Міністерство інфраструктури УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство інфраструктури УкраїниМіністерство інфраструктури України

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Кафедра суспільних та гуманітарних наук

 

 

Історія української культури

( навчально-методичний посібник)

 

Київ – 2011


УДК

Бердій Т.С., Стоян Д.В.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української культури». – К.: ДЕТУТ.2011. - 236 с.

Навчально-методичний посібник з курсу «Історія української культури» для студентів всіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання.

Автори: Бердій Тетяна Степанівна,кандидат філософських наук, доцент, Стоян Д.В.,кандидат філософських наук

 

Рецензенти:

Професор кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ф.н., професор Огородник І.В.

 

Доцент кафедри суспільних та гуманітарних наук Державного економіко-технологічного університету транспорту, к.ф.н., доцент Олексюк Л.М.

 

Навчальний посібник «Історія української культури» має на меті надати знання з основних етапів розвитку історії української культури. В даному навчальному посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей розвитку соціокультурних процесів на теренах українських земель та визначення основних її основних тенденцій в контексті розвитку світової культури. Особлива увага приділена критеріям визначення національної культури процесів сучасності. Посібник призначений для бакалаврів, магістрів, аспірантів всіх спеціальностей.


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….4

Тематичний план курсу………….………………………………………….................6

І. Тези лекцій…………………………………………………………………………...8

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Історія української культури». Історія української культури від найдавніших часів і до періоду Київської Русі..……………………………………………………………………………………..8

Тема 1. Поняття і сутність культури. Проблеми дослідження української культури ………………………………………………………………………………..8

Тема 2. Передумови виникнення української культури. Стародавня культура давніх слов’ян …………………………………………………………………...22

Тема 3. Культура Київської Русі………………………………………………..38

Змістовний модуль 2. Розвиток української культури періоду пізнього Середньовіччя, Нової та Новітньої доби. . ………………………………………60

Тема 4. Українська культура Литовсько-Польської доби…………………….60

Тема 5. Культура доби козаччини. Українське бароко………………………..81

Тема 6.Українська культура кінця ХVІІІ-ХІХ століття.……………………..105

Тема 7. Українська культура ХХ століття …………………………………...129

Тема 8. Розвиток української культури в умовах незалежності…………….151

ІІ. Методичні рекомендації до семінарських занять………………………………168

ІІІ. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів…………………...194

IV. Методичні рекомендації та вимоги до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань……………………………………………………………………203

V. Система поточного і підсумкового контролю. Критерії оцінювання знань, умінь, навичок…………………………………………………………….…………211

VI. Список рекомендованої літератури до вивчення курсу………………………216

VIІ Додатки……...…………………………………………………………………...220


ВСТУП

Дисципліна “ Історія української культури” в системі гуманітарних і суспільних наук вищих навчальних закладів відіграє важливу роль; адже завдяки її вивченню студенти отримують цілісне уявлення про культурно-історичні процеси, що відбувалися впродовж століть на українських землях, а також про особливості культури українського етносу. У сучасному інформаційному, урбанізованому суспільстві людина неминуче втрачає зв’язок із традиційним етнічним середовищем, тому сьогодні набуває актуальності вивчення особливостей культури свого власного народу.

Під час вивчення дисципліни українська культура розглядається в контексті розвитку світової цивілізації в цілому і європейського культурного простору зокрема.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія української культури» є:

Ø Отримання знань з історії української культури, встановлення її зв’язків з цивілізаційними, соціальними, політичними, побутовими, художніми явищами і процесами.

Ø Формування вмінь аналізу різноманітних культурних процесів та тенденцій в їх історичній ретроспективі.

Ø Формування навичок роботи з навчально-методичною та науковою літературою з проблематики курсу.

Ø Формування інтересу до історичних та сучасних культурних явищ в Україні і світі як важливої складової виховання гармонійної особистості.

Ø Сприяння збереженню багатовікових надбань української культури.

Засвоївши дисципліну «Історія української культури», студент повинен знати:

Ø Основні етапи розвитку української культури.

