ЗАГАЛЬНІ навчально-МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ навчально-МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДОНестерович В.Ф.

 

ЛУГАНСЬК – 2012

ЗАГАЛЬНІ навчально-МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО

ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Мета семінарських занять полягає у тому‚ щоб слухачі магістратури, на підставі вивчення нормативної і наукової юридичної літератури‚ лекційного матеріалу більш поглиблено оволоділи знаннями з спеціального курсу конституційного права України – «Актуальні питання державотворення в Україні»‚ набули навичок їх застосування в майбутній практичній чи науковій діяльності.

Основний напрямок навчання – вивчення законодавчих актів у галузі державотворення в Україні‚ рішень Конституційного Суду України‚ деяких рішень Європейського Суду з прав людини, постановка та вирішення проблем у сфері функціонування державного механізму і механізму народовладдя‚ критичне осмислення і обговорення рішень Верховної Ради України‚ Кабінету Міністрів України, Президента України тощо.

Нормативні конституційно-правові акти‚ що обираються для вивчення‚ спрямовані на розкриття статусу і з’ясування змісту провідних суб’єктів конституційно-правових відносин – органів державної влади, місцевого самоврядування; статусу адміністративно-територіальних одиниць та ін.

Для успішного оволодіння знаннями з навчального спецкурсу слід творчо використовувати базові конституційно-правові акти з того чи іншого інституту‚ розглядати їх положення під кутом зору вирішення гіпотетичних або реальних проблем‚ що існують в сучасній Українській державі. Це сприятиме накопиченню у слухачів магістратури досвіду самостійно оцінювати дієвість конституційного права України як у минулому‚ так і в сучасний період‚ а нарешті дасть можливість зрозуміти багатогранну сутність державотворення в Україні.

Навчальний спецкурс умовно розподіляється на два кредитно-модульних блоки:

Модуль-контроль № 1 «Конституційно-правові засади державотворення в Україні» – включає п’ять змістових тем (т.т. 1-5);

Модуль-контроль № 2 «Роль органів публічної влади у державотворенні в Україні» – включає п’ять змістових тем (т.т. 6-12).

Кожен з вище перерахованих боків передбачає проміжні рейтинги (вхідний контроль знань, тестування, підготовка творчих письмових завдань, рішення практичних задач тощо). Завдання до рейтингових контролів визначається додатково доцентом чи професором. При цьому кожний рейтинг є не механічним нагромадженням учбового матеріалу, а логічно ускладненим завданням з урахуванням знань з попередніх тем і використання міжпредметних зв’язків.


Модуль-контроль № 1

«Конституційно-правові засади державотворення в Україні»

 

Тема 1. Державотворення в Україні: поняття та сутність

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: ознайомлення слухачів магістратури з актуальними питаннями державотворення в Україні; з’ясування поняття та сутності державотворення в Україні; закласти підвалини до розуміння основоположних засад державотворення в Україні; виробляти вміння користуватися юридичним інструментарієм при розгляді актуальних питань державотворення в Україні; знати генезис державотворення в Україні та вміти визначати тенденції його розвитку на сучасному етапі України.

Основні поняття та категорії: державотворення, державне будівництво, конституційне право, предмет державотворення в Україні, метод державотворення в Україні, конституційно-правовий інститут, конституційно-правові відносини, суб’єкти конституційно-правових відносин, об’єкти конституційно-правових відносин, джерела державотворення, конституційний закон, органічний закон, закон, нормативно-правовий акт, судовий прецедент, правова доктрина, конституційно-правовий звичай, колізія, прогалина, верховенство права.

 

План

 

1. Поняття, предмет та сутність державотворення в Україні.

2. Методологія спецкурсу державотворення в Україні.

3. Становлення української державності.

4. Джерела державотворення в Україні.

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. За якими критеріями відбувається розподіл права на галузі?

2. Дайте визначення понять конституційне право як галузь права та юридична наука. Порівняйте їх за змістом.

3. Схарактеризуйте особливості конституційних норм та поясніть їх сутність.

4. Зазначте провідні напрямки розвитку державотворення України в сучасних умовах.

5. Спробуйте визначити місце державотворення у системі юридичної науки.

6. Розкрийте генезис державотворення в Україні.

 

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. Колізії у конституційному праві України.

2. Конституційно-правова відповідальність: поняття, сутність і вітчизняна практика.

3. Еволюція науки про державотворення в Україні.

4. Декларація про державний суверенітет України 1990 року та її значення для державотворення в Україні.

