Навчальні посібники та підручники. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Навчальні посібники та підручники.1. Аветисян Р.М., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами: Наук.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 304 с.

2. Дякович, М. М. Сімейне право: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

3. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552с.

4. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.: Істина, 2003. – 464 с.

5. Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-є вид., перероб. і доп.] / З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

6. Ромовська З. Українське сімейне право. Академ. курс: Підр. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

7. Ромовська З.В., Черняк Ю.В. Сімейне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2008.- 96 с. (Б-ка адвоката. Матер. до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 11).

8. Сімейне право України: Підручник. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 (2006, 2009) – 264 с.

9. Сімейні відносини в Україні: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

10. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

11. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Ю.С. Червоного.- К.: Істина, 2004.- 400 с.

12. Сімейне право України у схемах: Навч. посіб./ Бобрик В.І. та ін.- К.: Атіка, 2005.- 160 с.

13. Сімейний кодекс України.- К.: Видав. Паливода А.В., 2007.- 88 с.

14. Семейный кодекс Украины: Научно-практ. ком. / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

15. Токарєва В.І. Сімейне право: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

16. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2007.- 232 с.

 

Інші джерела, в тому числі акти міжнародного права

1. http://rada.gov.ua

2. http://www.nbuv.gov.ua

3. http//www.minjust.gov.ua

4. http//www.nbu.gov.ua

 

 

Плани семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

ТЕМА № 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА.

СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ.

Семінарське заняття 2 години

 

Ключові поняття: «принципи сімейного права», «система сімейного права», «сім'я», «сімейний союз», «кровноспоріднена сім’я», «парна сім’я» «споріднення», «лінії споріднення», «свояцтво», «сімейні правовідносини», «право особи на сім’ю», «захист сімейних прав та інтересів», «акти громадського стану», «застосування аналогії закону та аналогії права»,«застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин».

 

ПЛАН:

1. Поняття, предмет, принципи, джерела та значення сімейного права.

2. Сімейне законодавство.

3. Сімейні правовідносини.

4. Акти цивільного стану.

Теми рефератів:

 

1. Історичні форми сім'ї та шлюбу

2. Строк позовної давності та інші строки в сімейному праві.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Що розуміється під сімейним правом України та яке його значення?

2. Що розуміється під сім’єю за сімейним правом?

3. Що таке сімейні правовідносини та які їх елементи?

4. Що відноситься до актів цивільного стану?

5. Коли застосовується аналогія права та аналогія закону у сімейному праві?

6. Як співвідноситься сімейне законодавство з цивільним законодавством при регулюванні сімейних правовідносин?

7. Звичай може виступати джерелом сімейного права?

8. Які вам відомі строки у сімейному праві?

9. Яку роль відіграють органи опіки та піклування у сімейних правовідносинах?

Робота зі словником.

У спеціальному зошиті розпочати роботу над складанням словника основних понять та термінів:

· Сімейне право – це…

· Сімейні правовідносини – це…

· Предмет сімейного права – це…

· Форми сім’ї – це…

· Строки у сімейному праві – це…

 

Виконати письмово такі завдання:

1. Виписати ст. Сімейного кодексу в яких закріпленні принципи сімейного права.

2. Наведіть приклади сімейних правовідносин в яких використовуються такі види строків, як:

Залежно від підстав виникнення: законні строки, договірні строки, строки, які визначають зазначені в СК України інші органи.

За можливістю бути зміненими за згодою сторін імперативні, диспозитивні.

За точністю визначення абсолютно визначені, відносно визначені, невизначені.

За своїм призначенням строки здійснення прав, строки захисту цивільних прав.

Позовна давність.

3. Складіть схему родинного дерева з зазначенням ступеня та ліній спорідненості.

4. Складіть таблицю джерел сімейного законодавства, в залежності від юридичної чинності нормативно-правового акту. В таблиці зазначте: назву, орган, що приймає, вплив на правове регулювання правовідносин, приклад конкретного нормативно-правового акту.

