ІІ. Нормативні документи в галузі перекладацької діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Нормативні документи в галузі перекладацької діяльностіМетодичні рекомендації

з проходження перекладацької практики для студентів факультету романо-германських мов

 

Укладач: ст.. викладач кафедри лінгвістики Пелипенко О.А.

 

 

ОСТРОГ - 2007

 

Методичнірекомендації з проходження перекладацької практики для студентів IV курсу факультету романо-германських мов. /Укл. О.А.Пелипенко. - Острог: НаУОА, 2007.

РЕЦЕНЗЕНТИ

С.В.Новоселецька, кандидат психологічних наук, доцент

Худолій О.А., кандидат філологічних наук, доцент

Мета методичних рекомендацій - забезпечити студентів-практикантів IV курсу факультету романо-германських мов матеріалами для проходження перекладацької практики. У методичних рекомендаціях висвітлено завдання і зміст роботи студентів під час перекладацької практики, обов’язки студентів-практикантів, керівника практики з боку НаУОА та базової установи; вміщено документи, що регламентують перекладацьку діяльність.

Вміщено перелік та зразки звітної документації, а також критерії оцінки практики і перелік базових установ для проходження практики.

 

Затверджено на методичній раді НаУОА

Протокол № від 2007 р.

Зміст

І. Документи, що регулюють проходження перекладацької практики

Положення про перекладацьку практику студентів факультету романо-германських мов НаУОА

Робоча програма проходження перекладацької практики

ІІ. Нормативні документи в галузі перекладацької діяльності

Кодекс честі перекладача

Витяг зі Стандарту СТТУ АПУ 001-2000 «Кваліфікація і сертифікація перекладачів»

Витяг зі Стандарту СТТУ АПУ 002-2000 «Порядок виконання та оформлення різних видів письмового перекладу»

Рішення Української Комісії з питань правничої термінології No.9
(Протокол №2 від 19 квітня 1996 р.)

Типові норми часу на переклад і переробку науково-технічної літератури та документації

Витяг з Кодексу законів про працю України

ІІІ. Зразки документації

Відгук про проходження перекладацької практики

Звіт про проходження перекладацької практики

Угода про проходження перекладацької практики

IV. Базові установи для проходження перекладацької практики

 

 

І. Документи, що регулюють проходження перекладацької практики

А. Положення про перекладацьку практику студентів факультету романо-германських мов НаУОА

Мета перекладацької практики

Метою перекладацької практики є практичне застосування знань, вмінь та навичок набутих при вивченні курсів “Вступ до усного перекладу”, “Практика перекладу” “Теорія і практика перекладу” та “Граматичні проблеми перекладу”, ознайомлення з організацією служби перекладу в сучасних установах та підприємствах.

Час і місце проходження перекладацької практики

Перекладацька практика, як правило, проходить в базових установах, з якими Національний університет “Острозька академія” підписав відповідну угоду. Як виняток, з дозволу адміністрації/навчальної частини НаУОА практика може проходити в інших установах, керівники яких подали відповідну заявку. За погодженням між НУОА та керівниками базових підприємств практика може проходити як з відривом від навчання, так і без нього.

Тривалість перекладацької практики, яка проходить з відривом від навчання складає 4 тижні. За час проходження практики без відриву від навчання студент-практикант повинен виконати письмовий переклад в обсязі не менше 50 друкованих сторінок.

До практики допускаються студенти, які прослухали вказані в пункті І курси та успішно склали заліки.

Керівництво перекладацькою практикою здійснюється з боку НУОА – кафедрою лінгвістики, з боку установ та підприємств – керівниками підрозділів, відповідальних за виконання перекладів, або призначеними ними працівниками.

3. Обов’язки студента-практиканта

• Взяти участь в настановчій та підсумковій конференціях

• Дотримуватись трудової, виробничої та виконавської дисципліни.

• Дотримуватись правил професійної етики.

• Після закінчення практики здати на кафедру відповідні документи.

4. Права студента-практиканта

1. Одержувати консультації у керівника з усіх питань проведення практики.

2.Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та організації практики.

3.Користуватися довідковою літературою, необхідною для виконання завдань, поставлених замовником.

4. Вимагати створення на робочому місці умов, передбачених чинним законодавством.

