НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та методичної роботи

__________М.М. Касьяненко

“____”______________ 2012 р.

 

Методичні рекомендації

Для підготовки до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи

з курсу “Організація стягнення податкового боргу”

для бакалаврів, спеціалістів та магістрів

галузі знань – 0304 «право»

напрям підготовки – 6.030402 «правоохоронна діяльність»

7.03040201 «правоохоронна діяльність»

8.03040201 «правоохоронна діяльність»

 

Денної (заочної) форми навчання

Статус дисципліни – за вибором

ІРПІНЬ-2012


ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………...3-5

Тема 1. Податковий борг: поняття, значення та статуси…………...……7-15

Тема 2. Компетенція органів ДПСУ щодо примусового стягнення податкового боргу. Організація роботи підрозділів оперативно-запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу УПМ ДПС…………………..16-20

Тема 3. Правове регулювання погашення податкового боргу у міжнародних правовідносинах…………………………………………...20-22

Тема 4. Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога………...23-27

Тема 5. Проведення співбесіди з боржником. Встановлення його місцезнаходження…………………………………………………...…….27-30

Тема 6. Розстрочення (відстрочення) сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів…………………………………………………….30-34

Тема 7. Аналіз активів боржника………………………………………...34-36

Тема 8. Податкова застава………………………………………………..36-43

Тема 9. Адміністративний арешт майна боржника …………………….44-49

Тема 10. Реалізація майна, що перебуває у податковій заставі …….....49-52

Тема 11. Зупинення операцій на банківських рахунках боржника та його дебіторів.……………………………………………………………...…....51-54

Тема 12. Погашення податкового боргу у разі реорганізаціїї чи ліквідаціїї платника податків-боржника……………………………………………..55-57

Тема 13. Банкрутство.……………………………………………………..57-61

Тема 14. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів ДПСУ та їх посадових осіб …………………………………………………….………61-62

ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ)......................................................................................................

Зразок оформлення тесту………………………………………..63-64

Зразок оформлення задачі (казусу)………………………….64-65

Зразок оформлення кросворду………………………………………………………………66-68

Перелік питань до іспиту (заліку)……………………………………...69-72

Джерела та рекомендована література……………………………….73-82


ПЕРЕДМОВА

Структура, роль та сутність правового регулювання оподаткування зумовлюється податковою політикою, визначення якої є виключним правом держави. Необхідність проведення державою, в умовах економічної нестабільності та фінансового хаосу, єдиної, вивіреної податкової стратегії не викликає жодних сумнівів.

Оподаткування в Україні формується на принципах обов'язковості, економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян, щільного та жорсткого фінансового контролю за зобов'язаннями з податкових платежів всіх суб'єктів, а також забезпечення надходжень в бюджети відповідних рівнів та державні цільові фонди. Організація роботи податкової служби з дотриманням таких засад сприятиме вихованню у громадян свідомого ставлення до сплати податків, впровадженню принципів добровільності і довір'я у відносини між податківцями та платниками.

Враховуючи підпорядкованість Національного університету державної податкової служби України Державній податковій службі України, необхідність вивчення курсу "Організація стягнення податкового боргу" курсантами та студентами не викликає сумнівів. Необхідно також враховувати, що недооцінка правової підготовки призводить до практичних помилок, що може завдавати шкоди державі, а також значних збитків підприємствам і організаціям.

"Організація стягнення податкового боргу" – це навчальна дисципліна циклу самостійного вибору вищого навчального закладу, предметом її вивчення є особливості функціонування розробленого законодавцем правового механізму, призначеного забезпечити погашення невиконаних перед бюджетами різних рівнів та державними цільовими фондами з боку фізичних і юридичних осіб-платників податків їх грошових зобов'язань, який передбачає чіткий розподіл повноважень між контролюючими органами держави щодо стягнення зазначених видів платежів і вжиття штрафних санкцій до порушників встановленого порядку, а також процедуру оскарження дій органів стягнення та юридичні наслідки її застосування.

