ТЕМА № 3: ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 3: ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ. 

Семінарське заняття 2 години

Ключові поняття: Право на материнство. Право на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток. Право на вибір прізвища та на його зміну. Право дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї. право дружини та чоловіка на особисту свободу. Право подружжя на спільне майно. Роздільна власність подружжя. Укладання подружжям угод щодо спільного і роздільного майна. Поділ майна подружжя. Поняття шлюбного договору. Укладання та зміст шлюбного договору. Порядок зміни, розірвання, визнання недійсним шлюбного договору. Порядок відмови від шлюбного договору.

 

ПЛАН:

 

1. Особисті немайнові правовідносини між подружжям.

2. Майнові відносини між подружжям.

3. Шлюбний договір.

4. Відповідальність подружжя за зобов’язаннями.

 

Накресліть схему:

1. Права і обов’язки подружжя.

2. Складіть проект шлюбного договору.

 

Теми рефератів:

1. Поняття і зміст шлюбного договору.

2. Майнові відносини між подружжям.

 

Питання для самостійного вивчення.

1.Що є юридичною підставою для виникнення майнових і немайнових правовідносин між подружжям?

2.Назвіть види немайнових відносин між подружжям і дайте їм характеристику?

3.Дайте визначення майнових правовідносин між подружжям і назвіть їх види?

4.Який правовий режим спільної власності подружжя?

5.На вчинення яких правочинів одним з подружжя по розпорядженню майном, що є їх спільною власністю потрібно отримати нотаріально посвідчену згоду іншого подружжя?

6.Яке майно є власністю кожного з подружжя?

7.Дайте визначення речам індивідуального призначення?

8.В яких випадках відбувається поділ майна подружжя? Чи обов’язково підставою для цього повинно бути розлучення?

9.Як визначаються частки кожного з подружжя в майні, яким вони володіють на праві спільної власності?

10. У чому полягає обмеження свободи шлюбного договору?

11. Розкрийте зміст шлюбного контракту?

12. Яка відповідальність настає за порушення умов шлюбного договору одним з подружжя?

 

Робота зі словником.

У спеціальному зошитіпродовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів:

· Особисті немайнові права і обов’язки – це…

· Майнові права і обовязки – це…

· Спільна сумісна власність подружжя – це…

· Особиста (приватна) власність подружжя – це…

· Шлюбний договір – це…

 

Виконати письмово такі завдання:

1. Посилаючись на норми Сімейного кодексу розкрийте зміст таких особистих немайнових об’єктів сімейних правовідносин, як: право на ім'я (зокрема, визначення імені, по батькові та прізвища дитини, їх зміни); право на виховання дитини; - право на спілкування батьків і дітей; - право батьків на визначення місця проживання дитини, право на материнство; - право на батьківство; - право дружини, чоловіка на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобання; право дружини, чоловіка на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку , право на зміну прізвища, право на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї, право на особисту свободу, - обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю;виховання, розвиток та утримання дітей, обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державних органах.

2. Розробіть проект шлюбного договору.

3. Розробіть проект договору про поділ майна між подружжям.

4. Зробіть порівняльний аналіз прав та обов’язків подружжя за українським сімейним законодавством та законодавством іншої країни.

 

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 зі змінами та доповненнями.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 зі змінами та доповненнями.

5. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р.№ 3425-12. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383

6. Аветисян Р.М., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами: Наук.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 304 с.

7. Дякович, М. М. Сімейне право: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

8. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552с.

9. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.: Істина, 2003. – 464 с.

10. Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-є вид., перероб. і доп.] / З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

11. Ромовська З. Українське сімейне право. Академ. курс: Підр. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

12. Ромовська З.В., Черняк Ю.В. Сімейне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2008.- 96 с. (Б-ка адвоката. Матер. до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 11).

13. Сімейне право України: Підручник. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 (2006, 2009) – 264 с.

14. Сімейні відносини в Україні: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

15. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

16. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Ю.С. Червоного.- К.: Істина, 2004.- 400 с.

17. Сімейне право України у схемах: Навч. посіб./ Бобрик В.І. та ін.- К.: Атіка, 2005.- 160 с.

18. Сімейний кодекс України.- К.: Видав. Паливода А.В., 2007.- 88 с.

19. Семейный кодекс Украины: Научно-практ. ком. / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

20. Токарєва В.І. Сімейне право: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

21. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2007.- 232 с.

 

Практичне заняття 2 години

Задача 1.