Документи, що здаються в кінці практики

Не пізніше як через 5 днів після закінчення перекладацької практики студенти здають на кафедру такі документи:

а) Відгук представника підприємства чи установи, що здійснював керівництво роботою студента-практиканта з оцінкою практики (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

б) Звіт про практику, узгоджений з керівником підрозділу, де проходила практика. У звіті вказується місце та час проходження практики, характер та обсяг виконаної роботи, вимоги, що ставляться до роботи перекладачів, недоліки у викладанні курсів перекладознавчого циклу, які з’ясувались під час практики, побажання керівників практики щодо знань та вмінь практикантів та пропозиції практикантів щодо організації практики.

в) Тематичний словник, складений студентом-практикантом.

6. Структура звіту студента-практиканта:

1) Місце проходження практики;

2) Коротка характеристика підрозділу, де проходила практика.

3) Керівництво практикою з боку установи.

4) Характер та обсяг виконаної роботи.

5) Особливості правил внутрішнього розпорядку та оформлення перекладу.

6) Вимоги до перекладачів, що працюють у даному підрозділі.

7) Труднощі, що виникли під час проходження практики.

8) Побажання щодо організації практики та читання курсів перекладацького циклу.

9) Висновки щодо ефективності проходження практики для формування професійних умінь та навичок.

Підведення підсумків перекладацької практики

Підсумки перекладацької практики підводяться на засіданні кафедри після розгляду документів, перерахованих в пункті IV, та проведення підсумкової конференції і заносяться в відомість та залікову книжку студента.

Критерії оцінювання:

• участь в настановчій та підсумковій конференціях – відповідно 5 і до 10 балів;

• оцінка керівника: відмінно – 60 балів, добре – 50 балів, задовільно – 35 балів, незадовільно – до 20 балів

• оформлення звіту – до 15 балів;

• оформлення словника – до 10 балів.

За несвоєчасну здачу звітної документації оцінка знижується на 1 бал за кожен прострочений день.

 

Б. Робоча програма проходження перекладацької практики

I. Загальні положення

В кінці четвертого року навчання на факультеті романо-германських мов проводиться перекладацька практика. Вона може проводитись двома шляхами – на робочому місці та дистанційно. В першому випадку студенти повинні відпрацювати 160 годин, в другому – протягом встановленого часу письмово перекласти не менше 50 сторінок спеціалізованого тексту. Як правило, обмін інформацією з замовниками в останньому випадку відбувається через мережу Інтернет.

II. Мета перекладацької практики- одержання необхідного початкового досвіду і практичне застосування знань, вмінь та навичок набутих при вивченні курсів “Вступ до усного перекладу”, “Практика перекладу”, “Теорія і практика перекладу» та “Граматичні проблеми перекладу”, ознайомлення з організацією служби перекладу в сучасних установах та підприємствах і набуття практичного досвіду виконання різних видів перекладу

VII. План проходження перекладацької практики

1. Ознайомитися з діяльністю підрозділу, де проходить перекладацька практика.

2. Ознайомитися з наявною довідковою літературою для ознайомлення з термінологією.

3. Виконати роботу відповідно до діючих вимог щодо порядку та оформлення перекладу.

4. В процесі роботи скласти тематичний українсько-англійський та англо-український словник.

5. Занотовувати в щоденник свої враження та побажання.

VIII. Структура звіту студента-практиканта:

1. Місце проходження практики;

2. Коротка характеристика підрозділу, де проходила практика.

3. Керівництво практикою з боку установи.

4. Характер та обсяг виконаної роботи.

5. Особливості правил внутрішнього розпорядку та оформлення перекладу.

6. Вимоги до перекладачів, що працюють у даному підрозділі.

7. Труднощі, що виникли під час проходження практики.

8. Побажання щодо організації практики та читання курсів перекладацького циклу.

9. Висновки щодо ефективності проходження практики для формування професійних умінь та навичок.

КОДЕКС ЧЕСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА

(затверджений Асоціацією перекладачів України)

Колективні та індивідуальні члени зобов'язані:

1. Забезпечувати професійний рівень виконання перекладів.

2. Дотримуватися точності строків виконання перекладу, забезпечувати перевірку перекладу перед наданням його клієнту.

3. Докладати постійних зусиль для підвищення свого професійного рівня.

4. Дотримуватися конфіденційності матеріалів, наданих для перекладу, і не використовувати отримані відомості в корисливих цілях.

5. Дотримуватися колегіальності. Не критикувати перед клієнтом переклади, виконані іншими перекладачами.

