ТОП 10:

Спiвробiтництво України з НАТО в економiчнiй сферiСпiвробiтництво з економiчних питань координується Економiчним комiтетом (ЕК) НАТО.В рамках дiяльностi ЕК проводяться дослiдження економiчних тенденцiй та економiчних питань в галузi оборони; готуються економiчнi розрахунки щодо країн-членiв НАТО для Комiтету аналiзу оборони у контекстi оборонного планування НАТО; пiдтримуються контакти з мiжнародними економiчними органiзацiями, розробляються програми спiвробiтництва НАТО i країн-партнерiв в економiчнiй галузi.

В рамках спiвробiтництва України з НАТО в економiчнiй сферi реалiзується ряд важливих iнiцiатив та програм. Так, з жовтня 1999 року в Українi здiйснюється спiльний проект Україна-НАТО з мовної перепiдготовки вiйськовослужбовцiв, звiльнених в запас або вiдставку. Враховуючи успiшний хiд проекту (досвiд України вважається в НАТО найбiльш успiшним та взятий за основу при реалiзацiї аналогiчних програм в країнах ПСЄ), Економiчним директоратом НАТО запропоновано розширення проекту та проведення нових курсiв у Донецьку, Севастополi, Одесi та Узинi.

Важливою складовою економiчного спiвробiтництва України з НАТО в економiчнiй галузi є дiяльнiсть Робочої групи вiдкритого складу з питань економiчної безпеки. В ходi щорiчних засiдань цiєї Робочої групи обговорюються теоретичнi та практичнi питання економiчної безпеки, розглядаються концепцiї забезпечення цiєї важливої складової загальної безпеки держави.

Україна бере активну участь у спiвробiтництвi в економiчнiй сферi i в рамках РЄАП. На виконання економiчного роздiлу плану дiяльностi РЄАП проводяться семiнари та конференцiї з питань формування бюджету, реструктуризацiї оборонної промисловостi, планування i управлiння нацiональними оборонними програмами, економiчної безпеки, правової оцiнки оборонних бюджетiв тощо. Актуальнi питання економiчного спiвробiтництва координуються в рамках дiяльностi Економiчного комiтету РЄАП, засiдання якого вiдбуваються в штаб-квартирi НАТО.

Щодо спiвробiтництва України з НАТО у науковiй сферi

Наукова програма НАТО, що координується Науковим комiтетом НАТО, є високоефективним iнструментом, який сприяє розвитку мiжнародного спiвробiтництва в наукових дослiдженнях, спрямованих на мирнi цiлi. Завдяки цiй програмi вченим надається можливiсть активiзувати контакти зi своїми колегами (вiзити, стажування, семiнари, i конференцiї), змiцнюючи таким чином свiй власний науковий потенцiал. Протягом останнiх рокiв близько 500 українських вчених отримали гранти вiд НАТО в рамках цiєї програми.

За сприяння НАТО в першiй половинi 2000 року в Українi розпочала роботу Iнформацiйна академiчна мережа, за допомогою якої українськi науково-дослiднi iнститути та унiверситети можуть отримати доступ до iнформацiйної мережi Iнтернет або покращити якiсть цього доступу. Зараз Альянсом вивчається можливiсть надання наступного гранту для розвитку зазначеної iнформацiйної мережi.

З метою налагодження координацiї, пiдвищення ефективностi участi українських представникiв у наукових та екологiчних програмах НАТО у 2000 роцi було створено Спiльну робочу групу (СРГ) Україна-НАТО з питань науки та захисту довкiлля.

Засади, на яких здійснюється економічне співробітництво в межах Альянсу, визначені у Статті 2 Північноатлантичного договору, в якій записано, що держави - члени НАТО "намагаються усувати суперечності у своїй зовнішній економічній політиці та сприяють економічній співпраці між окремими або між усіма учасниками Договору". Економічне співробітництво в рамках НАТО ґрунтується на розумінні того, що співробітництво в галузі політики несумісне з економічним протистоянням, тому всі члени Альянсу повинні щиро прагнути взаємодії в економічній та політичній галузях та охоче консультуватись між собою з приводу питань, які стосуються всіх членів НАТО і належать до сфери спільних інтересів.

Держави Альянсу усвідомлюють, що інші міжнародні організації та форуми, які опікуються проблемами економічної співпраці, ставлять перед собою й реалізують цілі та керуються принципами, які сформульовані в Статті 2 Північноатлантичного договору, тому НАТО уникає дублювання заходів інших організацій і посилює співробітництво між членами Альянсу в економічній галузі, зокрема у вирішенні проблем, пов'язаних з питаннями безпеки і оборони. НАТО діє як форум, де розглядаються різні взаємопов'язані аспекти політичних, економічних та військових проблем і забезпечує реалізацію конкретних економічних заходів, спрямованих на захист спільних інтересів. Широкий спектр економічних питань потребує ретельного аналізу в контексті пріоритетів загальних інтересів безпеки членів Альянсу. До таких питань належать, зокрема, видатки на потреби оборони і формування оборонного бюджету, перебудова оборонної промисловості, тенденції у структурі зайнятості в оборонній промисловості та планування витрат на оборонні цілі, доцільність цих витрат та їхній вплив на розміри і структуру збройних сил.

