Вихідні дані до курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані до курсової роботиКурсова робота

з дисципліни:

„Комерційна робота на транспорті”

на тему:

„Обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування”

 

 

Розподіл балів Кількість балів
Нормативна Отримана
Розрахункова частина  
Графічна частина  
Висновки  
Захист  

Виконала:

студентка ФМ 4 курсу

групи ОПУАТ-41

Колодійчук Наталія

Перевірив:

доц. Сорока В.С.

 

Рівне – 2010

Зміст

Вихідні дані..................................................................................................3

Вступ........................................................................................................................5

Розділ 1. Визначення попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг.......8

Розділ 2. Виробничий план і показники з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.....................................................11

2.1. Визначення продуктивності рухомого складу.......................................11

2.2. Визначення потреб у новому рухомому складі......................................12

2.3. Розрахунок основних показників виробничої програми.......................13

2.4. Розрахунок основних показників технічного обслуговування і ремонту рухомого складу....................................................................................................15

Розділ 3. Визначення потреби у матеріально технічних ресурсах...................18

3.1. Потреби у паливі.......................................................................................18

3.2. Потреби у мастильних матеріалах...........................................................19

3.3. Потреби у шинах.......................................................................................19

3.4. Потреби у матеріалах та запчастинах......................................................19

Розділ 4. Розрахунок потреби у трудових ресурсах..........................................22

Розділ 5. Розрахунок собівартості перевезень...................................................26

Розділ 6. Обгрунтування тарифу перевезень......................................................32

Розділ 7. Формування прибутку і розрахунок показників дохідності.............34

Загальні висновки...............................................................................................39

Список використаних матеріалів та літератури...........................................40

 

Вихідні дані до курсової роботи

Маршрути перевезень Корець-Новоград- Волинський; Корець- Рівне
Відстань перевезень, км 34; 69;
Обсяг перевезень, т
Середня тривалість перебування автомобіля в наряді, год 7,5
Марка автомобіля КАМАЗ 65115
Кількість автомобілів певної марки на підприємстві
Технічна швидкість, км/год
Коефіцієнт використання пробігу 0,5
Час простою під навантаженням (розвантаженням), год 0,2
Кількість календарних днів
Коефіцієнт випуску автомобіля на лінії 0,9
Середньоспискова кількісь автомобілів на АТП
Норматив міжремонтного пробігу ТО-2, км
Коефіцієнт категорії умов експлуатації
Норматив міжремонтного пробігу ТО-1,км
Трудомісткість виконання ТО-2, люд-год
Коефіцієнт що враховує супутній ремонт 1,15
Коефіцієнт модифікації рухомого складу
Трудомісткість виконання ТО-1, люд-год
Трудомісткість щоденного ТО, люд-год 0,5
Коефіцієнт кліматичних умов
Коефіцієнт пробігу рухомого складу з початку експлуатації
Додаткова норма витрат пального на транспортну роботу,л 1,3
Надбавка до норми витрат пального у місті та приміській зоні -
Кількість зимових днів у плановому році, днів
Надбавка пального на зимовий період, %
Внутрішньо гаражні витрати пального,% 0,5
Норми витрат мастильних матеріалів  
Нормативний пробіг шин коефіцієнт використання пробігу
Норма витрат матеріалів,грн.
Норма витрат запасних частин, грн
Годинна тарифна ставка водія автомобіля, грн./год
Коефіцієнт доплати водія
Коефіцієнт премії водія
Коефіцієнт додаткової доплати водія 1,12
Годинна тарифна ставка ремонтних робітників, грн
Коефіцієнт доплати ремонтнику
Коефіцієнт додаткових доплат
Середньомісячна заробітна плата обслуговуючого робітника,грн.
Ціна одного літра: - пального -мастила -мастила для трансмісії -шин  
Діючий норматив амортизаційних відрахувань -
Поправочний коефіцієнт до норми на відновлення автомобіля -
Накладні витрати -

Дата видачі завдання 07 вересня 2012 р.

Дата здачі курсової роботи 26 листопада 2012 р.

