Завдання 9. Фінансово - економічний стан підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 9. Фінансово - економічний стан підприємства 

Для оцінки фінансово-економічного стану підприємства необхідна відповідна інформаційна база. Такою можуть бути звіт про фінансові результати діяльності (форма 2) і баланс (форма 1) – підсумковий синтетичний документ про склад ресурсів, засобів діяльності авансованого капіталу підприємства (відображені в активі балансу) та джерела їхнього формування (відображені в пасиві балансу).

Правильна оцінка фінансово-економічного стану підприємства конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів.

Фінансово-економічний стан підприємства визначають за допомогою показників платоспроможності, рентабельності, та фінансової стійкості.

Платоспроможність підприємства – це його можливість власно розрахуватися за борговими зобов’язаннями.

Визначається за допомогою коефіцієнтів :

- абсолютної ліквідності;

- термінової ліквідності;

- загальної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховують як відношення суми фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів в національній та іноземній валюті до поточних зобов’язань. Він показує яка частина поточних зобов’язань може бути оплачена негайно. (ф.1 стр. 220 + стр. 230 + стр. 240) / ф. 1 стр. 620).

Оптимальне значення – 0,5 – 0,6

Коефіцієнт термінової ліквідності розраховують як відношення оборотних активів за мінусом запасів до поточних зобов’язань. Він показує, яка частина поточних зобов’язань може бути оплачена за рахунок готівки та очікуваних надходжень від дебіторів. (ф. 1 ( стр. 260- стр. 100) / ф.1 стр. 620).

Оптимальне значення – 0,8 – 1.

Коефіцієнт загальної ліквідності розраховують як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань. Він показує в якій ступені оборотні активи покривають поточні зобов’язання (ф.1 (стр. 260 / стр.620).

Оптимальне значення - 2.

Фінансова стійкість підприємства – це можливість підприємств своєчасно поповнювати запаси, вести розрахунки і платежі за рахунок власних коштів.

Визначається за допомогою коефіцієнтів:

- автономії (незалежності);

- фінансової стабільності (фінансування);

- маневреності власних коштів.

Коефіцієнт автономії розраховують діленням власного капіталу на валюту балансу підприємства. Він показує ступінь незалежності від залучених коштів (ф.1 стр.380 / стр 640).

Критичне (мінімальне) значення цього коефіцієнта повинне становити не менше 0,5 (збільшування значення коефіцієнта автономії зумовлює підвищення фінансової незалежності та зменшення ризику порушення фінансової стійкості підприємства).

Коефіцієнт фінансової стабільності розраховується як відношення суми зобов’язань підприємства по залученим коштам (позичковий капітал)до власного капіталу (ф.1(стр.430 + стр.480 + стр620 + стр.630) / стр.380).

Оптимальне значення - < 1. Тобто власні кошти перевищують залучені і підприємство має достатній рівень фінансової стабільності і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Коефіцієнт маневреності власних коштів розраховують як відношення власного оборотного капіталу до суми джерел власного капіталу. Він характеризує ступінь вкладення у найбільш маневрені активи (ф.1 (стр.260- стр.620) / (ф.1 стр380)

Оптимальне значення - > 0. Чим він більше, тим краще.

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку до суми активів та множенням на 100. Характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства (ф.2 стр. 220/ ф.1 стр.280)х100.

Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку до власного капіталу підприємства та множенням на 100. Відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів. (ф.2 стр.220 / ф.1 стр.380)х100.

Рентабельність продажу розраховується як відношення чистого прибутку к чистої виручки від реалізації та множенням на 100. Показує, яка питома вага прибутку в загальній сумі грошової виручки від реалізації продукції. Зрозуміло, що з підвищенням рівня цього показника зміцнюється, за однакових інших умов, економічний стан підприємства, і навпаки. Проте показник рентабельності продажу має глибший економічний зміст, оскільки характеризує цінову конкурентоспроможність товару. Якщо, наприклад, показник рентабельності продажу становить 60 %, то це означає, що ціна, за якою реалізується продукція, може бути знижена навіть на 60 % і при цьому підприємство не нестиме збитків, досягаючи нульової рентабельності. (ф.2 стр.220 / ф.2 стр. 035)х100.

 

 

Таблиця 1

Показники фінансово-економічного стану підприємства

 

Показники Варіанти Відхилення
базовий заданий
1. Показники платоспроможності:
- коефіцієнт абсолютної ліквідності; 0,8    
- коефіцієнт термінової ліквідності; 1,24    
- коефіцієнт загальної ліквідності. 1,67    
2. Показники фінансової стійкості
- коефіцієнт автономії; 0,68    
- коефіцієнт фінансової стабільності; 0,45    
- коефіцієнт маневреності власних коштів. 0,19    
3. Показники рентабельності:
- рентабельність активів; 0,84    
- рентабельність власного капіталу; 1,22    
- рентабельність продажу 24,2    

Вихідні дані в таблиці 2.

 

 


Таблиця 2

Вихідні данні до таблиці 1 (форма №1)

Актив балансу Варіанти
базовий
1. Необоротні активи
Основні засоби (залишкова вартість)
Нематеріальні активи (залишкова вартість)
Незавершене виробництво
Всього по розділу I стр.080
II. Оборотні активи
Запаси стр.100
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні фінансові інвестиції стр.220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті стр.230
в іноземній валюті стр.240
Інщі оборотні активи
Усього за розділом ІІ стр.260
ІІІ. Витрати майбутніх періодів стр. 270
БАЛАНС стр.280
Пасив балансу  
I. Власний капітал
Статутний фонд (капітал)
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Усього за розділом 1 стр. 380
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Усього за розділом ІІ стр. 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Усього за розділом ІІІ стр.480
ІУ. Поточні зобов’язання                      
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Усього за розділом ІУ стр. 620
У. Доходи майбутніх періодів стр. 630 - -
БАЛАНС стр.640

 

Таблиця 3

Вихідні дані до таблиці 1 (форма 2*)

 

 

Стаття Варіанти
базовий
Чиста виручка від реалізації стр. 035
Чистий прибуток стр.220

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисц. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, перер. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.

4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисц. – К.: КНЕУ, 2000.

5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Збірник конкретних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

6. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-ге вид./ За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ УААН.

7. Співак М.Г., Столяров В.В. Економіка підприємства. Методичні вказівки по написанню курсової роботи для студентів технологічно факультету за спеціальністю “Технологія переробки молока”, “Технологія переробки м’яса”. – Луганськ, ЛНАУ, 2006. – 60 с.

8. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ. Ред. д.э.н., проф. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.011 с.)