ТОП 10:

РОЗДІЛ I. ОСНОВИ БІОМЕХАНКИ ТА БІОАКУСТИКИ 

№ 1. Біофізика — це наука, що вивчає:

A біофізичні особливості тіл

B фізичні процеси, які протікають в біологічних системах

C різні механічні коливання

D пружні коливання і хвилі

E фізичні і фізико-хімічні процеси, які протікають в біологічних системах на різних рівнях організації

№ 2. Що таке акустика?

A Область фізики, що досліджує автоколивання і хвилі

B Область фізики, що досліджує різні механічні хвилі

C Область фізики, що досліджує різні механічні коливання

D Область фізики, що досліджує незгасаючі коливання,

E Область фізики, що досліджує пружні коливання і хвилі, які сприймаються вухом

 

№ 3. В яких одиницях виражається інтенсивність звуку як механічної хвилі?

A Герц

B Кілогерц

C Джоуль

D Ват

E Децибели

№ 4. Величина частоти коливань ультразвуку?

A Механічні коливання і хвилі з частотами більше 20 кГц

B Механічні коливання і хвилі з частотами більше 40 кГц

C Механічні коливання і хвилі з частотами більше 60 кГц

D Механічні коливання і хвилі з частотами більше 70 кГц

E Механічні коливання і хвилі з частотами більш 100кГц

№ 5. Величина частоти коливань інфразвуку?

A Механічні коливання і хвилі з частотами більш 100кГц

B Механічні хвилі з частотами менше 20 кГц

C Механічні коливання і хвилі з частотами більше 70 кГц

D Механічні коливання і хвилі з частотами більше 40 кГц

E Механічні коливання і хвилі з частотами більш 1000кГц

 

№6. Яке дослідження проводять за допомогою аудіометра?

A Визначають частоту ударної хвилі

B Визначають величину ударної хвилі

C Визначають поріг відчуття

D Визначають поріг слухового відчуття на різних частотах

E Визначають поріг відчуття ударної хвилі

№ 7. Яким приладом вимірюють рівень гостроти слуху?

A Аудіометр

B Ергометр

C Маятник

D Фонендоскоп

E Стетоскоп

№ 8. Метод вимірювання гостроти слуху:

A Реовазограма

B Фонокардіогама

C Кардіограма

D Аудіограма

E Ехокардіограма

 

№ 9. Для вимірювання роботи людини застосовують прибори:

A Велоергометр

B Віскозиметр

C Колориметр

D Аудіометр

E Нефелометр

 

№ 10. Коливання – це:

A фізичні процеси

B біологічні процеси

C рухи, що повторюються

D рухи м’язів

E механічні рухи

 

№ 11. Які коливання відчуваються| органами слуху?

A електромагнітні

B звукові

C рухи, що повторюються

D ті, на які діють сили тертя

E ті, на які діють за рахунок зовнішнього тертя

 

№ 12. Резонанс це:

A різке зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти періодичної сили до частоти власних коливань

B різке зменшення амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти періодичної сили до частоти власних коливань

C різке зростання амплітуди вимушених коливань при зниженні частоти періодичної сили до частоти власних коливань

D різке зростання амплітуди вимушених коливань при збільшенні частоти періодичної сили до частоти власних коливань

E різке зростання амплітуди вимушених коливань

№ 13. Ефект Допплера застосовують для визначення:

A затухаючих коливань

B швидкості кровоплину

C енергії тіла

D незатухаючих коливань

E зовнішнього тертя,

 

14. Інфразвук, діючи на центральну нервову систему викликає?

A зниження слуху

B головний біль

С ударну хвилю

D коливання

E резонанс

 

№ 15. Голос – це:

A коливання, на які діють за рахунок першої отриманої тілом енергії

B незатухаючі коливання, які відбуваються за рахунок енергії самої коливальної системи

С сукупність звуків, які видає людина за допомогою голосового апарату

D незатухаючі коливання, які відбуваються за рахунок резонансу

E ті незатухаючі коливання, які діють за рахунок зовнішнього тертя,

 

№ 16. Опорно-руховий апарат людина з погляду механіки є:

A системою обертань

B біологічної системою

C механічними коливаннями

D системою важелів

E пружними коливаннями

.

