Заочної форми навчання (іспит)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заочної форми навчання (іспит)Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№контактного заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форми занять і контролю Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

 
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Перевірка і обговорення домашнього творчого завдання, щодо порівняння особливостей (інвестиційних якостей) цінних паперів
Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда на тему: “Сучасні тенденції ринку цінних паперів”
Завчасна підготовка за визначеними темами Вирішення ситуаційних розрахункових вправ з технічного або фундаментального аналізу
Опрацювання проблемних ситуацій Робота в малих творчих групах з виконання завдання щодо формування і реструктурізації портфеля цінних паперів. .
Завчасна підготовка за визначеними темами Вирішення задач з розрахунку дохідності і ризиковості диверсифікованого портфеля цінних паперів у міні-групах. Проведення письмового опитування.  
Підготовка доповідей Семінар на тему: “Розвиток портфельного інвестування в Україні».
Комплексна аудиторна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за роботу на контактних заняттях
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Домашня індивідуальна робота письмова (за 1 місяць до початку сесії на кафедру) Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
За виконання індивідуальних робіт за вибором (одне завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з портфельного інвестування. 2. Аналітична робота — збирання та обробка практичних даних конкретної установи (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) 3. Аналітичні вправи 4.Підготовка доповіді на наукову конференцію (з питань портфельного інвестування) 5. Підготовка наукової публікації (під керівництвом викладача з портфельного інвестування) 6. Підготовка міні-лекцій з презентацією 7.Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом з науки «Портфельне інвестування» є самостійна робота. Самостійна робота студента (СРС) – це запланована робота студентів, що виконується студентом за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Під час самостійної роботи студенти виконують та модульні та індивідуальні завдання.

Докладно зміст та вимоги до модульних та індивідуальних завдань (для студентів денної та зочної форми навчання) наведені далі.

5.2.1. Модульні завдання для студентів денної форми навчання

Модульні (контрольні) завданнявиконують студенти денної форми навчання. Викладачем доводиться графік виконання модульних завдань, при порушенні яких без поважних причин студент позбавляється половини балів за кожне таке завдання.

1. Позааудиторна модульна (контрольна) робота (Модуль № 1) для студентів денної форминавчання передбачає виконання завдань наданих викладачем під час сесії.

Воно може передбачати збирання та аналітичну обробку фактичних даних конкретної фінансової установи щодо організації портфельного інвестування. Воно повинно містити ґрунтовні відповіді на такі запитання:

1. Які цілі ставить перед собою фінансова установа, здійснюючи портфельне інвестування? З’ясувати пріоритетність цих цілей для цієї установи.

2. Якими нормативними і внутрішніми документами керується фінансова установа, здійснюючи інвестиційні операції?

3. Яким чином фінансова установа, здійснює комплексний моніторинг портфельного інвестування?

4. Дослідити типізацію портфелей, сформованих фінансовою установою, і зміни, що спостерігалися упродовж останніх п’яти років.

По всіх питаннях зробити висновки та узагальнення. Надати рекомендації по удосконаленню.

Модульна контрольна (поза аудиторна) робота (Модуль №1) виконується у формі звіту на аркушах формату А-4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи 18—20 сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки (по кожному з питань) та рекомендації — конкретними. Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації —обов’язкові. За кожне з питань студент отримує 10-8-6-0 балів.

Оцінка Критерії
10 балів Студент достатньо зібрав відповідної інформації за останній звітний рік, на підставі якої письмово надав всебічну характеристику дій фінансової установи з певного питання. Проаналізував динаміку показників.. Фактичні дані оформив у вигляді таблиць, графіків, схем. Зробив аргументовані висновки, враховуючи правові засади портфельного інвестування. Надав відповідні рекомендації
8 балів Студент в цілому дослідив конкретні питання портфельного інвестування, але не зібрав повністю необхідну інформацію, не зміг переконливо аргументувати свою розробку ( особливо висновки і рекомендації).
6 балів Студент в цілому виконав поставлене завдання, але використав застарілу інформацію, не зміг переконливо аргументувати свої висновки, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання теоретичних засад, припустився інших помилок.
0 балів Нульову оцінку одержує студент, який дав неправильну або поверхову (неповну) відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату або не відповів на запропоноване запитання

 

Викладач може запропонувати й інші питання з портфельного інвестування для розгляду на прикладі певної фінансової установи, які він зобов’язаний довести до відома студентів на початкових лекціях. Зважаючи на особисту зацікавленість студента у розробці певної теми з питань новітніх методик формування і управління портфелем цінних паперів, викладач може замінити зазначене позааудиторне завдання на творче опрацювання такої теми.

Позааудиторні модульні завдання повинні здаватися студентами на кафедру не пізніше ніж за два тижні до аудиторної модульної роботи. За порушення цього терміну загальна кількість балів зменшується наполовину.

 

2.Аудиторні модульні контрольні завдання виконується студентами денної (Модуль №2) форми навчання

Модульне контрольне завдання (Модуль№2) для студентів денної форми навчання охоплює всі теми портфельного інвестування. На написання аудиторного модульного (контрольного) завдання студентам денної форми навчання відводиться 1,5 астрономічної години. Викладач здійснює контроль за самостійним виконанням контрольного завдання в аудиторії. Варіанти завдань для модульного контролю відповідають змісту дисципліни. Вони складаються з теоретичних питань, запитань на знання основних формул і вирішення задач.

Зразок модульного завдання
для перевірки теоретичних знань з дисципліни

(для студентів денної форми навчання)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

Імені Вадима Гетьмана»

 

Спеціальність___________________

Семестр_____________Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.01 с.)