ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОПРАВОК ГАРМАТИ ПО ТАБЛИЦІ 

Робота до зайняття ВП

Заповнення таблиці індивідуальних поправок гармати (наведеної у додатку Е) проводиться завчасно. Під керівництвом старшого офіцера батареї командири гармат із ТС виписують для кожного вибраного заряду у бланк таблиці індивідуальних поправок:

- дальності через 1 км та відповідні їм приціли (графи 1, 2);

- табличні поправки: на 1% різнобою, на один знак відхилення маси снаряда, на 10 м уступу, перевищення та інтервалу відносно основної (з розділу III “Допоміжні таблиці”) (графи 3, 7, 9, 11, 19).

За даними останніх перевірок у бланк вносять:

- поправки на невідповідність кутів підвищення за прицілом і квадрантом та на відхилення лінії прицілювання (графи 5, 18);

- значення різнобою даної гармати відносно основної dVо (у верхню частину графи 4).

Розраховують поправки:

- на різнобій своєї гармати відносно основної DРівd (значення графи 3 перемножують із значенням різнобою відносно основної та записують у відповідний рядок графи 4);

- сумарну на різнобій та невідповідність кутів підвищення за прицілом і квадрантом (по рядках додають значення граф 4 та 5 і записують у графу 6).

 

Визначення поправок на уступ та інтервал гармати по таблиці поправок

Таблиця поправок на уступ та інтервал гармати (табл.Д1) призначена для визначення величини (значення) поправок уступа та інтервала гармати відносно основної гармати.

Таблиця Д.1 містить значення поправок на уступ (у чисельнику) та на інтервал (у знаменнику) від 0 до 260 м.

У чотирьох лівих графах табл. Д.1 записані кутоміри у великих поділках від 0 до 60. У верхніх двох рядках кожної з чотирьох лівих граф зазначені відповідні кутомірам знаки поправок на уступ “+“ (плюс), “-“ (мінус) та на інтервал “Л” (вліво), “П” (вправо).

У верхньому рядку решти граф табл. Д.1 наведені у поділках кутоміра значення вертикальних кутів b0 між марками двометрової рейки, а у другому рядку - відповідні їм значення відстаней Д0 у метрах (Д0 - дальність до основної).

Для визначення поправки на уступ Ddуст та поправки на інтервал Dzінт у верхньому рядку таблиці знаходять значення кута b0, найближче до виміряного, та відмічають його олівцем. Якщо відстань між даною гарматою та основною визначалося за допомогою ДСП‑30, то у другому рядку знаходять та відмічають олівцем значення відстані, найближче до виміряного.

В одній з чотирьох лівих граф знаходять значення кутоміра даної гармати по основній (округлене до 1-00) для напрямку, при якому визначають поправки на уступ та інтервал.

На перетині відміченої вертикальної графи із значенням b0 (Д0) та рядка із значенням кутоміра знаходять поправку у метрах. У верхніх рядках графи, в яких знайдено кутомір даної гармати, беруть знаки поправок.

Значення поправок дозволяється округляти до 10 м.

Табл. Д.2 призначена для визначення знаків поправок у рівень (приціл) на перевищення гармати, на відхилення маси снаряда і на уступ відносно основної.

 

Робота на ВП

Після зайняття ВП, побудови паралельного віяла СОБ (КВВ) подає команду “Основній, виставити рейку. Батареї визначити інтервали, перевищення та уступи.”(Для батареї самохідних гармат: “Відмітитись по основній, вимірити дальність”).

Двохметрова рейка виставляється вертикально поблизу основної гармати. Навідники гармат визначають кутомір на панораму основної гармати. За допомогою відбивача панорами вимірюють вертикальний кут між марками рейки (b0) і вертикальний кут від горизонту панорами своєї гармати на панораму основної гармати (перевищення).