6. Не вводити в оману клієнта і не давати помилкової інформації про можливості своєї рекламної перекладацької діяльності.

7. Не брати участі у заходах, акціях, що можуть зашкодити репутації Асоціації.

8. Колективи чи індивідуальні перекладачі повинні дотримуватися рішень арбітражу, організованого Асоціацією на вимогу клієнта, на свій розсуд чи з іншої причини.

9. Гарантувати мирне вирішення суперечок і розбіжностей, що можуть виникнути між перекладачем і клієнтом у зв'язку з допущеною помилкою в перекладі, чи відшкодування на обґрунтовану вимогу клієнта збитків, завданих йому неналежним виконанням перекладу.

 

Грубі помилки

Неповний текст: у перекладі пропущена одне речення пропозиція або велика частина тексту.

Неправильне тлумачення значення оригіналу: від неправильного тлумачення значення слів до неправильного вживання визначень.

Неправильний переклад: значення оригіналу втрачене. Це стосується слова, речення, цілого абзацу. Звичайно це пов'язано із спотворенням значення оригіналу, неправильним вживанням визначених і тимчасових форм дієслів.

Доповнення і пропуски: іноді вживання додаткових слів або пропуски слів можуть бути виправдані для кращого "звучання" перекладу. Проте необхідно звертати увагу на те, що може бути доповнено або пропущено, щоб не перекрутити зміст оригіналу.

Термінологія, вибір слів: поширеною помилкою є використовування в перекладі першого слова із статті двомовного словника без перевірки значення цього слова в одномовному словнику.

Стилістика: неприпустимо, наприклад, в перекладі юридичного тексту використовувати лексику газетного стилю.

Вільний переклад: "творчі" здібності перекладача не оцінюються.

Буквальний, слово-в-слово, переклад: буквальне слідування текстові оригіналу приводить до "незграбного" перекладу.

Нерішучість: вказано більше, ніж один варіант: Неправильний вибір відповідного слова вважається грубою помилкою.

Зловживання фразою "немає в словнику": може стосуватися слів, які викликають складнощі при перекладі. Якщо слово і відсутнє в словнику, його можна розпізнати за однокорінними словами, граматичними формами і т.д.

Витяг

Визначення понять

3.1 Послуга з перекладу - результат діяльності підприємства, що займається перекладацькою діяльністю, по задоволенню відповідних потреб замовників.

3.2 Перекладацька діяльність - діяльність організацій, підприємств, фізичних осіб по здійсненню усних і письмових перекладів.

3.3 Переклад письмовий - переклад з іноземної мови та/або на іноземну мову, представлений в друкованому або електронному вигляді.

3.4 Переклад усний - послідовний або синхронний переклад з іноземної мови та/або на іноземну мову.

Загальні вимоги

4.3 Показники якості послуги

4.3.1 Переклад відповідає початковому тексту за:

· змістом;

· значенням;

· стилістикою;

· оформленням.

4.3.2 Переклад є повним і адекватним.

4.3.3 Переклад не містить граматичних і друкарських помилок.

4.3.4 Термінологія перекладу відповідає галузевій приналежності початкового тексту.

4.3.5 Терміни, найменування, умовні позначення, скорочення, символи в перекладі є уніфікованими по всій роботі.

4.3.6 Порядок перекладу виразів не на початковій мові узгоджується з замовником.

4.3.7 Скорочення (абревіатури), що є в початковому тексті, повинні бути по можливості розшифровані.

4.3.8 Якщо абревіатура не піддається розшифровці, то її залишають на початковій мові. Скорочені найменування не перекладаються.

4.3.9 У перекладі можуть уживатися тільки загальноприйняті і спеціальні скорочення. Довільні скорочення не допускаються.

4.3.10 Написання власних імен

Виконавець погоджує з замовником особливості написання власних імен і зазначає це письмово. У такому разі перекладач використовує той принцип написання, який був обумовлений із замовником.