Ø Багатогранність та різноплановість розвитку українського суспільства, з його особливостями політичної, релігійної, військової, наукової культури.

Ø Соціокультурні домінанти конкретних історичних епох та періодів в історії України і їх прояв у філософії, відповідних ідеях, образах, художніх творах.

Уміти:

Ø Працювати із науковою та навчально-методичною літературою з курсу.

Ø Виявляти головні соціальні та культурні передумови розвитку суспільства в окремий історичний період.

Ø Аналізувати основні тенденції розвитку культури в регіональному та загальносвітовому масштабах.

Ø Використовувати теоретичні знання, набуті під час вивчення дисципліни, у своїй професійній діяльності.

Курс навчальної дисципліни «Історія української культури» складається з двох змістовних модулів.

Метою виконання індивідуального навчально-дослідного завдання є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу, розвиток навичок самостійної роботи.

Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуються такі форми занять: лекції, семінарські заняття, а також години позааудиторної самостійної підготовки для опрацювання рекомендованої літератури та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

Навчальна дисципліна «Історія української культури» базується на основі теоретико-практичних знань отриманих студентами під час вивчення інших дисциплін гуманітарного циклу: «Культурологія», «Філософія», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Історія України»


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

з/п Тема Всього годин у тому числі
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота
1 2 3 5 6
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Історія української культури». Історія української культури від найдавніших часів і до періоду Київської Русі.
1. Тема 1.Поняття і сутність культури. Проблеми дослідження української культури    
2. Семінарське заняття: Проблеми дослідження української культури      
3. Тема 2. Передумови виникнення української культури. Стародавня культура давніх слов’ян    
4. Семінарське заняття: Передумови виникнення української культури. Стародавня культура Східних слов’ян      
5. Тема 3.Культура Київської Русі    
6. Семінарське заняття: Культура Київської Русі      
Змістовний модуль 2. Розвиток української культури періоду пізнього Середньовіччя, Нової та Новітньої доби.
7. Тема 4. Українська культура Литовсько-Польської доби    
Семінарське заняття:Українська культура Литовсько-Польської доби      
9. Тема 5.Культура доби козаччини. Українське бароко      
10. Семінарське заняття:Українська культура доби козаччини. Мистецтво бароко      
11. Тема 6.Українська культура кінця ХVІІІ-ХІХ століття.    
12. Семінарське заняття: Українська культура кінця ХVІІІ-ХІХ століття.      
13. Тема 7.Українська культура ХХ століття    
14. Семінарське заняття:Українська культура ХХ століття      
15. Тема 8. Розвиток української культури в умовах незалежності    
Семінарське заняття: Розвиток української культури в умовах незалежності      
Модульний контроль      
ЗАЛІК (ІСПИТ) - - - -

ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Вступ до дисципліни «Історія Української культури. Історія української культури від найдавніших часів і до періоду Київської Русі.

Тема 1. Поняття і сутність культури. Проблеми дослідження української культури

Лекція 1.

План

1. Сутність поняття культури, його функції.

2. Методологічні засади розуміння національної культури

3. Методологічні проблеми дослідження історії української культури.

4. Проблеми періодизації української культури.

 

Література

Основна: 5, 6,10, 11, 10, 15, 17, 18

Додаткова: 40, 51, 52, 77, 84


Лекція 1.

План

1. Специфіка розвитку Трипільської культури.

2. Культура залізного віку на Україні. Кочові племена кіммерійців, скіфів та сарматів.

3. Грецькі колонії в Північному Причорномор’ї

4. Основні етапи розвитку давньослов’янської культури. Художня та матеріальна культура східних слов’ян.

5. Міфологія та релігійні вірування східнослов’янських племен.

 

Література

Основна: 4, 5,10,12, 13, 16, 20, 23

Додаткова: 32, 37, 42, 59, 62, 72, 77


Лекція 1.

План

1. Суспільно-історичні передумови формування держави східних слов’ян.

2. Православна церква та її роль у розвитку Київської Русі.

3. Розвиток науки та освіти в добу Київської Русі. Книжкова справа та література.

4. Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво доби Київської Русі.

5. Культура Галицько-Волинського князівства

6. Образотворче та ужиткове мистецтво Галицько-Волинського князівства.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Лекція 1

План

1. Суспільно-політичні передумови формування культури Литовсько-Польської доби.

2. Релігійна ситуація на Україні в період Литви та Польщі.

3. Острозький осередок як альтернатива латиномовним вищим учбовим закладам.

4. Розвиток братств та братських шкіл.

5. Образотворче мистецтво та архітектура періоду Польсько-Литовської доби.

Література

Основна: 3, 8, 11, 13, 14,19, 23

Додаткова: 44,46, 47, 44, 58, 59, 65, 87


Лекція 1.

План

1. Суспільно-політичні передумови формування козацького типу української культури.

2. Особливості пісенно-поетичної творчості козацької доби. Народні думи, історичні пісні. Кобзарство.

3. Світоглядні засади українського бароко.

4. Розвиток освіти і наукових знань в Україні др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія.

5. Бароко в українській архітектурі та живописі

6. Українська література др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст. Розвиток театру та музики в Україні др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.

Література

Основна: 1, 5,9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24

Додаткова: 32, 33, 41, 45, 46, 49, 75, 80, 81


Лекція 1

План

1. Процес формування української національної ідеї.

2. Формування української класичної літератури. Творчість І.Котляревського та Т. Шевченка.

3. Освіта та наука на Україні в ХІХ ст..

4. Розвиток українського театру, архітектури, живопису в ХІХ ст..

 

Література

Основна: 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 19, 21, 26

Додаткова: 28, 33, 50, 59, 76, 71, 79


Лекція 1

План

1. Українське суспільне та культурне життя в першій половині ХХ ст. Діяльність Української Академії наук.

2. Література і театр у нових умовах мистецького життя.

3. Український мистецький авангард та його доля.

4. Українське «Розстріляне Відродження». Розвиток української культури в воєнний та повоєнний період.

5. Розвиток української культури в другій половині ХХ ст.

Література

Основна: 4, 5, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24

Додаткова: 28, 33, 34, 36, 40, 52, 53, 60,69


Лекція 1.

План

1. Формування нової суспільно-політичної дійсності та її характерні риси.

2. Здобуття державної незалежності України, та її вплив на розвиток культурного життя.

3. Розвиток української культури в 2000-х рр.

Література

Основна: 4, 5, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 24

Додаткова: 40, 48, 51, 52, 54, 61, 63, 69, 86


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль 1

План

1. Культура як об’єкт міждисциплінарного дослідження

2. Основні сучасні культурологічні концепції

3. Характерні риси цивілізації.

4. Поняття нації та критерії його визначення.

Теми рефератів:

1. Сучасні парадигми розвитку культури

2. Етнічна та політична нація.

3. Особливості гуманістичного характеру культури.

4. Мистецтво як засіб творення особистості.

5. Роль художньої культури в розвитку духовності людини.

 

Тести

1. Термін “гуманістичний” означає:

а) прогресивний;

б) божественний;

в) людський;

г) примітивний.

 

2. Комунікативна функція культури виявляється:

а) у практичній діяльності;

б) у культурі спілкування;

в) у культурі поведінки;

г) у фізичній культурі.

 

3. До художньої культури належить:

а) політика;

б) економіка;

в) релігія;

г) мистецтво.

 

4. Методологія — це:

а) наука про методи пізнання;

б) сукупність технологій пізнання;

в) теоретична установка науковця;

г) варіант теоретичного вирішення наукових проблем, який добровільно вибирає вчений, тому що вони всі рівні.

 

5. Символ— це:

а) зразок, узятий для наслідування;

б) умовне позначення будь-якого предмета;

в) унікальне, неповторне явище;

 

6. Міф — це:

а) легенда;

б) пісня;

в) звичай;

г) свято.

 

.

 

Запитання для самоконтролю

1. Розкрити зміст поняття культури

2. Розкрити функції культури у суспільстві.

