ТЕМА ІІ. «Конституційний процес у державотворенні України»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА ІІ. «Конституційний процес у державотворенні України»Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: опанувати знаннями щодо системи Конституції України 1996 р. та її структурних частин; вміти визначати принципи Конституції України та характеризувати їх зміст; знати сутність поняття юридичних властивостей конституції та вміти розглядати їх на прикладах соціальної практики; розглянути конституційний процес його поняття та види; встановити роль конституційного процесу у державотворенні в Україні.

 

Основні поняття та категорії: Конституція, структура Конституції України, зміст Конституції України, принципи Конституції України, порядок прийняття Конституції України, порядок внесення змін до Конституції України, преамбула конституції, основна частина конституції, заключні положення конституції, перехідні положення конституції, типологія конституцій, «гнучка» конституція, «жорстка» конституція, октройована конституція, народна конституція, договірна конституція, юридична конституція, фактична конституція, юридичні властивості конституції, конституанта.

 

План

1. Поняття, сутність і значення Конституції як нормативно-правового акта.

2. Історичні передумови конституційного процесу в Україні.

3. Поняття та види конституційного процесу в Україні.

4. Порядок внесення змін до Конституції України.

 

Контрольні запитання і завдання:

 

 

1. Які форми конституції існують та чим це обумовлено?

2. Дайте визначення юридичних властивостей конституції. Зазначте складові юридичних властивостей Конституції України.

3. Що таке принципи конституції та яка їх система у чинній Конституції України?

4. Як слід розуміти конституційне положення: «Норми Конституції України є нормами прямої дії»?

5. Аргументуйте ствердження, що Конституція України є основний закон держави і громадянського суспільства.

6. Чи співпадає за своїм змістом застосування конституційних норм з існуючими формами реалізації конституційних норм?

7. Розкрийте сутність поняття конституційної законності та в яких організаційно-правових засадах вона знаходить свій вияв в Україні?

8. За якими ознаками визначається ефективність дії конституційних норм? Обґрунтуйте ефективності дії конституційних норм в Україні.

9. Якщо є вірним вислів про те, що стабільність конституції виявляється у непорушності її приписів, у збереженні її високого рівня усталеності та неможливості на неї впливу політичних сил, які змінюються при владі, то як би ви пояснили такі факти: Верховна Рада України у 2004-2006 рр. започаткувала нову конституційну реформу, а глава держави та опозиційні сили у 2007 р. прагнуть до прийняття нової Конституції України?

10. Охарактеризуйте механізм процедури внесення змін до Конституції України 1996 р.?

 

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

1. Конституційні акти України доби національно-визвольних змагань на початку ХХ століття.

2. Поняття та зміст системи Конституції України.

3. Внесення змін до Конституції України: поняття, доцільність, процедура.

4. Роль Конституції України у становленні громадянського суспільства.

5. Політико-правові механізми і засоби охорони Конституції України.

Нормативно-правові та інші акти:

 

Конституційний Договір між Верховною Радою та Президентом України «Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» від 28 червня 1996 року № 254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 142.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Указ Президента України «Про Національну конституційну раду» від 27 грудня 2007 року № 1294/2007 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 1. – Ст. 57.

Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 року № 4-зп у справі за конституційним зверненням Барабаша О.Л. щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 94 та ст. 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституцією України) // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 27-30.

Рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року № 8-рп/98 у справі щодо внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 854.

Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 року № 6-рп/2003 у справі щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 2. – С. 4-20.

Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 у справі про прийняття Конституції України та законів України на референдумі // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 15-37.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – Ст. 2597.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9//Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2004. – № 11. – С. 20-28.

 

 

ТЕМА ІІІ. «Конституційний лад - основа державотворення в Україні»

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: оволодіти категоріальним апаратом і теоретичними положеннями науки конституційного права з теорії і практики конституційного ладу; вміти визначати структуру галузевого інституту конституційного ладу і знати зміст засад конституційного ладу України; вивчити основні положення про конституційну державу, що закріплені в Основному Законі та конституційному законодавстві України; оволодіти знаннями про громадянське суспільство та його співвідношення з демократичною, правовою державою; вивчити конституцій-но-правове регулювання засад суспільного ладу України, уміти схарактеризувати принципи організації життя громадянського суспільства в Україні; вміти визначати особливості формування громадянського суспільства в Україні.