Мета курсу"Організація стягнення податкової боргу" – підготовка для органів ДПС України та підрозділів податкової міліції спеціалістів високого рівня кваліфікації, здатних за рахунок набутих теоретичних знань та практичних навичок творчо підходити до виконання своїх професійних обов’язків, що відповідає вимогам Болонського процесу і забезпечить їм конкурентні переваги при працевлаштуванні як у межах України, так і в інших країнах.

Зазначеної мети планується досягти за рахунок формування у студентів (курсантів) належного рівня правосвідомості та правової культури, підґрунтям для яких стане система спеціальних знань у галузі фінансового та податкового права, а також засвоєння принципів та специфіки функціонування підрозділів погашення прострочених податкових зобов’язань ДПС України.

Методичні рекомендації структуровані відповідно до положень робочої навчальної програми з курсу, затвердженої на засіданні Вченої ради Національного університету ДПС України (протокол №7 від 26.03.2008 р.). навчальна програма передбачає засвоєння матеріалу курсу у процесі лекційних, семінарських занять, а також самостійного розв'язання завдань, виконання індивідуальної роботи, тими, хто навчається. Лекційний курс спрямований на розкриття проблем організації погашення податкового боргу; семінарські заняття – на поглиблене засвоєння актуальних теоретичних знань, отриманих курсантами, студентами на лекціях і в ході позааудиторної роботи, формування в них певних умінь та навичок майбутньої професійної діяльності.

Контроль самостійної роботи студентів (курсантів) денної форми навчання здійснюватиметься під час семінарських занять, рубіжних (модульних) контролів, у ході індивідуальної роботи з викладачем під час консультацій. Оцінювання - рейтингове за багатобальною шкалою, яке дає можливість оцінити всі види здійснених робіт за наперед заданими параметрами без психолого-фізичного перевантаження учасників навчального процесу. Підсумки – відповідно до кількості набраних упродовж усього періоду вивчення дисципліни балів.

Специфіка заочного відділення пов’язана з незначним обсягом аудиторних годин, відведених для опанування дисципліни, що звужує можливість проведення кількох рубіжних (модульних) контролів: студентам – заочникам необхідно виконати самостійну (домашню) роботу, завдання якої охоплюють частину або ж весь курс навчальної дисципліни, та скласти залік.

Засвоєння курсу можливе лише за умови ознайомлення та вивчення основних положень низки законодавчих та нормативних актів, які пропонуються в переліку рекомендованої літератури. При цьому звертаємо увагу студентів (курсантів) на необхідність ретельно перевіряти чинність нормативних актів або їх окремих положень, у зв’язку із великою кількістю змін та доповнень до них, з якими зручніше ознайомлюватися за допомогою мережі Інтернет на сайті: www.rada.gov.ua/.

Навчальна програма курсу "Організація стягнення податкового боргу" спрямована на те, щоб у результаті опанування передбаченого нею матеріалу ті, хто навчається

знали:

- поняття податкової заборгованості;

- компетенцію органів державної податкової служби щодо примусового стягнення податкової заборгованості;

- підстави та порядок надання відстрочки і розстрочки сплати податків, зборів, інших платежів;

- підстави та порядок зупинення і відновлення операцій на банківських рахунках та їх дебіторів;

- поняття, підстави і порядок застосування податкової застави, порядок реалізації майна, що перебуває у податковій заставі;

- підстави та порядок вилучення готівки;

- підстави та порядок стягнення податкової заборгованості з фізичних осіб;

- засоби для встановлення місцезнаходження боржників та проведення співбесіди з ними;

- порядок звернення стягнення на майно та майнові права боржника в судовому порядку;

- поняття банкрутства та мета його застосування;

- порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної податкової служби та їх посадових осіб.

Вміли:

- правильно оцінювати ситуацію, обставини і приймати оптимальні рішення; ефективно застосовувати на практиці чинне законодавство, грамотно складати відповідні правові документи; здійснювати аналітичну роботу; самостійно працювати з нормативним матеріалом, навчальною та спеціальною літературою щодо погашення податкового боргу;

- вільно орієнтуватися у системі законодавства, що регулює податкову, господарську, кредитну, страхову, банківську діяльність;

- здійснювати юридичний аналіз норм податкового права, знаходити прогалини у законодавстві, колізію норм.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.012 с.)