ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА VIIІ. «Роль та місце органів виконавчої влади у державотворенні в Україні»Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання:опанувати системою знань, що складають зміст конституційно-правового інституту виконавчої влади; уміти здійснювати систематизацію органів виконавчої влади та визначати їхні функції, з урахуванням закріплених за ними предметів відання та повноважень; оволодіти конституційним законодавством про виконавчу владу в Україні та про її взаємовідносини з іншими гілками влади й органами місцевого самоврядування.

 

Основні поняття та категорії: органи виконавчої влади, уряд, Кабінет Міністрів України, прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр, міністр, акти Кабінету Міністрів України, міністерство, центральний орган виконавчої влади, державний комітет, урядові комітети, акти (постанови і розпорядження) Кабінету Міністрів України, вотум недовіри, конструктивний вотум недовіри, деструктивний вотум недовіри, місцева державна адміністрація.

 

План

1. Поняття виконавчої влади і конституційна система її органів в Україні.

2. Правовий статус Кабінету Міністрів України в системі виконавчої влади.

3. Компетенція Кабінету Міністрів України та її практичне здійснення.

4. Конституційно-правовий статус державної виконавчої влади на місцях: порядок утворення‚ система‚ предмети відання і повноваження.

Нормативно-правові та інші акти:

 

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 року № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591-VІ // Офіційний вісник України. – 2010. – № 79.

Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року № 1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2434.

Указ Президента України «Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади» від 19 грудня 2005 року № 1784/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – Ст. 3182.

Регламент Кабінету Міністрів України: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 54. – Ст. 2180.

Рішення Конституційного суду України від 24 грудня 1997 року № 8-зп у справі щодо призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 29-33.

Рішення Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001 у справі про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом депутата місцевої ради // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 6. – С. 4-15.

Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003 у справі про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 40-46.

Рішення Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007 у справі про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування // Вісник Конститу­ційного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 10-15.

Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 12-рп у справі про порядок припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 1. – С. 12-27.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – Ст. 2597.

 

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. Визначте структуру конституційно-правового інституту виконавчої влади.

2. Порівняйте правовий статус Кабінету Міністрів України, закріплений Конституцією 1996 р. і Ради Міністрів Української ССР за Конституцією УРСР 1978 р.

3. Дайте визначення поняття «вотум недовіри». Яка його процедура і правові наслідки?

4. На який строк повноважень утворюється Кабінет Міністрів України? Обґрунтуйте свою відповідь конституційними нормами.

5. Посилаючись на відповідні конституційно-правові норми, опишіть механізм взаємодії по лінії: Президент України - Кабінет Міністрів України; Президент - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим; Верховна Рада України – Кабінет Міністрів України.

6. Встановіть організаційно-правові зв’язки глави державної адміністрації з органами місцевого самоврядування області, району, міст Києва і Севастополя та вкажіть в чому полягає сутність цих взаємовідносин?

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. МВС України в системі органів державної виконавчої влади.

2. Центральні й інші органи виконавчої влади в Україні: історія і сучасність.

3. Акти Кабінету Міністрів України.

ТЕМА ІХ. «Роль та місце органів судової влади у державотворенні в Україні»

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: вивчити конституційні положення та чинні закони України про судову гілку державної влади; знати конституційні засади організації і діяльності судів загальної юрисдикції, вимоги до суддів; грамотно кваліфікувати положення конституційних засад правосуддя; набути вміння користуватись конституційно-правовими положеннями про судову гілку влади та положеннями, які визначають права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні; опанувати основами теорії і практики конституційного контролю, зрозуміти призначення і роль конституційної юрисдикції в демократичній, правовій державі; вивчити конституційне законодавство України про Конституційний Суд України, порядок його формування і діяльності; розібратися з процедурою конституційного судочинства, порядком прийняття рішень Конституційним Судом України, та знати види його актів.

.