Командири гармат:

- за табл. Д.2 визначають значення поправок на перевищення, уступ та інтервал своєї гармати відносно основної, округляють до 10 і записують олівцем над графами 10, 13, 21 таблиці Е.1 індивідуальних поправок (додаток Е);

- перемножують значення граф 9, 11 і 19 на одну десяту відповідно до перевищення, уступу та інтервалу і отримані поправки записують рядками з своїми знаками у графи 10, 13 і 21;

- додають до кутоміра по основній гарматі ±5-00 і по отриманому кутоміру за допомогою табл. Д.2 визначають значення поправок на уступ та інтервал при доворотах на 5-00 вправо та вліво, записують над графами 12, 14, 20, 22 відповідно;

- записують над графою 8 відхилення маси снаряда, перемножують значення графи 7 на число знаків відхилення і отримані поправки по рядках записують у графу 8;

- перемножують значення граф 11, 19 на одну десяту уступу, інтервалу для напрямків ОН ±5-00 та записують поправки у рівень і кутомір у графи 12, 14 та 20, 22 відповідно;

- визначають різниці абсолютних значень, записаних у графах 12 і 13; 13 і 14; 20 і 21; 21 і 22; ділять різниці на 5, отримують зміну поправок на уступ (графа 13) та інтервал (графа 21) при доворотах на 1-00 вправо та вліво і записують їх у графи 15, 17; 23 та 25; знак зміни поправки то й же, що й поправка в ОН, якщо абсолютні значення уступу, інтервалу при довороті збільшуються та протилежний, якщо зменшуються.

За відсутності часу на виконання розрахунків після визначення уступу, інтервалу та перевищення своєї гармати відносно основної командири гармат:

- визначають поправки на відхилення маси снарядів (графа 8) та на перевищення (графа 10);

- додають по рядках значення граф 6, 8 та 10; отриманий результат зі своїм знаком записують у графу 16.

Індивідуальні поправки гармат розраховуються аналітично за формулами:

-
на різнобій , (1)

де DРівdV˳ - поправка у рівень на різнобій, тис.;

V˳ - поправка дальності на зміну початкової швидкості на 1%, м;

dV0 - різнобій даної гармати відносно основної, %;

ТИС - зміна дальності при зміні кута прицілювання на одну тисячну, м;

- на уступ , (2)

де DРівУСТ - поправка у рівень на уступ, тис.;

DdУСТ - поправка на уступ відносно основної гармати, м;

- на перевищення , (3)

де DРівDh - поправка у рівень на перевищення, тис.;

Dh - перевищення відносно основної гармати, м;

ДТ - дальність цілі топографічна, м;

- на відхилення маси снаряда , (4)

де DРівDq - поправка у рівень на відхилення маси снаряда, тис.;

Dq - кількість знаків відхилення маси;

q - поправка дальності на один знак, м;

- на інтервал , (5)

де DКут - поправка у кутомір на інтервал відносно основної, тис., для побудови віяла скупченого;

Іo,n - інтервал відносно основної гармати, м.

 

 

Порядок визначення та урахування індивідуальних поправок командирами гармат

У відповідності до команди із заряду, шкали і прицілу командири гармат входять у таблицю індивідуальних поправок
гармати (додаток Е) та визначають: сумарну поправку у рівень - у відповідному рядку графи 16; сумарну поправку у кутомір - у відповідному рядку графи 24 (при розосередженому або повзводному розташуванні гармат, а також при неоднакових інтервалах між гарматами).

При доворотах від основного напрямку більше 1-00 командири гармат:

- визначають сумарну поправку у рівень для основного напрямку з графи 16;

- перемножують значення графи 15 (17) на число великих поділок довороту, зазначеного у команді;

- підсумовують поправку, взяту з графи 16, з отриманим добутком та враховують поправку у рівень при довороті, зазначеному у команді;

- визначають сумарну поправку у кутомір для основного напрямку з графи 24;

- перемножують відповідне до прицілу значення графи 23 (25) на число великих поділок довороту, вказаного у команді;

- підсумовують поправку, взяту з графи 24, з отриманим добутком та враховують поправку у кутомір при довороті, вказаному у команді.