Якщо замовник не дав ніяких вказівок щодо написання власних імен, перекладач слідує вимогам, висловленим у Рішенні Української комісії із питань юридичної термінології № 9 (Протокол № 2 від 19 квітня 1996 р.), якщо це стосується англійської мови, а також ISO 2384 [1], ГОСТ 7.36. […]

Кваліфікаційні вимоги

Залежно від рівня підготовки за фахом і трудового стажу перекладачі діляться на 4 категорії згідно Довіднику кваліфікаційних характеристик професій […]

4.3.4 Перекладач

Перекладач, що має повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Компетентність

Перекладач повинен знати: мови, які використовуються під час перекладу; методики перекладу; діючу систему координації перекладів; спеціалізацію діяльності установи (організації), для якої виконується переклад; термінологію з певної тематики на мовах, які використовуються для перекладу; повинен уміти працювати зі словниками, термінологічними стандартами, збірками, довідниками; знати основи наукового і літературного редагування; граматику і стилістику мови […]

Норма часу на переклад.

7.10.1 Норма часу на виконання письмового перекладу складає 5580 - 9300 знаків (3 - 5 умовних сторінок) за один робочий день.

7.10.2 Норма часу на виконання усного перекладу складає не більше 8 годин за один робочий день з перервою на одну годину.

Робота зверх норми повинна тарифікуватися за вищою ставкою.

7.11 Якщо замовник звертається з проханням виконати додаткові роботи, не обумовлені раніше оформленим договором, то на підставі додаткової заявки оформляється додаткова угода за договором і встановлюється новий термін виконання робіт.

7.12 Права замовника і виконавця у разі порушення термінів надання послуги (виконання роботи) або невчасного отримання замовлення регулюються:

· Законом України "Про захист прав споживачів"; "Правилами побутового обслуговування населення";

· Умовами договору, укладеного із замовником-організацією.

· При виявленні недоліків в наданій послузі (виконаній роботі) замовник має право по своєму вибору зажадати:

· безвідплатного усунення недоліків в наданій послузі (виконаній роботі);

· відповідного зменшення винагороди за надану послугу (виконану роботу);

· безвідплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених їм витрат по виправленню недоліків своїми засобами або третьою особою.

7.13 Недоліки послуги (роботи), знайдені в ході її надання (виконання), усуваються виконавцем в строк, призначений замовником.

Недоліки, знайдені замовником при прийомі виконаної послуги (роботи), усуваються протягом 20 днів, якщо коротший термін не встановлений договором.

Призначений замовником (або узгоджений сторонами) термін усунення недоліків фіксується в договорі або іншому документі, підписаному сторонами.

7.14 Претензії щодо якості і об'єму наданих послуг можуть пред'являтися замовником протягом гарантійного терміну, визначеного в гарантійних зобов'язаннях виконавця, а при їх відсутності - протягом шести місяців з дня ухвалення послуги (роботи).

Методи контролю

9.1 Контроль дотримання вимог до послуг з перекладу здійснюється відповідальними посадовими особами виконавця, а також органами державного управління в межах їх компетенції відповідно до діючої нормативної документації.

9.2 Контроль якості послуг і обслуговування, що надається виконавцем, проводиться на основі використовування різних методів:

· візуального контролю;

· аналітичного (аналізу документації);

· соціологічних (шляхом опиту замовників).

9.3 Переклади проходять декілька етапів контролю: з боку безпосереднього виконавця, редактора, приймальника перед реєстрацією готової роботи і при видачі готової роботи замовнику…

9.10 Готовий переклад зберігається в упаковці, призначеній для цієї мети.

Рішення Української Комісії з питань правничої термінології No.9
(Протокол №2 від 19 квітня 1996 р.)

Комісія, розглянувши на підставі п. 6 ч,4 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології питання щодо затвердження таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правил до неї, спираючись на подання Інституту української мови НАН України, УХВАЛИЛА:

1. Затвердити як нормативну таблицю для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правила до неї (додається).

2. На підставі п. 7 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології встановити, що нормативна таблиця застосовується при відтворенні українських власних назв засобами англійської мови у законодавчих та офіційних актах.

3. Визначити, що роз'яснення щодо особливостей застосування таблиці та висновки щодо правильності її застосування надає Інститут української мови НАН України (за його згодою), із погодженням, у раці необхідності, з Комісією.

Голова Комісії, Міністр юстиції України
С. ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар Комісії
Ю. ЗАЙЦЕВ

Засобами англійської мови

1. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинного правопису, без посередництва будь-якої іншої мови.

2. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається шляхом транслітерації (політерного перезапису за допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники подано в нормативній таблиці, коментар до якої наведено нижче.

3. Вимоги цих правил не обов'язкові для запису українських імен іноземних громадян.