17. Перкусія – метод:

A система коливань

B біологічна система

C вислуховування механічних коливань

D вислуховування|вислухують| звучання окремих частин|часток| тіла при простукуванні їх.

E вислуховування пружних коливань

 

№ 18.Метод аускультації – це:

A вислоховування

B вистукування

C коливання

D важелі

E пружність

№ 19. Яким пристроєм проводять аускультацію?

A важелем

B фонендоскопом

C аудіометром

D фонокардіографом

E шумоміром

 

№ 20. Фонокардіографія – це метод реєстрації:

A обертань

B звуків

C тонів та шумів легень

D коливань

E тонів та шумів серця

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БІОРЕОЛОГІЇ ТА ГЕМОДИНАМІКИ

 

№ 21. Реологія – це наука?

A про біофізичні особливості тіл

B що вивчає фізичні , які протікають в біологічних системах

C що досліджує різні механічні коливання

D про деформації і текучість речовини.

E що досліджує пружні коливання і хвилі

 

№ 22. Деформація – це?

A Зміна взаємного розташування точок тіла

B Зміна взаємного розташування контурів тіла

C Зміна взаємного розташування точок тіла, яке приводить до зміни його

форми і розмірів

D зміна деформації і текучість речовини.

E Зміна коливання і хвилі

№ 23. Пружність – це властивість тіл змінювати|зраджувати| свою форму і об'єм:|обсяг|

A або тільки|лише| об'єм|обсяг| (рідкі і газоподібні тіла) під впливом фізичної дії, що обумовлюють|зумовлюють| виникнення внутрішніх сил і відновлювати первинний|початковий| стан|достаток| після|потім| припинення цих дій .

B під впливом внутрішніх сил

C (рідкі і газоподібні тіла) під впливом внутрішніх сил

D (тверді тіла) або тільки|лише| об'єм|обсяг| (рідкі і газоподібні тіла під впливом первинного стану

E (тверді тіла) або тільки|лише| об'єм|обсяг| (рідкі і газоподібні тіла під впливом деформації

№ 24. В твердих тілах деформацію називають пружною, якщо після:

A припинення дії сили вона не зникає.

B припинення дії сили вона зникає.

C припинення дії сили вона посилюється

D припинення дії сили вона зменшується

E припинення дії сили вона збільшується

№ 25. В твердих тілах деформацію називають пластичною, якщо після:

A припинення дії сили вона не зникає.

B припинення дії сили вона зникає.

C припинення дії сили вона посилюється

D припинення дії сили вона зменшується

E припинення дії сили вона збільшується

№ 26. Найбільше простий вид деформації :

A коливання

B хвиля

C резонанс

D розтягування

E текучість

№ 27. Коефіцієнт Пуассона характеризує:

A коливальні властивості матеріалу

B хвильові властивості матеріалу

C пружні властивості матеріалу

D розтягувальні властивості матеріалу

E пружні властивості матеріалу

№ 28. Модуль Юнга характеризує:

A здатність матеріалу коливанням

B здатність|здібність| матеріалу чинити опір розтягуванню.

C пружні властивості матеріалу

D розтягувальні властивості матеріалу

E пружні властивості матеріалу

№ 29. Силами поверхньового натягу називають рівнодійну:

A молекулярних сил, здатних коливанням

B молекулярних сил , здатних чинити опір розтягуванню.

C матеріальних сил , які мають пружні властивості матеріалу

D молекулярних сил, що діють між молекулами поверхневого шару рідини і спрямовані по дотичній до нього (Равнодействующую молекулярных сил, которые действуют между молекулами поверхностного слоя жидкости и направленные по касательной к|до| нему)

E матеріальних сил , які мають пружні властивості матеріалу

№ 30. Коефіцієнт поверхнього натягу дорівнює:

A Рівнодійної молекулярних сил, які здатні коливанням

B Рівнодійної молекулярних сил , які здатні чинити опір розтягуванню.

