ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»1.1. Предмет навчальної дисципліни

Предмет: загальнотеоретичні засади земельного права України та методичні засади застосування цих положень на практиці.

 

Навчальний курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Назва: Земельне право Кількість кредитів відповідних ECTS: 5 Модулів: 5 Змістовних модулів: 5 0601 Право 6.060.100 8.060.101 Правознавство Бакалавр Нормативний 5-й семестр Лекції (теоретична підготовка) 20 годин Семінари – 10 годин Практичні заняття- 6 годин Консультації – 8 годин Вид контролю – екзамен- 30 годин

 

1.2. Мета навчальної дисципліни «Земельне право» – формування у студентів системи знань у сфері правового регулювання суспільних відносин щодо використання, охорони та відтворення земель, а також набуття студентами практичних умінь і навичок у сфері тлумачення, реалізації, застосування норм земельного права.

1.3. Завдання навчальної дисципліни «Земельне право»:

- опанування студентами необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності земельно-правових категорій, змісту земельно-правових інститутів;

- розуміння студентами змісту норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, їх тлумачення і правильне застосовувати при вирішенні конкретних справ;

- формування у студентів вмінь та навичок щодо ведення науково-дослідної роботи у галузі земельного права;

- оволодіння навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, земельно-правовою літературою, матеріалами судової практики.

 

 

ІІІ. МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»

Змістовий модуль Тема
І. Земельне право у правовій системі України ІІ. Право власності на землю. Право землекористування. ІІІ. Інші права на землю. Реєстрація земельних ділянок та прав на них IV. Управління у галузі використання та охорони земель V. Правовий режим окремих категорій земель 1. Земельне право як галузь права 2. Джерела земельного права 3. Земельні правовідносини 4. Правове забезпечення земельної реформи в Україні 5. Загальнотеоретині засади права власності на землю 6. Набуття та припинення права власності на землю 7. Загальнотеоретичні засади права землекористування 8. Набуття та припинення права землекористування 9. Обмеження та обтяження прав на землю 10. Право на земельну частку (пай) 11. Правовідносини у сфері державної реєстрації земельних ділянок та прав на них 12. Правове регулювання управління в галузі використання та охорони земель 13. Правове регулювання плати за землю. Порядок проведення грошової оцінки земельних ділянок 14.Правова охорона земель 15. Юридична відповідальність за земельні правопорушення 16.Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 17.Правовий режим земель житлової та громадської забудови 18.Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 19. Правовий режим інших категорій земель

ІV. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»

Змістовний модуль 1. Земельне право у правовій системі України

Тема 1. Земельне право як галузь права

Поняття та предмет земельного права. Методи земельного права. Система земельного права. Принципи земельного права. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями правової системи. Земельне право як галузь права, навчальна дисципліна і галузь науки. Міжнародні та національні стандарти, що використовуються при вивченні дисципліни

«Земельне право України».

Тема 2. Джерела земельного права

Поняття та види джерел земельного права України. Конституція України в системі джерел земельного права. Закони як джерела земельного права. Місце Земельного кодексу України у системі джерел земельного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права. Міжнародні договори як джерела земельного права України. Місце та значення судової практики в системі джерел земельного права України.

Тема 3. Земельні правовідносини

Поняття та види земельних правовідносин. Зміст земельних правовідносин. Суб’єкти земельних правовідносин. Об’єкти земельних правовідносин. Співвідношення понять «земля», «земельна ділянка», «земельні ресурси». Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. Земельно-правові норми. Правовий механізм реалізації

земельно-правових норм.

Тема 4. Правове забезпечення земельної реформи в Україні

Поняття земельної реформи у правовій доктрині України. Передумови реформування земельних відносин в Україні. Мета, завдання та напрями земельної реформи. Законодавче забезпечення земельної реформи. Соціальні, правові та економічні наслідки проведення земельної реформи в Україні.

Змістовний модуль 2. Право власності на землю. Право землекористування

Тема 5. Загальнотеоретичні засади права власності на землю

Поняття права власності на землю та особливості його об’єкту. Особливості змісту права власності на землю. Правомочності володіння, користування та розпорядження земельними ділянками. Форми права власності

на землю. Суб’єкти права власності на землю. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Спільна сумісна та спільна часткова власність на землю.

Тема 6. Набуття та припинення права власності на землю

Поняття та юридична природа набуття права власності на землю. Набуття права власності на землю за цивільно-правовими правочинами (придбання за договором купівлі-продажу (в т.ч. із земель державної та комунальної власності на конкурентних засадах); придбання за договором ренти, набуття за договором дарування; придбання за договором міни; набуття за іншими цивільно-правовими правочинами. Спадкування земельних ділянок. Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності (приватизація земель). Земельно-правова характеристика окремих приватизаційних процедур: приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян; одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України. Виділення в натурі (на місцевості) належної громадянам земельної частки (паю). Набувальна давність. Набуття права власності на земельну ділянку у разі переходу права на будівлю, споруду.

Поняття та юридична природа припинення права власності на землю. Добровільна відмова власника від прав на земельну ділянку. Відчуження земельної ділянки за рішенням власника. Смерть власника земельної ділянки. Зверненні стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора. Конфіскація земельної ділянки. Відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб. Відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених Земельним кодексом України.

Тема 7. Загальнотеоретичні засади права землекористування

Поняття, види та принципи права землекористування. Зміст права землекористування. Суб’єкти та об’єкти права землекористування. Основні права та обов’язки землекористувачів. Право загального землекористування. Право постійного землекористування. Особливості землекористування на правах оренди. Договір оренди землі. Істотні умови договору оренди землі. Суборенда землі. Право концесійного землекористування та його відмінність від права оренди землі.

Тема 8. Набуття та припинення права землекористування

Поняття та юридична природа набуття та припинення права землекористування. Набуття та припинення права постійного землекористування. Набуття та припинення права орендного землекористування. Порядок укладення договорів оренди землі. Зміна, припинення, поновлення договорів оренди землі. Набуття та припинення права концесійного землекористування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)