Коментар до нормативної таблиці: У певних сферах відтворення українських власних назв вживається спрощений варіант запису, що передбачає:

а) орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних ж, х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученнями zh, kh, th, ch, sh, наприклад, Запоріжжя -- Zaporizhia,

б) апостроф і знак м'якшення (за винятком буквосполучень -ьо-, -ьї-, що завжди передаються як -'o, 'i-) у спрощеній транслітерації не відтворюються.

Приклади:

Українська форма: Спрощення транслітерація: Точна транслітерація:
Львів Lviv L'viv
Ананьїв Ananiv Anan'iv
Стеф'юк Stefiuk Stef’iuk
Koрoп’є Koropie Korop’ie

Голова Комісії, Міністр юстиції України
С. ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар комісії
Ю.ЗАЙЦЕВ

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо особливостей застосування нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови

1. Звичайно застосовується спрощена транслітерація. Точна транслітерація вживається тільки в окремих випадках і за погодженням з Українською комісією з питань правничої термінології та Інститутом української мови НАН України.

Зберігають традиційне написання такі власні назви:

Ukraine (вживається без артикля the)

Crimea

Black Sea

Sea of Azov

2. В окремих випадках і за умов, коли це не суперечить правилам оформлення відповідного документа, транслітерована власна назва може дублюватися у дужках традиційним написанням, наприклад: Dnipro (Dnieper)

Голова Української Комісії
з питань правничої термінології
С. ГОЛОВАТИЙ
Директор Інституту української мови НАН України
О. ТАРАНЕНКО

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 27 січня 2010 р. № 55

Київ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 січня 2010 р. № 55

 

ТАБЛИЦЯ

Загальна частина

1.7. За станом оригіналу прийнято чотири групи складності та визна­чені коефіцієнти до норм часу на чорновий переклад:

I група - друкований або розбірливий рукописний оригінал, коефіцієнт 1,0.

II група • розбірливий дрібний друкарський шрифт, друкований або рукописний оригінал з поправками і вставками, які утруднюють читання до 50% тексту, коефіцієнт 1,3.

III група • нерозбірливий дрібний друкарський шрифт, рукописний оригінал з поправками і вставками, які перебільшують 50% тексту, зшивка, нечітка копія, коефіцієнт 1,5.

IV група - мікрофільм або мікрофіша (переклад за допомогою читаль­ного апарату), коефіцієнт 2.0.

1.11. Нормами часу на повний письмовий переклад передбачається обов'язкове виконання чорнового перекладу. При виконанні робочого перекладу і перекладу для опублікування перекладач редагує чорновий переклад, визначає термінологію,, консультується з фахівцями і т. ін. Таким чином, норма часу на повний письмовий переклад або переклад для опублікування складається із затрат часу на чорновий переклад і названі вище додаткові роботи.

1.12. Норми часу на переклад заголовків, складання анотацій і рефератів встановлені з урахуванням обсягу переглянутого матеріалу в авторських аркушах.

1.13. В нормах часу врахований час на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок і особливі потреби в. розмірі
10 % оперативного часу (величина прийнята за. результатами аналізу фотографій робочого дня).

1.14. Якщо на підприємстві (в організації) діють більш прогресивні норми часу, цей збірник не є підставою для їх змінення.

 

2. Організація праці

Посадові обов'язки перекладача регламентуються посадовими інструкціями, розроблюваними відповідно до Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців (М.;:, Економика, 1989) і затвердженими керівником підприємства, організації або установи.

Для підрозділів/які займаються перекладами, рекомендується окрема кімната. Для зменшення шуму і втомленості „працівників можуть бути
встановлені легкі перегородки. Кімната повніша мати двобічне природне освітлення і достатньо сильне штучне, для робочих місць - індивідуальне. При виборі штучного освітлення рекомендується застосовувати люмінесцентні трубчаті лампи. Найменша освітленість - 500 лк, при лампах розжарювання - 300 лк. При цьому необхідно мати допоміжне місцеве освітлення (штепсельні розетки). Із індивідуальних світильників слід рекомендувати світильники з відбивальними щитками, для створення розсіяного світла.