5. Наведіть приклади юридичних фактів та види шлюбно-сімейних правовідносин, які вони встановлюють, змінюють, доповнюють чи скасовують

За складом юридичні факті: прості; складні.

Юридичні дії:

Правомірні юридичні дії (юридичні акти (правочини, адміністративні акти, судові рішення) та юридичні вчинки) та н еправомірні юридичні дії

Юридичні події: За юридичними наслідками а) правоутворюючі, б) правозмінюючі, в) правоприпиняючі. За тривалістю юридичні: а) одноразові; б) тривалі.

Спорідненість.

Свояцтво.

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 зі змінами та доповненнями.

3. Закон України “Про правонаступництво України” від 12.09.1991 р. № 1543-ХІІ зі змінами та доповненнями.

4. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 зі змінами та доповненнями.

5. Аветисян Р.М., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами: Наук.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 304 с.

6. Дякович, М. М. Сімейне право: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

7. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552с.

8. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.: Істина, 2003. – 464 с.

9. Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-є вид., перероб. і доп.] / З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

10. Ромовська З. Українське сімейне право. Академ. курс: Підр. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

11. Ромовська З.В., Черняк Ю.В. Сімейне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2008.- 96 с. (Б-ка адвоката. Матер. до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 11).

12. Сімейне право України: Підручник. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 (2006, 2009) – 264 с.

13. Сімейні відносини в Україні: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

14. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

15. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Ю.С. Червоного.- К.: Істина, 2004.- 400 с.

16. Сімейне право України у схемах: Навч. посіб./ Бобрик В.І. та ін.- К.: Атіка, 2005.- 160 с.

17. Сімейний кодекс України.- К.: Видав. Паливода А.В., 2007.- 88 с.

18. Семейный кодекс Украины: Научно-практ. ком. / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

19. Токарєва В.І. Сімейне право: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

20. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2007.- 232 с.

 

 

Практичне заняття 2 години

 

Задача 1.

Іванов подав до органу РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу з Петровою. Через декілька днів до органу РАЦСу прийшла Новікова та попросила не реєструвати шлюб Іванова, оскільки вона та Іванов проживають уже декілька років разом; всі сусіди, знайомі вважають їх чоловіком та дружиною, хоча їх шлюб не зареєстрований., крім того у них є спільна дитина.

1.Які виникають правовідносини у даній задачі? Назвіть суб’єктів цих правовідносин.

2.Сімейний кодекс України регулює правовідносини, які виникають між чоловіком та жінкою, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах? Якщо так, то назвіть відповідні норми.

3. Як Ви вважаєте спільне проживання жінки та чоловіка без шлюбу є підставою виникнення у них сім’ї?

Задача 2.

Н. К. Малиніна називала себе матір'ю дівчинки, народженою її неповнолітньою сестрою, і була записана в якості матері у свідоцтві про народження дитини. Як минуло п'ять років вона звернулася до органу РАЦС з проханням про виправлення актового запису у свідоцтві про народження дівчинки, оскільки одружилася, має своїх дітей і не бажає вважатися матір'ю дитини, не народженою нею.

1.Які правовідносини виникають між гр. Малиніной та дівчинкою?

2. Чи можна вважати дівчинку дитиною гр. Малиніной?

3. Чи вправі РАЦС виправити актовий запис про народження дитини на прохання гр. Малиніної?

4. Який порядок оскарження записів актів громадянського стану?

 

Задача 3.

Через шість років після смерті чоловіка (оголошений у судовому порядку померлим) громадянка Миколаєва одружилася з громадянином Ветровим. Через якийсь час гр. Ветров звернувся в суд з позовом про визнання недійсним його шлюбу з гр. Миколаєвою.