Якщо таблиця індивідуальних поправок для вказаного заряду складена не повністю, поправки на уступ та інтервал відносно основної гармати визначають аналітично за допомогою формул 2, 5 за вказаним зарядом, прицілом та доворотом від основного напрямку.

Значення решти поправок знаходять за правилами, викладеними вище, або розраховують аналітично за формулами 1, 3, 4.

Приклад 16. О 21.00 у районі зосередження старший офіцер батареї викликав до себе командирів гармат та наказав підготувати таблицю індивідуальних поправок гармати (додаток Е) і Д.1 табл1 для визначення уступів та інтервалів.

Командир 1-ї гармати виконує попередню підготовку таблиці індивідуальних поправок (додаток Е) у такому порядку:

- під заголовком таблиці, після слова “заряд” записує номер заряду: “Повний”;

- у графу 1 записує дальність через 1000 м від 3000 до
15000 м та для мортирної стрільби – від 15000 до 10000 м;

- у графу 2 виписує із ТС відповідні до дальностей приціли в тисячних та поділках нормалізованої шкали;

- у графу 3 виписує із табл.5 розділу ІІІ ТС відповідні до прицілів поправки у рівень на кожний відсоток відхилення початкової швидкості;

- у графу 5 із формуляра гармати записує поправки у рівень на невідповідність кута підвищення ствола за прицілом та квадрантом;

- у графу 7 виписує з табл.2 розділу ІІІ ТС поправки у рівень на відхилення маси снаряда на один знак;

- у графу 9 виписує з табл.3 розділу ІІІ ТС поправки у рівень на кожні 10 м перевищення відносно основної;

- у графу 11 виписує з табл.4 розділу ІІІ ТС поправки у рівень на кожні 10 м уступу відносно основної;

- у графу 18 із формуляра гармати записує поправки у кутомір на відхилення лінії прицілювання;

- розраховує та записує у графу 19 поправки у кутомір на кожні 10 м інтервалу відносно основної (10/0,001Дтц):

10/3 = 3; 10/4 = 2,5; 10/5 = 2 і т.д.;

- уточнює у старшого офіцера батареї та записує поверх графи 4 значення різнобою своєї гармати відносно основної δVо - 1,5%;

- перемножуючи значення графи 3 на δVо, визначає та записує у графу 4 поправки у рівень на різнобій відносно основної;

- підсумовуючи по рядках значення граф 4 та 5, визначає та записує у графу 6 сумарну поправку на різнобій і невідповідність кута підвищення ствола за прицілом та квадрантом;

- доповідає старшому офіцеру батареї про закінчення попередньої підготовки таблиці індивідуальних поправок гармати.

Старший офіцер батареї перевіряє правильність попередньої підготовки таблиць індивідуальних поправок у командирів гармат.

О 6.00 батарея розгорнулася у бойовий порядок. Гармати розташовані розосереджено (на неоднакових інтервалах).


Після надання гарматі основного напрямку стрільби старший офіцер батареї подав команду: Основній виставити рейку. Визначити інтервали, уступи та перевищення. Віяло”.

Командир основної гармати доповідає: “По першій 18-80”.

Команда командира 1-ї гармати: “48-80, навести в основну. Виміряти кут рейки та перевищення”.

Навідник 1-ї гармати встановлює кутомір 48-80, наводить в основну, виводить бульбашки рівнів до середини, відбивачем панорами вимірює кут між марками двометрової рейки (b0) та вертикальний кут на панораму основної (bh). Доповідає:

По основній кут 0-21, перевищення мінус 3-00”. Після відмічання по точці наведення доповідає: “По основній 56-39”.