Завдання видав В.С. Сорока

Вступ

 

Автомобільний транспорт – одна з найважливіших галузей народного господарства – розвивається як невід’ємна частина єдиної транспортної системи країни. Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції промисловості та сільського господарства, задовольняє потреби населення в перевезеннях.

Що таке комерція? Уміння перепродати дорожче? Якоюсь мірою так, але не тільки це. Поняття «комерція» значно ширше, більш глибоке по змісту й умінню її здійснювати.

Комерція – вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, що є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Комерція – слово латинського походження (від лат. commercium – торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного

ідприємства. Контроль разомго господарства (торгівлю), в іншому – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі – торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку.

Таким чином, змістом комерційної діяльності є:

-вивчення та прогнозування розвитку цільових ринків з деталізацією всіх складових цього ринку;

-добір потенційних ділових партнерів і налагодження зв’язків між ними;

-організація та контроль виконання контрактів;

-рекламна діяльність;

-впровадження необхідних технологій та оперативне управління ними.

Комерційна діяльність підприємства – більш вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво – це організація економічної, виробничої й іншої діяльності, що приносить підприємцю доход. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. Із усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому виді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися операції по купівлі- продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів і т.п., тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для них визначальними, головними.

При управлінні комерційною діяльністю виконуються функції процесу управління: планування, організація, облік і контроль.

Планування - одна з найважливіших функцій управління комерційною

діяльністю торгового підприємства. Планування закупівель, товарних запасів і продажів зв'язано з динамікою торгових процесів і сприяє досягненню поставлених цілей торгового підприємства. Плани закупівель і продажів звичайно містять показники, що повинні бути досягнуті в результаті їхнього виконання. У планах відбивається зміст робіт, установлюється персональна відповідальність за їхнє виконання, намічаються терміни і визначаються методи контролю й аналізу ефективності виконання завдань.

Сутність організації як функції управління заключається в упорядкуванні, узгодженні, регламентуванні дій виконавців, що беруть участь у процесах закупівлі, продажі і просування товарів до споживачів. Організація управління включає також оперативне регулювання, під яким маються на увазі поточні управлінські рішення, інструкції, накази, розпорядження, указівки, вироблювані і прийняті суб'єктами управління відповідно до конкретної ринкової ситуації.

Облік як функція управління комерційною діяльністю являє собою документальне оформлення надходжень, приймання, реалізації товарів і

їхнього руху в торговому підприємстві. Завдяки обліку забезпечується схоронність матеріальних цінностей і коштів, контроль за торговими процесами і результатами комерційної діяльності.

Під контролем мається на увазі активне спостереження за виконанням управлінських впливів, перевірка дотримання документів, що регламентують комерційно-підприємницьку діяльність торгового підприємства. Контроль разом з обліком інформує підприємця про результативність торгових процесів і служить засобом коригувального впливу з боку органів управління на тих, кому слід виконувати керуючі рішення.

Комерційна робота на автотранспорті – надання транспортних послуг із заданим рівнем прибутковості, пошук товарів (вантажів) та партнерів, узгодження тарифної системи (форми оплати за надані послуги), укладання договорів на всі види перевезень вантажів та пасажирів, організація взаємодії між транспортними організаціями, виробниками та споживачами, рекламна діяльність, оперативний контроль діяльності відповідно до обраної комерційної стратегії. Отже, комерційна діяльність на автотранспорті – це пошук вантажів та пасажирів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також обгрунтування тарифної системи на всі види перевезень, розробка дієвої рекламної політики.