C Силі поверхнього натягу, що діє на одиницю довжину контура, який обмежує поверхню рідині

D Рівнодійної молекулярних сил , що діють між молекулами поверхневого шару рідини і

E Силі поверхньового натягу, яка здатна чинити опір розтягуванню.

№ 31. Внутрішнє тертя – це властивість рідини :

A чинити опір переміщенню однієї її частині щодо іншої.

B переміщатися відносно однієї її частині щодо іншої.

C чинити опір переміщенню рідини

D чинити опір переміщенню частинок

E переміщатися по судинам. .

№ 32. У крупній судині|посудині| одночасно відбуваються|походять|:

A переміщення частинок|часток| крові

B розповсюджується|поширюється| пульсова хвиля

C розповсюджується пульсова хвиля та звукова хвиля

D розповсюджується|поширюється| звукова хвиля

E розповсюджується|поширюється| все віщеперелічене

№ 33. Ньютонівською рідиною зветься рідина, коефіцієнт в’язкості| якою залежить тільки|лише| від :

A її складу

B |л її температури

C швидкості

D тільки| її природи і температури

.E швидкості кровоплину

№ 34. Неньютонівською рідиною зветься рідина, коефіцієнт в’язкості| якою залежить не тільки|не лише| від природи речовини :

A і температури, але також і від умов швидкості

B і температури, але також і від умов об’єму

C але також від виду рідини

D але також від плину рідини

E але також і від умов перебігу рідини

35. Відносною в'язкістю крові звуть:

A Відношення в'язкості крові до в'язкості води при розтягуванні

B Відношення в'язкості крові до в'язкості води при тій же температурі

C Відношення в'язкості крові до в'язкості води при різності температур

D Відношення молекулярних сил що діють між молекулами поверхневого шару рідини

E Силу поверхньового натягу, яка здатна чинити опір розтягуванню.

№ 36. Метод вимірювання в'язкості крові зветься:

A Калориметрія

B Нефелометрія

C Віскозіметрія

D Аудіометрія

E Ергометрія

№ 37. Лінійна швидкість крові представляє шлях, який проходять частики крові

A в одиницю часу:

B в одиницю міри

C в одиницю шляху

D в одиницю сили

E в одиницю площі

 

№ 38. Об’ємною швидкістю крові називають величину, чисельно рівну

Aчасу, що перетікає в одиницю часу через перетин (сечение) труби|труба-конденсатора|:

B об'єму|обсягу| рідини, часу, що перетікає через перетин сосудів|труба-конденсатора|:

C об'єму|обсягу| рідини, що перетікає в одиницю часу через перетин труби|труба-конденсатора|:

D об'єму|обсягу| рідини, що перетікає через перетин труби|труба-конденсатора|:

E швидкості рідини, часу, що перетікає в одиницю, часу через перетин труби|труба-конденсатора|:

№ 39. Ламінарний плин рідини – це впорядкований перебіг рідини, при якому вона переміщується| :

A паралельно напряму|направленню| течії.

B як би шарами|направленню|

C як би шарами|направленню| вздовж напряму|направленню| течії.

D як би шарами, паралельними напряму|направленню| течії.

E як би шарами в напрямі|направленню| течії.

№ 40. Турбулентний плин рідини – це надзвичайно:

A не­регулярна|, безладна зміна швидкості в кожній точці потоку.

B ­регулярна|, безладна зміна швидкості з часом|згодом|

C не­регулярна|, безладна зміна швидкості з часом |згодом| в кожній точці потоку.

D ­регулярна| зміна швидкості з часом|згодом| в кожній точці потоку.

E не­регулярна|, безладна зміна потоку

№41.. Кров — не ньютонівська рідина. Вона являє собою:

A домішкиу фізіологічному розчині.

