ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ переддипломної практики
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ переддипломної практикистудентів ХІФУДУФМТ

За денною та заочною форм навчання в умовах організації кредитно-модульного процесу

 

Кількість балів за І розділ звіту «Звітність підприємства» Кількість балів за ІІ розділ звіту «Фінансовий аналіз» Кількість балів за за ІІІ розділ звіту «Охорона праці» Кількість балів за оформлення звіту Кількість балів від бази практики Підсумкова рейтингова оцінка (мах - 100 балів) Підсумкова оцінка за національною шкалою Підсумкова оцінка за шкалою ECTS
90-100 5 (відмінно) A
          82-89 4 (добре) B
74-81 4 (добре) C
64-73 3 (задовільно) D
          60-63 3 (задовільно) E
35-59 2 (незадовільно) (з можливістю повторного складання) FX
          1-34 3 (незадовільно) (з можливістю повторного складання) F

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

 

1. Баланс [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2, затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №398/3691 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99

2. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник / Ф. Ф. Бутинець, С. М. Лайчук, О. В. Олійник .- Житомир : ПП «Рута», 2009. – 592 с.

3. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для студентів вузів спеціальности 7.050106 «Облік та аудит» / Ф. Ф. Бутинець. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Житомир : ЖІТІ, 2006. – 640 с.

4. Виплати працівникам [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26, затверджений у Міністерстві фінансів України від 28.10.2003 р. № 601, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2003 р. №1025/8346 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/5. Витрати [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16, затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.12.99р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. №27/4248 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/

6. Гарасим П М. Курс фінансового обліку: Навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

7. Гресь Н. Л. Організація виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит». Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 112с.

8. Дебіторська заборгованість [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10, затверджений у Міністерстві фінансів України від 08.10.99 р. № 237, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.99 р. №725/4018 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/

9. Дохід [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15, затверджений у Міністерстві фінансів України від 29.11.99 р. № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.99р. №860/4153 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/

10. Загальні вимоги до фінансової звітності [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1, затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №398/3691 (зі змінами і доповненнями) . – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0391-99

11. Запаси [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9, затверджений у Міністерстві фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99р. №751/4044 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/

12. Звіт про рух грошових коштів [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4, затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №398/3691 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99

13. Звіт про фінансові результати [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3, затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №397/3690 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/14. Зобов’язання [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11, затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. №85/4306 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/15. Звіт про власний капітал [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5, затверджений у Міністерстві фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99р. №399/3692 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/

16. Коблянська О. І. Фінансовий облік: Навч. посіб. / О І. Коблянська. – 2-ге вид., випр. і доп. – К : Знання, 2007. – 471 с.

17. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник / О .В. Лишиленко. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури». – 2008. –528 с.

18. Методичні рекомендації по застосуванні регістрів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/minfin/control/uk/publish/article?art_id=32333&cat_id=29470

19. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27, затверджений у Міністерстві фінансів України від 07.11.2003 р. № 617, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 р. №1054/8375 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/20. Основні засоби [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7, затверджений у Міністерстві фінансів України від 27.04. 2000 р. № 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. №288/4509 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/

21. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] : затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88, зареєстрованим у Мін'юсті України 05.06.95 р. за №168/704. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0168-95

22.Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства освіти України 08.04.1993 N 93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 р. за N 35. – Режим доступу : http://kadrovik01.com.ua/forum/viewtopic.php?p=23936&highlight=

23. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 1999 р. №996-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

24. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства освіти і науки України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.10.2010 N 969/922/216 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р. за N 1057/18352 .– Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1057-10

25. Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена у Міністерстві фінансів України від 30.11.99р. №291, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 21.12.99р. № 892/4185. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99

26. Про затвердження типових форм первинного обліку [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. №352. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0484-95

27. Фінансові інвестиції [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12, затверджений у Міністерстві фінансів України від 26.04.2000 р. № 91, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2000 р. №284/4505 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/

28. Цивільний Кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України за станом на 16.01.2003р. № 435-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

29. Чебанова Н. В. Фінансовий облік: Підручник / Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 704 с.

 

Додаткова література

 

1. Безготівкові розрахунки [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/show/1cid0614.html

2. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / М. Т. Білуха. – К., 2000. – 692 с.

3. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Київ: Лібра, 2007. –840 с.

4. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні : Учбовий посібник для студентів ВНЗ. – 5 вид., / В. П. Завгородній. – ДО. : А.С.К., 2008. – 848 с.

5. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 550 с.

6. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994р. № 69 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94

7. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку: Навчальний посібник / О. П. Кундря-Висоцька – К. : Алерта, 2007. – 223 с.

8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_04_29/an/36/RE10320.html

9. Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку [Електронний ресурс] : Постанова правління Національного банку України № 32 від 09. 02. 2000 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0410-05

10. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04

11. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник / М. С. Пушкар – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 628 с.

12. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник / Н. М. Ткаченко. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. – К.: Алерта,2007. - 954с.

 

ДОДАТКИ

 


Додаток А

Приклад оформлення титульного аркушу звіту

Міністерство освіти і науки україни

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.006 с.)