3.Розкрити основні методологічні принципи вивчення національної культури.

4. Назвати основні культурологічні концепції.

5. Визначити різницю між поняттями «етнічна» та «політична» нація.

 

Література

Основна: 5, 6,10, 11, 10, 15, 17, 18

Додаткова: 40, 51, 52, 77, 84

Методичні рекомендації студентам для підготовки семінарського заняття Ця тема є загальною для розуміння та сприйняття курсу «Історія української культури»: вона визначає основні категорії та поняття. Тому її опанування має закласти фундамент для подальшого засвоєння та розуміння наступних тем курсу. Важливо освоїти матеріал, який присвячений визначенню поняття «культура». Зважуючи на те, що культура - це багатобічний і складний феномен для дослідження, можна зрозуміти чому немає універсального визначення цього поняття, а натомість в літературі наводиться більше 200-х визначень. Треба зупинитися на виясненні причин, які призвели до такої ситуації. Також значне місце треба відвести на ознайомлення з основними культурологічними концепціями та їх авторами. Досить важливою є процедура визначення, окрім поняття «культура», поняття «цивілізації». Це допоможе розумінню сутності, специфіки, функцій культури. Для формування відповідей, що розкривають сутність теми необхідно ознайомитись з літературою, рекомендованою до цієї теми.


План

1. Неолітична революція на теренах України. Трипільська культура.

2. Кочові племена в Північному Причорномор’ї, їх культурна спадщина(скіфи, сармати, кімерійці).

3. Грецькі колонії на Півдні України.

4. Основні етапи розвитку давньослов’янської культури.

5. Загальна характеристика пантеону слов’янських богів.

Теми рефератів:

1. Літописні східнослов’янські племена (поляни, древляни, сіверяни, тиверці, уличі, волиняни)

2. Антський союз племен. Склавини.

Тести

1. Встановіть відповідність між гіпотезою та її автором :

а) межиріччя Дніпра і Вісли а) М. Рудницький

б) західне Полісся б) А. Попов

в) Прикарпаття в) І. Вернер

г) верхів’я Дніпра, Десни і Угри г) І. Ляпушкін

д) нижня течія Дунаю д) І. Русанова

е) південне узбережжя Балтійського моря е) Ю. Кухаренко

 

2. Встановіть відповідність між археологічним періодом та його часовими рамками (на території України):

а) палеоліт а) 2800 р. до н.е. − 1200 р. до н.е.

б) мезоліт б) 3300 р. до н.е. − 2800 р. до н.е.

в) неоліт в) 6 тл. − 4 тл. до н.е.

г) енеоліт г) 10 тл. − 7 тл. до н.е.

д) вік бронзи д) 1млн. − 11 тл. до н.е.

 

3. Часові рамки існування трипільської культури:

а) ХІ − ІХ тл. до н.е.

б) ІV− ІІІ тл. до н.е.

в) ІІ ст. до н.е. − ІІ ст. н.е.

 

4. Часові рамки залізного віку на території України

а) ХІ − ІХ ст. до н.е.

б) ІV− ІІІ тл. до н.е.

в) ІІ ст. до н.е. − ІІ ст. н.е.

г) ХІІ ст. до н.е. − ІVст.

 

5. Найважливішою пам’яткою осілості степової Скіфії є:

а) с. Королеве

б) Кам’янське городище

в) Лука-Врублевецька

 

6. З якою археологічною культурою ототожнюють антський племінний союз?

а) Зарубинецькою

б) Черняхівською

в) Чорноліською.

 

Запитання для самоконтролю

1. Загальна характеристика ареалу культури східнослов’янських племен.

2. Основні джерела вивчення культури стародавніх слов’ян.

3. Особливості взаємозв’язків різних типів культури стародавніх слов’ян.

4. Основні етапи розвитку старослов’янської культури.

5. Трипільська культура та її особливості.

6. Культура скіфської доби.

7. Черняхівська культура та її особливості.

8. Характер релігійних вірувань стародавніх слов’ян.

9. Міфологія стародавніх слов’ян та її характерні риси.