B рідинуу фізіологічному розчині.

C молекулярні силифізіологічного розчину

D суспензія формених елементів у фізіологічному розчині.

E силі поверхньовогонатягу у фізіологічному розчині

№ 42. Термодинаміка – це наука, яка вивчає закони:

A руху крові по кровоносних судинах

B руху

C плину рідин

D коливання

E перетворення енергії з|із| одного вигляду|виду| в іншій

№ 43. Гемодинаміка – це розділ біомеханіки, що вивчає закони руху крові:

A по лімфатичних судинах|посудинах|.

B по м*язах|посудинах|.

C по плину рідин|посудинах|.

D по нервових стволах|посудинах|.

E по кровоносних судинах|посудинах|.

№44. Тиск крові – це сила, що діє з боку крові на судини, що приходиться|припадає| на одиницю |посудини|:

A площі

B об’єму

C часу

D плину

E судини

№ 45 . .Повітряною емболією називається:

A Бульбашки жиру , що потрапили в кров та позбавили кровопостачання який–небудь орган

B Бульбашки білків , що потрапили в кров та позбавили кровопостачання який–небудь орган

C Бульбашки повітря, що потрапили в кров та позбавили кровопостачання який–небудь орган

D Бульбашки вуглеводів , що потрапили в кров та позбавили кровопостачання який–небудь орган

E Бульбашки липидів , що потрапили в кров та позбавили кровопостачання який–небудь орган .

№ 46. За швидкістю осідання еритроцитів можна судити про наявність в організмі людини :

A вагітності

B перелому

C травмі

D запальних процесів

E смерті

№ 47. У здорових жінок швидкість осідання еритроцитів дорівнює:

A 1–2 мм/год

B 3 – 9 мм/год

C 5 –6 мм/год

D 7–12 мм/год

E 24 – 28 мм/год

№ 48. У здорових чоловіків швидкість осідання еритроцитів дорівнює:

A 1–2 мм/год

B 5 –6 мм/год

C3–9 мм/год

D 7 – 12 мм/год

E 24 – 28 мм/год

 

№ 49. Та кількість крові, яку шлуночок серця виганяє в артеріальну систему при кожному скороченні, має назву:

A об'єм диастоли

B об'ємсистоли

C паминарний об'єм

D об'єм рідини

E об'єм хвилинний

№ 50. Причина руху крові по судинам:

A об'єм діастоли

B Різниця тиску|тиснення| в артеріях, капілярах і венах

C ламинарний об'єм

D Різниця тиску|тиснення|

E об'єм хвилинний

№51. Закон Гука твердить:

A коливання пропорціональне деформації

B хвиля пропорціональне деформації

C резонанс пропорціональний деформації

D розтягування пропорціональне деформації

E напруга пропорціоналана деформації

 

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛІТИН, ТКАНИН І ОРГАНІВ ТА ДЕЯКІ МЕТОДИ РЕЄСТРАЦІЇ МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

 

№ 52. Структурна організація біологічних мембран

Aшар фосфоліпідів, інкрустований білками

Bподвійний шар, білків, інкрустований білками

Cподвійний шар вуглеводів, інкрустований білками

Dподвійний жирів фосфоліпідів, інкрустований білками

Eподвійний шар фосфоліпідів, інкрустований білками

№ 53.Ліпідна частина|частка| біологічної мембрани знаходиться в| наступному|слідуючому| фізичному стані|достатку|:

A рідкому аморфному

B твердому кристалічному

C твердому аморфному

D рідкокристалічному

E у рідкому агрегатному стані|достатку|.

|

№ 54. Метод реєстрації змін опору обумовлених зміною кровонаповнення, називається :

A реографія

B векторграфія

C аудіографія

D кардіографія

E фонографія

№ 55. У біологічних мембранах іонні насоси працюють за рахунок:

A Формули Ньютона

B Закону Стокса

C сво­бодної| енергії гідролізу АТФ

D Числа Рейнольдса

E Закона Бернуллі

№ 56. Мембранним потенціалом є:

