Витяг з Кодексу законів про працю УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витяг з Кодексу законів про працю УкраїниГлава X

Стаття 139. Обов'язки працівників

Працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Стаття 141. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу

Власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

(http://www.jobmarket.com.ua/legislation/kzot/chapter10.html)

 

Як правова категорія трудова дисципліна виступає в чотирьох аспектах.

1. Як один із основних принципів трудового права — забезпечення виконання обов'язку дотримуватися дисципліни праці. Забезпечувати дисципліну праці зобов'язані сторони трудових правовідносин.

2. Як інститут трудового права — система норм, що регулює внутрішній трудовий розпорядок, обов'язки сторін трудових правовідносин, встановлює заходи із заохочення за успіхи у праці та дисциплінарну відповідальність за порушення дисципліни праці.

3. Як елемент трудових правовідносин дисципліна праці проявляється в установленні відповідної поведінки конкретних працівників у трудовому колективі, в індивідуалізації трудових обов'язків у зв'язку з укладеним трудовим договором, контрактом. Як елемент трудових правовідносин дисципліна праці характеризується також фактичною поведінкою сторін трудових правовідносин, рівнем дотримання працівниками внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, де вони працюють.

4. Як фактична поведінка — рівень дотримання всіма учасниками виробничого процесу дисципліни праці. Цей рівень може бути низьким — якщо є масові порушення працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; середнім — якщо в окремих учасників трудового процесу є деякі відхилення щодо дотримання дисципліни праці; високим — якщо всі учасники трудового процесу дотримуються дисципліни праці.

Трудова дисципліна як правова категорія має двосторонній характер, оскільки включає в себе обов'язки як працівників, так і власника (уповноваженого ним органу).

Дисципліна праці тісно взаємопов'язана з виробничою і технологічною дисципліною. Виробнича дисципліна — більш широке поняття, ніж дисципліна праці, оскільки виробнича дисципліна за своїм змістом охоплює дисципліну праці і виходить за її межі. Працівники несуть відповідальність за дотримання не всієї виробничої дисципліни, а тільки тієї частини, яка становить виконання їх трудових обов'язків. Власник несе відповідальність за забезпечення дотримання виробничої дисципліни в повному обсязі. Технологічна дисципліна є частиною трудової дисципліни, метою якої є дотримання технічних норм, правил на виробництві. Порушення працівником технологічної дисципліни є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

(Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, 2003. — 832 с. - сторінки 498 - 499)

 

Трудова дисципліна як різновид дисципліни

Трудова дисципліна виступає необхідною умовою для належної організації будь-якої колективної праці та являє собою сукупність не лише певних правил поведінки працівників, а й питань, пов'язаних із необхідністю дотримання встановленого порядку, методів його забезпечення.

Трудову дисципліну характеризують такі чинники: чесна й сумлінна праця; своєчасне й точне виконання розпоряджень власника (уповноваженого ним органу); підвищення продуктивності праці; поліпшення якості продукції; виконання технологічної дисципліни; додержання вимог охорони праці; дотримання техніки безпеки та виробничої санітарії; збереження та зміцнення власності підприємств, установ, організацій.

Трудова дисципліна спирається на свідоме ставлення працівників до праці, що забезпечується методами переконання, заохочення, а часом примусу. Головним є, безперечно, метод переконання, спрямований на виховання відповідних якостей працівників, а також метод заохочення, тобто морального й матеріального стимулювання. Заохочення працівника є визнанням його професіоналізму та вираженням з боку власника поваги. Тому такий метод застосовується в разі досягнення високих трудових показників, поліпшення якості продукції, творчого підходу до трудової діяльності.

(http://ebk.net.ua/Book/BookPravothnavstvo/Glava5/R2G5p9.htm)

 

Виконавська дисципліна - діяльність посадових осіб виконавчих органів, що характеризується повнотою та термінами виконання завдань.

http://www.citynet.kharkov.ua/citynet/index.jsp?pagename

 

ІІІ. Зразки документації

Відгук про роботу

студентки ІV курсу

факультету романо-германських мов

Національного університету

"Острозька академія"

П.І.Б.

Під час проходження практики

в бюро перекладів „АВС", місто Д.

 

Студентка П.І.Б. проходила перекладацьку практику у бюро перекладів „АВС", місто Д., з 22.05 по 20.06. 2006 р. Під час проходження практики П.І.Б. виконала переклади різних за змістом текстів з англійської на українську мову та з української на англійську загальним обсягом 50 (п'ятдесят) стандартних сторінок, здійснювала саморедагування перекладених текстів, залуча-лась до виконання усних перекладів при обслуговуванні делегацій, а також складала глосарій медичної та технічної термінології, яка зустрічалась у перекладених текстах.

Самостійні переклади студентки демонструють добре володіння іноземною мовою і знання загальних теоретичних основ перекладу, хоча іноді і потребують додаткового редагування. Також практикантці рекомендовано приділити більше уваги тренуванню з вико-ристання скорочених записів при послідовному перекладі. Рівень виконавської роботи з перекладів, виконаних П.І.Б., можна оцінити як добрий.

П.І.Б. під час роботи в офісі здійснювала переклад стандартних документів, брала участь у підготовці документів до офіційного та нотаріального завірення, здійснювала редагування перекладів, виконаних іншими перекладачами, набула навичок роботи з оргтехнікою та застосовувала їх на практиці.

Практикантка П.І.Б. показала себе відповідальною та ініціативною людиною, яка прагне професійного вдосконалення. Здатність до аналізу отриманих знань та велика зацікавленість у питаннях практичної діяльності перекладача дозволили П.І.Б. отримати необхідну основу знань та навичок.

Враховуючи притаманні П.І.Б. риси характеру, такі як комунікабельність, уникнення шаблонів в перекладах, бажання навчатися новому, можна зробити висновок, що в процесі подальшого вдосконалення і набуття практичних навичок в перекладацькій роботі П.І.Б. має усі підстави для оволодіння цією професією.

Рекомендуємо оцінити результати перекладацької практики П.І.Б. на базі нашого бюро перекладів „АВС" на „відмінно".

 

Дата

Директор бюро перекладів АВС"________/підпис, печатка/

Звіт про проходження перекладацької практики студентки групи А-41 факультету романо-германських мов

_____________________ П.І.Б._________________

Місце проходження практики

В період з 20 червня 2006 року по 20 липня 2006 року я проходила перекладацьку практику у бюро перекладів «ХХХ.», що знаходиться за адресою:__________________________, тел. ХХХХХ, електронна пошта ____ .

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.028 с.)