Подальша робота командира 1-ї гармати по заповненню табл. Е.1 здійснюється у такому порядку:

- у табл.Д.1 на перетині графи, що відповідає b0 = 21, та рядка, який відповідає значенню кутоміра по основній гарматі 48-80 (49-00), визначає поправки на уступ та інтервал відносно основної:

Δdуст1,3 = -35 м, ΔZінт1,3 = л80 м;

- записує зі своїм знаком значення поправки уступу поверх графи 13, інтервалу - графи 21 таблиці індивідуальних поправок;

- перемножує значення графи 11 на (0,1Δdуст1,3) та отримані поправки на уступ записує у графу 13;

- перемножує значення графи 19 на (0,1ΔZінт1,3) та отримані поправки на інтервал записує у графу 21;

- перемножує 0,1 дальності до основної гарматио) на число великих поділок кута перевищення(bh), визначає перевищення 9·3=+27м та записує результат поверх графи 10;

- перемножує значення графи 9 на (0,1 Δh), визначає та записує у графу 10 поправки у рівень на перевищення відносно основної (знак поправки “+”, якщо гармата нижче основної; “-“, якщо гармата вище);

- після отримання розпорядження на викладення біля гармати боєприпасів з знаками відхилення маси снарядів (Δq) “- - - -“ записує “4-“ над графою 8, перемножує це значення на відхилення маси на один знак (графа 7) та записує у графу 8 по
правки у рівень на відхилення маси снаряду;

- підсумовуючи по рядках значення граф 6,8,10,13, отримує значення сумарної поправки у рівень для даної вогневої позиції і записує їх у графу 16, округляючи до цілих поділок рівня (прицілу);

- підсумовуючи по рядках значення граф 18 та 21, визначає сумарну поправку у кутомір для основного напрямку стрільби та записує її у графу 24;

- по таблиці Д.1 у графі, що відповідає b0=21, та в рядках, що відповідають значенню кутомірів 49-00 + 5-00 = 54-00 та 49-00 - 5-00=44-00, визначає поправки на уступи та інтервали відносно основної:

для ОН + 5-00 Δdуст1,3 = -75 м, ΔZінт1,3 = л55 м;

для ОН - 5-00 Δdуст1,3 = +10 м, ΔZінт1,3 = л90 м;

- записує отримані значення над графами 12 та 20, 14 та 22 таблиці індивідуальних поправок гармати;

- перемножує значення графи 11 на (0,1 Δdуст1,3 графи 12)та записує поправки на уступ для довороту -5-00 в графу 12, для +5-00 перемножує значення графи 11 на (0,1 Δdуст1,3 графи 14) та записує поправки у графу 14;

- віднімає з поправок граф 12 та 14 поправки графи 13:

+0,2 - (-0,6) = +0,8; -1,4 - (-0,6) = -0,8;

+0,3 - (-0,9) = +1,2; -2,1 - (-0,9) = -1,2 і т.д.;

- ділить отримані значення на 5, записує значення зміни поправки на уступ при довороті на 1-00 у графи 15 та 17:

+0,8/5 @ +0,2; -0,8/5 @ -0,2;

+1,2/5 @ +0,2; -1,2/5 @ -0,2 і т.д.;

- діючи аналогічно, визначає значення зміни поправки на інтервал відносно основної при довороті на кожні 1-00 та записує їх у графи 23 і 25.

Команда старшого офіцера батареї: “Стріляти батареї. Ціль 38-ма, піхота укрита. Осколково-фугасним. Заряд повний. Шкала тисячних. Приціл 410. Рівень 29-80. Основний напрямок, правіше 1-15. Розділити вогонь від третьої у 0-07. 3 снаряди, швидкий, навести”.

Командир 1-ї гармати повторює команду, входить у табли
цю індивідуальних поправок (додаток Е) для заряду повного, у графі 2 відшукує приціл 410 по шкалі тисячних, вибирає найближче до нього значення 434; у рядку, що відповідає цьому прицілу, у графі 16 знаходить сумарну поправку у рівень (+13 тис.), а у графі 24 - сумарну поправку у кутомір (-0-08). Розра
ховує установки рівня та кутоміра:

Рів. = 29-80 + 0-13 = 29-93;

Кут-р = 56-39 + 1-15 - 0-08 + (0-07×2) = 57-60.