Автотранспорт – найперша галузь економіки України, у якій розпочалась приватизація державної власності. За характером діяльності автоперевезення поділяються на комерційні та некомерційні. Автотранспорт є складовою частиною транспортної системи країни, у яку входять види транспорту, загальним для яких є поняття продукції, у якості якої виступає процес переміщення вантажів та пасажрів. Це відрізняє дану галузь від інших, у яких продукт виробництва має речовий вираз і у процесі виробництва змінює або набуває нових физико-хімічних властивостей. На транспорті продукція виступає у вигляді послуги, яка не має речового змісту, не може зберігатись та накопичуватись, для її здійснення не потрібна сировина. Одиницями виміру транспортної продукції є тони, тонокілометри, пасажири, пасажирокілометри. Вказані особливості впливають або визначають особливості комерційної роботи:

-впливають на склад витрат;

-не потребують часу та додаткових засобів на збереження та реалізацію продукції;

-скорочується капіталооборот за рахунок відсутності складських операцій;

-суміщується продукція цієї галузі транспорту з процесом її виробництва.

Особливості транспортних послуг визначають особливості транспортного виробництва:

1) відсутність конкретного місця продажу та виробництво послуг у часі та просторі;

2) обсяги виробництва не дорівнюють обсягам споживання за рахунок повторності перевезень;

3) плата виконаної роботи випереджує послуги, що пов’язано з підготовкою транспортних засобів та оформленням документів;

4) змінена форма грошообігу;

5) мішані форми транспортних послуг, що розширює конкурентне середовище і пов’язане з цим ціноутворення;

6) залежність ринку транспортних послуг від товарних ринків;

7) підвищений вплив на навколишнє середовище, що може спричинити обмеження транспортних послуг.

Завдання на дану курсову роботу полягає:

– охарактеризувати середовище економічної системи і провести дослідження попиту і пропозиції даного виду послуг;

– скласти виробничий план і визначити показники технічного обслуговування та ремонту рухомого складу;

– визначити потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах;

– розрахувати собівартість перевезень і обґрунтувати тариф;

– визначити показники дохідності і порядок формування прибутку.

 

Розділ 1

Розділ 2

Виробничий план і показники з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу

Розділ 3

Потреби в пальному

Загальні потреби в пальному складаються з основних і додаткових.

При визначенні основних потреб враховується вид здійснюваних перевезень, тип і марка використовуваного рухомого складу. Розрахунки проводимо за наступними формулами:

– для бортових автомобілів та автопоїздів, що здійснюють вантажні відрядні перевезення:

де Вn – основні потреби в пальному на 100 км пробігу автомобіля і-ої марки, л;

HLi – базова лінійна норма витрат пального на 100 км пробігу автомобіля і-ої марки, л;для КАМАЗ 65115 HL =28 л/100км.

НДі – додаткова норма витрат пального на транспортну роботу, л/100 ткм, рівна 1,3 л – для автомобілів з дизельним двигуном; 2 л – для автомобілів з карбюраторним двигуном;

Д – сумарна відносна надбавка або знижка до норми в процентах, рівна 15% т.я. рух здійснюється в місті і приміській зоні;

– для самоскидів, що здійснюють вантажні відрядні перевезення:

де Hnнорма витрат пального на кожну їздку з вантажем автомобіля самоскида, л. Hn=0,25л рідкого палива і 0,25 м3 природного газу на кожну їздку самоскидального рухомого складу.

Додаткові витрати палива на зимовий період визначається наступним чином:

;

де ДЗ – кількість зимових днів в плановому році /150 днів/;

ДК – календарна кількість днів /365 днів/;

НЗ діюча в заданих кліматичних умовах надбавка пального на зимовий період, %. НЗ= 10%.

Внутрішньо гаражні витрати пального Вг приймаються рівними 0,5% від витрат пального з врахуванням надбавки на зимовий період.

Для АТП загальні витрати пального становитимуть:

;

Потреби в шинах

 

Розрахунок потреб в автомобільних шинах проводимо за формулою:

;

де – кількість коліс без врахування запасного, обладнання. Для автомобілів КАМАЗ 65115 – 10 одиниць;

– нормативний пробіг шин до списання, км;

– коефіцієнт перепробігу шин за рахунок відновлення їх методом накладання протектора =1,4;

 

Розділ 4

Розділ 5

Розділ 6

Розділ 7

Загальні висновки

Таким чином даній курсовій роботі ми проводили обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування. В ході виконання курсової роботи ми вирішити наступні взаємопов’язані задачі:

– охарактеризували середовище економічної системи і провели дослідження попиту і пропозиції даного виду послуг;

– склали виробничий план і визначили показники технічного обслуговування та ремонту рухомого складу;

– визначили потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах;

– розрахували собівартість перевезень і обґрунтували тариф;

– визначили показники дохідності і порядок формування прибутку.