 

Основні поняття та категорії: конституційний лад, засади конституційного ладу, принципи конституційного ладу, принцип поділу влади, система стримувань і противаг, форма державного правління, республіка, президентська республіка, парламентська республіка, президентсько-парламент­ська республіка, парламентсько-президентська республіка, форма державного устрою; унітарна держава, федерація, демократична держава, правова держава, соціальна держава, світська держава, народний суверенітет, державний суверенітет, національний суверенітет, народовладдя, громадянське суспільство, плюралізм, цензура, державна мова.

 

План

1. Поняття конституційного ладу України та його засади.

2. Конституційне закріплення форми Української держави.

3. Структурні елементи та особливості конституційного регулювання засад суспільного ладу України. Поняття громадянського суспільства.

4. Конституційне закріплення засад економічних‚ соціальних і духовно-культурних відносин в Україні.

5. Конституційні засади політичних відносин в Україні.

Контрольні запитання і завдання:

 

1. Назвіть конституційні приписи, які є визначальними (засадничими) для визначення засад конституційного ладу України. У якій частині Конституції вони зосереджені?

2. Розкрийте значення таких понять як: «суспільний лад», «конституційний лад». Встановіть співвідношення між ними.

3. Що означає державний, народний та національний суверенітет? Порівняйте ці категорії між собою.

4. Складіть схему: «Принципи конституційного ладу України». Завдання виконується письмово.

5. У чому полягає сутність принципу народовладдя та у яких конституційних нормах воно закріплюється?

6. Назвіть характерні риси республіканської форми правління в України. Відповідь аргументуйте посиланнями на Конституцію України.

7. У чому полягає сутність принципу поділу влади?

8. Що таке громадянське суспільство? В працях яких мислителів різних історичних епох аналізувались проблеми громадянського суспільства?

9. Якими рисами характеризується громадянське суспільство? Назвіть його структурні компоненти.

10. Назвіть конституційні положення, які є визначальними (засадничими) для закріплення засад громадянського суспільства в Україні. У якій частині Конституції вони зосереджені?

11. Що означають принципи політичної, ідеологічної та економічної багатоманітності? Яке значення вони мають для закріплення засад громадянського суспільства?

12. Яке значення для громадянського суспільства має конституційне положення про соціальну державу? Що складають конституційні основи соціальних відносин?

13. Яке значення для громадянського суспільства має конституційне положення про власність? Що складають конституційні основи економічних відносин?

14. Норми Конституції України створюють засади для формування політичних відносин в Україні. Підберіть ті конституційні норми які несуть це навантаження.

15. Чи можуть бути змінені конституційні положення з розділу першого («Загальні засади»), у яких закріплені засади конституційного ладу України? Аргументуйте свою відповідь, використовуючи відповідні статті Конституції.

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. Конституційні форми народовладдя в Україні.

2. Конституційний принцип поділу влади в системі стримувань та противаг.

3. Гуманістичні засади конституційного ладу України.

4. Особливості форми правління і політичного режиму в Україні.

5. Конституційно-правове регулювання недержавних організацій в Україні.

6. Конституційно-правове регулювання засобів масової інформації в Україні.

4. Церква і держава: межі конституційно-правового регулювання.

Нормативно-правові та інші акти:

Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ від 29 червня 1990 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 653-664.

Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 року № 55-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Акт проголошення незалежності України: прийнятий Постановою Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року № 1427-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

Закон України «Про державний кордон» від 4 листопада 1991 року № 1777-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 6 квітня 2000 року № 1647-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Угода між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України: ратифікована Законом України від 24 березня 1999 року № 547-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 18. – Ст. 157.

Рішення Конституційного Суду України від 11 липня 1997 року № 3-зп/1997 у справі щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 23-26.

Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 у справі про застосування української мови // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 5-15.

Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 у справі про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 26-31.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.012 с.)