ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Мета семінарських занять полягає у тому‚ щоб слухачі магістратури, на підставі вивчення нормативної і наукової юридичної літератури‚ лекційного матеріалу більш поглиблено оволоділи знаннями з спеціального курсу конституційного права України – «Актуальні питання державотворення в Україні»‚ набули навичок їх застосування в майбутній практичній чи науковій діяльності.

Основний напрямок навчання – вивчення законодавчих актів у галузі державотворення в Україні‚ рішень Конституційного Суду України‚ деяких рішень Європейського Суду з прав людини, постановка та вирішення проблем у сфері функціонування державного механізму і механізму народовладдя‚ критичне осмислення і обговорення рішень Верховної Ради України‚ Кабінету Міністрів України, Президента України тощо.

Нормативні конституційно-правові акти‚ що обираються для вивчення‚ спрямовані на розкриття статусу і з’ясування змісту провідних суб’єктів конституційно-правових відносин – органів державної влади, місцевого самоврядування; статусу адміністративно-територіальних одиниць та ін.

Для успішного оволодіння знаннями з навчального спецкурсу слід творчо використовувати базові конституційно-правові акти з того чи іншого інституту‚ розглядати їх положення під кутом зору вирішення гіпотетичних або реальних проблем‚ що існують в сучасній Українській державі. Це сприятиме накопиченню у слухачів магістратури досвіду самостійно оцінювати дієвість конституційного права України як у минулому‚ так і в сучасний період‚ а нарешті дасть можливість зрозуміти багатогранну сутність державотворення в Україні.

Навчальний спецкурс умовно розподіляється на два кредитно-модульних блоки:

Модуль-контроль № 1 «Конституційно-правові засади державотворення в Україні» – включає п’ять змістових тем (т.т. 1-5);

Модуль-контроль № 2 «Роль органів публічної влади у державотворенні в Україні» – включає п’ять змістових тем (т.т. 6-12).

Кожен з вище перерахованих боків передбачає проміжні рейтинги (вхідний контроль знань, тестування, підготовка творчих письмових завдань, рішення практичних задач тощо). Завдання до рейтингових контролів визначається додатково доцентом чи професором. При цьому кожний рейтинг є не механічним нагромадженням учбового матеріалу, а логічно ускладненим завданням з урахуванням знань з попередніх тем і використання міжпредметних зв’язків.


Модуль-контроль № 1

«Конституційно-правові засади державотворення в Україні»

 

Тема 1. Державотворення в Україні: поняття та сутність

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: ознайомлення слухачів магістратури з актуальними питаннями державотворення в Україні; з’ясування поняття та сутності державотворення в Україні; закласти підвалини до розуміння основоположних засад державотворення в Україні; виробляти вміння користуватися юридичним інструментарієм при розгляді актуальних питань державотворення в Україні; знати генезис державотворення в Україні та вміти визначати тенденції його розвитку на сучасному етапі України.

Основні поняття та категорії: державотворення, державне будівництво, конституційне право, предмет державотворення в Україні, метод державотворення в Україні, конституційно-правовий інститут, конституційно-правові відносини, суб’єкти конституційно-правових відносин, об’єкти конституційно-правових відносин, джерела державотворення, конституційний закон, органічний закон, закон, нормативно-правовий акт, судовий прецедент, правова доктрина, конституційно-правовий звичай, колізія, прогалина, верховенство права.

 

План

 

1. Поняття, предмет та сутність державотворення в Україні.

2. Методологія спецкурсу державотворення в Україні.

3. Становлення української державності.

4. Джерела державотворення в Україні.

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. За якими критеріями відбувається розподіл права на галузі?

2. Дайте визначення понять конституційне право як галузь права та юридична наука. Порівняйте їх за змістом.

3. Схарактеризуйте особливості конституційних норм та поясніть їх сутність.

4. Зазначте провідні напрямки розвитку державотворення України в сучасних умовах.

5. Спробуйте визначити місце державотворення у системі юридичної науки.

6. Розкрийте генезис державотворення в Україні.

 

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. Колізії у конституційному праві України.

2. Конституційно-правова відповідальність: поняття, сутність і вітчизняна практика.

3. Еволюція науки про державотворення в Україні.

4. Декларація про державний суверенітет України 1990 року та її значення для державотворення в Україні.

Нормативно-правові та інші акти[1]:

Конституція України:[2] прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 № 2222-ІV (визнаний неконституційним) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.

Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 року № 55-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Конституційний Договір між Верховною Радою та Президентом України «Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року № 1543-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року № 1932-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: затверджено Указом Президента України від 15 листопада 2006 року № 970/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47. – Ст. 3123.

Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 2. – С. 22-33.

Рішення Конституційного Суду України від 26 листопада 2009 року № 30-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України // Офіційний вісник України. – 2009. – № 95. – Ст. 3286.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя» від 1 листопада 1996 року № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2004. – № 11. – С. 20-28.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.007 с.)