X. МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ ЧИ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

X. МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ ЧИ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»Реферат є письмовою роботою студентів. Робота над рефератом передбачає: поглиблене вивчення обраної теми, опрацювання наукової літератури, оволодіння навичками логічного узагальнення матеріалу.

Реферат є самостійною науковою роботою, яка має виявити здатність студентів розумітися у правових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї для методологічного аналізу обраної проблематики.

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела у встановленому порядку.

Тема реферату обирається студентом самостійно. Як правило, вона має висвітлювати найважливіші правові проблеми і вибір її погоджують з викладачем.

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи:

1) вибір теми;

2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативноправових актів;

3) складання плану реферату;

4) викладення змісту теми;

5) оформлення реферату;

6) усний виклад реферату.

Структура реферату

- титульний аркуш;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);

- вступ;

- суть реферату (основна частина);

- висновки;

- список використаних джерел (перелік посилань);

- додатки (за необхідності).

План (зміст) включає всі структурні елементи реферату, із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи.

Вступ – один з найважливіших змістових елементів реферату. Форма його – довільна, але в ньому мають обов’язково знайти відображення такі питання: стисле обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, визначення її місця в сучасній земельно-правовій проблематиці, оцінка ступеня і характеру розроблення теми.

Виклад основного змісту теми має являти собою самостійно виконане дослідження обраної проблематики, узагальнення існуючої наукової літератури.

Висновок містить коротке резюме того, що викладено в основній частині реферату. Автор реферату повинен також зазначити ту частину змісту реферату, яка вказує на особисто ним виконану роботу.

У списку літератури вказуються праці, які використовувались під час написання реферату (фундаментальні наукові праці та останні публікації з теми).

Обсяг реферату має становити 10–15 сторінок комп’ютерного тексту через півтора інтервали.

На титульній сторінці необхідно вказати назву навчального закладу, кафедри, навчальної дисципліни, з якої виконується робота, тему реферату, прізвище, ім’я, по батькові, курс та групу студента, а також місце та рік написання роботи.

До наукової доповіді також висуваються всі вищезазначені вимоги, окрім обсягу (він, як правило, є значно меншим і становить 4-6 сторінок комп’ютерного тексту через півтора інтервали) та структури (зміст доповіді на структурні підрозділи поділяється лише умовно).

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.

 

Увага! Вищеназвані методичні вимоги є загальними. Студент обов’язково має узгодити тему та план своєї наукової роботи з викладачем, який надасть методичну допомогу у її написанні, допоможе підібрати необхідну літературу тощо.

 

 

XI. ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»

(ОДИН З ВАРІАНТІВ)

 

І. ЧАСТИНА 1: ТЕСТУВАННЯ

 

Обведіть букву (або поставте іншу позначку поряд з нею), варіант відповіді поряд з якою містить, на Вашу думку, правильну відповідь на запитання. Увага: правильним є лише один варіант відповіді на питання із чотирьох запропонованих.

 

1. Найбільш поширеними способами захисту прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки є:

А) визнання прав; відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав; визнання угоди недійсною;

Б) відшкодування заподіяних збитків; право на самозахист; позасудове вирішення земельних спорів;

В) вирішення земельних спорів; виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів; застава;

Г) застава; завдаток; гарантія.

 

2. Суб’єктами земельних правовідносин є:

А) іноземні громадяни, міжнародні організації, іноземні держави;

Б) Український народ, держава, фізичні та юридичні особи;

В) Український народ, держава, територіальні громади, фізичні та юридичні особи;

Г) господарські товариства, адміністративно-територіальні одиниці, особи без громадянства.

 

3. До земель лісогосподарського призначення належать землі:

А) на яких зростають ліси;

Б) зайняті лісами, об’єктами природно-заповідного та історико-культурного призначення;

В) надані для потреб лісового господарства та деревообробної промисловості;

Г) вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.

 

4. Порушників земельного законодавства може бути притягнуто до:

А) перспективної, ретроспективної та матеріальної відповідальності;

Б) соціальної, економічної та матеріальної відповідальності;

В) кримінальної, адміністративної та майнової відповідальності;

Г) кримінальної, адміністративної, цивільної та дисциплінарної відповідальності.

 

5. Об’єктом земельних правопорушень є:

А) суспільні відносини у сфері охорони земель;

Б) земельний правопорядок, права і законні інтереси учасників земельних відносин;

В) громадяни, юридичні і посадові особи;

Г) вина, що може виявлятися у формі умислу або необережності.

 

6. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення:

А) самостійний різновид земель у складі земельного фонду України;

Б) назва земель несільськогосподарського призначення;

В) самостійна категорія у складі земель України;

Г) різновид зонування земель.

 

7. Правовий режим земель транспорту визначається:

А) Земельним кодексом України;

Б) Земельним кодексом України, Законом України «Про транспорт»

В) Транспортним кодексом України;

Г) Земельним та Транспортним кодексами України.

 

8. Особливістю правового режиму земель оборони є те, що вони можуть перебувати:

А) в державній, комунальній та приватній власності;

Б) у власності Українського народу;

В) лише в державній та комунальній власності;

Г) лише в державній власності.

 

9. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення означає, що:

А) встановлюється мораторій на зміну цільового призначення частини земель сільськогосподарського призначення;

Б) землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільськогосподарського використання;

В) землі цієї категорії перебувають переважно у державній власності;

Г) землі цієї категорії перебувають переважно у приватній власності.

 

10. Відповідно до ст. 13 Конституції України земля є об’єктом права власності:

А) держави;

Б) фізичних осіб;

В) Українського народу;

Г) громадян України.

 

11. Право власності на землю:

А) це право володіти, охороняти та управляти земельними ділянками;

Б) це право володіти та управляти земельними ділянками;

В) це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками;

Г) це право володіти і розпоряджатися землею, земельними частками (паями),

 

12. Земля в Україні може перебувати:

А) у публічній та приватній власності;

Б) у приватній, комунальній та державній власності;

В) у загальнодержавній, колективній та особистій власності;

Г) у державній та особистій трудовій власності.

 

13. Суб’єктами права власності на землю в Україні є:

А) Український народ, держава, територіальні громади, фізичні та юридичні особи;

Б) народ України, держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи;

В) держава, громадські організації, громадяни України;

Г) органи державної влади, адміністративно-територіальні утворення, громадяни України, іноземні громадяни.

 

14. Згідно зі ст. 19 Земельного кодексу України землі України поділяються:

А) за ступенем родючості грунтів на групи;

Б) за місцезнаходженням на зони;

В) за основним цільовим призначенням на категорії;

Г) за функціональним призначенням на види.

 

15. До земель рекреаційного призначення належать землі:

А) які використовуються для розваг, дачні ділянки, спортивні майданчики тощо;

Б) які мають значну лікувально-оздоровчу цінність, курорти;

В) які мають особливу природоохоронну, наукову, освітню цінність;

Г) які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.011 с.)