 

Література

Основна: 4, 5,10,12, 13, 16, 20, 23

Додаткова: 32, 37, 42, 59, 62, 72, 77

Методичні рекомендації студентам для підготовки семінарського заняття

При вивченні цієї теми, студентам необхідно познайомитися з культурою тих народів, які здійснили відчутний вплив на подальший культурний розвиток українських земель. До таких народів належать кіммерійці, скіфи, сармати.

Також потрібно проаналізувати вплав античної культури на культурний розвиток цих народів. Населення грецьких міст-полісів не тільки зберігало засади й традиції метрополії, а й позитивно впливало на сусідні племена. Внаслідок взаємодії еллінів та місцевих племен відбувався культурний поступ та взаємозбагачення народів, які населяли територію України.

Особливу увагу треба приділити вивченню основних етапів розвитку давньослов’янської культури та дохристиянських вірувань давніх слов'ян.

Як висновок необхідно уяснити, що у складних історичних умовах слов'янські народи створили самобутню культуру, що стала основою консолідації, виникнення державності, примноження духовних традицій. Стародавня слов'янська культура на українських землях формувалася протягом тривалого часу; у цьому процесі значну роль відігравали традиції автохтонних народів та культурні зв'язки із сусідніми народами.


План

1. Проблема походження Давньоруської держави.

2. Особливості суспільно-політичного устрою Київської Русі.

3. Роль церкви в київоруській культурі.

4. Розвиток архітектури та мистецтва за часів Київської Русі.

5. Наука та освіта в Київській русі.

6. Культура Галицько-Волинського князівства.

Теми рефератів:

1. «Повість временних літ» - історична пам’ятка давньоруської культури

2. Історичне значення твору Митрополита Іларіона «Слово про Закон і Благодать».

Тести

1. Розташуйте в хронологічному порядку шляхи появи християнства на українських територіях:

а)Володимирове хрещення Русі

б)Аскольдове хрещення Русі

в)Великоморавські християнські впливи на Русь

г)Хозарська місія Солунських братів

д)Готське християнство

е)Античне християнство колоній Причорномор’я

 

2.Юридична пам’ятка, яка встановлювала обсяг юрисдикції церкви в Київській Русі, називалась:

а)Руська Правда

б)Устав Володимира

в)Устав Ярослава

г)Правда Ярославичів.

 

3. Назвіть відому світську споруду часів Київської Русі, яка збереглася до нашого часу:

а)Палац Святослава

б)Золоті ворота

в)Дитинець

 

4. Першим найвидатнішим історичним твором на Русі вважається:

а) “Повість временних літ”;

б) “Слово о полку Ігоревім”; 30

в) “Слово про погибель Руської землі”;

г) “Повчання” Володимира Мономаха.

 

5. Збірка законів князя Ярослава Мудрого називалася:

а) “Литовський статут”;

б) “Конституція”;

в) “Руське законодавство”;

г) “Руська правда”.

 

6. Першою кам’яною спорудою Київської Русі була:

а) Кирилівська церква;

б) Софія Київська;

в) Десятинна церква;

г) Михайлівська церква.

Запитання для самоконтролю

1.Які першовитоки має культура Київської Русі?

2.Що таке язичництво?

3.Як сприймали русичі процес християнізації?

4.Який вплив справило християнство на розвиток культури Київської Русі?

5.Що нового було привнесено у державну систему освіти за часів князювання Ярослава Мудрого?

6.Які ви знаєте провідні жанри оригінальної літератури Київської Русі?

7. Що становлять собою мозаїки та фрески?

Література

Основна: 1, 2, 7, 13,19, 21

Додаткова: 29, 30, 33, 36, 38, 62, 64, 66, 78,

Методичні рекомендації студентам для підготовки семінарського заняття

При вивченні цієї теми необхідно використати знання попередньої теми, яка стосується культури давніх словян. Ця культура характеризується цілісністю і самобутністю. Саме на її основі виникла культура Київської Русі.

