ТЕМА № 8. ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ ТА ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

ТЕМА № 8. ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ ТА ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ 

Семінар 2 години

 

Ключові поняття: “опіка”, «піклування”, “батьківське піклування”, «опікун», «піклувальник», «патронат», «патронатний вихователь».

ПЛАН:

 

1. Підстави та порядок припинення опіки та піклування над дітьми.

2. Права дітей, які знаходяться під опікою (піклуванням). Права та обов’язки опікуна (піклувальника).

3. Припинення опіки (піклування).

4. Поняття патронату, його відмінність від опіки, піклування та усиновлення.

 

 

Теми рефератів:

1. Опіка та піклування над дітьми, які знаходяться у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я.

2. Поняття та зміст договору про патронат.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Опіка та піклування над дітьми.

2. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування.

3. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини.

4. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає в дитячому закладі або закладі охорони здоров’я.

5. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

6. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

7. Права дитини, яка залишилася без піклування батьків і проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я.

8. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини.

9. Припинення опіки, піклування над дитиною.

10. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків.

11. Патронат над дітьми.

12. Договір про патронат.

13. Згода дитини на проживання у сім’ї патронатного вихователя.

14. Плата за виховання дитини.

15. Обов’язки патронатного вихователя.

16. Припинення договору пор патронат.

 

Робота зі словником.

 

У спеціальному зошиті закінчити роботу над складанням словника основних понять та термінів:

· Опіка – це…

· Піклування – це…

· Патронат – це…

· Особи, над якими встановлюється опіка – це…

· Особи, над якими встановлюється піклування – це…

 

Виконати письмово такі завдання:

1. Розмежуйте об’єм повноважень опікуна та піклувальника (у вигляді порівняльної таблиці).

 

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 зі змінами та доповненнями.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. зі змінами та доповненнями.

4. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 зі змінами та доповненнями.

5. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. зі змінами та доповненнями.

6. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР зі змінами та доповненнями.

7. Аветисян Р.М., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами: Наук.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 304 с.

8. Дякович, М. М. Сімейне право: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

9. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552с.

10. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.: Істина, 2003. – 464 с.

11. Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-є вид., перероб. і доп.] / З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

12. Ромовська З. Українське сімейне право. Академ. курс: Підр. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

13. Ромовська З.В., Черняк Ю.В. Сімейне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2008.- 96 с. (Б-ка адвоката. Матер. до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 11).

14. Сімейне право України: Підручник. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 (2006, 2009) – 264 с.

15. Сімейні відносини в Україні: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

16. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

17. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Ю.С. Червоного.- К.: Істина, 2004.- 400 с.

18. Сімейне право України у схемах: Навч. посіб./ Бобрик В.І. та ін.- К.: Атіка, 2005.- 160 с.

19. Сімейний кодекс України.- К.: Видав. Паливода А.В., 2007.- 88 с.

20. Семейный кодекс Украины: Научно-практ. ком. / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

21. Токарєва В.І. Сімейне право: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

22. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2007.- 232 с.

 

Практичне заняття 2 години

Задача №1

В 1995 р. після смерті матері двохлітній Сашко Новиков був переданий під опіку діду по лінії матері, так як батько проживав в іншому місті, одразу після смерті дружини повторно одружився та взяти дитину в нову сім’ю не захотів. Повернувшись через три роки в місто, де проживав Сашко з дідом-опікуном, батько пред’явив позов до суду про повернення йому сина. Він стверджував, що любить його, а відмовився взяти Сашка в нову сім’ю за вимогою другої дружини, та згоди на призначення сину опікуна не давав, а крім того, він краще виховає дитину ніж дід, який не має вищої освіти. Опікун свою відмову повернути дитину батькові мотивував тим, що їм створені всі умови для виховання Сашка, який дуже прив’язаний до нього та зовсім не знає батька, який не проявляв ніякого інтересу до долі дитини та навіть не надав йому матеріальної допомоги з моменту створення сім’ї.