Отже провівши визначення попиту та пропозиції на ринку послуг ми заключили два договори:

1.Наше АТП «Мінтранс» забов’язується перевезти за маршрутом м.Корець - м.Новоград- Волинський протяжністю 34 км від кар’єру по видобуванню піску до м. Новоград- Волиський, підприємству, що спеціалізується по будівництву промислових комплексів 50 тис. т. піску.

2.Наше АТП «Мінтранс» забов’язується перевезти за маршрутом м.Корець - м.Рівне протяжністю 69 км від кар*єру по видобуванню піску до м.рівне, підприємству «Дом» яке спеціалізується по будівництву житлових будинків і споруд 30 тис. т. піску.

Також, за результатами розрахунків основних показників виробничої програми АТП можна зазначити що в цілому по АТП потрібна кількість автомобілів – 11 одиниць, загальна вантажопідйомність – 165 т., середній час в наряді – 7,5 год., середня технічна швидкість – 43,2 км/год., середня відстань перевезень – 40 км., загальний пробіг 1010466 км., пробіг з вантажем – 505233 км., транспортна робота – 7578495 ткм.

Загальна трудомісткість ТО і Р становитиме в цілому по АТП – 13618,8 людино-годин.

Для повного функціонування та обслуговування АТП за розрахунками потрібно 29 робітників.

Граничний тариф становить для КАМАЗ 65115 на першому маршруті– 0,69 грн/ткм., а на другому – 0,68 грн/ткм. Далі ми визначили технічний тариф, який становить для КАМАЗ 65115 на першому маршруті – 1,15 грн/ткм., а на другому – 0,8 грн/ткм. Кінцевими розрахунками в даному розділі було визначення цільового тарифу для першого маршруту він становить 1,38 грн/ткм., а для другого – 0,96 грн/ткм. Отже в цілому відмітимо, що наше АТП при виконанні договірних забов’язань отримає збиток в розмірі 1522888,5 грн. – це говорить про це те, що наше АТП є збитковим підприємством при заданих умовах перевезення.

 

Курсова робота

з дисципліни:

„Комерційна робота на транспорті”

на тему:

„Обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування”

 

 

Розподіл балів Кількість балів
Нормативна Отримана
Розрахункова частина  
Графічна частина  
Висновки  
Захист  

Виконала:

студентка ФМ 4 курсу

групи ОПУАТ-41

Колодійчук Наталія

Перевірив:

доц. Сорока В.С.

 

Рівне – 2010

Зміст

Вихідні дані..................................................................................................3

Вступ........................................................................................................................5

Розділ 1. Визначення попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг.......8

Розділ 2. Виробничий план і показники з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.....................................................11

2.1. Визначення продуктивності рухомого складу.......................................11

2.2. Визначення потреб у новому рухомому складі......................................12

2.3. Розрахунок основних показників виробничої програми.......................13

2.4. Розрахунок основних показників технічного обслуговування і ремонту рухомого складу....................................................................................................15

Розділ 3. Визначення потреби у матеріально технічних ресурсах...................18

3.1. Потреби у паливі.......................................................................................18

3.2. Потреби у мастильних матеріалах...........................................................19

3.3. Потреби у шинах.......................................................................................19

3.4. Потреби у матеріалах та запчастинах......................................................19

Розділ 4. Розрахунок потреби у трудових ресурсах..........................................22

Розділ 5. Розрахунок собівартості перевезень...................................................26

Розділ 6. Обгрунтування тарифу перевезень......................................................32

Розділ 7. Формування прибутку і розрахунок показників дохідності.............34

Загальні висновки...............................................................................................39

Список використаних матеріалів та літератури...........................................40

 