Основною подією цього періоду було прийняття Київською Руссю християнської культури через Візантію, яка до того ж була прямою спадкоємницею античності та перебувала в цей період у розквіті. Таким чином, церковна організація принесла в Київську Русь досягнення античної культури, синтезованої християнством. Київська Русь прилучилась до східноєвропейської культури та загальноєвропейської культурної спадщини і до нових цінностей.

Також треба зосередитися на тому факті, що в Київській Русі сформувалась давньоруська літературна мова. Дана мова застосовувалась в усіх сферах суспільно-політичного та культурного життя. Це була мова ділового спілкування, документів, історичної, філософської, художньої літератури. Необхідно познайомитися з пам’ятками писемної культури Київської Русі.


Змістовний модуль 2

План

1. Життя та культура різних соціальних верств за Литовсько-Польської доби.

2. Релігійна ситуація на Україні в період Литви та Польщі.

3. Розвиток освіти. Острозька академія.

4. Книгодрукування та книжкова справа.

5. Виникнення братств та братські школи.

6. Образотворче мистецтво та архітектура, музика періоду Польсько-Литовської доби

 

Теми рефератів:

1. Феномен полемічної літератури

2. Острозький осередок як альтернатива західноєвропейським вищим учбовим закладам.

 

Тести

1.В якому році було відновлене Київське князівство на чолі з Олельком Володимировичем?

а)1240 р.

б)1440 р.

в)1385 р.

 

2.Які культурні впливи спричинили переорієнтацію української культури в 14 столітті?

а)Візантійські

б) Південнослов’янські

в) Західноєвропейські

г) Монголо-татарські

д) Візантійські

е) Арабські

 

3. Назвіть автора трактату „Про єдність церкви Божої під одним пастирем”

а) Ієронім Празький

б) Петро Скарга

в) Ігнатій Лойола

 

4. Встановіть відповідність у назвах братств

Львівське Хрестовоздвиженське

Київське Успенське

Луцьке Богоявленське

 

5. Засновником Запорозької Січі вважається:

а) Б. Хмельницький;

в) П. Орлик;

г) Д. Вишневецький.

 

Запитання для самоконтролю

1.Специфіка соціально-політичної і культурної ситуації в період Литви

2. Сутність та основні наслідки Люблінської унії.

2. Роль церкви для розвитку культури в період Литовсько-Польської доби

3. Розвиток освіти. Острозька академія та братські школи

4.Характерні особливості літературного і видавничого процесу.

5. Основні напрямки в архітектурі, образотворчому мистецтві, музиці в період Литовсько-Польської доби.

 

Література

Основна: 3, 8, 11, 13, 14,19, 23

Додаткова: 44,46, 47, 44, 58, 59, 65, 87

Методичні рекомендації студентам для підготовки семінарського

Заняття

Для вивчення цієї теми необхідно дати буде аналіз розвитку політичної і економічної ситуації на українських землях. Адже для того щоб виявити закономірності розвитку культури в той чи інший період необхідно дати загальну характеристику того періоду, виявити певні часові межі, детально описати всі будь-які значимі для культурного життя зміни.

Треба звернути увагу на позитивний аспект в пануванні Великого Князівства Литовського на українських землях, який проявляється в тому, що принаймні на початку не відбувається ніякого нав’язування іноземних впливів чи пригнічення національної культури. Духовна спадщина Київської Русі виявилася багатшою за духовну спадщину литовців, які мали більш низький культурний рівень. Але також треба враховувати і негативні аспекти в пануванні Польщі на д Україною.

Особливу увагу треба звернути на кінецьV– середину 17 століття – на культурне відродження України. Намагання відродити національну культуру як основу збереження українського народу і як засіб протидії іноземному впливу, увінчуються успіхом. Вінцем цього відродження згодом стане Визвольна війна 1648-1654 рр. під приводом Б.Хмельницького.

Дати необхідно оцінку і тому факту, що на релігійній карті України з’явилася нова церква – греко-католицька. Вона підпорядковувалася Папі Римському, приймала деякі католицькі догмати, такі як догмат про чистилище, але залишався майже повністю православний обряд. Це й момент можна назвати позитивним, хоча необхідно і виявити негативні моменти Берестейської унії.