1.Чи підлягає задоволенню позов батька Сашка?

2.З урахуванням яких обставин суд буде задовольняти спір між опікуном та батьками дитини?

 

Задача № 2

Після смерті батьків п’ятирічного Дмитра орган опіки та піклування запропонував його дядькові – Володимиру Клямкину (брату померлої матері) – стати опікуном племінника. Однак Клямкин висловив заперечення проти свого призначення опікуном, пояснивши, що у нього немає досвіду спілкування з дітьми. Крім того, він пояснив, що страждає радикулітом та йому важко буде за станом здоров’я виконувати обов’язки опікуна. Але ці доводи були визнаними неповажними, та орган опіки та піклування ухвалив рішення про призначення Клямкина опікуном малолітнього.

1.Які вимоги висуваються законом до осіб, яких призначають в якості опікунів?

2.Чи має право орган опіки та піклування призначити опікуна без його згоди?

3.Чи заважає хвороба, яка є Клямкина, виконанню обов’язків опікуна?

4.Як необхідно діяти Клямкину в цій ситуації?

 

Задача № 3

В 1993 році помер батько Юри Петрова, а в 1998 р. померла його мати. Останні два роки перед смертю матері у зв’язку з її тяжкою хворобою Юра проживав в селі у своїй бабусі С.І. Соколової. Бабуся звернулась до органу опіки та піклування з заявою про призначення її опікуном Юри. Проте ця заява не була задоволена. Орган опіки та піклування мотивував це тим, що Соколова непрацездатна (пенсіонерка за віком), а тому не зможе належним чином виконувати обов’язки опікуна. Опікуном Юрія було призначено його дядю – Ю.Б. Логіна, який проживає у м. Києві, де знаходиться майно, яке успадкував Юрій після смерті матері.

1.Надайте правові оцінку діям органу опіки та піклування.

2.Який порядок призначення опікуна?

3.Чи допускає закон окреме проживання опікуна та особи, над якою встановлено опіку?

4.На кого покладається охорона майна особи, над якої встановлено опіку, якщо майно знаходиться в іншій місцевості?

 

Задача № 4

Після смерті батьків над шістнадцятирічним Миколаєм Несторовим було встановлено піклування. Для покриття збитків на утримання Миколая виникла необхідність реалізувати спадкове майно. З цього приводу одразу виникли суперечки між піклувальником та Миколою. Микола вважав, перш за все необхідно продати два килими та столовий сервіз, та те, що він достатньо самостійним, щоб розпоряджатися майном за своїм розсудом. Піклувальник стверджував, що слід продати садовий будинок з земельною ділянкою, щоб на тривалий час забезпечити Миколу матеріально. Вони звернулися за порадою до органу опіки та піклування.

1.Які роз’яснення слід надати органу опіки та піклування з приводу виниклих суперечок між піклувальником та Миколою?

2.Які правочини не вправі укладати піклувальник?

3.Чи має право Микола самостійно розпоряджатися своїм майном?

Задача № 5

Органом опіки та піклування та подружжям Іваньковими був укладений договір про передачу їм на виховання строком на п’ять років неповнолітніх братів Грудневих, які залишилися без батьківського піклування. Внаслідок цього була створена прийомна сім’я.

Через рік Іванькові звернулися до органу опіки та піклування з проханням розірвати вказаний договір, посилаючись на погану поведінку дітей, які спричиняють багато неприємностей.

1.Яке рішення може бути прийнято за заявою Іванькових?

2.Вкажіть підстави дострокового розірвання договору про передачу дитини на виховання в сім’ю?

 

Питання для складання іспиту з курсу «Сімейне право України».

1. Поняття, предмет та метод сімейного права.

2. Джерела сімейного права.

3. Регулювання сімейних правовідносин за домовленістю сторін. Застосування аналогії закону та аналогії права.

4. Поняття та види сімейних правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.

6. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

7. Захист сімейних прав та інтересів.

8. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

9. Строки у сімейному праві.

10. Поняття шлюбу. Правові наслідки шлюбу.

