Завдання 2. Основні фонди підприємства і показники їх використання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 2. Основні фонди підприємства і показники їх використання 

 

Основні засоби– це засоби праці, які багаторазово, протягом тривалого часу ( більш 365 днів), беруть участь в процесі виробництва, зберігають при цьому натуральну форму і поступово переносять свою вартість на готовий продукт.

За економічним значенням основні фонди переробного підприємства поділяють на три види:

- основні виробничі фонди основного виду діяльності ;

- основні виробничі фонди не основного виду діяльності;

- основні невиробничі фонди.

До складу нематеріальних активів належать довгострокові вкладення (інвестиції) у придбання об’єктів промислової інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будівель, а також інших майнових прав.

Фізичний знос означає поступову втрату споживчих властивостей і вартості у процесі їх застосування у виробництві. Визначається у відсотковому і вартісному виразі.

Моральний знос основних засобів – це передчасне, до закінчення нормативного терміну фізичного зносу, відставання устаткування за своєю технічною характеристикою та економічною ефективністю від нового устаткування.

Амортизація основних засобів - це процес поступового перенесення вартості основних засобів на створювану продукцію з метою використання цієї вартості для відшкодування спожитих основних засобів.

Початкова (балансова) вартість основних засобів складається з фактичних витрат на їх придбання, доставку і монтаж.

Залишкова вартість визначається як різниця між початковою вартістю і сумою фізичного зносу у вартісному виразі.

Відновна вартість встановлюється після їх переоцінки відносно до нових виробничих умов поточного періоду, відображає вартість їх відтворення на час переоцінки.

Ліквідаційна вартість – це вартість реалізації зношених і знятих з виробництва основних засобів (частіше – це ціна лому).

Середньорічна вартість основних засобів визначається на підставі початкової вартості з урахуванням їх ремонту, вводу і ліквідації на протязі року.

Активна частка основних виробничих засобів – це засоби праці, які приймають безпосередньо участь у виробничому процесі.

Пасивна частка основних виробничих засобів – це засоби праці, які не приймають безпосередньо участь у виробничому процесі.

Фондоозброєність (Фо) – це вартість основних виробничих фондів (Фв) з розрахунку на середньорічного працівника (Чп):

Фв

Фо = --------

Чп

Фондовіддача (Фвд) – це вартість валової (товарної) продукції (Вп) з розрахунку на 1 грн. вартості основних виробничих фондів (Фв):

Вп

Фв = ---------

Фв

Фондомісткість – обернений показник фондовіддачі:

Фв

Фм = -------

Вп

Рівень рентабельності по фондах (Рф) – це відношення чистого прибутку (П) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Фв), визначається у відсотках:

П

Рф = -------------- х 100

Фв

Коефіцієнт росту основних фондів визначається за формулою:

Фк

Кр = ----------- ,

Фн

де: Фн – вартість основних фондів на початок року, тис. грн.

Фк – вартість основних фондів на кінець року, тис. грн.

 

Довідковий матеріал

 

1. Оптимальне співвідношення між активною і пасивною часткою основних виробничих фондів досягається тоді, коли на 100 грн. пасивної частки припадає 200 грн. активної частки основних виробничих фондів.

2. Оптимальне співвідношення між силовими машинами і устаткуванням та робочими машинами і обладнанням досягається тоді, коли на 100 грн. вартості силових машин і устаткування припадає 300 грн. вартості робочих машин і обладнання.

 


Таблиця 1

Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАСОБІВ Розмір, тис. грн. Структура,% Відхилення, %
Базовий Заданий Базовий Заданий
1. Будівлі          
2. Споруди і передавальні пристрої          
2а. Всього пасивних засобів (1+2)          
3. Силові машини і устаткування          
4. Транспортні засоби          
5. Виробничий і господарський інвентар          
6. Інші основні засоби          
7. Всього активних засобів (3+4+5+6)          
8. Разом основних засобів (2а+7)      
9. Припадає активних засобів на 1 грн. пасивних (7/2а)     - -  

 

 


 

Таблиця 2

Показники розміру, руху і стану основних фондів

Показники Роки Відхилення, %
базовий заданий
Вихідні дані:      
1. Наявність на початок року, тис. грн.      
2. Надійшло (введено в дію нових засобів), тис. грн.      
3. Вибуло (ліквідовано) основних засобів, тис. грн.      
4. Наявність на кінець року, тис. грн.      
5. Сума зносу: - -  
а) на початок року, тис. грн.      
б) на кінець року, тис. грн.      
Рішення      
1. Коефіцієнт росту основних фондів (4/1)      
2. Показники:      
А) відновлення фондів (2/4 х 100),%      
Б) вибуття (3/1 х 100),%      
В) зносу: - -  
- на початок року (5А/1 х 100),%      
- на кінець року (5Б/4 х 100),%      
Г) придатності: - -  
- на початок року (( 1-5А)/1 х 100),%      
- на кінець року ((4-5Б)/4 х 100),%      