В приміщенні повинна бути встановлена безшумна вентиляція. Рекомендуються також установки для кондиціювання повітря. Температура повітря - 18-20°С, відносна вологість - 40-60%. Для зменшення зовнішнього і внутрішнього шумів рекомендується приміщення для пе­рекладів ізолювати від .виробничих підрозділів; стіни і стелі облицьову­вати звуковбираючими матеріалами» підлогу покривати м'яким пласти­ком, а проходи між столами - килимовими доріжками (рівень шуму мен­ше 50 дБ).

Раціональна організація робочого місця виконавця передбачає ство­рення максимальних зручностей.

Робочі меблі і габарити проходів повинні вибиратися з урахуванням антропологічних показників людини середнього зросту.

Робоче місце перекладача (площа 4 м2 ) обладнується однотумбовим столом з приставкою, який забезпечує вигідне розташування на ньому засобів оргтехніки і предметів праці, в ящиках стола зберігається відповідна документація. Висувні ящики стола обладнуються пристроями для зручного розташування матеріалів. На столі повинна знаходиться мінімально необхідна кількість доку­ментів для оперативної роботи на протязі робочого дня.

Матеріали і документи, а також засоби оргтехніки повинні розташовуватися на відповідних місцях. Термінологічна картотека встановлюєть­ся на приставці до стола. Длясловників і довідкової літератури вико­ристовується настінний стелаж і шафа загального користування:

Робоче місце перекладача, який виконує переклад «з аркуша», по­винно бути відгороджене від робочих місць інших виконавців.

Перекладач повинен своєчасно забезпечуватися необхідними матеріа­лами (папером, бланками, канцелярським приладдям), а також словниково-довідковим матеріалом загального і спеціального характеру:

І. Спеціальні словники

А. Двомовні спеціальні словники:

а) політехнічні

б) галузеві

в) допоміжні

Б. Одномовні спеціальні словники

II. Спеціальні енциклопедії

А. Політехнічні

Б. Галузеві

III. Довідники

IV. Спеціальна література . . .

Перекладач, який виконує письмовий переклад науково-технічної літератури і документів, повинен додержуватися режиму праці та відпо­чинку, виходячи з встановленого розкладу дня і регламентації усіх обов'язкових робіт, з виконанням найбільш складних із них у першій половині дня, коли відмічається висока працездатність. Необхідно також проводити фізкультурні паузи тривалістю 10 хвилин через 2 години після початку роботи і за 2 години до її закінчення. Перекладачам, які виконують усний переклад науково-технічної літератури і документів (усний переклад "з аркуша" із записом замовником і без запису), не­обхідно вводити через кожні 45 хвилин роботи перерви тривалістю 15 хвилин для підвищення працездатності і зменшення втомлюваності.

Нормативна частина

3.1. Переклад науково-технічної літератури і документів (повний письмовий) із західноєвропейських мов (англійської, німецької, […]), а також з мов на­родів СНД, […], на українську мову.

Зміст роботи.

Читання оригіналу з використанням словників, спеціальної літератури і т. ін. Розмічування текстів з виявленням важких термінів, граматичних конструкцій, лексичних оборотів, цехових і жаргонних термінів, а також англо-американських мір (для перерахунку в метричні). Смисловий аналіз тексту. Чорновий переклад і його запис. Переклад і запис заго­ловка. Здача перекладу. Одиниця виміру - авторський аркуш (авт. а.).

Таблиця 1

Обсяг перекладу, авт.а. Групи і складності оригіналу  
І ІІ ІІІ позиції
Норма часу, г  
0.1 2,6 2,9 3,2
0.2 4.8 5,6 6,2
0.3 7,3 8,4 9,2
0.4 9.7 11.1 12,2
0.5 12.1 13,9 15,3
0.6 14,4 16.6 18.3
0,7 17,1 19,4 21.4
0.8 19.5 22,1 24,3
0.9 21,9 24,8 27,3
1.0 24.2 27,6 30,4
Індекс норми а б в  

3.2. Переклад науково-технічної літератури і документів (скорочений письмовий) із західноєвропейських мов (англійської, німецької […], на українську мову.

Зміст роботи.

Читання оригіналу з використанням словників, довідників, спеціаль­ної літератури і т. ін. Смисловий аналіз тексту. Виділення фраз і абзаців, які несуть основне смислове навантаження тексту, без втрати інформації за рахунок скорочення. Розмічування текстів з виявленням важких термінів, граматичних конструкцій, лексичних оборотів, цехових і жаргонних термінів, а також англо-американських мір (для перерахунку в метричні). Смисловий аналіз тексту. Викладення скороченого тексту і чорновий переклад оригіналу і його запис. Переклад і запис заго­ловка. Здача перекладу. Одиниця виміру - авторський аркуш (авт. а.).