 

Основні поняття та категорії: судова влада, правосуддя, судочинство, юстиція, юрисдикція, полісистемність судової влади, моносистемність судової влади, апеляція, касація, верховенство права, народні засідателі, присяжні, конституційні принципи судочинства, судова ланка, судова інстанція, місцеві суди, апеляційні суди, спеціалізовані суди, Пленум Верховного Суду України, адвокатура, Вища рада юстиції, суддівське самоврядування, З’їзд суддів України, гарантії незалежності суддів; конституційна юрисдикція, конституційний контроль, конституційний нагляд, офіційне тлумачення Конституції України, конституційне звернення, конституційне подання, колегія Конституційного Суду України, Рішення Конституційного Суду України, Висновок Конституційного Суду України, Окрема думка судді Конституційного Суду України, процесуальна ухвала Конституційного Суду України, вимога Конституційного Суду України, американська модель конституційного контролю, європейська модель конституційного контролю, конституційна скарга, преюдиціальність.

 

План

1. Конституційний статус судової влади України: поняття, конституційне закріплення, функції судової влади.

2. Конституційні принципи судочинства.

3. Конституційні вимоги до суддів.

4. Поняття, сутність і види конституційного контролю.

5. Принципи формування та діяльності Конституційного Суду України.

 

Контрольні запитання і завдання:

1. Сформулюйте поняття судової системи. Назвіть складові елементи судовоїсистеми України.

2. Назвіть конституційні принципи здійснення правосуддя, що закріплені Конституцією України 1996 р.

3. Як формуються судові органи?

4. Назвіть організаційно-правові і матеріальні гарантії незалежності суддів.

5. Що таке ланки судової системи?

6. Що таке судова інстанція?

7. Назвіть функції Верховного Суду України.

8. Які вимоги до суддів висуває конституційне законодавство України і в чому полягає їхнє призначення?

9. Використовуючи Конституцію України визначте‚ яким чином судова влада виступає противагою законодавчій і виконавчій владі? Складіть графічну схему.

10. Порівняйте поняття «конституційний контроль» і «конституційний нагляд»?

11. Коли історично з’явився інститут конституційного контролю і у яких варіантах він отримав свій розвиток у зарубіжних країнах та в Україні?

12. Назвіть види конституційного контролю та вкажіть в чому полягає їхня сутність?

13. Чи існує відмінність у вимогах‚ які висуваються до суддів Конституційного Суду та суддів судів загальної юрисдикції?

14. Назвіть принципи конституційного судочинства.

15. Визначте коло суб’єктів звернення до Конституційного Суду України.

16. Визначте роль Конституційного Суду України в процедурі звільнення з посади Президента України в порядку імпічменту, дострокового припинення повноважень Верховної Ради АРК та внесення поправок до Конституції України.

17. Назвіть види актів Конституційного Суду України і поясніть їх відмінні властивості.

 

Нормативно-правові та інші акти:

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 року: ратифікована Законом України 17 липня 1997 року № 475/97-ВР разом з першим протоколом та протоколами № 2, 4, 7 та 11 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.

Основні принципи незалежності судових органів: схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї 40/146 від 13 грудня 1985 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 168-170.

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року: ратифіковано Законом України із застереженнями від 10 листопада 1994 року № 240/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 417.

Рекомендація № R (94) 12 Комітету Міністрів державам-членам щодо незалежності, дієвості та ролі суддів: ухвалена Комітету Міністрів Ради Європи 13 жовтня 1994 року // Вісник Верховного Суду України. – 1997. - № 4. – С.10-11.

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року № 22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VІ // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року № 3262-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Указ Президента України «Про утворення апеляційних госпо­дар­ських судів та затвердження мережі господарських судів України» від 11 липня 2001 року № 511/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1243.

Указ Президента України «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» від 20 серпня 2001 року № 641/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1580.

Указ Президента України «Про кількість суддів Верховного Суду України» від 7 жовтня 2005 року № 1427/2005 // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 192. – С. 5.

Рішення Конституційного Суду України від 16 жовтня 2001 року № 14-рп/2001 у справі про призначення суддів // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 23-29.

Рішення Конституційного Суду України від 27 березня 2002 року № 7-рп/2002 у справі щодо актів про обрання/призначення суддів на посади та про звільнення їх з посад // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 23-28.

Рішення Конституційного Суду України від 7 травня 2002 року № 8-рп/2002 у справі щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 29-34.

Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року № 15-рп/2002 у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 17-20.

Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 6. – С. 16-22.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя» від 1 листопада 1996 року № 9//Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2004. – № 11. – С. 20-28.

Рішення Європейського суду з прав людини від 7 травня 2002 року у справі «Бурдов проти Росії» (Burdov v. Russia) // European Court of Human Rights Portal: http://www.echr.coe.int.