План

1. Гетьманщина як прообраз української держави. Козацький побут та духовна культура.

1. Світоглядні засади українського бароко.

2. Розвиток освіти і наукових знань в Україні др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія.

3. Архітектура стилю бароко на Україні.

4. Образотворче мистецтво та барокова скульптура

5. Українська література др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.

6. Драма та розвиток театру в Україні др. пол. ХVІІ – ХVІІІ ст. Українська барокова музика.

Теми рефератів:

1.Основні представники Києво-Могилянської академії, їхній внесок у розвиток науки та освіти

2. Значення творчості Г.С.Сковороди для світової філософії та культури

3. Сутність «мазепинського бароко».

4.Східний компонент в козацькій культурі.

5.Роль козацької культурної спадщини в розвитку української ід

Тести

1. Вертеп — це:

а) народний ляльковий театр;

б) рішення у суді;

в) шкільна драма;

г) співацька школа.

 

2. Вихованцем Києво-Могилянської академії був такий український композитор:

а) М. Лисенко;

б) Д. Бортнянський;

в) М. Березовський;

г) Д. Дилецький.

 

3. Зазначте, про що розповідав героїчний епос — думи та історичні пісні:

а) про романтичне кохання;

б) про боротьбу запорозького козацтва;

в) про світське життя;

г) про релігійне життя.

 

4. Основою концепції Г. Сковороди є:

а) Бог — світ — людина;

б) природа — світ — Біблія;

в) світ — людина — Біблія;

г) природа — Бог — світ.

 

Запитання для самоконтролю

1.Які особливості козацтва визначили його роль у культурній розбудові України ХVІІ ст.?

2. .Хто із козацької старшини взявся першим опікувати культурні потреби суспільства?

3..Якою була роль Петра Могили у відновленні культурних пам’яток у Києві?

4.Назвіть основні літературні жанри цієї доби?

5. Дайте характеристику стилю бароко?

6. .Назвіть основні види театральних вистав?

7. Назвіть основних композиторів, представників барокової культури.

 

Література

Основна: 1, 5,9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24

Додаткова: 32, 33, 41, 45, 46, 49, 75, 80, 81

 

Методичні рекомендації студентам для підготовки семінарського заняття

Вивчаючи цю тему, необхідно зрозуміти, що XVI–XVIII ст. – винятково складний і важливий період у житті українського народу. У політичній історії він охоплює такі процеси як перехід всіх українських земель під владу Речі Посполитої, наростання визвольної боротьби, створення національної державності в ході Хмельниччини, подальша втрата завоювань. У вітчизняній культурі це була яскрава, плідна епоха, принципова для подальшого розвитку. Особливу увагу треба приділити студентам виділенню і аналізу цілої низки причин, які пояснюють культурне піднесення в Україні. Їх необхідно зафіксувати в конспекті.

Треба засвоїти, що друга половина XVI — початок XVII ст. — час пробудження та відродження національної самосвідомості українського народу, високого громадянського змісту й патріотичного спрямування всіх культурних зачинань. Ці процеси були тісно пов’язані з політичними і культурними рухами в Європі, які дістали назву Відродження.

Європейський Ренесанс утвердив гуманізм, основними постулатами якого були встановлення справедливого суспільного ладу та пошанування людини як особистості. Понад усе ставилися людське щастя, високий рівень освіченості, свобода, закоханість у мистецтво. Необхідно виявити основні особливості ренесансних процесів в українських землях.

Стиль бароко, який прийшов на зміну європейському Ренесансу, виявив себе на українських землях в своїй національній специфіці, а саме в межах «козацького» бароко, яке містить в собі світогляд тогочасної епохи.


План

1. Суспільно-політичні умови розвитку культури на Україні наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.

2. Український живопис та архітектура ХІХ століття.

3. Розвиток української класичної літератури в ХІХ ст.

4. Розвиток освіти в Україні наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст.

5. Українська музика та театр в ХІХ столітті.