Таблиця 2

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу № позиції
І   II   III
Норма часу, г.  
0,1 4.9   5.1   5,3
0.2 9,7   9.9   10,5
0.3 14,6   14,9   15,6
0,4 19.5   19,7   20,6
0.5 24,4   24,7   25,8
0,6 29,3   29,7   31,1
0,7 34і2   34,7   36,3
0,8 39,1   39,7   41,7
0,9 44.0   44.7   47,0
1,0 48,6   50,4   52,3
Індекс норми а   б   в  

3.5. Переклад науково-технічної літератури і документів (повний письмовий) з української мови на західноєвропейські мови (англійську,
німецьку, […]). .

Зміст роботи

Читання оригіналу. Підбір словників, довідників, спеціальної літератури і т.. ін.. Розмічування тексту з виявленням неясних термінів, неточних виразів. Смисловий аналіз тексту. Чорновий переклад і його запис. Переклад і запис заголовка. Здача перекладу. Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 5

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу № 9
І II III  
Норма часу, г.
0,1 3,3   3,8   4,2
0.2 6,6   7.5   8,3
0,3 9,9   11,1   12,2
0,4 13,1   14,7   16,2
0,5 16,4   18,3   20,1
0.6 19,6   21,9   24,1
0,7 22,3   25,5   28,1
0.8 26,2   29,2   32,1
0,9 29,0   33.0   36,3
1.0 33,0   36,8   40,5
Індекс норми а   б   в  

3.7. Редагування повного письмового перекладу з іноземних мов […] на українську мову.

Зміст роботи.

Звіряння речень (абзаців) тексту власного перекладу з оригіналом. Перевірка відповідності кожної фрази перекладу оригіналу, одноманіт­ності, використаної термінології, логіки викладення. Звільнення тек­сту перекладу від невластивих українській мові виразів і зворотів. Вне­сення смислових і стилістичних правок. Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 7

Обсяг перекладу, авт.а.   Група складності оригіналу  
ІІ III позиції
  Норма часу, г.    
0.1 0,3   0,6   0,9
0.2 0,8   1,2   1,5
0,3 1,2   1.7   2.0
0.4 1.7   2,2   2,5
0,5 2,0   2,7   3,1
0;б 2,5   3,2   3,6
0,7 2,8   3,7   4,2
0,8 3.3   4,2   4,8
0,9 3,6   4,8   5,4
1.0 4,0   5,3   6,0
Індекс норми а   б   в  

Примітка. При редагуванні перекладу, який виконував інший пере­кладач, до норми часу застосовуються поправочні коефіцієнти: для західноєвропейських мов - 1,4 […]

3.8. Редагування повного письмового перекладу з української мови […]

Зміст роботи. .

Звіряння речень (абзаців) тексту власного перекладу з оригіналом. Перевірка відповідності кожної фрази перекладу оригіналу, одноманіт­ності використаної термінології, логіки викладання. Звільнення тексту перекладу від невластивих мові виразів і зворотів. Внесення смислових і стилістичних виправлень. […] Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 8

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу № позиції
II III
Норма часу, т..
0,1 0,9   1,1 1,2
0,2 1,8   2,1 2,3
0,3 2,7   3,1 3,4
0,4 3,6   4,1 4,5
0,5 4,5   5,1 5,6
0,6 5,5   6,2 6,8
.0,7 6,1   7,2 7,9
0,8 7,3   8,2 9,0
0,9 8,2   9,2 10,1
1,0 9,1   10,2 11,1
Індекс норми а б в  
             

Примітки: 1. При редагуванні перекладу, який виконував інший перекладач, до норми часу застосовується поправочний коефіцієнт -1,6 […].

 

3.16. Усний переклад "з аркуша” без його запису.

Зміст роботи.

Читання оригіналу. Смисловий аналіз тексту. Переклад слів, виразів і зворотів, що зустрічаються у тексті. Підбір відповідних еквівалентів до "незнайомих або малознайомих слів, термінів і виразів відповідно до кон­тексту в словниково-довідковій літературі та при консультації із замовником. Заповнення карток на з'ясовані терміни, скорочення. Проговорю­вання перекладу замовнику.

Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 15Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.039 с.)