Зміст переддипломної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст переддипломної практикиЗагальна характеристика об’єкта практики

1) ознайомитися із статутом підприємства (форма власності, види діяльності тощо);

2) ознайомитися з обліковою політикою підприємства та системою оподаткування на підприємстві;

3) визначити основні нормативні документи, якими регулюється порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання кошторису в бюджетній установі;

4) вивчити склад, зміст, строки подання фінансової, статистичної та податкової звітності.

Фінансова звітність

1) ознайомитись з нормативними документами, що регламентують порядок складання фінансової звітності;

2) визначити користувачів інформації, що наводиться у фінансовій звітності;

3) дослідити використання даних зведеного обліку при складані форм фінансової звітності;

4) розглянути методику та особливості складання ф. 1 «Баланс» на підприємстві за останній рік; ознайомитись зі структурою балансу бюджетних установ, термінами подання та користувачами форми №1;

5) розглянути методику та особливості складання ф. 2 «Звіт про фінансові результати» на підприємстві за останній рік;

6) розглянути методику та особливості складання ф. 3 «Звіт про рух грошових коштів» на підприємстві;

7) розглянути методику та особливості складання ф. 4 «Звіт про власний капітал» на підприємстві;

8) розглянути методику та особливості складання ф. 5 «Примітки до річної фінансової звітності» на підприємстві;

9) проаналізувати змістовну частину квартальних та річних форм фінансової звітності бюджетної установ, навести терміни подання та установи, до яких подаються звіти (додати форми звітності до Звіту);

10) вивчити порядок відображення непрофінансованих та невикористаних асигнувань, що відображено у звітності (ф. № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»).

Статистична звітність

1) ознайомитись з нормативними документами, що регламентують порядок складання статистичної звітності;

2) визначити користувачів інформації, що наводиться у статистичній звітності;

3) дослідити використання даних аналітичного, зведеного та кадрового обліку при складані форм статистичної звітності;

4) розглянути методику та особливості складання ф. 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» на підприємстві за останній рік;

5) розглянути методику та особливості складання ф. 1П-НПП «Звіт про виробництво промислової продукції» за останній рік;

6) розглянути методику та особливості складання ф. 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» на підприємстві за останній рік;

7) розглянути методику та особливості складання ф. 1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства» за останній рік;

8) розглянути методику та особливості складання ф. 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» за останній рік.

 

Податкова звітність

1) ознайомитись з нормативними документами, що регламентують порядок складання податкової звітності;

2) визначити користувачів інформації, що наводиться у податковій звітності;

3) дослідити використання даних податкового та зведеного фінансового обліку при складані форм податкової звітності;

4) визначити основні причини виникнення на підприємстві відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань;

5) розглянути порядок складання та зміст Декларації про прибуток підприємства (додати у додатках за один звітний період);

6) ознайомитися з податковою звітністю з податку на доходи фізичних осіб, діючими законодавчими, нормативними й інструктивними документами, порядком складання та надання форми 1-ДФ (скласти й додати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1- ДФ);

7) вивчити порядок складання та надання Декларації з податку на додану вартість (заповнити й додати податкову Декларацію з ПДВ за один період);

8) ознайомитися з порядком розрахунку та сплати податку на землю й надати у додатках Податковий розрахунок земельного податку;

9) ознайомитися з організацією розрахунку та сплати Екологічного податку.

10) вивчити порядок складання та надання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України. (додаток 4).

 

 

 

 

Фінансовий аналіз

 

3.2.1 Рекомендований тематичний план

 

№ з/п Назва розділів і тем Кількість днів за денною формою навчання Кількість днів за заочною формою навчання
суб’єк-ти господарюван-ня бюджетні устано ви суб’єк-ти господарю-вання бюд-жетні уста-нови
Аналіз майна підприємства - -
Аналіз забезпечення підприємства оборотними коштами - -
Аналіз фінансової стійкості підприємства - -
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства - -
Аналіз рентабельності підприємства - -
Аналіз діяльності бюджетних установ - -
Загальна оцінка фінансового стану підприємства, бюджетної установи
  Разом:
             

 

Зміст переддипломної практики

Аналіз майна підприємства

1) ознайомитись з економічною сутністю та структурою майна підприємства;

2) проаналізувати динаміку та структуру активів підприємства та джерел їх формування, а також ефективність використання необоротних активів підприємства;

3) надати оцінку впливу ефективності використання необоротних активів на фінансові результати діяльності підприємства;

4) за одержаними результатами зробити висновки щодо наявності, динаміки та ефективності використання майна підприємства;

Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу, а також стану основних засобів провести згідно табл. 1 та 2.

Табл. 1

Оцінка структури майна підприємства і джерел його формування

Показник Методичні вказівки Значення показника Відхилення
20__ рік, тис. грн. у % до валюти балансу 20__ рік, тис. грн. у % до валюти балансу абс., тис. грн. відн., %
АКТИВ              
Необоротні активи Ф1 р. 080            
в т.ч. нематеріальні активи Ф1 р. 010            
основні засоби Ф1 р. 030            
Оборотні активи Ф1 р. 260            
в т.ч. запаси Ф1 ∑ р. 100÷140            
дебіторська заборгованість Ф1 ∑ р. 160÷210            
поточні фінансові інвестиції Ф1 р. 220            
грошові кошти та їх еквіваленти Ф1 ∑ р. 230÷240            
Витрати майбутніх періодів Ф1 ряд. 270            
ПАСИВ            
Власний капітал Ф1 р. 380            
в т.ч. статутний капітал Ф1 р. 300            
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Ф1 р. 350            
Забезпечення наступних витрат і платежів Ф1 р. 430            
Довгострокові зобов’язання Ф1 р. 480            
Поточні зобов’язання Ф1 р. 620            
В т.ч. короткострокові кредити банків Ф1 р. 500            
поточна заборго­ваність за довго­строковими зобов’я­заннями Ф1 р. 510            
векселі видані Ф1 р. 520            
поточні зобов’яза­ння за розрахунка­ми Ф1 ∑ ряд. 540÷610            
Доходи майбутніх періодів Ф1 р. 630            
БАЛАНС Ф1 р. 640            

 

 

Таблиця 2

Аналіз стану основних засобів підприємства

Показник Методичні вказівки 20__ р. 20__ р. Відхилення
Частка активної частини основних засобів, % ф5 ∑ р. 130÷150 / ф.1. р. 030      
Коефіцієнт зносу      
Коефіцієнт придатності      
Коефіцієнт оновлення Ф5 р.260 (гр.5) Ф1 р.031 (гр.4)      
Коефіцієнт вибуття Ф5 р.260 (гр.8) Ф1 р.031 (гр.3)      
Коефіцієнт реальної вартості майна      


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)