Поняття погашення податкового боргу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття погашення податкового боргу. 

Сплати грошові зобов’язання платник податків може самостійно (добровільна сплата) або орган державної податкової служби звертається до суду щодо надання дозволу на погашення суми податкового боргу платника податків за рахунок коштів або майна такого платника, що перебуває у податковій заставі.

Погашення податкового боргу– зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом (14.1.152 ПК України).

Джерела сплати грошових зобов’язань (добровільна сплата) або погашення податкового боргу (за рішенням суду на звернення органу державної податкової служби) платників податків визначаються у статті 87 ПК України.

Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є:

- будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

- надміру сплачені суми такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів (п. 87.1.ст.87 ПК України).

Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків:

1. Майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави (п. 87.3.1. ст. 87 ПК України);

2. Майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління (п. 87.3.2. ст. 87 ПК України);

3. Майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження (п. 87.3.3. ст. 87 ПК України);

4. Кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на користь такого платника податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, отримані від замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, які зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, відкриті відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (п. 87.3.4. ст. 87 ПК України).

5. Майно, включене до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств. Порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, встановлюється Фондом державного майна України (п. 87.3.5. ст. 87 ПК України).

6. Майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України (п. 87.3.6. ст. 87 ПК України).

7. Майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України "Про заставу" (п. 87.3.7. ст. 87 ПК України).

8. Кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою (п. 87.3.8. ст. 87 ПК України).

Посадові особи, у тому числі державні виконавці, які прийняли рішення про використання майна, визначеного пунктом 87.3 ст. 87 ПК України, як джерела погашення грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків несуть відповідальність відповідно до закону.

Податковий борг погашається за рахунок:

1) Коштів на рахунках платника податків у банківських установах, обслуговуючих такого платника податків;

2) Готівкових коштів;

3) Майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;

4) У разі якщо здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби.

Безнадійний податковий борг: поняття, підстави визнання.

Під терміном "безнадійний" розуміється:

1. податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;

2. податковий борг фізичної особи, яка:

визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

понад 720 днів перебуває у розшуку;

3. податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений ПК України;

4. податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

5. податковий борг платника податків, державна реєстрація якого припинена на підставі рішення суду та внесено запис про виключення з Державного реєстру. (п. 101.2. ст.101 ПК України)

У разі якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється або якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.

Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до ПК України.

Органи державної податкової служби щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання встановлюється центральним органом державної податкової служби. Зазначене право, передбачене ст. 20 ПК України.

У випадках після ліквідації платника податків грошові зобов’язання або податковий борг, що залишаються непогашеними, також вважаються безнадійним податковим боргом і підлягають списанню у встановленому порядку (абз. 2 п. 97.3 ст. 97 ПК України).

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА (КУРСАНТА)

 

1. Характеристика статусів податкового боргу.

2. Існуючий порядок формування інформації про податковий борг. Оформлення картки боржника.

3. Заходи запобіжного характеру, що здійснюють органи ДПСУ.

4. Поняття погашення податкового боргу.

5. Основні повноваження органів ДПСУ щодо погашення податкового боргу.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА (КУРСАНТА) ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА

1. Підготувати схематичне зображення способів нарахування податкового зобов’язання платника податків.

2. Підготувати схематичне зображення формування податкового боргу платника податків, віділяючи екремі елементи податкового боргу (суми податкового зобов’язання, штрафу, пені).

3. Підготувати порівняльну таблицю підстав визнання боргу безнадійним платника податків фізичної та юридичної особи.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Співвідношення понять “податкове зобов’язання”, “грошове зобов’язання” та “податковий борг”.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)