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

1. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

2. Історія становлення і розвитку адвокатури в Україні.

3. Тлумачення конституційних норм як вид правотворчої діяльності.

4. Конституційний контроль і прокурорський нагляд: взаємодія і співвідношення.

5. Діяльність Конституційного Суду України по забезпеченню конституційної законності в державі: правовий аналіз рішень з приводу тлумачення конституційних норм.

 

Література до тем усього курсу:

 

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 № 2222-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.

Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 року № 55-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Конституція України: Офіц. текст: Коментар до законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник / Авт.-уклад. М.І.Хавронюк. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавництво А.С.К.‚ 2003.

Антонов В.О., Батанов О.В., Воротіна Н.В. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. ВНЗ: У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. – 800 с.

Байрачна Л.К., Барабаш Ю.Г., Веніславський Ф.В., Кичун В.І., Колісник В.П. Конституційне право України: Підручник для студ. юр. ВНЗ / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2008. – 416 с.

Бисага Ю.М. Чечерський В.І. Конституційно-процесуальне право: Навчальний посібник / Ужгородський національний університет. – Ужгород: Ліра, 2003. – 208 c.

Бисага Ю.М., Бисага Ю.Ю., Бєлов Д.М. Конституційне право України: Навчальний посібник для студ. ВНЗ / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород: Ліра, 2007. – 370 с.

Загоруй И.С. Конституционное право Украины. – Словарь терминов. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 208 с.

Козюбра М.І., Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенков С.Л., Медведчук В.В. Основи конституційного права України: Підручник / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 287 с.

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. та доповн. – К.: Атака, 2007. – 568 с.

Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права: Учебник / Под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. — X.: Одиссей, 2008. – 672 с.

Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права: Навч. посібник. – К.: Юрисконсульт; КНТ, 2007. – 270 с.

Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: Навчальний посібник. – Київ: «Правова єдність», 2009. – 305 с.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. ВНЗ: У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. – 544 с.

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007. – 632 c.

Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2 вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2004. — 509 с.

Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – К.: Ін Юре; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 485 c.

Шаповал В.Н. Сравнительное конституционное право. – К.: Издательский дом «Княгиня Ольга», 2007. – 416 c.

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції: Навчальний посіб. – Х.: Консум, 2002. – 394 с.

Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів. – К.: Либідь, 2005. – 568 с.

 

Додаткові навчальні, монографічні та науково-періодичні видання для поглибленого вивчення окремих тем семінарських занять

До теми I

Богданова Н.А. О значении конституционного права для юридического образования и практической деятельности юриста (вступительная лекция) // Вестник МГУ. Серия 11. Право. –1995. – № 1.

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. – М., 2001.

Воеводин Л.Д. Юридическая техника в конституционном праве // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1997. – № 3.

Енгибарин Р.В. О некоторых дисуссионных теоретико-методологических вопросах курса конституционного права // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 14.

Загоруй И.С. Конституционное право Украины – юридическая наука и отрасль национального права // Державно-правові дисципліни. Методичні рекомендації для самостійного вивчення. – Луганськ: РІО ЛІВС, 1996. – С.135-149.

Кампо В.М., Бориславский Л.В. Деякі актуальні питання конституційної відповідальності // Вісник Львівського університету. Серія «Право». – Вип. 25. - 1987.

Ковачев Д.А. Предмет, способы и формы конституционного регулирования // Журнал российского права. – 1997. – № 2.

Кутафин О.Е. Предмет конституционного права: Монография. – М., 2001.

Ломовский В.Д. О методе конституционного регулирования // Журнал российского права. – 1998. – № 4-5. – С. 91-98.

Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения: Учебн. Пособие для вузов. - М., 1997.

Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності //Право України. – 2002. - №5. – С.126-131.

Сінькевич О.В. Особливості норм конституційного права України// Часопис Київського Університету права. – 2003. – № 1. – С. 10-13.

Тодика Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина. – Х., 1998.

Автономов А. Системность как свойство категорий конституционного права // Общественные науки и современность. – 2004. – № 2-3. – С. 213-224.

Мяловицька Н.А. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права України // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 2. – С. 22-29.

Пижик А. Розвиток вітчизняної конституційної думки та практики у 1917-19200 рр: сучасна історіографія проблеми // Вісник Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Історія. – 2004. – № 71-72. – С. 50-52.