Громадянка Рагозина звернулася до суду з позовом до громадянина Рагозина про розлучення і поділ спільного майна. Розглядаючи питання щодо майна, суд установив, що на ім'я Рагозина в Ощадбанку є внесок у сумі 6 тис. гривень. Оскільки Рагозина в позовній заяві не просила розділити цей внесок, суд у рішенні про розірвання шлюбу подальшу долю внеску не визначив.

1.Дайте правову оцінку рішення суду в частині поділу майна.

2.Поясніть, чи може суд розділити внесок між ними?

 

Задача 2.

Громадянка Тиха звернулася за допомогою у юридичну консультацію. На прийомі вона розповіла наступне. Її чоловік з яким вона прожила 10 років помер. Шлюб вони в РАЦС не реєстрували, тому що вважали це порожньою формальністю, але жили дружно, господарювали.

Обидва добре заробляли і за час спільного життя придбали багато коштовних речей, у тому числі двокімнатну квартиру, земельну ділянку, цінні папери (акції, облігації). На ім'я чоловіка в банку був внесений внесок, що поповнювався за рахунок їхніх загальних коштів. Тиха була впевнена, що після смерті чоловіка вона залишається його єдиною спадкоємницею. Однак, як з’ясувалося, заповіту чоловік не залишив.

Вона знала, що померлий був колись одружений на громадянці Ломакиній, шлюб з нею не розривав, але вже багато років не жив з нею, а тепер Ломакіна претендує на одержання спадщини. У зв'язку виниклою ситуацією громадянка Тиха сподівається на допомогу юридичної консультації.

1.З посиланнями на нормативно-правові акти проаналізуйте викладені вище обставини.

2.Яку відповідь Ви б дали громадянці Тихій?

Задача 3.

Никоненко звернулась до суду з позовом на свого чоловіка про поділ майна. Позивачка зазначала, що автомобіль, який відповідач придбав до реєстрації шлюбу, був старий і на його ремонт було витрачено коштів значно більше, ніж він коштував на час придбання. Тому його слід визнати спільною сумісною власністю подружжя і включити до поділу. Відмовивши в позові, суд виходив з того, що автомобіль належав відповідачу до укладення шлюбу, а тому є його особистою власністю і поділу не підлягає.

1.Дайте аналіз судового рішення

 

Задача № 4

Гр-ка Василенко та її чоловік – гр. Шемшуков, які проживають у шлюбі протягом 8 років і мають двох малолітніх дітей (трьох та шести років), звернулися до нотаріуса з проханням посвідчити їх шлюбний договір. Сторони бажають внести до цього договору такі умови:

а) усе нерухоме майно, яке буде подаровано кожному з них протягом перших п'яти років після укладення шлюбного договору, буде належати їм на праві спільної сумісної власності;

б) Василенко передає у спільну сумісну власність подружжя автомобіль "Мерседес", який належить їй на праві приватної власності;

в) Василенко відмовляється на майбутнє від пред'явлення до свого чоловіка вимог, щодо утримання їх малолітніх дітей;

г) Шемшуков бере на себе обов'язок надати у користування дружини та дітей житловий будинок, розташований на березі Чорного моря, який належить йому на праві приватної власності;

ґ) Шемшуков зобов'язується також надати матері своєї дружини - гр-ці Онтошко право проживати в належній йому на праві власності квартирі в м. Тернопіль протягом усього її життя;

д) Шемшуков зобов'язується не претендувати на майно, що є спільною сумісною власністю подружжя у разі його поділу;

є) Василенко зобов'язується не вступати у новий шлюб поки їх діти не досягнуть повноліття.

Нотаріус відмовився посвідчити цей договір у зв'язку з тим, що деякі його умови не відповідають вимогам закону.

1.Чи правильно вчинив нотаріус?

2.Складіть проект шлюбного договору.

 

Задача № 5

Гр-ка Стисленко звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу. В позові було сказано, що подружжя Стисленко проживали у шлюбі два роки, їх відносини не були стабільними і коли їх стосунки стали вкрай напруженими подружжя звернулося до суду с заявою про встановлення для них режиму окремого проживання. Суд ухвалив відповідне рішення, керуючись ст.119 СК. Після спливу шести місяців після набрання чинності рішення суду, сторони примирилися і почали проживати разом. Через рік у них народилася дочка, батьком якої було записано чоловіка гр-ки Стисленко. Пізніше дружина дізналася, що її чоловік - Стисленко їй зраджує, має близькі стосунки з колегою по роботі, не відмовляється від зустрічей з іншими жінками. Це спонукало її припинити з ним подружні відносини і виїхати з дитиною в інше місце проживання. Пройшло три роки. Гр-н Стисленко не змінив своєї поведінки, тому гр-ка Стисленко звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу. Відповідач - гр-н Стисленко пред'явив зустрічний позов до своєї дружини, в якому просив суд поділити майно, набуте подружжям за час шлюбу. Гр-ка Стисленко відповіла, що сторони не набули у шлюбі спільного майна. Спочатку судом було встановлено режим окремого проживання подружжя. Останні три роки сторони жили окремо, тому і ділити їм нема чого.