Отримані установки передає навіднику.


Продовження додатка Д

Таблиця Д.1 – Таблиця поправок на уступ та інтервал гармати для b0 від 14 до 190

- + + - 14,5 b0
п п л л Д0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Δdуст Dzінт
10 0 20 0 30 5 40 5 50 5 60 5 70 5 80 10 90 10 100 10 110 10 120 15 130 15  
10 5 20 5 30 5 40 10 50 10 60 15 70 15 80 15 90 20 100 20 110 25 120 25 130 25  
10 5 20 5 30 10 40 10 50 15 55 20 65 20 75 25 85 30 95 30 105 35 115 35 125 40  
4 10 5 20 10 25 10 35 15 45 20 55 25 65 30 75 35 80 35 90 40 100 45 110 50 120 55  
10 15 25 35 45 50 60 70 80 85 95 105 115  
10 5 15 10 25 20 30 25 40 30 50 35 55 40 65 45 75 55 80 60 90 65 95 70 105 75  
5 5 15 15 20 20 30 25 35 35 45 40 50 45 60 55 65 60 75 65 80 75 90 80 95 85  
5 5 15 15 20 20 25 30 35 35 40 45 45 50 55 60 60 65 65 75 75 80 80 90 85 95  
5 10 10 15 20 25 25 30 30 40 35 50 40 55 45 65 55 75 60 80 65 90 70 95 75 105  
5 10 10 15 15 25 20 35 25 45 30 50 35 60 40 70 45 80 50 85 55 95 60 105 115  

Продовження таблиці Д.1

 

- + + - 14,5 b0
п п л л Д0
5 10 10 15 20 25 30 35 35 40 45 50 55 Ddуст Dzінт
5 10 5 20 10 30 10 40 15 50 20 55 20 65 25 75 30 85 30 95 35 105 35 115 40 125  
0 10 5 20 5 30 10 40 10 50 15 60 15 70 15 80 20 90 20 100 25 110 25 115 25 125  
0 10 0 20 5 30 5 40 5 50 5 60 5 70 10 80 10 90 10 100 10 110 15 120 15 130  
0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 100 0 110 0 120 0 130  
Для b0 від 7 до 14
- + + - 13,6 12,8 11,2 10,6 9,5 9,1 8,7 8,3 7,6 7,3 b0
п п л л Д0
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 Ddуст Dzінт
140 15 150 15 160 15 170 20 180 20 190 20 200 20 210 20 220 25 230 25 240 25 250 25 260 25  
135 30 145 30 155 35 165 35 175 35 185 40 195 40 205 45 215 45 225 50 235 50 245 50 255 55  
135 45 145 45 150 50 160 55 170 55 180 60 190 60 200 65 210 70 220 70 230 75 240 75 245 80  
130 55 135 60 145 65 155 70 165 75 175 75 185 80 190 85 200 90 210 95 220 100 230 100 240 105  
                                         

 

Продовження таблиці Д.1

 