Нормативно-правові та інші акти[1]:

Конституція України:[2] прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 № 2222-ІV (визнаний неконституційним) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.

Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 року № 55-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Конституційний Договір між Верховною Радою та Президентом України «Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року № 1543-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року № 1932-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: затверджено Указом Президента України від 15 листопада 2006 року № 970/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47. – Ст. 3123.

Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 2. – С. 22-33.

Рішення Конституційного Суду України від 26 листопада 2009 року № 30-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України // Офіційний вісник України. – 2009. – № 95. – Ст. 3286.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя» від 1 листопада 1996 року № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2004. – № 11. – С. 20-28.

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: опанувати знаннями щодо системи Конституції України 1996 р. та її структурних частин; вміти визначати принципи Конституції України та характеризувати їх зміст; знати сутність поняття юридичних властивостей конституції та вміти розглядати їх на прикладах соціальної практики; розглянути конституційний процес його поняття та види; встановити роль конституційного процесу у державотворенні в Україні.

 

Основні поняття та категорії: Конституція, структура Конституції України, зміст Конституції України, принципи Конституції України, порядок прийняття Конституції України, порядок внесення змін до Конституції України, преамбула конституції, основна частина конституції, заключні положення конституції, перехідні положення конституції, типологія конституцій, «гнучка» конституція, «жорстка» конституція, октройована конституція, народна конституція, договірна конституція, юридична конституція, фактична конституція, юридичні властивості конституції, конституанта.

 

План

1. Поняття, сутність і значення Конституції як нормативно-правового акта.

2. Історичні передумови конституційного процесу в Україні.

3. Поняття та види конституційного процесу в Україні.

4. Порядок внесення змін до Конституції України.

 

Контрольні запитання і завдання:

 

 

1. Які форми конституції існують та чим це обумовлено?

2. Дайте визначення юридичних властивостей конституції. Зазначте складові юридичних властивостей Конституції України.

3. Що таке принципи конституції та яка їх система у чинній Конституції України?

4. Як слід розуміти конституційне положення: «Норми Конституції України є нормами прямої дії»?

5. Аргументуйте ствердження, що Конституція України є основний закон держави і громадянського суспільства.

6. Чи співпадає за своїм змістом застосування конституційних норм з існуючими формами реалізації конституційних норм?

7. Розкрийте сутність поняття конституційної законності та в яких організаційно-правових засадах вона знаходить свій вияв в Україні?

8. За якими ознаками визначається ефективність дії конституційних норм? Обґрунтуйте ефективності дії конституційних норм в Україні.

9. Якщо є вірним вислів про те, що стабільність конституції виявляється у непорушності її приписів, у збереженні її високого рівня усталеності та неможливості на неї впливу політичних сил, які змінюються при владі, то як би ви пояснили такі факти: Верховна Рада України у 2004-2006 рр. започаткувала нову конституційну реформу, а глава держави та опозиційні сили у 2007 р. прагнуть до прийняття нової Конституції України?

10. Охарактеризуйте механізм процедури внесення змін до Конституції України 1996 р.?

 

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

1. Конституційні акти України доби національно-визвольних змагань на початку ХХ століття.

2. Поняття та зміст системи Конституції України.

3. Внесення змін до Конституції України: поняття, доцільність, процедура.

4. Роль Конституції України у становленні громадянського суспільства.

5. Політико-правові механізми і засоби охорони Конституції України.

Нормативно-правові та інші акти:

 

Конституційний Договір між Верховною Радою та Президентом України «Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» від 28 червня 1996 року № 254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 142.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Указ Президента України «Про Національну конституційну раду» від 27 грудня 2007 року № 1294/2007 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 1. – Ст. 57.

Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 року № 4-зп у справі за конституційним зверненням Барабаша О.Л. щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 94 та ст. 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституцією України) // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 27-30.

Рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року № 8-рп/98 у справі щодо внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 854.

Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 року № 6-рп/2003 у справі щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 2. – С. 4-20.

Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 у справі про прийняття Конституції України та законів України на референдумі // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 15-37.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – Ст. 2597.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9//Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2004. – № 11. – С. 20-28.

 

 

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: оволодіти категоріальним апаратом і теоретичними положеннями науки конституційного права з теорії і практики конституційного ладу; вміти визначати структуру галузевого інституту конституційного ладу і знати зміст засад конституційного ладу України; вивчити основні положення про конституційну державу, що закріплені в Основному Законі та конституційному законодавстві України; оволодіти знаннями про громадянське суспільство та його співвідношення з демократичною, правовою державою; вивчити конституцій-но-правове регулювання засад суспільного ладу України, уміти схарактеризувати принципи організації життя громадянського суспільства в Україні; вміти визначати особливості формування громадянського суспільства в Україні.

