ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Педагогічна ситуація та педагогічна задачаПлан

 1. Поняття педагогічної ситуації та педагогічної задачі.
 2. Рівні педагогічних задач.
 3. Основні етапи розв’язання педагогічних задач.
 4. Самовиховання вчителя.

 

Ключові поняття: педагогічна ситуація, педагогічна задача, стратегічна задача, тактична задача, оперативна задача

Педагогічна ситуація – _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кожного разу, коли виникають ситуації, вчитель може піти двома шляхами:

1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Майстерність вчителя виявляється в __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕДАГОГІЧНА СИТУАЦІЯ + МЕТА = ПЕДАГОГІЧНА ЗАДАЧА

Педагогічна задача– ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рівні педагогічних задач
Стратегічні задачі Тактичні задачі Оперативні (ситуативні) задачі
__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________   __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________  

 

Усвідомлюючи одну й ту саму педагогічну ситуацію, вчитель може сформулювати для себе задачі трьох рівнів. _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • оперативною задачею буде ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • тактичною задачею буде ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • стратегічною задачею буде ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні етапи вирішення педагогічних задач
Назва етапу Сутність етапу
Аналіз ситуації ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Усвідомлення проблеми і формулювання задачі ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Розробка проекту рішення ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Практична реалізація запланованого рішення ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  
Аналіз результату ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порівняльна характеристика діяльності педагогів при розв’язанні педагогічних задач
Педагог-майстер Педагог-початківець
     
     
     
     
     
     
     
     

Педагогічні ситуації можуть створювати як учні, так і вчителі; вони бувають як спонтанними, так і заздалегідь спланованими. З’ясуємо ознаки майстерності розв’язання педагогічної задачі в ситуації розповіді вчителя, яку він заздалегідь планує для формування у дітей ціннісних орієнтацій. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Показники майстерності розповіді вчителя на етапі її практичної реалізації:

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчити професії вчителя неможливо, але навчитися їй можна. ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самовиховання – це _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З чого починається самовиховання вчителя? З усвідомлення різниці між уявленням про себе як майбутнього професіонала і реальними можливостями. _________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самопізнання – це _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Людина пізнає себе через самоспостереження, самоаналіз, самооцінку, самопрогнозування.

Самоаналіз – це ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самооцінка – це ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самопрогнозування – це ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття «педагогічна ситуація»?
 2. Що має зробити вчитель для того, щоб педагогічна ситуація перетворилася на педагогічну задачу? Чи є у цьому необхідність?
 3. Вирішення якої задачі (оперативної, тактичної чи стратегічної) є найважчим? Обґрунтуйте відповідь.
 4. Назвіть етапи вирішення педагогічних задач. Який з них є найбільш значущим?
 5. Які якості педагога є вкрай важливими для успішного розв’язання педагогічних задач?

 

Тема 3. Педагогічна техніка вчителя

 

План

 1. Поняття педагогічної техніки.
 2. Внутрішня техніка.
 3. Зовнішня техніка, її елементи.
 4. Соціально-перцептивна техніка (увага та уява).

 

Ключові поняття: внутрішня техніка, психологічне налаштування, емоційна саморегуляція, зовнішня техніка, пантоміміка, міміка, візуальний контакт, міжособистісний простір, соціально-перцептивна техніка

Педагогічна техніка– це ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА
Внутрішня Зовнішня Соціально-перцептивна

Внутрішня техніка– це ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самопочуття і настрій педагога не є його особистою справою, оскільки часто відображається на учнях, їхніх батьках, колегах, впливає на взаємини, атмосферу в класі._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серед якостей, які дають змогу здійснювати професійну діяльність без зайвого емоційного напруження, визначають:

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Саморегуляція – це ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Психологічне налаштування – це ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шляхи досягнення емоційної саморегуляції:

 1. Звернення до власного почуття обов’язку у зв’язку з усвідомленням соціальної ролі своєї професії, ціннісними установками. ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Метод фізичних дій. __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Самонавіювання на фоні загального м’язового розслаблення та психічного спокою. ____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аутогенне тренування – це ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Аутотренінг, як правило, охоплює основні етапи:

· розслаблення;

· самонавіювання (вплив за допомогою спеціальних формул на певні установки) на фоні стану релаксації;

· вихід зі стану релаксації.

Релаксація – це _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Правила

успішного самонавіювання:

1) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розрядка в діяльності. _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Способи досягнення розрядки в діяльності
Музикотерапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Заняття спортом ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Працетерапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Танцювальна терапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Відеотерапія ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Імітаційна гра ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Гумор ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 1. Емоційне налаштування на урок. _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні напрямки роботи з емоційного налаштування перед уроком
Звернення до матеріалу уроку ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  
«Надзавдання уроку» ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  
Створення позитивної установки ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  

Зовнішня техніка – це ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Елементами зовнішньої техніки вчителя є вербальні (мовні) та невербальні (міміка, пантоміміка) засоби.

Невербальні засоби спілкування – це ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Невербальна комунікація – це ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пантоміміка – це __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жести – це ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні вимоги до жестів:

 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Жести
Описові Психологічні
   

Міміка– це _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Візуальний контакт (контакт очей) – це _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тактильна комунікація – це ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міжособистісний простір – це _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Види дистанцій між партнерами у спілкуванні
Дистанції Відстань Співрозмовники Ситуація
Інтимна Менше 40-50см    
Особистісна Від 0,4-0,5м до 1,3-1,5м    
Соціальна (суспільна) Від 1,2-1,5м до 2м    
Формальна Від 2м до 3,7-4м    
Публічна 4-7м    

 

Відстань більше 7м не дає можливості чітко сприймати міміку, ще більша (12м) – жести і рухи корпуса. Це призводить до появи бар’єрів у спілкуванні. Тому зміна дистанції може бути прийомом привертання уваги учнів під час уроку.

Соціально-перцептивна техніка– ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Увага– ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Види уваги (за походженням та способом здійснення)
Мимовільна Довільна
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________   ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Види уваги (залежно від характеру дій людини)
Зовнішня Внутрішня Формальна Творча

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тому педагог зобов’язаний поставити перед собою таку вимогу: ___________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні закони уваги
Закон апперцепції ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Закон установки ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Закон чотирьох складових Розглядає основні параметри уваги:
 • стійкість ___________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • обсяг_______________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • розподіл ____________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • переключення ______________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________  

 

Завданням вчителя є встановлення цілісного контакту з класом, привертання уваги учнів. Пропонуємо розглянути варіанти привертання уваги:

 • мовленнєвий варіант __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • рухознаковий варіант _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • змішаний варіант _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уява – ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні функції уяви:

 • аналіз ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 • пошук ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • прогноз _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Надаючи важливого значення розвитку уяви та уваги виділяють чотири типи людей:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уява тісно пов’язана з появою натхнення, з творчістю. ___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.03 с.)