Теми рефератів:

1. «Енеїда» І.Котляревського – пам’ятка української літератури

2. Особливості розвитку романтизму в Україні.

Тести

1. Хто був автором збірок „Малоросійські пісні” та „ Українські народні пісні”?

а)М.Максимович

б) Г. Калиновський

в) В. Антонович

г) М. Цертелєв

 

2. Хто був директором Полтавського театру на початку 19 століття?

а)І.Котляревський

б) Г.Квітка-Основ”яненко

в) М.Щепкін

г) М. Старицький

 

3. Назівть авторів проекту пам’ятника князю Володимиру Великому у Києві

а) А. Меленський і О. Беретті

б) І. Мартос

в) В.Демут-Малиновський і К.Тон

 

4. Встановіть відповідність між автором та його твором

а)Д. Бантиш-Каменський а)Збірка джерел до історії України

б)О. Рігельман б)Короткий опис Малоросії з 1734 до 1776р.

в)В.Рубан в)Короткий літопис Малої Росії з 1506 до 1770 р.

г)О.Безбородько г) Летопісне повіствування про Малу Росію

д)А.Чепа 5) Історія Малої Росії

 

5. Назвіть автора „Грамматики малорусского наречия”

а)О. Павловський

б) М. Потебня

в)І. Нечуй-Левицький

 

6. В склад якої держави увійшла Східна Галичина після першого поділу Польщі?

а) Росії

б) Прусії

в) Австрії

 

7. Автор першої української національної опери “Запорожець за Дунаєм” :

а) С. Гулак-Артемовський;

б) М. Лисенко;

г) П. Чайковський.

 

8. Першим президентом Української Академії наук був:

а) М. Грушевський;

б) П. Скоропадський;

в) В. Вернадський;

г) В. Голубович.

Запитання для самоконтролю

1.Як розвиток науки і техніки вплинув на мистецькі пошуки кінця XIX - початку XX ст.?

2. Що означає поняття "національно-культурне відродження України"?

3. Роль Т. Г. Шевченка у становленні української та світової культури.

4. Назвіть головні осередки національно-культурного відродження в Україні у XIX - початку XX ст. та їх провідних діячів.

5. У чому особливості розвитку художньої культури в Україні другої половини XIX - початку XX ст.?

Література

Основна: 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 19, 21, 26

Додаткова: 28, 33, 50, 59, 76, 71, 79

 

Методичні рекомендації студентам для підготовки семінарського заняття

При підготовці цієї теми необхідно звернути увагу на те, що з кінця XVIII ст. українські землі перебували у складі Російської та Австрійської імперій. Важливо усвідомити, що для культурного розвитку України ХІХ ст. характерним є створення вищих навчальних закладів. У січні 1805 р. з ініціативи В.Н.Каразіна було створено Харківський університет, У 1820 р. у Ніжині засновано гімназію вищих наук; у 1834 р. відкрито Київський університет Св. Володимира. Першим його ректором став М.О.Максимович.

Необхідно виокремити три основні суспільні течії, які були в цей період, а також зафіксувати, що в умовах посилення асиміляторських дій проти України частина її інтелігенції сприяла українському національно-культурному відродженню, під яким розуміла усвідомлення національної ідентичності, а народ - як діяльну особу історії та сучасного світу. Українське національне відродження виникло, як антитеза тяжкому політичному і соціально-економічному становищу та культурному занепаду.


План

1. Національно-культурне піднесення років в Україні в 20-ті рр. ХХст.

2. Література та театр на тлі національних та соціальних реалій.

3. Український мистецький авангард та його доля.

4. Українська культурна парадигма другої половини ХХ століття.

Теми рефератів:

1. Феномен «розстріляного Відродження»

2. Творча спадщина “шістдесятників“.

3. Дисидентський рух та його внесок у розвиток української нації та державності.

4. Вплив радянського тоталітаризму на українську культуру

Тести

1. В літературі України на початку ХХ ст. з’явилась така течія:

а) футуризм;

б) неоромантПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.016 с.)