 

Основні поняття та категорії: конституційний лад, засади конституційного ладу, принципи конституційного ладу, принцип поділу влади, система стримувань і противаг, форма державного правління, республіка, президентська республіка, парламентська республіка, президентсько-парламент­ська республіка, парламентсько-президентська республіка, форма державного устрою; унітарна держава, федерація, демократична держава, правова держава, соціальна держава, світська держава, народний суверенітет, державний суверенітет, національний суверенітет, народовладдя, громадянське суспільство, плюралізм, цензура, державна мова.

 

План

1. Поняття конституційного ладу України та його засади.

2. Конституційне закріплення форми Української держави.

3. Структурні елементи та особливості конституційного регулювання засад суспільного ладу України. Поняття громадянського суспільства.

4. Конституційне закріплення засад економічних‚ соціальних і духовно-культурних відносин в Україні.

5. Конституційні засади політичних відносин в Україні.

Контрольні запитання і завдання:

 

1. Назвіть конституційні приписи, які є визначальними (засадничими) для визначення засад конституційного ладу України. У якій частині Конституції вони зосереджені?

2. Розкрийте значення таких понять як: «суспільний лад», «конституційний лад». Встановіть співвідношення між ними.

3. Що означає державний, народний та національний суверенітет? Порівняйте ці категорії між собою.

4. Складіть схему: «Принципи конституційного ладу України». Завдання виконується письмово.

5. У чому полягає сутність принципу народовладдя та у яких конституційних нормах воно закріплюється?

6. Назвіть характерні риси республіканської форми правління в України. Відповідь аргументуйте посиланнями на Конституцію України.

7. У чому полягає сутність принципу поділу влади?

8. Що таке громадянське суспільство? В працях яких мислителів різних історичних епох аналізувались проблеми громадянського суспільства?

9. Якими рисами характеризується громадянське суспільство? Назвіть його структурні компоненти.

10. Назвіть конституційні положення, які є визначальними (засадничими) для закріплення засад громадянського суспільства в Україні. У якій частині Конституції вони зосереджені?

11. Що означають принципи політичної, ідеологічної та економічної багатоманітності? Яке значення вони мають для закріплення засад громадянського суспільства?

12. Яке значення для громадянського суспільства має конституційне положення про соціальну державу? Що складають конституційні основи соціальних відносин?

13. Яке значення для громадянського суспільства має конституційне положення про власність? Що складають конституційні основи економічних відносин?

14. Норми Конституції України створюють засади для формування політичних відносин в Україні. Підберіть ті конституційні норми які несуть це навантаження.

15. Чи можуть бути змінені конституційні положення з розділу першого («Загальні засади»), у яких закріплені засади конституційного ладу України? Аргументуйте свою відповідь, використовуючи відповідні статті Конституції.

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. Конституційні форми народовладдя в Україні.

2. Конституційний принцип поділу влади в системі стримувань та противаг.

3. Гуманістичні засади конституційного ладу України.

4. Особливості форми правління і політичного режиму в Україні.

5. Конституційно-правове регулювання недержавних організацій в Україні.

6. Конституційно-правове регулювання засобів масової інформації в Україні.

4. Церква і держава: межі конституційно-правового регулювання.

Нормативно-правові та інші акти:

Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ від 29 червня 1990 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 653-664.

Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 року № 55-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Акт проголошення незалежності України: прийнятий Постановою Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року № 1427-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

Закон України «Про державний кордон» від 4 листопада 1991 року № 1777-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 6 квітня 2000 року № 1647-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Угода між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України: ратифікована Законом України від 24 березня 1999 року № 547-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 18. – Ст. 157.

Рішення Конституційного Суду України від 11 липня 1997 року № 3-зп/1997 у справі щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 23-26.

Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 у справі про застосування української мови // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 5-15.

Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 у справі про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 26-31.

 

 

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: розглянути поняття, види та ознаки органів публічної влади; встановити їхню систему та принципи організації й діяльності; вивчити функції та компетенцію органів публічної влади; опанувати знаннями про форми діяльності органів публічної влади.

Основні поняття та категорії: принцип поділу влади, система стримувань і противаг, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, органи публічної влади, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, правоохоронні органи, контрольно-наглядові органи, функції органів публічної влади, компетенція органів публічної влади.

 

План

 

1. Поняття, види та ознаки органів публічної влади.