Погорілко В.Ф. Джерела конституційного права // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 5. – С. 14-25.

Сінькевич О.В. Особливості структури норм конституційного права України // Часопис Київського Університету права. – 2003. – № 1. – С. 10-13.

Терлецький Д. Джерела міжнародного права в системі конституційного права України //Юридический вестник. – 2005. - № 3. – С. 71-76.

Федоренко В.Л. Поняття та складові елементи системи конституційного права України: методологічні аспекти // Часопис Київського Університету права. – 2006. – № 2. – С. 77-83.

Цоклан В.І. Класифікація сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії і практики // Часопис Київського Університету права. – 2005. – № 3. – С. 73-80.

Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного права України / За ред. В.Л. Федоренка. – К.: Ліра-К, 2009. – 400 с.

Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 1. – С. 77-87.

До теми II

Конституційний Договір між Верховною Радою України і Президентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 8 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18.

Конституція України: Науково-практичний коментар. – К., Х., 2003.

Рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 р. № 8-рп/98 (справа щодо внесення змін до Конституції України) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23.

Аблязов Д. Принцип верховенства конституції і позитивне законодавство // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 28-35.

Златопольский Д.Л. О сущности конституции // Журнал российского права. – 1997. – № 10.

Лисенков С.Л. Тлумачення (інтерпретація) норм права: причини необхідності, види та способи // Законодавство України. – 2006. - № 5. – С. 3-9.

Лунь З. Правова охорона конституції: до питання про постановку проблеми //Право України. – 2002. - №7. – С.14-18.

Мироненко О.М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997.

Мурашин О. Акти прямого народовладдя // Право України. – 1999. – № 10. – С. 3-7.

Мяловицька Н.А. Конституція Автономної Республіки Крим як джерело конституційного права України// Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка Юридичні науки. – 2005. – № 65-66. – С. 8-10.

Мяловицька Н.А. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права України // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 2. – С. 22-29.

Назаренко О.А. Співвідношення Конституції України та міжнародних договорів України // Часопис Київського Університету права. – 2005. – № 3. – С. 90-96.

Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система //Право України. – 2002. - №3. – С.8-16.

Савчин М.В. Установлення конституції та правовий континуїтет державності: шляхи реалізації основного закону // Часопис Київського Університету права. – 2006. – № 1. – С. 60-65.

Скрипнюк О. Соціальні функції конституції та їх забезпечення в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4. – С. 68-79.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993.

Стефанюк В. Проблеми конституційного і адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів //Право України. – 2002. - №2. – с.3-8.

Тацій В.‚Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України// Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 20-29.

Тесленко М.В. Ще раз про питання про сутність конституції // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 18-23.

Тесленко М. Юридична природа правової охорони конституції //Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 3. – С.24-30.

Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України// Право України. – 1999. – № 6. – С. 5-9.

Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України// Право України. – 1999. – № 6. – С. 5-9.

Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. – 2002. – № 6. – С. 5-9.

Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд. Учебное пособие для вузов. – М., 1996.

Ющик О. Перехідні положення Конституції України: теоретико-правові питання //Юридична Україна. – 2005. – № 1. – С. 12-18.

До теми III

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Затверджено Законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. – № 29.

Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. В ред. від 14.09.2006 р. Офіційне тлумачення до Закону в рішенні Конституційного Суду України № 4-рп/2005 від 11.05 2005 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20; 1995. – №3, 13; 2005 – №16.

Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 29.

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону Республіки Крим «Про об'єднання громадян» від 3 березня 1998 р. № 2-рп/98 (справа про об’єднання громадян в Автономній Республіці Крим) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 24.

Демків Р. Розвиток принципів правового регулювання умовах розбудови правової держави // Юридична Україна. – 2006. – №8. – С.19-23.

Загоруй І. С. Гуманістичні засади конституційного ладу України як засіб забезпечення прав людини // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф.: У 2-х ч. – Ч. 1 / За ред. проф. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України‚ 2000. – С.186-189.

Закарчук А. Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості трансформації // Юридична Україна. – 2006. – №4. – С.26-30.

Ладан О. Форма державного правління України в контексті конституційного процесу 1990-2004 рр. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №5. – С.102-105.

