Рекомендації щодо підготовки і оформлення есе (есе)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації щодо підготовки і оформлення есе (есе)Приступаючи до визначення мети, кола завдань і змісту роботи з підготовки есе, студент має уяснити, що есе — це письмова робота, яка направлена на поглиблене опрацювання відповідної теми переважно на підставі залучення різноманітних літературних джерел, а також вивчення практичного досвіду.

Студенти мають усвідомити, що якість есе оцінюється із врахуванням:

- відповідності змісту есе його темі;

- повноти розкриття теми на підставі опрацювання достатньої кількості літературних джерел;

- достатньої (переконливої) наукової обґрунтованості і можливості практичної реалізації висновків (рекомендацій);

- конкретності висновків;

- самостійності опрацювання теми;

- відповідності роботи вимогам щодо її оформлення.

Студентами мають бути обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення організації портфельного інвестування в Україні. Есе має бути логічно структурований, переконливо аргументований, що унеможливлює неточність визначень і неоднозначність тлумачень. Відповідність есе всім переліченим вимогам дає підстави для оцінювання роботи найвищою оцінкою.

Опрацювання літератури слід починати з найновіших публікацій (за два попередніх роки), в яких надаються новітні розробки з теорії та практики портфельного інвестування. Особливу увагу слід приділити змінам у законодавчій базі, а також розгляду поточних матеріалів, опублікованих у періодичних виданнях.

Обсяг есе — 18—20 сторінок комп’ютерного набору з використанням текстового редактору WORD шрифту 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Есе комплектується у такій послідовності: титульний аркуш; зміст; основна частина; список використаних джерел; додатки. Основна частина складається зі: вступу з визначенням мети роботи (1 стор.), дослідження проб-
леми (16—18 стор.), висновків і узагальнень (1 стор.) Великі
таблиці і рисунки, перелік використаних джерел інформації наводяться у додатку і при визначенні обсягу роботи не враховуються.

Есе виконується на аркушах формату А4. З одного боку аркуша формату А4 (210 х 297 мм), залишають поля таких розмірів: лівий — не менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній та нижній — не менше 20 мм. Аркуші мають бути наскрізно пронумеровані. Нумерація сторінок есе має подаватись арабськими цифрами без знака «№» і крапки. Першою сторінкою есе є титульний аркуш, проте на ньому номер сторінки не ставиться. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки. На останньому аркуші студент проставляє дату виконання і власний підпис.

Титульний аркуш, заголовки (зміст, дослідження проблеми, висновки, література, додатки) набирають великими літерами по центру сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовками та текстом має дорівнювати 3—4 інтервалам. Кожну структурну частину есе (зміст, основну частину, список використаних джерел, кожний додаток) потрібно починати з нової сторінки. Стиль викладу есе має бути лаконічним і професійним, висновки (рекомендації) — конкретними і переконливими.

Всі ілюстративні матеріали (графіки, діаграми, схеми) об’єд-
нуються поняттям рисунок. Тому всі ілюстрації позначаються скороченням «Рис.» (рисунок) і нумеруються послідовно (за винятком ілюстрацій, наведених у додатках). Після номера ілюстрації наводиться її назва. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст). Рисунки необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше (або на наступній сторінці). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні написи розміщують під ілюстрацією. Посилаючись на ілюстрацію у тексті есе, називають її вид (діаграма, графік, схема) та номер.

Якщо у есе наведені формули, пояснення значень окремих символів і коефіцієнтів треба наводити безпосередньо під формулою в тій самій послідовності, в якій їх дано у формулі. Пояснення кожного символу і коефіцієнта треба надавати з нового рядка. Першому рядку передує слово «де». Посилання в тексті на порядковий номер формули наводять у круглих дужках.

Перелік джерел інформації наводять за абеткою у такій послідовності:

- закони України;

- інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

- наукова, навчально-методична і періодична література, видана українською або російською мовами;

- наукова, навчально-методична і періодична література, видана іноземними мовами.

При оформленні додатків слід мати на увазі, що послідовність подання додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті, а кожний додаток має починатися з нової сторінки.

По всій роботі обов’язково слід навести у дужках ([ ]) посилання на використані джерела згідно переліку. Такі посилання дають змогу відшукати джерело, отримати необхідну інформацію щодо нього та перевірити достовірність наведених у есе відомостей. Посилання надають одразу після закінчення цитати — у квадратних дужках зазначаються порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад, [17, с. 85].

