Аналіз діяльності бюджетних установМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз діяльності бюджетних установ6.1 Оцінка забезпеченості установи фінансовими ресурсами і використання їх за призначенням

1) аналіз фінансування установ (визначення структури джерел фінансування, повноти забезпеченості установи бюджетними коштами для організації нормальної роботи) (таблиця 12);

2) аналіз формування власних надходжень спеціального фонду установ (аналіз джерел утворення власних надходжень, аналіз виконання кошторису за доходами коштів спеціального фонду, виконання кошторису за основними видами видатків) (таблиця 13);

3) аналіз балансу виконання кошторису витрат (аналіз стану усіх засобів бюджетної установи (актив) та джерел (пасив) на певну дату, а також і їх зміни за звітний період у грошовій формі).

6.2 Виявлення причин фінансових порушень

1) аналіз результатів діяльності бюджетних установ (визначення та аналіз таких коефіцієнтів: співвідношення касових видатків і фактичних (за фінансуванням певними фондами), коефіцієнт (обсяг) фактичних видатків загального фонду на одного працюючого, відношення планових надходжень коштів за звітний період (за певними фондами), відношення видатків до доходів (за певними фондами), коефіцієнт відношення видатків спец. коштів до суми власного капіталу) (таблиця 15);

2) аналіз фінансової стійкості установи (визначення типу фінансової стійкості, крім того, визначення та аналіз коефіцієнтів: забезпечення запасів власними коштами, стабільності структури оборотних коштів, реальної вартості основних засобів) (таблиця 14);

6.3 Вивчення організації фінансування та її впливу на роботу установи

1) аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей бюджетної установи (здійснення порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованостей на кінець року) (таблиця 16).

 


Табл. 10

Аналіз структури формування фінансових результатів

 

Показник Методичні вказівки 20__ р. 20__ р. Відхилення
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Ф. 2 р. 010      
Податок на додану вартість Ф. 2 р. 015      
Акцизний збір Ф. 2 р. 020      
Інші вирахування з доходу Ф. 2 р. 030      
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Ф. 2 р. 035      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Ф. 2 р. 040      
Валовий: прибуток Ф. 2 р. 050      
збиток Ф. 2 р. 055      
Інші операційні доходи Ф. 2 р. 060      
Адміністративні витрати Ф. 2 р. 070      
Витрати на збут Ф. 2 р. 080      
Інші операційні витрати Ф. 2 р. 090      
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток Ф. 2 р. 100      
збиток Ф. 2 р. 105      
Доход від участі в капіталі Ф. 2 р. 110      
Інші фінансові доходи Ф. 2 р. 120      
Інші доходи Ф. 2 р. 130      
Фінансові витрати Ф. 2 р. 140      
Витрати від участі в капіталі Ф. 2 р. 150      
Інші витрати Ф. 2 р. 160      
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток Ф. 2 р. 170      
збиток Ф. 2 р. 175      
Податок на прибуток від звичайної діяльності Ф. 2 р. 180      
Фінансові результати від звичайної діяльності : прибуток Ф. 2 р. 190      
збиток Ф. 2 р. 195      
Надзвичайні: доходи Ф. 2 р. 200      
витрати Ф. 2 р. 205      
Податки з надзвичайного прибутку Ф. 2 р. 210      
Чистий: прибуток Ф. 2 р. 220      
збиток Ф. 2 р. 225      

 

Таблиця. 11

Аналіз рентабельності діяльності підприємства

Показник Методичні вказівки 20__ р. 20__ р. Відхилення
Рентабельність активів      

 

Закінчення табл. 11

Рентабельність продаж      
Рентабельність власного капіталу      
Рентабельність продукції      

 

Таблиця 12

 

Аналіз виконання кошторису доходів і видатків централізованої бухгалтерії:

Стаття видатків КЕКВ За кошторисом Фактично Відхилення
сума, грн питома вага, % сума, грн питома вага, % сума, грн питома вага, %
Оплата праці працівни­ків бюджетних установ              
Нарахування на за­робітну плату              
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки              
Видатки на відрядження              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв              
Дослідження та розроб­ки, державні програми              
Разом                  

 

 

Таблиця13

Аналіз виконання касових і фактичних видатків в цілому та за кодами економічної класифікації видатків

Код Назва КЕКВ Касові видатки, тис.грн. Фактичні видатки, тис.грн. Перевищення:
касових видатків над фактичними фактичних видатків над касовими
Оплата праці працівників бюджетних установ        
Нарахування на заробітну плату        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали        
Продукти харчування        
М’який інвентар та обмундирування        
Видатки на відрядження        
Оплата теплопостачання        
Оплата водопостачання і водовідведення        
Оплата електроенергії        
Оплата природного газу        
Стипендії        
Капітальні видатки (2000)        
Усього        

 

Таблиця 14

Аналіз структури необоротних активів в абсолютній величині та за питомою вагою у загальній величині необоротних активів

Показник Абсолютні величини, тис. грн Структура, % Зміни
на початок року на кінець року. на початок року на кінець року. в абсолю­тних ве­ли­чинах у питомій вазі
1. Нематеріальні активи            
2. Основні засоби            
3. Інші необоротні матеріальні активи            
4. Усього необоротних активів            

 

 

Таблиця 15

Аналіз динаміки та структури власного капіталу

Стаття власного капіталу Значення показника, тис. грн. Структура, %
на початок року на кінець року зміна на початок року на кінець року зміна
Фонд у необоротних активах            
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах            
Результат виконання кошторису за загальним фондом            
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом            
Результати переоцінок            
Усього            

 

 

Таблиця 16

Аналіз структури заборгованості та стану дебіторської та кредиторської заборгованості на початок та кінець звітного року.

Види заборгованості На початок року На кінець року Відхилення
Дебіторська заборгованість, тис. грн.      
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
Всього:      
Кредиторська заборгованість, тис. грн.      
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
Всього:      

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.007 с.)