2. Система органів публічної влади в Україні.

3. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні.

4. Функції та компетенція органів публічної влади.

5. Форми діяльності органів публічної влади.

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. Охарактеризуйте систему нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2. У чому різниця між функціями та компетенцією органів публічної влади?

3. Назвіть органи державної влади України, які не входять до жодної з гілок влади?

4. Що таке система стримувань та противаг?

5. Розкрийте територіальну основу діяльності органів публічної влади в Україні.

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. Поділ державної влади у сучасній Україні.

2. Конституційно-правові засади системи стримувань та противаг в Україні.

3. Роль органів публічної влади у державотворенні в Україні.

 

Нормативно-правові та інші акти:

 

Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року № 217 А (ІІІ) // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 3. – С. 69-74.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 року: ратифікована Законом України 17 липня 1997 року № 475/97-ВР разом з першим протоколом та протоколами № 2, 4, 7 та 11 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 6 квітня 2000 року № 1647-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Угода між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України: ратифікована Законом України від 24 березня 1999 року № 547-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 18. – Ст. 157.

Рішення Конституційного Суду України від 11 липня 1997 року № 3-зп/1997 у справі щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 23-26.

Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 у справі про застосування української мови // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 5-15.

Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 у справі про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 26-31.

Тривалість 4 год.

Заняття перше

Заняття друге

Модуль-контроль № 2

«Роль органів публічної влади у державотворенні в Україні»

В Україні»

Тривалість 2 год.

Тривалість 2 год.

 

Мета заняття і завдання: з’ясування сутності конституційно-правового інституту президентської влади в Україні; вміти визначити загальні і особливі риси інституту глави держави під час різних етапів конституційного процесу; знати сутність і відмінність конституційних формул: «глава держави» і «вища посадова особа держави»; «глава держави і виконавчої влади» та «глава держави».

 

Основні поняття та категорії: глава держави; президент; інавгурація; функції Президента України; повноваження Президента України; контрасигнування; право відкладального вето; Адміністрація Президента України; Рада національної безпеки й оборони України; акти (укази і розпорядження) Президента України; президентські звернення та послання; промульгація закону; президентські вибори; відставка;неможливість виконання повноважень за станом здоров'я; імпічмент.

 

План

1. Місце і роль Президента України в системі органів державної влади.

2. Функції та повноваження Президента України.

3. Організаційно-правові засади взаємовідносин Президента України з іншими органами державної влади.

4. Дострокове припинення повноважень Президента України: підстави, процедура та правові наслідки.

 

Нормативно-правові та інші акти:

 

Закон України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України» від 10 грудня 1997 року № 709/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 14. – Ст. 59.

Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591-VІ // Офіційний вісник України. – 2010. – № 79.

Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 2 березня 2000 року № 1524-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

Указ Президента України «Про Положення про Адміністрацію Президента України» від 2 квітня 2010 року № 504/2010 // Офіційний Вісник України. – 2010. – № 25. – Ст. 978.

Положення про Представника Президента України у Верховній Раді України: затверджено Указом Президента України від 15 лютого 2008 року № 133/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 5. – Ст. 228.

Про Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України від 2 квітня 2010 № 504/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 13. – Ст. 468.

Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 року № 6-рп/2003 у справі щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 2. – С. 4-20.

Рішення Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 року № 19-рп/2003 про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 5-7.

Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 22-рп/2003 у справі щодо строків перебування на посту Президента України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 47-59.

Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 у справі про прийняття Конституції України та законів України на референдумі // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 15-37.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – Ст. 2597.

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. Яке місце та роль Президента в конституційній системі державних органів України?

2. Які вимоги висуває Конституція до кандидата на посаду Президента України? Чому серед вимог – неможливість обіймати посаду більш як два строки підряд?

3. Які способи заміщення посади глави держави відомі конституційній практиці? У чому їх практичність?

4. Назвіть способи конституційного обмеження влади Президента України, передбачені конституційним законодавством, який їхній характер і причини?

5. Визначте напрямки взаємовідносин глави держави з виконавчою та законодавчою гілками влади України. Чи змінився зміст цих відносин у процесі трансформації форми правління, за наслідками конституційної реформи?

6. Чому деякі акти Президента України вимагають контрасигнації? Який порядок здійснення цієї процедури передбачає чинне законодавство?

7. Яка структура Адміністрації Президента України та в чому полягають його основні завдання?

8. Назвіть повноваження Президента України в сфері організації оборони країни?

9. Який порядок виконання указів і розпоряджень Президента України? Чи є досконалим цей механізм? Аргументуйте своє бачення.