Слід користуватися загальновизнаною термінологією, звертаючи увагу на точність її застосування та чіткість формулювань. Скорочення слів у тексті есе та ілюстраціях до нього, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Цифрові матеріали бажано оформляти у вигляді таблиць. Таблицю зазвичай розміщують після першого згадування про неї в тексті (або на наступній сторінці).

Кожна таблиця мусить мати тематичний заголовок, згідно її змісту, який розміщується безпосередньо над таблицею у цент-
рі. Праворуч над тематичним заголовком пишуть слово «Таблиця» та вказують її порядковий номер (знак «№» перед цифрами не ставиться). Заголовок таблиці і слово «Таблиця» починають з великої літери. Якщо всі дані таблиці мають однакову одиницю вимірювання, її вказують у тематичному заголовку, позначення якої має відповідати стандартам.

У разі, якщо дані таблиці мають певні особливості (є поперед-
німи, стосуються частини явища, що вивчається, тощо), то на це необхідно вказати у примітках одразу під таблицею.

 

Аналітичний огляд новітніх публікацій
з портфельного інвестування

 

Аналітичний (критичний) огляд новітніх наукових публікацій з портфельного інвестування є позааудиторною самостійною работою студентів. Огляд запропонований з метою метою поглибленого вивчення програмних питань і є узагальненням основного матеріалу публікації, що видана не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду. Огляд повинен бути доповнений власними узагальненнями і висновками.

Науковими вважаються публікації у наукових фахових виданнях. Допускається власний переклад студентом наукових публікацій з іноземних джерел.

Бездоганно оформлений огляд надається у комп’ютерному наборі (15—20 сторінок, шрифт14, інтервал 1,5). Захист роботи відбувається під час ІКР (для студентів денної форми навчання) або під час сесії для студентів заочної форми навчання.

Аналітичні вправи (задачі, розрахунки)

Аналітичні вправи — це типові задачі згідно наведеного переліку (позааудиторне завдання для студентів заочної форми навчання), узгоджені з викладачем. Обов’язковою вимогою є наведення пояснень до розрахунків, за необхідністю — графіків, висновки і бездоганне оформлення.

Дані для розрахунків надає викладач.

Завдання 1

На підставі технічного аналізу фондового ринку встановлено прямолінійну функцію змін ринкових цін акцій емітента Z у часі: y = 9,45 + 0,118t.

Знайти прогнозований рівень ціни у 9 і 11 періодах. Побудувати схематичний графік.

Завдання 2

Менеджер з портфельного інвестування фірми «Енді-Капітал» — прихильник технічного аналізу, досліджує методом середньої плинної динамічні ряди цін фондового ринку. Плинна з окремих видів цінних паперів обчислюється ним як сума значень цін на момент закриття біржі за певну кількість днів (5 або 10), поділена на кількість даних (днів).

 

Фахівець бере до уваги такі дані щодо акцій компанії «Валді»:

 

Дні
Ціна

 

Дослідження ґрунтується на побудові діаграми за емпіричними і усередненими даними. При застосуванні плинної деякі варіації («шум», артефакти) елімінуються і вимальовується узагальнюючий тренд базового руху цін на цінні папери. Додатково вивчається динаміка імпульсних коливань.

Який ряд плинних одержав менеджер «Енді-Капітал» за результатами розрахунків? Який вигляд матиме графік імпульсних коливань? На що вказав йому генеральний тренд руху цін? Яке рішення вірогідніше прийматиме інвестор щодо залучення зазначених цінних паперів до інвестиційного портфеля?

Завдання 3

Аналітик фондового ринку, вдаючись до технічного аналізу, вивчає за дорученням консалтингової фірми ряди динаміки цін на акції приладобудівної компанії «Оушен». За результатами попереднього графічного дослідження аналітик припускає прямолінійну тенденцію змін цін указаної компанії у часі типу y= а +bt , де у —ціна, t — період. Застосовуючи метод найменших квадратів, він здійснює функціональне вирівнювання динамічного ряду цін з метою екстраполяції їх рівня на найближчу перспективу за наявності таких емпіричних даних:

 

Періоди (t) Σ t =
Ціна акції, дол. (y) 8,2 7,4 10,8 7,9 9,6 11,4 11,9 Σ t = ?