Марченко М.Н. Теория разделения властей и различные ее модификации на Западе// Журнал российского права. – 1997. – № 10.

Махновський В. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні: на шляху до Євроінтеграції // Право України. – 2006. – № 8. – 118-123.

Оніщук М. Категорія „безпосередня демократія” в конституційному праві України (теоретико-методологічні аспекти) // Право України. – 2006. – № 9. – С.3-10.

Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України. - К.: Ін Юре, 1997.

Погорілко В.Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №10. – С.5-17.

Петришин О. Громадянське суспільство – підґрунтя формування правової держави в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3. – С.33-34.

Тодика О. Співвідношення конституційного ладу і народовладдя: теорія і практика // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - №2. – С.74-82.

До теми IV

Авер’янов В. Органи виконавчої влади в Україні. - К., 1997.

Бєлов Д. Роль глави держави в механізмі здійсненні державної влади //Юридична Україна. – 2005. - № 5. – с.11-15.

Закарчук А. Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості трансформації // Юридична Україна. – 2006. – №4. – С.26-30.

Златопольский Д. Л. Институт президента в Восточной Европе: порядок вы­боров и ответственность // Вестник Московского Университета. Серия 11 Право. – 1994. – № 5. – С. 13-21.

Олеськів І. Становлення в Україні інституту президентства // Юридична Україна. – 2006. – №3. – С.23-27.

Плахотнюк Н.Г. Повноваження Президента України у контексті реформи: структура, зміст, характер // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №12. – С. 5-15.

Призидент в Україні: законодавче забезпечення діяльності. – К.: ЮрІнком, 1999.

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М., 1994.

Шаповал В. Президент в механізмі здійснення державної влади. – К., 1995.

 

Виконавча влада і адміністративне право / За ред. В.Б. Авер’янова - К., 2002.

Авер’янов В.Б. Відповідальність уряду перед парламентом у системі «стримувань» і «противаг» // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 2. – С. 5-6.

Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24.

Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі //Право України. – 2005. - №4. – с.10-16.

Головатий С. Юридичний висновок Міністерства юстиції щодо порядку складення повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраною Верховною Радою України// Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 4. – С. 5-11.

Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. – 2002. – № 12. – С.23.

Дерець В. Правова природа координаційних управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна. – 2006. – №1. – С.18-23

Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України // Право України. – 2006. – № 6. – С.8-14.

Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах // Право України. – 2006. – № 8. – С.3-9.

Козлов Ю.М. Исполнительная власть: сущность и функции //Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1992. – № 4.

Томкіна О. Поняття і передумови ефективності нормативних актів Кабінету Міністрів в Україні // Юридична Україна. – 2005. – №7. – С.19-23.

Француз А. Співвідношення державного управління та самоврядування у розвиткові політичних систем демократичного типу //Юридична Україна. – 2005. - № 6. – с.19-26.

 

До теми V

Афанасьева М.В. Избирательные технологии в Украине: конституционно-правовое обеспечение: Моногр. – О.: Юр. л-ра, 2007. – 198 c.

Байрачна Л.К. Конституційне право України: Підручник для студ. юр. ВНЗ / Л.К. Байрачна, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський, В.І. Кичун, В.П. Колісник; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2008.

Бисага Ю.М. Конституційно-процесуальне право: Навчальний посібник / Ужгородський національний університет. – Ужгород: Ліра, 2003.

Виборче право України: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 383 с.

Вибори в Європейському Союзі / За ред. Ковриженка Д.С.; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 156 с.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / за ред. Ю.Ключковського. – Вид. 2-е, випр. і доповн. – К., 2009. – 500 с.

Збірник судових рішень у справах з виборчих спорів на виборах 2002 року депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим / Проект «Вибори та політичні процеси». – К.: Нора-друк, 2003. – 200 с.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. проф. В.Л. Федоренка. – 3-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.В. Коваленка. – К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. – 532 с.

Ключковськтй Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: моногорафія / Ю.Б. Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.

Кокс Ґ.В. Ціна голосу. Стратегічна координація у виборчих системах світу. – Одеса: АО Бахва, 2003. – 456 с.

Конституційне право України. Академічний курс : Підручник : У 2 т. – Т.2 / За загальною редакцією Ю.С.Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Общая часть: Учебник для вузов / Рук авт. колл. и отв. ред. Б.А. Страшун. – 4-е изд., обновл., и дораб. – М.: Норма, 2005. – 896 с.