 

Таблиця 3

Показники забезпеченості і ефективності використання основних виробничих фондів

Показники Роки Відхилення, %
базовий заданий
1. Фондоозброєність, тис. грн.      
2. Енергоозброєність, к.с.      
3. Електроозброєність, кВт. г      
4. Фондовіддача по валовій (товарній) продукції, грн      
5. Фондомісткість по валовій (товарній) продукції, грн      
6. Рівень рентабельності основних засобів, %      

 


Вихідні данні для визначення структури основних засобів виробництва, та структури виробничих основних фондів основного виду діяльності (до таблиці 1)

 

 

 

 

 

 

Показники Роки
Базовий
Будівлі
Споруди і передавальні пристрої
Силові машини і устаткування
Транспортні засоби
Виробничий та господарський інвентар
Інші основні засоби

Вихідні данні до таблиці 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники Роки
Базовий
Наявність засобів на початок року, тис. грн.
Надійшло (введено в дію нових засобів), тис. грн.
Вибуття (ліквідовано) основних засобів, тис. грн.
Наявність на кінець року, тис. грн.
Сума зносу, тис. грн.                      
на початок року
на кінець року

Вихідні данні до таблиці 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники Роки
Базовий
Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн
Енергетичні потужності, К.С.
Використано енергії за рік, кВт. г
Чистий прибуток, тис. грн -234 -15
Валова (товарна) продукція, тис. грн
Середньорічна кількість працівників, люд.

Завдання 3. Оборотні засоби підприємства і показники їх використання

 

 

Оборотні засоби – це предмети праці, які цілком споживають у кожному виробничому циклі, змінюють свою натуральну форму і повністю переносять свою вартість на виробляємий продукт.

Оборотні засоби здійснюють безперервний кругообіг. У ньому розрізняють такі стадії:

1) оборотні засоби змінюють грошову форму і переходять у виробничі запаси;

2) в процесі виробництва нові оборотні засоби набувають форми готової продукції;

3) продукція реалізується, і товарна форма набуває знову грошової .

Виходячи з практичних міркувань, до оборотних засобів відносять:

а) предмети за терміном служби менше 1 року незалежно від їх вартості;

б) предмети вартістю до 500 грн. за одиницю придбання незалежно від терміну служби.

У практиці роботи підприємств мінімальні запаси оборотних засобів визначаються в процесі їх нормування. Суть його полягає в тому, що по кожному елементу нормованих оборотних засобів установлюється норматив. Сукупний норматив оборотних засобів по підприємству визначається як сума часткових нормативів по їхнім окремим нормованим елементам.

1. Структура оборотних засобів (ПВ) – це питома вага окремих видів засобів у загальній вартості оборотних засобів, визначається за формулою:

Во

ПВ = ---------- х 100,

Вз

де: ПВ – питома вага окремих видів окремих оборотних засобів, %

Во – вартість окремого виду оборотних засобів, тис. грн.

Вз – загальна вартість оборотних засобів, тис. грн.

2. До показників оборотних засобів відносяться :

- коефіцієнт оборотності оборотних засобів, який розраховується за формулою:

Вр

Ко = -----------

Зоз

де: Вр – виручка від реалізації продукції, тис. грн.

Зоз –середній залишок оборотних засобів, тис. грн.:

Х1 /2 +Х2 +…+Хп-1 + Хп

Зоз = -------------------------------------

п-1

де: Хп – середній залишок оборотних засобів на кінець кожного місяця, тис. грн.

п – кількість місяців у періоді

- середня тривалість одного обороту (То) оборотних засобів, яка розраховується за формулою:

То = ---------

Ко

3. До показників ефективності використання оборотних засобів відносять:

- вихід товарної продукції на 1 грн. оборотних засобів, грн.

- вихід прибутку на 1 грн. оборотних засобів, грн.

- матеріаловіддача (МВ), яка розраховується за формулою:

ТП

МВ = ---------

М

де: ТП – товарна продукція, тис. грн.

М – матеріальні витрати, тис. грн.

 

Таблиця 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.013 с.)