 

Які теоретичні (розрахункові) значення ціни акції компанії «Оушен» одержав фахівець з кожного із зазначених періодів? Яке значення ціни акцій зпрогнозоване на наступний (8-й) період? Який вигляд має графік, що ілюструє емпіричний і розрахунковий ряди динаміки цін на акції компанії «Оушен»?

Завдання 4

Виробник парфумів фірма «Одрі» щорічно використовує готівку на постійному передбаченому (визначеному) рівні, а готівкові надходження в процесі діяльності також здійснюються на постійному рівні періодично (щотижня).

Грошові витрати (необхідна сума чистої нової готівки) фірми «Одрі» щороку становлять приблизно 1,5 млн дол. Як замінник готівки фірма залучає високоліквідні цінні папери з процентною ставкою 8 %. Це потенційні збитки від тримання готівки для тих фірм, які не здійснюють зазначеного трансферу. Можна зрозуміти прагнення деяких фірм тримати безпечний резерв готівки з метою послаблення ймовірності її нестачі у визначеному обсязі.

Але у фірми «Одрі» є можливість швидко продати (або придбати) ліквідні цінні папери (майже за один телефонний дзвінок). Тому для неї безпечний розмір готівки буде значно нижчим. На думку фахівців фірми «Одрі», доцільно продавати ліквідні цінні папери, коли баланс готівки падає до 0 і поповнювати його на цю ж суму при зростанні. Постійні операційні витрати (брокерські та ін.), пов’язані з кожною реалізацією цінних паперів з метою трансформації їх у готівку, дорівнюють 25 дол.

Визначіть оптимальний середній розмір готівки в касі (баланс готівки) фірми «Одрі», загальну кількість операцій з трансформації ліквідних цінних паперів у готівку, а також політику зазначеної фірми щодо управління ліквідністю, застосовуючи модель Вільяма Баумоля.

Завдання 5

Прийняття інвестиційних рішень щодо додаткового придбання акцій з метою поглиблення диверсифікації портфеля цінних паперів базується на результатах фундаментального аналізу. Інвестором вивчаються такі дані стосовно емітентів.

5.1. У звітному періоді фірмою А продано 26 000 од. продукції за ціною $5 за 1 шт. Сумарні змінні витрати становили $52 000, а постійні — $48 000. З огляду на зміни в кон’юнктурі ринку фірма передбачає надалі ціну реалізації одиниці виробу на рівні $4. При цьому передбачено, що величина прибутку залишиться на рівні минулого року, а розмір постійних витрат не зміниться. За наведеними даними потрібно визначити:

1) мінімальний обсяг продажу, при якому фірма не буде нести збитки;

2) обсяг продажу, який забезпечить отримання прибутку на рівні минулого року.

5.2. Компанія Б підготувала річний звіт про результати роботи за рік. У звітному періоді було продано 3000 од. продукції ціною $2 за 1 шт. Змінні витрати досягли $3000, а постійні — $2000. Орієнтуючись на своїх конкурентів, компанія передбачає, що в наступному році ціна реалізації одиниці виробу має становити не більше $1,5.

Визначіть:

1) точку беззбитковості;

2) обсяг продажу, що забезпечить отримання прибутку на рівні минулого року, якщо постійні витрати не зміняться.

5.3. Аналізуючи річний звіт фірми В, інвестор бере до уваги такі дані. У звітному періоді фірмою було продано 3000 виробів за ціною $3 за 1 шт. Змінні витрати досягли $4000, постійні — $3000. Проте на ринку позначилася тенденція до падіння ціни на товар. Орієнтуючись на своїх конкурентів, фірма передбачає, що в наступному році ціна реалізації одиниці виробу не перевищуватиме $2,7.

Визначіть:

1) мінімальний обсяг продажу, при якому фірма не буде нести збитки;

2) обсяг продажу, що забезпечить отримання прибутку на рівні минулого року за умови, що постійні витрати не зміняться.

Точка беззбитковості (ВЕР) — це такий обсяг продажу продук-
ції підприємства, при якому виручка дорівнює витратам.

Завдання 6

Випадково сформований портфель цінних паперів інвестора складався з акцій двох компаній — «Руді» і «Велсі» у співвідношенні 1 : 3 (у вартісному виразі), які забезпечили у базовому періоді дохідність відповідно 1,5 і 7,5 %.

