Необхідно відрізняти філії та представництва від дочірнього підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Необхідно відрізняти філії та представництва від дочірнього підприємства.ДП – це господарюючий суб’єкт, який має статус ЮО і залежить від іншої ЮО. Відповідно до ст..118 ЦК, господарське товариство є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать 20 або більше відсотків статутного капіталу чи 20 або більше відсотків простих акцій. Залежне підприємство – це товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство. Діяльність регулюється також і ст..126 ГК, де залежне і головне підприємство називаються асоційованими.

 

Господарські товариства.

Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

 

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

 

Правовий статус господарських товариств визначається Цивільним кодексом (ЦК) (глава 8), Господарським кодексом (ГК) (глава 9), Законом України „Про акціонерні товариства від 17.09.2008р., ”Законом України „Про господарські товариства” (ЗУ “По ГТ”).

Діяльність регулюється крім законодавства України, статутом, установчим договором.

Товариства є юридичними особами і можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Господарське товариство повинно мати наступні фонди: статутний, резервний (статутний) – не менш як 25 % статутного фонду, інші фонди, передбачені законодавством або установчими документами.

Статутний фонд товариства формується із вкладів його засновників та учасників (ст..86, 87 ГК).

2. Вкладом до статутного (складеного) капiталу господарського товариства можуть бути грошi, цiннi папери, iншi речi або майновi чи iншi вiдчужуванi права, що мають грошову оцiнку, якщо iнше не встановлено законом (ч.2 чт.115 ЦК, ).

Відповідно до ст..86 ГК ч.3. Забороняється використовувати для формування статутного фонду товариства бюджетнi кошти, кошти, одержанi в кредит та пiд заставу.

Щодо порядку створення:

1.- прийняття рішення про створення та розробка установчих документів

2. – організація і формування майнової бази ГТ

3. – організація та проведення установчих зборів

4. – державна реєстрація

I. Повне товариство:

1. товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю

2. несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (ст.66).

1.діяльність регулюється ст..119-132 ЦК, ч.4 ст.80, ЗУ “Про ГТ”, ст.66-74.

2.засновницьким договором

управління:

1.здійснюється за спільною згодою всіх учасників

2.може бути покладене ведення справ товариства на одного або кількох учасників.

ІІ. Командитне товариство.

Ст.75. Ознаки:

1.поєднання діяльності та внесків

2.беруть участь два види учасників:

а) повні учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном. Їх правовий статус аналогічний учасникам повного товариства. Згідно з ч.2 ст.135 ЦК особа м\б повним учасником тільки в одному КТ. Повний учасник КТ не м\б учасником повного. Повний учасник КТ не м\б вкладником цього самого товариства.

б) вкладники – беруть участь тільки майновим внеском, їхня відповідальність обмежується вкладом у майні товариства, вони не беруть участі в управлінні справами товариства.

Діяльність регулюється: ст..133-139 ЦК, ЗУ “Про ГТ”, ст.75-83 та установчим договором.

Управління:

- здійснюється тільки повними учасниками.

Вкладники, на відміну від повних учасників, після сплати ними своїх внесків не несуть додаткової відповідальності за зобов’язаннями товариства своїм майном, не беруть участь в управлінні товариством, але

Можуть діяти від імені командитного товариства тільки у разі наявності доручення і згідно з ним;

вимагати першочергового повернення вкладу (ніж учасникам з повною відповідальністю) у разі ліквідації товариства;

Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 відсотків складеного капіталу повного товариства, зазначеного в установчому договорі.

ІІІ. Товариство з обмеженою відповідальністю.

1. товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

2.Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

Діяльність регулюється:

1. ст. 140-150 ЦК, ч.3 ст.80 ГК, ЗУ “Про ГТ” ст.50-64

2.установчим договором

3.статутом.

Учасники: Ф та ЮО.

Органи управління:

1. вищий орган товариства – загальні збори учасників.

2.виконавчий орган (підзвітний вищому) – дирекція або директор.

Ревізійна комісія – контроль за діяльністю директора (дирекції) товариства.

4. Товариство з додатковою відповідальністю:

1.товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів.

2.Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника (ст.65).

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Діяльність регулюється:

1.ст..151 ЦК, ч.4 ст.80 ГК, ЗУ ”Про ГТ” ст.65

2.установчим договором

3.статутом

Органи управління:

1. вищий орган товариства - збори учасників.

2.виконавчий орган – дирекція або директор.

Ревізійна комісія – контроль за діяльністю директора (дирекції) товариства.

Правовий статус ТДВ характеризують, в основному, ті ж самі риси, що і правове становище ТОВ. Однак на відміну від ТОВ, учасники ТДВ несуть субсидіарну обмежену майнову відповідальність.

Найпоширенішим у господарській діяльності ТДВ є довірче товариство. Його діяльність регулюється ДКМУ “Про довірчі товариства” від 17.031993 року.

Акціонерне товариство.

 

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

 

Діяльність регулюється:

1. ст..152 ЦК, ст..81 ГК, Закон України “Про Акціонерні товариства”.

2.установчим договором

3.статутом

Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення

протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.

Товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено його статутом.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами).

Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж

особа. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися статутом або іншими документами товариства.

Типи акціонерних товариств

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Засновники акціонерного товариства укладають між собою засновницький договір та роблять повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснюють підписку на акції, проводять установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства.

Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства організується засновниками. Засновники в будь-якому випадку зобов'язані бути держателями акцій на суму не менше 25 відсотків статутного фонду і строком не менше двох років (ст.30).

Придбання акцій

Акції купуються учасниками при створенні акціонерного товариства на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного фонду - з товариством.

Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

Статутний фонд: у розмірі не менше суми еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам.

Характер управління – корпоративний. Існує відповідна система органів:

Вищий – загальні збори акціонерів, виконавчий – правління, контрольний – ревізійна комісія (за фінансово-господарською діяльністю АТ), спостережна рада (за діяльністю правління) – якщо акціонерів понад 50..

Участь в управлінні товариством залежить від кількості акцій, які належать їм на праві власності.

 

 

Об’єднання підприємств

 

Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань.

Господарське об'єднання — об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність. Господарські об'єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками.

Державне (комунальне) господарське об'єднання — об'єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування.

Господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом.

Асоціація — договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій.

Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).

Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Підприємства — учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання, і на них поширюються положення Господарського кодексу та інших законів щодо регулювання діяльності підприємств.

 

Промислово-фінансова група є об'єднанням, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України.

Суб'єкт господарювання, який володіє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства (підприємств), визнається холдинговою компанією.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.008 с.)