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – Вид. 4-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2007.

Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. – 368 с.

До теми VI

Дзейко Ж.О. Принципи застосування правил і засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №4. – С. 35-44.

Капустинський В. Теоретико-методологічні аспекти управління розвитком національної законодавчої системи //Юридична Україна. – 2005. - № 3. – с.4-11.

Кафарський В. Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії // Право України. – 2006. – № 2. – С.3-9.

Кривенко Л.Г. Верховна Рада України. – К.: Ін Юре, 1997.

Кривенко Л.Г. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 1 (24). – С. 58-71.

Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії та етапи // Право України. – 1999. – № 6. – С. 26-31.

Марцеляк О.В. Статус депутатської фракції і групи: вітчизняний і зарубіжний досвід //Часопис Київського Університету права. – 2005. – №4. – С.95-100.

Майданник О. Правовідносини з парламентського контролю: поняття, характерні ознаки // Право України. – 2006. – № 5. – С.142-146.

Майданник О. Питання теорії функцій парламенту України // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 1. – С.81-88.

Майданник О.О. Форма парламентського контролю: поняття, особливості, різноманіт-ність// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №5. – С. 14-25.

Монастирський Д. Роль законодавчої техніки у забезпеченні стабільності майбутнього закону // Юридична Україна. – 2006.-№2. – С.29-26.

Нижник Н. Верховна Рада і Кабінет Міністрів: правила симетрії //Віче. – 2002. - №4. – с.3.

Олеськів І. Т. Роль парламенту в сучасних демократичних процесах // Часопис Київського Університету права. – 2006. – №2. – С.65-70.

Погорілко В. Функції українського парламенту. Від номінального до реального //Віче. – 2002. - №2. – с.17.

Рогачова О. Удосконалення законодавства – основна мета законотворчого процесу // Юридична Україна. - 2006.-№5- С.10-16.

Селиванов А. Політика і право в рішеннях Верховної Ради України та конституційна відповідальність посадових осіб //Право України. – 2005. - № 3. – с.4-9.

Сушкова Х.В. Правовий зміст представницької функції Верховної Ради України та його закріплення Конституцією України // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 8. – С. 5-15.

Федчишин М. Право законодавчої ініціативи і право вето // Віче. – 1998. – № 11. – С.44-53.

Чепель О.Д. Принцип несумісності депутатського мандата (за українським та зарубіжним законодавством) //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №12. – С. 95-101.

Швець М. Нова технологія законотворення // Право України. – 2003. – № 3. – С. 3.

 

До теми VII

Бєлов Д. Роль глави держави в механізмі здійсненні державної влади //Юридична Україна. – 2005. - № 5. – с.11-15.

Закарчук А. Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості трансформації // Юридична Україна. – 2006. – №4. – С.26-30.

Златопольский Д. Л. Институт президента в Восточной Европе: порядок вы­боров и ответственность // Вестник Московского Университета. Серия 11 Право. – 1994. – № 5. – С. 13-21.

Олеськів І. Становлення в Україні інституту президентства // Юридична Україна. – 2006. – №3. – С.23-27.

Плахотнюк Н.Г. Повноваження Президента України у контексті реформи: структура, зміст, характер // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №12. – С. 5-15.

Призидент в Україні: законодавче забезпечення діяльності. – К.: ЮрІнком, 1999.

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М., 1994.

Шаповал В. Президент в механізмі здійснення державної влади. – К., 1995.

До теми VIII

Авер’янов В. Органи виконавчої влади в Україні. - К., 1997.

Виконавча влада і адміністративне право / За ред. В.Б. Авер’янова - К., 2002.

Авер’янов В.Б. Відповідальність уряду перед парламентом у системі «стримувань» і «противаг» // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 2. – С. 5-6.

Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24.

Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі //Право України. – 2005. - №4. – с.10-16.

Головатий С. Юридичний висновок Міністерства юстиції щодо порядку складення повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраною Верховною Радою України// Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 4. – С. 5-11.

Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. – 2002. – № 12. – С.23.

Дерець В. Правова природа координаційних управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна. – 2006. – №1. – С.18-23

Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України // Право України. – 2006. – № 6. – С.8-14.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.043 с.)