- + + - 13,6 12,8 11,2 10,6 9,5 9,1 8,7 8,3 7,6 7,3 b0
п п л л Д0
120 130 140 145 160 165 175 180 190 200 215 215 225 Ddуст Dzінт
115 80 120 90 130 95 140 100 145 105 155 110 160 120 170 125 180 130 185 135 195 140 200 145 210 155  
105 95 110 100 120 105 125 115 135 120 140 125 150 135 155 140 165 145 170 155 180 160 185 165 195 175  
95 105 100 110 105 120 115 125 120 135 125 140 135 150 140 155 145 165 155 170 160 180 165 185 175 195  
9 80 115 90 120 95 130 100 140 105 145 110 155 120 160 125 170 130 180 135 185 140 195 145 200 155 210  
70 120 75 130 80 140 85 145 90 160 95 165 100 175 105 180 110 190 115 200 120 210 125 215 130 225  
55 60 65 70 75 75 80 85 90 95 100 100 105  
45 135 45 145 50 150 55 160 55 170 60 180 60 190 65 200 70 210 70 220 75 230 75 240 80 245  
30 30 145 35 155 35 165 35 175 40 185 40 195 45 205 45 215 50 225 50 235 50 245 55 255  
15 140 15 150 15 160 20 170 20 180 20 190 20 200 20 210 25 220 25 230 25 240 25 250 25 260  
0 140 0 150 0 160 0 170 0 180 0 190 0 200 0 210 0 220 0 230 0 240 0 250 0 260  


Продовження додатка Д

Таблиця Д.2 – Знаки поправок

 

Кут прицілювання, тис. Перевищення На відхилення маси снаряда На уступ відносно основної
Положення гармати відносно основної Знак поправки Знаки поправок із ТС і знаки на снаряді Знак поправки Уступ віносно основної Знак поправки
Менше 750 Вище - Однакові + Назад (дальше від цілі) +
Нижче + Різні - Вперед (ближче до цілі) -
Більше 750 Вище + Однакові - Назад (дальше від цілі) -
Нижче - різні + Вперед (ближче до цілі) +

 

 

Таблиця Д.4 – Таблиця значень DNтис.

Заряд Інтервал прицілів DNтис.
Повний 34 - 70 0,6
75 - 141 0,5
Зменшений 54 - 110 0,5
117 - 176 0,4

 

 
 
Додаток Е Таблиця Е.1 - Таблиця індивідуальних поправок 1-ої гармати(122-мм гаубиці Д-30), заряд повний ΔVо гарм = -1,9% ; ΔV0 осн = -0,4% ; δVо= -1,5% ; Δq = «4-»; βо =0-21; До = 90; Кут = 48-80; βh = 3-00
Дальність, м Приціл, тис Поправки у рівень, тис. Сумарна поправка у рівень Поправки у кутомір, поділ.кут. Сумарна поправка у кутомір
На різнобій відносно основної На ”невідповідність “ кута Сумарна на різнобій та «невіповідність» На відхилення маси снаряда На перевищення відносно основної На уступ відносно основної На відхилення лінії прицідювання На інтервал відносно основної
Таблична на 1% δVо, % Таблична на 1 знак Δq Таблична на 10м Δh=0,1Д0n Таблична на 10м -5-00 ОН +5-00 -1-00 ОН +1-00 На 10 м інтервалу -5-00 ОН +5-00 -1-00 ОН +1-00
-1,5 “4-“ 27 Δdуст, м ΔZ інт
+10 -35 -75 Л90 Л80 Л55
У рівень У кутомір
Від соб Із ТС Із ТС ΔРівVo= (3) ΔVo Із формуляра гармати (4)+(5) Із ТС ΔРівΔq = (7) Δq Із ТС ΔРівΔh = (9) Δh Із ТС ΔРів уст.ОН-5-00= (11)0,1Δd уст ΔРівуст.ОН= (11)0,1Δdуст ΔРівуст.ОН+5-00 = (11)0,1Δd уст ((12)-(13)) : 5 ΔРівсум.= (6) + (8) + (10) + (13) ((14)-(13)) : 5 Із формуляра гармати 10: 0,001Дц ΔКут інтОН-5-00= (19)0,1ΔZінт ΔКут інтОН= (19)0,1ΔZ інт ΔКут інтОН+5-00= (19)0,1ΔZ інт ΔКутінт на(-1-00)= ((20)-(21)): 5 ΔКут сум ОН=(18)+(21) ΔКутінтна (+1-00)= ((22)-(21)): 5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 3,3 -30,0 -26,7 -18,3 -0,7 -26,7 1,7
1,0 1,5 0,0 1,5 0,1 -0,4 2,4 -6,5 0,2 0,2 -0,7 -1,5 0,2 -6,1 -0,2 0,0 2,5 -22,5 -20,0 -13,8 -0,5 -20,0 1,3
1,5 2,3 0,0 2,3 0,1 -0,4 2,0 -5,4 0,3 0,3 -1,1 -2,3 0,3 -4,6 -0,2 0,0 2,0 -18,0 -16,0 -11,0 -0,4 -16,0 1,0
2,0 3,0 0,0 3,0 0,1 -0,4 1,6 -4,3 0,3 0,3 -1,1 -2,3 0,3 -2,8 -0,2 0,0 1,7 -15,0 -13,3 -9,2 -0,3 -13,3 0,8
2,5 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 1,4 -3,8 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,4 -1,4 -0,3 0,0 1,4 -12,9 -11,4 -7,9 -0,3 -11,4 0,7
3,0 4,5 0,0 4,5 -0,1 0,4 1,3 -3,5 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,4 0,0 -0,3 0,0 1,3 -11,3 -10,0 -6,9 -0,3 -10,0 0,6
4,0 6,0 -1,0 5,0 -0,3 1,2 1,1 -3,0 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,4 1,8 -0,3 0,0 1,1 -10,0 -8,9 -6,1 -0,2 -8,9 0,6
5,0 7,5 -1,0 6,5 -0,4 1,6 1,0 -2,7 0,5 0,5 -1,8 -3,8 0,5 3,7 -0,4 0,0 1,0 -9,0 -8,0 -5,5 -0,2 -8,0 0,5