Вихідні дані до курсової роботи

Маршрути перевезень Корець-Новоград- Волинський; Корець- Рівне
Відстань перевезень, км 34; 69;
Обсяг перевезень, т
Середня тривалість перебування автомобіля в наряді, год 7,5
Марка автомобіля КАМАЗ 65115
Кількість автомобілів певної марки на підприємстві
Технічна швидкість, км/год
Коефіцієнт використання пробігу 0,5
Час простою під навантаженням (розвантаженням), год 0,2
Кількість календарних днів
Коефіцієнт випуску автомобіля на лінії 0,9
Середньоспискова кількісь автомобілів на АТП
Норматив міжремонтного пробігу ТО-2, км
Коефіцієнт категорії умов експлуатації
Норматив міжремонтного пробігу ТО-1,км
Трудомісткість виконання ТО-2, люд-год
Коефіцієнт що враховує супутній ремонт 1,15
Коефіцієнт модифікації рухомого складу
Трудомісткість виконання ТО-1, люд-год
Трудомісткість щоденного ТО, люд-год 0,5
Коефіцієнт кліматичних умов
Коефіцієнт пробігу рухомого складу з початку експлуатації
Додаткова норма витрат пального на транспортну роботу,л 1,3
Надбавка до норми витрат пального у місті та приміській зоні -
Кількість зимових днів у плановому році, днів
Надбавка пального на зимовий період, %
Внутрішньо гаражні витрати пального,% 0,5
Норми витрат мастильних матеріалів  
Нормативний пробіг шин коефіцієнт використання пробігу
Норма витрат матеріалів,грн.
Норма витрат запасних частин, грн
Годинна тарифна ставка водія автомобіля, грн./год
Коефіцієнт доплати водія
Коефіцієнт премії водія
Коефіцієнт додаткової доплати водія 1,12
Годинна тарифна ставка ремонтних робітників, грн
Коефіцієнт доплати ремонтнику
Коефіцієнт додаткових доплат
Середньомісячна заробітна плата обслуговуючого робітника,грн.
Ціна одного літра: - пального -мастила -мастила для трансмісії -шин  
Діючий норматив амортизаційних відрахувань -
Поправочний коефіцієнт до норми на відновлення автомобіля -
Накладні витрати -

Дата видачі завдання 07 вересня 2012 р.

Дата здачі курсової роботи 26 листопада 2012 р.

Завдання видав В.С. Сорока

Вступ

 

Автомобільний транспорт – одна з найважливіших галузей народного господарства – розвивається як невід’ємна частина єдиної транспортної системи країни. Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції промисловості та сільського господарства, задовольняє потреби населення в перевезеннях.

Що таке комерція? Уміння перепродати дорожче? Якоюсь мірою так, але не тільки це. Поняття «комерція» значно ширше, більш глибоке по змісту й умінню її здійснювати.

Комерція – вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, що є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Комерція – слово латинського походження (від лат. commercium – торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного

ідприємства. Контроль разомго господарства (торгівлю), в іншому – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі – торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку.

Таким чином, змістом комерційної діяльності є:

-вивчення та прогнозування розвитку цільових ринків з деталізацією всіх складових цього ринку;

-добір потенційних ділових партнерів і налагодження зв’язків між ними;

-організація та контроль виконання контрактів;

-рекламна діяльність;

-впровадження необхідних технологій та оперативне управління ними.

Комерційна діяльність підприємства – більш вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво – це організація економічної, виробничої й іншої діяльності, що приносить підприємцю доход. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. Із усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому виді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися операції по купівлі- продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів і т.п., тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для них визначальними, головними.

При управлінні комерційною діяльністю виконуються функції процесу управління: планування, організація, облік і контроль.

Планування - одна з найважливіших функцій управління комерційною

діяльністю торгового підприємства. Планування закупівель, товарних запасів і продажів зв'язано з динамікою торгових процесів і сприяє досягненню поставлених цілей торгового підприємства. Плани закупівель і продажів звичайно містять показники, що повинні бути досягнуті в результаті їхнього виконання. У планах відбивається зміст робіт, установлюється персональна відповідальність за їхнє виконання, намічаються терміни і визначаються методи контролю й аналізу ефективності виконання завдань.