На відміну від спеціалізованих фінансових інституцій, НАТО не має повноважень та ресурсів для фінансового забезпечення конкретних програм економічної співпраці. Проте Альянс докладає зусиль заради розвитку діалогу та обміну досвідом із спеціалістами з країн-партнерів, в яких відбувається процес перебудови. Досвід співпраці в цій галузі свідчить про те, що не існує єдиної моделі перебудови оборонної промисловості. Хоча є багато спільних проблем і труднощів, кожна країна заінтересована у впровадженні своєї політики в цій галузі, з належним урахуванням національних, політичних, економічних та соціальних особливостей. Отже, особлива увага приділяється суто практичним аспектам перебудови оборонної промисловості. Ця галузь співпраці охоплює конкретні проектні дослідження, аналіз досвіду відповідних організацій, національних адміністрацій, певні аспекти управління приватними та державними компаніями, роботу регіональних та місцевих органів влади. Це дозволяє приділити належну увагу галузевим та регіональним складовим перебудови оборонної промисловості.

Відповідно до узгоджених Робочих планів економічна співпраця НАТО з країнами-партнерами розвивається в галузях аналізу економічних аспектів безпеки, зокрема формування оборонних бюджетів і видатків та їхній зв'язок з економікою і реструктуризацією оборонної промисловості. Між Альянсом та країнами-партнерами відбувається плідний діалог у розгляді питань формування оборонного бюджету, аналізу фінансової ефективності скорочення видатків на оборону, планування та управління національними програмами оборони, законодавчого контролю оборонного бюджету, економічних аспектів системи військової повинності та професійної армії, а також ролі приватного сектора в обороні.

Економічні аспекти формування оборонних бюджетів та видатків залишаються ключовими питаннями співпраці між НАТО і країнами-партнерами. Зокрема, зусилля держав НАТО, спрямовані на застосування економічних критеріїв в управлінні оборонними бюджетами, є особливо актуальними. Галузі, в яких використовується досвід країн НАТО, охоплюють:

§ нові принципи управління на основі досвіду комерційного сектора, спрямовані на створення оборонних агентств, відповідальних за надійне постачання товарів та послуг у межах певного бюджету;

§ поширення конкуренції на оборонну галузь у формі укладання контрактів, ринкового тестування та зовнішнього фінансування;

§ вдосконалення методів обмеження витрат та перегляд пріоритетів у контексті скорочення наявних ресурсів.

У рамках співробітництва України з НАТО в економічній сфері реалізується ряд важливих ініціатив та програм.

З жовтня 1999 року в Україні здійснюється спільний проект Україна-НАТО з мовної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас або відставку. В ході цього проекту українські та італійські військовослужбовці вже пройшли навчання англійській, французькій, німецькій та італійській мовам, а також отримали допомогу у дальшому працевлаштуванні у цивільному секторі економіки. Враховуючи успішний хід проекту (досвід України вважається в НАТО найбільш успішним та взятий за основу при реалізації аналогічних програм в країнах Південно-Східної Європи), Директоратом з оборонної та безпекової економіки НАТО запропоновано розширення проекту та проведення нових курсів у Донецьку, Севастополі, Одесі та Узині.

Проводяться щорічні курси з питань формування та виконання військового бюджету для представників українських міністерств: економіки, оборони, фінансів. Перший курс проходив з вересня по грудень 2000 року на базі Національної академії оборони України, другий (листопад 2001 року) та третій (жовтень 2003 року) проведено за сприяння Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

У економічній сфері в рамках РЄАП проводяться семінари та конференції з питань формування бюджету, реструктуризації оборонної промисловості, планування і управління національними оборонними програмами, економічної безпеки, правової оцінки оборонних бюджетів тощо. Актуальні питання економічного співробітництва координуються в рамках діяльності Економічного комітету РЄАП, засідання якого відбуваються в штаб-квартирі НАТО.

Аспекти безпеки в контексті економічного розвитку обговорюються на щорічному симпозіумі НАТО з питань економіки та інших семінарах і конференціях. На симпозіум збираються представники підприємницьких структур, університетів, національних та міжнародних адміністрацій, які використовують цей форум для розширеного обміну ідеями та практичним досвідом в галузі економіки. Важливим кроком на шляху розвитку відносин з НАТО стало проведення Економічного симпозіуму НАТО в Україні 27-28 жовтня 2003 року.

В рамках виконання Цільового плану Україна - НАТО на 2004 рік Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України проведено 10 листопада 2004 року консультації між Україною та НАТО з питань економічної політики України, структурних та макроекономічних напрямків її розвитку за участю заступника Генерального секретаря НАТО з регіональних, економічних та безпекових питань, заступника керівника Економічного комітету НАТО, директора директорату НАТО з питань оборонної та безпекової економіки Патріка Ардуена.

В ході консультацій українська сторона поінформувала представників НАТО про запровадження інноваційної моделі розвитку економіки України, монетарну політику України, виконання програм перепідготовки українських військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, реалізацію економічних заходів Цільового плану Україна - НАТО на 2004 рік тощо.

11 листопада 2004 року Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України спільно з Директоратом НАТО з питань оборонної та безпекової економіки проведено чергове засідання Спільної робочої групи високого рівня з питань економічної безпеки. Засідання було присвячено економічним наслідкам для України розширення НАТО.

Обидва заходи визначили перелік першочергових завдань економічної співпраці, які мають важливе значення і для України, і для Альянсу.

Результат проведення цих заходів дозволяє охарактеризувати особливе партнерство України з НАТО в сфері економіки як практичний, наповнений реальним змістом процес, що постійно і динамічно розвивається в інтересах обох сторін.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.006 с.)