 


М о р т и р н а
12* 14* 15* 17* 20* 21* 22* 23* 25*
24,0 -36,0 -4,0 -40,0 +4,0 -16,0 0,7 +1,7 1,4 -1,4 +4,2 +9,8 -1,1 -50,1 +1,1 -0,03 0,7 -6 -6 -4 -0-09 +0,4
10,0 -15,0 -4,0 -19,0 +2,1 -8,4 0,3 +0,7 0,8 -0,8 +2,4 +5,6 -0,6 -24,3 +0,7 -0,03 0,7 -6 -6 -4 -0-09 +0,4
8,0 -12,0 -4,0 -16,0 +1,5 -6,0 0,2 +0,5 0,6 -0,6 +1,8 +4,2 -0,5 -19,7 +0,5 -0,03 0,8 -7 -6 -4 -0,2 -0-09 +,04
6,0 -9,0 -4,0 -13,0 +1,3 -5,2 0,2 +0,5 0,5 -0,5 +1,5 +3,5 -0,4 -16,2 +0,4 -0,03 0,8 -7 -6 -4 -0,2 -0-09 +0,4
5,0 -7,5 -4,0 -11,5 +1,1 -4,4 0,1 +0,2 0,5 -0,5 +1,5 +3,5 -0,4 -14,2 +0,4 -0,03 0,9 -8 -7 -5 -0,2 -0-10 +0,4
4,0 -6,0 -4,0 -10,0 +0,9 -3,6 0,1 +0,2 0,4 -0,4 +1,2 +2,8 -0,3 -12,2 +0,3 -0,03 1,0 -9 -8 -5 -0,2 -0-11 +0,6

Примітки:

Поправки у рівень та кутомір при доворотах до 5-00 (гр.12, 14, 15, 17, і гр. 20, 22, 23, 25) та поправка на інтервал

відносно основної (гр. 21) визначаються при розосередженому або повзводному розташуванні гармат

 

Командир 1-ї гармати

(військове звання, підпис)

““ 20__р.

 

 
 
 

Додаток Ж

 


Таблиця Ж.1 – ТАБЛИЦЯ НАЯВНОСТІ І ВИТРАТИ БОЄПРИПАСІВ НА ВОГНЕВІЙ ПОЗИЦІЇ 3-ї БАТАРЕЇ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.029 с.)