11. Умови укладання шлюбу.

12. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу.

13. Підстави для визнання шлюбу недійсним.

14. Шлюб, який є недійсним.

15. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду.

16. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду

17. Порядок визнання шлюбу недійсним.

18. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

19. Поняття, значення, підстави виникнення та види особистих немайнових прав подружжя.

20. Право на материнство. Право на батьківство.

21. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя.

22. Правовий режим роздільного майна подружжя.

23. Підстави набуття та об’єкти права спільної сумісної власності подружжя.

24. Володіння, користування та розпорядження спільним майном подружжя.

25. Поділ спільного майна подружжя.

26. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою

27. Поняття шлюбного договору та його правове значення.

28. Зміст шлюбного договору.

29. Порядок укладання, зміни та припинення шлюбного договору.

30. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна.

31. Відповідальність подружжя по зобов’язанням.

32. Права та обов’язки подружжя щодо утримання.

33. Права та обов’язки колишнього подружжя щодо утримання.

34. Право чоловіка, дружини на утримання у разі проживання з ним дитини, дитини-інваліда.

35. Припинення права одного з подружжя на утримання.

36. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя.

37. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком.

38. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.

39. Договір подружжя про надання утримання

40. Поняття та підстави припинення шлюбу.

41. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання органом реєстрації актів цивільного стану.

42. Припинення шлюбу за рішенням суду.

43. Режим окремого проживання подружжя.

44. Відмінність розірвання шлюбу від визнання шлюбу недійсним.

45. Підстави поновлення шлюбу.

46. Право на вибір прізвища під час укладання шлюбу, перебування у шлюбі, припинення шлюбу та визнання шлюбу недійсним.

47. Загальні підстави виникнення прав і обов’язків батьків і дітей.

48. Загальні положення встановлення походження дітей.

49. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою.

50. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

51. Реєстрація народження дитини.

52. Визначення прізвища, імені та по батькові дитини. Зміна прізвища дитини її батьками.

53. Встановлення батьківства в судовому порядку.

54. Встановлення факту батьківства та материнства за рішенням суду.

55. Оспорювання батьківства.

56. Оспорювання материнства.

57. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей.

58. Права та обов’язки батьків щодо виховання дитини.

59. Право батьків на визначення місця проживання дитини.

60. Права та обов’язки неповнолітніх батьків.

61. Права дитини на захист своїх прав та законних інтересів.

62. Майнові права дитини.

63. Права та обов’язки батьків.

64. Позбавлення батьківських прав.

65. Поновлення в батьківських прав.

66. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

67. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.

68. Обов’язок батьків утримувати дитину та способи його виконання.

69. Аліментні правовідносини батьків та дітей.

70. Договірний режим аліментних зобов’язань на дитину.

71. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

72. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами.

73. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання.

74. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.

75. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів.

76. Майнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів.

77. Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування.

78. Поняття та сутність усиновлення.

79. Умови та порядок усиновлення.

80. Правові наслідки усиновлення.

81. Особи, які можуть усиновлювачами.

82. Особа (особи), яка може бути усиновленою. Усиновлення братів та сестер.

83. Згода батьків, дитини, другого з подружжя на усиновлення.

84. Рішення суду про усиновлення.

85. Право на таємницю усиновлення.

86. Підстави та правові наслідки визнання усиновлення недійсним.

87. Підстави та правові наслідки скасування усиновлення.

88. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

89. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми.

90. Встановлення опіки та піклування над дітьми.

91. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

92. Припинення опіки та піклування над дітьми.

93. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків.

94. Поняття патронату над дітьми та його відмінність від інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

95. Підстави виникнення та припинення патронату над дітьми. Договір про патронат.

96. Припинення патронату над дітьми.

97. Застосування сімейного законодавства до іноземців та осіб без громадянства.

98. Порядок укладання та розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем і шлюбу іноземців між собою в Україні.

99. Усиновлення дитини, яка є громадянином України.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.057 с.)