Сутність організації як функції управління заключається в упорядкуванні, узгодженні, регламентуванні дій виконавців, що беруть участь у процесах закупівлі, продажі і просування товарів до споживачів. Організація управління включає також оперативне регулювання, під яким маються на увазі поточні управлінські рішення, інструкції, накази, розпорядження, указівки, вироблювані і прийняті суб'єктами управління відповідно до конкретної ринкової ситуації.

Облік як функція управління комерційною діяльністю являє собою документальне оформлення надходжень, приймання, реалізації товарів і

їхнього руху в торговому підприємстві. Завдяки обліку забезпечується схоронність матеріальних цінностей і коштів, контроль за торговими процесами і результатами комерційної діяльності.

Під контролем мається на увазі активне спостереження за виконанням управлінських впливів, перевірка дотримання документів, що регламентують комерційно-підприємницьку діяльність торгового підприємства. Контроль разом з обліком інформує підприємця про результативність торгових процесів і служить засобом коригувального впливу з боку органів управління на тих, кому слід виконувати керуючі рішення.

Комерційна робота на автотранспорті – надання транспортних послуг із заданим рівнем прибутковості, пошук товарів (вантажів) та партнерів, узгодження тарифної системи (форми оплати за надані послуги), укладання договорів на всі види перевезень вантажів та пасажирів, організація взаємодії між транспортними організаціями, виробниками та споживачами, рекламна діяльність, оперативний контроль діяльності відповідно до обраної комерційної стратегії. Отже, комерційна діяльність на автотранспорті – це пошук вантажів та пасажирів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також обгрунтування тарифної системи на всі види перевезень, розробка дієвої рекламної політики.

Автотранспорт – найперша галузь економіки України, у якій розпочалась приватизація державної власності. За характером діяльності автоперевезення поділяються на комерційні та некомерційні. Автотранспорт є складовою частиною транспортної системи країни, у яку входять види транспорту, загальним для яких є поняття продукції, у якості якої виступає процес переміщення вантажів та пасажрів. Це відрізняє дану галузь від інших, у яких продукт виробництва має речовий вираз і у процесі виробництва змінює або набуває нових физико-хімічних властивостей. На транспорті продукція виступає у вигляді послуги, яка не має речового змісту, не може зберігатись та накопичуватись, для її здійснення не потрібна сировина. Одиницями виміру транспортної продукції є тони, тонокілометри, пасажири, пасажирокілометри. Вказані особливості впливають або визначають особливості комерційної роботи:

-впливають на склад витрат;

-не потребують часу та додаткових засобів на збереження та реалізацію продукції;

-скорочується капіталооборот за рахунок відсутності складських операцій;

-суміщується продукція цієї галузі транспорту з процесом її виробництва.

Особливості транспортних послуг визначають особливості транспортного виробництва:

1) відсутність конкретного місця продажу та виробництво послуг у часі та просторі;

2) обсяги виробництва не дорівнюють обсягам споживання за рахунок повторності перевезень;

3) плата виконаної роботи випереджує послуги, що пов’язано з підготовкою транспортних засобів та оформленням документів;

4) змінена форма грошообігу;

5) мішані форми транспортних послуг, що розширює конкурентне середовище і пов’язане з цим ціноутворення;

6) залежність ринку транспортних послуг від товарних ринків;

7) підвищений вплив на навколишнє середовище, що може спричинити обмеження транспортних послуг.

Завдання на дану курсову роботу полягає:

– охарактеризувати середовище економічної системи і провести дослідження попиту і пропозиції даного виду послуг;

– скласти виробничий план і визначити показники технічного обслуговування та ремонту рухомого складу;

– визначити потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах;

– розрахувати собівартість перевезень і обґрунтувати тариф;

– визначити показники дохідності і порядок формування прибутку.

 

Розділ 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.038 с.)