею пишуться слово “Таблиця” та її порядковий номер. Знак № перед цифрою не ставиться. Номер формули проставляється праворуч від неї і береться в круглі дужки. Нумерація таблиць і формул може бути наскрізною (коли їх багато) або ж за розділами.

 


Оформлення титульного листа

 
 
Варіант Міністерство аграрної політики та продовольства України Луганський національний аграрний університет   Факультет харчових технологій   Кафедра економіки підприємства і управління трудовими ресурсами     Курсова робота на тему: “______________________________________________________________________________________”     Виконав: студент(ка) ____курсу _____ групи (П.І.Б. студента) Керівник:   Луганськ – 20__

 

 Тематика курсових робіт

1. Правові основи та напрями діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.

2. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.

3. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності.

4. Міжнародна підприємницька діяльність.

5. Методи оцінки і відбору працівників фірми.

6. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства.

7. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання.

8. Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування та ефективність використання.

9. Нормування оборотних коштів підприємства.

10. Ефективність використання оборотних коштів підприємства.

11. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій.

12. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень.

13. Загальні та пріоритетні напрями технічних інновацій.

14. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

15. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.

16. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

17. Організаційні типи виробництва.

18. Методи організації виробництва.

19. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва.

20. Вимірювання і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції.

21. Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції.

22. Продуктивність праці персоналу підприємства: вимірювання, чинники і резерви підвищення.

23. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту.

24. Кошторис виробництва та собівартість продукції.

25. Калькулювання собівартості окремих виробів продукції.

26. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат.

27. Ціни на продукцію: загальна характеристика, методи встановлення і регулювання.

28. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення.

29. Діагностика фінансово-економічного становища підприємства.

30. Ефективність виробництва: вимірювання і чинники підвищення.

31. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів.

32. Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання.

33. Економічна ефективність використання основних фондів.

34. Економічна ефективність виробництва і реалізації продукції.

35. Економічна ефективність капітальних вкладень.

36. Фінансові результати роботи підприємства.

37. Фінансовий стан підприємства.

38. Економічна ефективність роботи підприємств.

39. Економіка переробки молока.

40. Економіка переробки м'яса.

 

 

Теми та структура курсових робіт

 

Тема 1. Правові основи та напрямки діяльності підприємств в

ринкових умовах економіки

 

Вступ

1. Підприємство у сучасній системі господарювання

1.1. Поняття підприємства, його роль і умови роботи в ринковій економіці.

1.2. Правові основи функціонування підприємств.

1.3. Основні види підприємств і їх об’єднань.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Основні напрями поліпшення функціонування підприємства в умовах ринкової економіки

3.1. Показники ефективності функціонування підприємства.

3.2. Оцінка ефективності функціонування підприємства.

3.3. Основні напрями поліпшення діяльності підприємства

Висновки і пропозиції

Список літератури

 

Тема 2. Ринкове середовище господарювання підприємства

Та організації

 

Вступ

1. Поняття, функції та структура ринку

1.1. Правові основи господарювання підприємства (організації) в умовах ринкового середовища

1.2. Сутнісна характеристика сучасного ринку

1.3. Принципи та етичні норми поведінки господарюючих суб’єктів на ринку.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Основні напрямки поліпшення роботи підприємства в умовах ринкового середовища

3.1. Показники ефективності виробництва на підприємстві.

3.2. Оцінка ефективності функціонування підприємства.

3.3. Основні напрями поліпшення господарської діяльності підприємства.

Висновки і пропозиції

Список літератури


Тема 3. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки

У підприємницькій діяльності

 

Вступ

1. Теоретика - правові основи стосовно договірних взаємовідносин та партнерських зв’язків

1.1. Порядок укладання договорів

1.2. Характеристика партнерських зв’язків у підприємницькій діяльності.

1.3. Правове регулювання партнерських зв’язків та договірних взаємовідносин.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи поліпшення договірних взаємовідносин та партнерських зв’язків

3.1. Показники ефективності функціонування підприємства.

3.2. Основні напрями поліпшення договірних взаємовідносин і партнерських зв’язків у підприємницькій діяльності.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 4. Міжнародна підприємницька діяльність

 

Вступ

1. Сучасний стан міжнародної підприємницької діяльності.

1.1. Поняття, форми й регулювання міжнародного бізнесу.

1.2. Суб’єкти міжнародної підприємницької діяльності.

1.3. Спільні підприємства – як форма міжнародної діяльності.

1.4. Правове регулювання міжнародної підприємницької діяльності.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Основні напрями поліпшення функціонування підприємства.

3.1. Проблеми створення та ефективного функціонування міжнародних спільних підприємств.

3.2. Основні напрями поліпшення діяльності підприємства.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 5. Методи оцінки і відбору працівників фірми

 

Вступ

1. Загальна характеристика процесу оцінки персоналу.

1.1. Поняття оцінки персоналу.

1.2. Методи оцінки та відбору працівників.

1.3. Зарубіжний досвід формування ефективності використання трудового потенціалу.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення використання трудового потенціалу.

3.1. Перспективи розвитку виробництва.

3.2. Поліпшення використання трудового потенціалу.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 6. Ефективність відтворення і використанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)