В обґрунтування своїх вимог гр. Вєтров вказав, що гр. Миколаєва на момент реєстрації з ним шлюбу була одружена з гр. Миколаєвим. Гр. Миколаєв був оголошений померлим у судовому порядку, але гр. Миколаєва не зареєструвала припинення їхнього шлюбу в державному органі РАЦС. Миколаєва позов гр. Вєтрова не визнала, вказавши, що після одержання рішення суду про оголошення померлим гр. Миколаєва вона вважала себе не заміжньою і тому вступила в новий шлюб, крім того гр. Миколаєва вважає, що суд повинен відмовити в прийняті позовної заяви, оскільки гр. Вєтров пропустив строк позовної давності.

1. Чи необхідно було гр. Миколаєвій повідомити орган РАЦС про винесене судом рішення? Чому?

2. Обґрунтуйте доводи гр. Миколаєвій.

3. Який порядок обчислення строків позовної давності?

4. Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 4

Громадяни Тимофеєва та Демідов проживали разом та вели спільне господарство без реєстрації шлюбу декілька років. Потім в них виник конфлікт, стосунки зіпсувалися, і вони стали проживати окремо. Через деякий час громадянка Тимофеєва звернулася до суд з позовом про розділ спільно нажитого майна (земельна ділянка, телевізор, холодильник, меблі, відеомагнітофон).

1. Норми яких галузей права можуть застосовані судом при вирішення цього спору? Зробить посилання на відповідні норми галузей права.

2. Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 5.

В вересні 1998 року в юридичну консультацію звернулася громадянка Лескіна. Вона розповіла, що зареєструвала шлюб з А. Петровим в 1994р. На початку спільного життя чоловік був уважний до неї, дарував квіти, вони часто відвідували театр, музеї, ходили по гостях. Але, потім чоловік, на думку Лескіної, почав приділяти менше уваги, почав проводити вільний час зі своїми друзями, без неї.

Лескіна просила пояснити їй, чи може вона правовими засобами примусити чоловіка ставитися до неї як раніше в перші роки шлюбу. В іншому до чоловіка в неї претензій немає: зарплату віддає, алкоголем не зловживає, сварок в сім’ї немає. Розривати шлюб Лескіна не бажає.

a. Яку відповідь в даній ситуації можна було б дати Лескіной?

b. Які відносини регулюються сімейним законодавством?

Завдання 6.

В серпні 2005 року Воблін, коли повернувся з довгострокового зарубіжного відрядження дізнався, що більше одного року тому (в квітні 2004 року) його дружина продала без його згоди житловий будинок, що належав їм на праві спільної власності. Така новина дуже не сподобалася Вобліну і він відразу почав вимагати від неї розірвання договору купівлі-продажу. Але дружина відповіла відмовою та заявила, що змушена була продати у зв’язку з скрутним матеріальним становищем. Вона також пояснила, що не змогла узгодити з чоловіком питання щодо продажу будинку у зв’язку з його довготривалою відсутністю, а гроші, які вона отримала від продажу будинку вона вже витратила і це не дозволяє вирішити питання щодо розірвання договору купівлі-продажу.

Переконавшись, що заходи впливу на дружину виявилися безрезультатними, Воблін через два місяця (в жовтні 2005 року) підготував позовну заяву до суду про визнання договору купівлі - продажу будинку недійсним. Проконсультувавшись з цього приводу у знайомого юриста, дружина пояснила Вобліну, що звернення до суду буде марним, оскільки вже сплинув строк позовної давності. Вирішивши з’ясувати обґрунтованість такої позиції, Воблін звернувся в юридичну консультацію.

1. Які норми сімейного та цивільного права повинні бути застосовані в цій ситуації?

2. Чи поширюється позовна давність на вимоги, що витікають з сімейних правовідносин? Якщо так, то на яких підставах? Як в таких випадках строк позовної давності та порядок його обчислення?

3. Яке пояснення повинні надати Вобліну в юридичній консультації?

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.031 с.)