A різниця градієнтів

B різниця градієнтів опіру

C сво­бодна| енергія гідролізу АТФ

D різниця потенціалів між внутрішньою (цитоплазматичною) і зовнішньою поверхнями мембрани:

E різниця потенціалів енергії гідролізу

№ 57.Стаціонарна різниця електричних потенціалів, яка реєструється між внутрішньою і зовнішньою поверхнями мембрани в незбудженому стані називається

A потенціал дії

B потенціал опіру

C потенціал збудження

D потенціал спокою

E різниця потенціалів

№ 58. B результаті надмірної в порівнянні із спокоєм дифузії іонів натрію з навколишньої рідини всередину клітки виникають:

A потенціали опіру

В потенціали дії

C потенціал спокою

D різниця потенціалів

E потенціал розтягу

№ 59. Функціональними контактами між двома клітками|клітинами| є:

A синапси

B градієнти

C потенціали

D числа

E клітки

 

№ 60.|клітинами Здібність кліток до швидкої відповіді на роздратування, що виявляється через сукупність фізичних, физико-хімічних процесів і функціональних змін – це:

A здібність

B потенціал

C Збудливість

D мембрана

E синапс

 

№ 61. Мембрана на кінці волокна, з якого передається збудження, називається:

A постсинаптичною

B мембранною

C синаптической щілиною

D пресинаптичною

E синаптичною

 

№ 62. Мембрана іншої клітки, на яку передається збудження, називається :

A постсинаптичною

B мембранною

C синаптической щілиною

D пресинаптичною

E синаптичною

 

№ 63. Простір між пресинаптичною і постсинаптичною мембранами має ширину 20 - 30 нм. Він заповнений міжклітинною рідиною та називається:

A постсинаптичною мембраною

B гідролізною мембраною

C синаптической щілиною

D пресинаптичноюмембраною

E синаптичною мембраною

№ 64. Термодинаміка – це:

A наука, яка вивчає закони руху крові по кровоносних судинах

B наука, яка вивчає закони руху

C наука, яка вивчає закони плину рідин

D наука, яка вивчає закони коливання

E наука про закони перетворення енергії з|із| одного вигляду|виду| в іншій

 

№ 65. Пасивний транспорт речовин завжди здійснюється за рахунок енергії, сконцентрованої в якому-небудь:

A Формулі

B коефіцієнті

C Законі

D Числі

E градієнті

 

№ 66. Основними градієнтами, властивими живим організмам, є:

A концентраційні, осмотичні, електричні

B осмотичні, електричні і градієнти гідростатичного тиску рідини.

C концентраційні, електричні і градієнти гідростатичного тиску рідини.

D концентраційні, осмотичні, електричні і градієнти гідростатичного тиску рідини.

E концентраційні, осмотичні, градієнти гідростатичного тиску рідини.

 

№ 67. Перенесення речовини з місць з великим значенням електромеханічного потенціалу до місць з його меншим значенням – це:

A активний транспорт

B Пасивний транспорт

C не транспорт

D структура

E осмос

№68.Біологічні об’єкти мають здібності:

A биполя

B провідників

C триполя

D генератора

E вектора

№69.Біологічні об’єкти мають здібності:

A потенціалів

B генератора

C діелектриків

D триполя

E вектора

№70.Закон Ома:

A Опір є|з'являється| коефіцієнтом | між різницею потенціалів і струмом

B Опір є|з'являється| коефіцієнтом пропорціональності| струму

C Опір є|з'являється| коефіцієнтом пропорціо­нальності| між різницею потенціалів і струмом

D Опір є|з'являється| коефіцієнтом пропорціо­нальності| між різницею потенціалів |током|

E Опір є|з'являється| різницею потенціалів і струму

№ 71.Електропровідність тканин і органів залежить від їх:

A біопотенціалів

B струму

Cбудови

D функ­ционального| стану|достатку|

E мембран

№ 72.Електрографія – це:

A Реєстрація біопотенціалів тканин і органів з обмежувальною метою

B Реєстрація біопотенціалів тканин і органів з провідною метою

C Реєстрація біопотенціалів тканин і органів з навчальною метою

D Реєстрація біопотенціалів тканин і органів з лікувальною метою

E Реєстрація біопотенціалів тканин і органів з діагностичною метою

№ 73.Серце в електричному плані є:

A еквівалентний електричний генератор

B еквівалентний електричний генератор

C еквівалентний електричний генератор

D еквівалентний електричний генератор

E еквівалентний електричний генератор

№ 74.Згідно з теорією відведень Ейнтховена серце – є:

A биполь с генератором

B диполь з дипольним моментом

C триполь з дипольнім моментом

D триполь з генератором

E биполь з дипольнім моментом

№ 75.Електрокардіографія – це реєстрація | біопотенціалів, що виникають в серцевому|сердечному| м'язі:

A при її провідності |

B при її дослідженні

С при її лікуванні|

 

 

D при її збудженні

E при її індуктивності|

№ 76. Метод електропровідності застосовується для оцінки

A кровонаповнення органів

B біопотенціалів тканин

C біопотенціалів органів

D кровонаповнення тканин

E опіру тканин

№ 77. Перше ( I ) відведення при реєстрації ЕКГ реєструє різницю потенціалів між кінцівками:

A права рука — ліва рука

B права рука — ліва нога

C права рука — права нога

D права рука — ліва рука

E ліва — ліва нога

№ 78. Друге ( II ) відведення при реєстрації ЕКГ реєструєрізницю потенціалів між кінцівками:

A права рука — ліва рука

B права рука — ліва нога

C права рука — ліва рука

D лева рука — ліва нога

E права рука — права нога

№79. Третє (III) відведення при реєстрації ЕКГ реєструє різницю потенціалів між кінцівками:

A права рука — ліва рука

B права рука — ліва нога

C ліва рука — ліва но­га

D права рука — ліва рука

E права рука — права нога

№ 80. На яку кінцівку для реєстрації ЕКГ накладають красний електрод?

A права рука

B ліва рука

C права нога

D ліва нога

E привільної відповіді немає

№ 81. На яку кінцівку для реєстрації ЕКГ накладають жовтий електрод?

A права рука

B ліва рука

C права нога

D лева нога

E правильної відповіді немає

 

№ 82. На яку кінцівку для реєстрації ЕКГ накладають зелений електрод?

A права рука

B ліва рука

C права нога

D ліва нога

E правильної відповіді немає

№ 83. На яку кінцівку для реєстрації ЕКГ накладають чорний електрод?

A права рука

B лева рука

C права нога

D ліва нога

E правильної відповіді немає

№ 84.Шлуночковий комплекс QRST відображає

A реєстрацію біопотенціалів тканин і органів

B процес розповсюдження і згасання збудження передсердь

C процес розповсюдження і згасання збудження по міокарду шлуночків

D процес розповсюдження і згасання збудження пучка Гиса

E процес розповсюдження і згасання збудження органів

№ 85. Відведення – це:

A реєстрація біопотенціалів тканин і органів з обмежувальною метою

B різниця біопотенціалів, що реєструється між двома точками тіла

C різниця біопотенціалів тканин і органів

D різниця біопотенціалів тканин і органів з лікувальною метою

E різниця біопотенціалів тканин і органів з діагностичною метою

№ 86.Імпеданс– це:

A Реєстрація опіру біопотенціалів тканин і органів

B Реєстрація біопотенціалів тканин і органів з провідною метою

C Реєстрація опіру тканин і органів з навчальною метою

D Сумарний опір об*єктів

E Сумарна реєстрація опіру біопотенціалів тканин і органів

 

№ 87. ЕКГ складається з:

A зубців

B інтервалів

C сегментів

D зубців ,сегментів, інтервалів

E паузПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.186.117 (0.044 с.)