З метою зниження ризику портфеля інвестор вирішив поглибити його диверсифікацію.

Проаналізувавши ціни акцій на фондовому ринку в базовому періоді t0 фінансовий стан емітентів, орієнтовно зпрогнозувавши дохідність майбутнього диверсифікованого портфеля, інвестор у періоді t1 позбавився частини наявних акцій і придбав акції інших фірм. Розподіл коштів між емітентами і дохідність окремих активів у портфелі за період t наведені в таблиці:

 

Фірми-емітенти акцій Частка активу у вартості портфеля за період Дохідність.активу, %
у базовому періоді t0 у періоді t1
Руді 0,05 1,5 1,2
Велсі 0,15 7,5 2,8
Сілорей 0,11 10,0 12,0
Аминат 0,09 5,0 8,3
Ноколіт 0,07 1,5 1,3
Омрон 0,12 6,8 1,3
Стеролі ? 3,3 3,2
Ей енд Сі 0,10 4,7 5,8
Лейнос 0,03 1,2 – 0,1
Одрі 0,17 21,5 22,3

Визначіть:

1) дохідність початкового портфеля цінних паперів;

2) фактичну дохідність диверсифікованого портфеля цінних паперів;

Зробіть висновки.

Завдання 7

Для визначення відносної нестійкості цін акцій, які намічено залучити до власного портфеля цінних паперів, аналізуються фактичні дані щодо реалізованої ставки доходу (%) за акціями компанії «Ретнер» за кілька років і відповідні значення ставки доходу портфеля за індексом Лондонської фондової біржі, на якій котируються зазначені фінансові інструменти (дані наведені в табл.).

 

Ставки доходу, % Роки
Акції Ко. «Ретнер» 3,0 18,2 9,1 6,0 15,3 33,1 6,1 3,2 14,8 24,1 18,0
Індекс Лондонської фондової біржі 4,0 14,3 19,0 14,7 26,5 37,2 23,8 7,2 6,6 20,5 30,6

Розрахуйте бета-коефіцієнт акцій компанії «Ретнер» графічно і застосовуючи метод найменших квадратів

Розрахунок базується на визначенні параметрів рівняння «характеристичної» лінії («characteristic» line).

Завдання 8

Фінансовий аналітик, аналізуючи ефективність портфелів цінних паперів трьох фірм, одержав результати за п років, які наведені в таблиці.

 

Фірма Середньорічна норма доходу Стандартне відхилення Бета-коефіцієнт
Джоріс 0,17 0,13 0,89
Торчун 0,32 0,19 1,08
Дарона 0,13 0,13 0,94

 

З’ясовано, що середня річна норма доходу ринкового портфеля за п років становить 0,16, стандартне відхилення за цей період — 0,20, бета-коефіцієнт — 1,0, ставка доходу на безризикові цінні папери (еталонна ставка) — 0,06. Визначіть ефективність портфелів зазначених фірм за критеріями Трейнора і Шарпа. Розрахуйте відповідні критерії портфелів цінних паперів і порівняйте з ринковим рівнем.

Завдання 9

Визначити дохідність диверсифікованого портфеля цінних паперів з трьох фінансових активів, якщо фінансовий актив Р з дохідністю 13,5 % складає 42 % вартості портфеля, фінансовий актив Т с з дохідністю 21,5 % — 17,1 % вартості портфеля і решта — фінансовий актив Д з дохідністю 19,3 %.

Завдання 10

По привілейованих акціях компанії Дітер щорічно виплачується постійний дивіденд у розмірі 650 грн. Ставка дохідності акцій з відповідним рівнем ризику (компанії Сейні) — 25 % річних. Чи доцільно інвесторові придбати для портфеля акції компанії Дітер за ціною 2430 грн? 2684 грн?

За виконання п’яти з наведених аналітичних вправ (умови задачі узгоджуються з викладачем) студент денної або заочної форм навчання може отримати відповідно 10-8-6-0 балів (залежно від кількості вирішених задач). Менша кількість вирішених задач не оцінюється.

Самостійне опрацювання студентами законодавчої бази.

Цей вид самостійної роботи передбачає аналіз і конспектування джерел 1-18 з переліку основної рекомендованої літератури (розділ 10)

Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)