 

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. Інавгурація Президента України: сутність і законодавче врегулювання.

2. Організаційно-правові способи гарантування Президентом України здійснення положень Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

3. Механізм стримувань і противаг у системі Президент України та інші органи державної влади.

4. Правові основи запровадження надзвичайного стану в Україні.

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання:опанувати системою знань, що складають зміст конституційно-правового інституту виконавчої влади; уміти здійснювати систематизацію органів виконавчої влади та визначати їхні функції, з урахуванням закріплених за ними предметів відання та повноважень; оволодіти конституційним законодавством про виконавчу владу в Україні та про її взаємовідносини з іншими гілками влади й органами місцевого самоврядування.

 

Основні поняття та категорії: органи виконавчої влади, уряд, Кабінет Міністрів України, прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр, міністр, акти Кабінету Міністрів України, міністерство, центральний орган виконавчої влади, державний комітет, урядові комітети, акти (постанови і розпорядження) Кабінету Міністрів України, вотум недовіри, конструктивний вотум недовіри, деструктивний вотум недовіри, місцева державна адміністрація.

 

План

1. Поняття виконавчої влади і конституційна система її органів в Україні.

2. Правовий статус Кабінету Міністрів України в системі виконавчої влади.

3. Компетенція Кабінету Міністрів України та її практичне здійснення.

4. Конституційно-правовий статус державної виконавчої влади на місцях: порядок утворення‚ система‚ предмети відання і повноваження.

Нормативно-правові та інші акти:

 

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 року № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591-VІ // Офіційний вісник України. – 2010. – № 79.

Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року № 1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2434.

Указ Президента України «Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади» від 19 грудня 2005 року № 1784/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – Ст. 3182.

Регламент Кабінету Міністрів України: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 54. – Ст. 2180.

Рішення Конституційного суду України від 24 грудня 1997 року № 8-зп у справі щодо призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 29-33.

Рішення Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001 у справі про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом депутата місцевої ради // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 6. – С. 4-15.

Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003 у справі про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 40-46.

Рішення Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007 у справі про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування // Вісник Конститу­ційного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 10-15.

Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 12-рп у справі про порядок припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 1. – С. 12-27.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – Ст. 2597.

 

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. Визначте структуру конституційно-правового інституту виконавчої влади.

2. Порівняйте правовий статус Кабінету Міністрів України, закріплений Конституцією 1996 р. і Ради Міністрів Української ССР за Конституцією УРСР 1978 р.

3. Дайте визначення поняття «вотум недовіри». Яка його процедура і правові наслідки?

4. На який строк повноважень утворюється Кабінет Міністрів України? Обґрунтуйте свою відповідь конституційними нормами.

5. Посилаючись на відповідні конституційно-правові норми, опишіть механізм взаємодії по лінії: Президент України - Кабінет Міністрів України; Президент - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим; Верховна Рада України – Кабінет Міністрів України.

6. Встановіть організаційно-правові зв’язки глави державної адміністрації з органами місцевого самоврядування області, району, міст Києва і Севастополя та вкажіть в чому полягає сутність цих взаємовідносин?

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. МВС України в системі органів державної виконавчої влади.

2. Центральні й інші органи виконавчої влади в Україні: історія і сучасність.

3. Акти Кабінету Міністрів України.

ТЕМА ІХ. «Роль та місце органів судової влади у державотворенні в Україні»

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: вивчити конституційні положення та чинні закони України про судову гілку державної влади; знати конституційні засади організації і діяльності судів загальної юрисдикції, вимоги до суддів; грамотно кваліфікувати положення конституційних засад правосуддя; набути вміння користуватись конституційно-правовими положеннями про судову гілку влади та положеннями, які визначають права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні; опанувати основами теорії і практики конституційного контролю, зрозуміти призначення і роль конституційної юрисдикції в демократичній, правовій державі; вивчити конституційне законодавство України про Конституційний Суд України, порядок його формування і діяльності; розібратися з процедурою конституційного судочинства, порядком прийняття рішень Конституційним Судом України, та знати види його актів.

.

 

Основні поняття та категорії: судова влада, правосуддя, судочинство, юстиція, юрисдикція, полісистемність судової влади, моносистемність судової влади, апеляція, касація, верховенство права, народні засідателі, присяжні, конституційні принципи судочинства, судова ланка, судова інстанція, місцеві суди, апеляційні суди, спеціалізовані суди, Пленум Верховного Суду України, адвокатура,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.034 с.)