1.Як треба вирішити спір?

Задача № 6

Подружжя Шоста прожили у шлюбі 20 років. Під час розірвання шлюбу дружина поставила питання щодо поділу майна не в рівних частках. Вона просила суд визнати за нею право на 4/5 спільного майна. Свої вимоги вона пояснювала тим, що під час шлюбу вона працювала значно більше, ніж її чоловік. Останній змінював неодноразово місце своєї праці, протягом тривалого часу шукав собі роботу, кожного разу пояснюючи своє небажання працювати різними сторонніми причинами. Позивачка вимушена була одночасно працювати в різних установах, підтримувала своїх батьків і практично сама виховала дочку. Останнім часом вона досягла значних успіхів в роботі, мала значні доходи і практично утримувала свого чоловіка.

Гр-н Шость не погодився з твердженнями позивачки і пояснив, що він художник, йому потрібні умови для праці, позивачка увесь час перешкоджала розвитку його особистості, кожного разу вимагала гроші на сім'ю та дитину. Він працював як тільки міг і задовольняв потреби сім’ї. Щодо поділу майна подружжя, то гр-н Шость заперечує проти визнання за ним меншої частки в праві на майно. Крім того, він включає до переліку майна, яке підлягає поділу, деякі речі, які залишилися у позивачки - дві каблучки з діамантами, норкове манто позивачки, яке є дуже коштовним, та краски, які йому потрібні для малювання і які позивачка забрала з дому, коли залишала його.

1.Вирішіть справу.

 

Задача № 7

Між подружжям Никифорчук при розірванні шлюбу виник спір з приводу поділу майна. Гр-н Никифорчук просив визнати за ним право на одну третину будинку, зареєстрованого в міському бюро інвентаризації на ім’я його дружини. За його словами цей будинок було придбано не тільки за рахунок коштів дружини, але і за його власні кошти, які він отримав у спадок від свого батька.

Гр-ка Никифорчук просила визнати за нею половину суми премії, яку її чоловік одержав декілька років тому на архітектурному конкурсі. Премію він не вніс до сімейного бюджету, а поклав на свій рахунок у банк. Крім того дружина просила визнати за нею разом з дитиною право на проживання в трикімнатній квартирі, яка належить подружжю Никифорчук на праві спільної сумісної власності. Стосовно цієї квартири сторонами свого часу було укладено нотаріально посвідчений договір. Однак як тільки подружжя вирішило розірвати шлюб, чоловік поставив питання про припинення цього договору. Він вимагає надати йому можливіші також проживати в квартирі в одній із трьох кімнат. Дружина заперечує проти цього. Крім того вона просила врахувати, що після розірвання шлюбу з нею залишається дитина. Тому усе спільне майно подружжя слід поділити не порівну між сторонами, а на три частки.

1.Яке рішення повинен ухвалити суд?

 

Задача №8

Гр-н Підкопитов у 2000 році був притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Для відшкодування шкоди був накладений арешт на майно: жилий будинок, піаніно, приймач і вклад банку на суму 12 000 грн. До суду звернулася дружина і просила виключити зі списку половину вкладу, 2/3 частини будинку, що складає частку її і двох неповнолітніх дітей засудженого, а також піаніно, яке вона придбала за власні кошти.

При розгляді справи було встановлено, що подружжя знаходиться у шлюбі з 1990 р., але з 2000 р. гр. Підкопитов залишив сім'ю і став мешкати окремо. Будинок, побудований подружжям у 1994 р., зареєстрований на ім'я Підкопитова, вклад у банк від нього було прийнято в лютому 1999 р. У будинку проживає позивачка з двома дітьми. Після припинення сумісного життя подружжя не робило поділу майна.

1.Які обставини необхідно з'ясувати суду для вирішення справи? Вирішіть справу.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 291; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.47.240 (0.006 с.)