Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу 

Особливістю інвестиційних проектів є вибір критерію оцінки досягнення мети, оскільки цілі можуть бути як фінансовими, так і не фінансовими.

Пріоритетними показниками інвестиційного контролінгу є: чистий приведений дохід - (Net Present Value, NPV), індекс доходу - (Profitability Index, PI), внутрішня норма доходу - (Internal Rate of Return, IRR), термін окупності - (Рayback Рeriod, PP), додаткові - коефіцієнти ліквідності - (Liquidity Ratios), коефіцієнти ділової активності (Activity ratios), показники структури капіталу та платоспроможності підприємства (Gearing ratios), коефіцієнти рентабельності (Profitability ratios).

Розглянемо окремі показники для оцінки інвестиційних процесів.

Окупність капіталовкладень - це період часу, протягом якого капіталовкладення будуть повернуті у виді прибутку.

Якщо вважати, що щорічно прибуток приблизно однаковий, то окупність витрат О можна розрахувати за формулою:

О = К / С (8.1)

де K - капіталовкладення, C - середньорічний доход.

 

У тих ситуаціях, коли доходи надходять нерівномірно, окупність можна знайти шляхом послідовного додавання доходів за періоди доти, поки отримана сума не зрівняється з первісною сумою капіталовкладень:

(8.2)

де еi - чистий доход за i-тий рік.

б) Рентабельність капіталовкладень Р як відношення прибутку до суми капіталовкладень

(8.3)

де Пр - прибуток від використання інвестицій.

 

Дисконтування - це процес визначення поточної вартості грошових потоків з урахуванням фактора часу.

Можна зробити висновок, що вартість PV майбутнього грошового потоку С можна визначити:

(8.4)

де r — ставка проценту за один період, t — кількість періодів часу від початкового моменту до моменту одержання суми С.

Основними критеріями дисконтування грошових потоків є:

Ø чиста приведена вартість;

Ø внутрішня норма рентабельності;

Ø термін приведеної окупності;

Ø індекс прибутковості;

Ø ануітет.

Чиста приведена вартість NPV - це сума приведених вартостей усіх грошових потоків і витрат. Її можна визначити як максимальну суму, яку може заплатити підприємство за можливість інвестувати кошти в даний проект без погіршення свого фінансового стану. Це описується наступною формулою:

(8.5)

де Ct - потік t-го періоду; t - індекс періоду.

Внутрішня норма рентабельності - це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю. Підприємство визначає для себе мінімум рентабельності інвестиційного проекту і внутрішню норму рентабельності, які не повинні бути менше цього мінімуму. На практиці внутрішню норму рентабельності можна представити як темп росту інвестиційного капіталу.

Для визначення показника внутрішньої норми рентабельності необхідно вирішити відносно r наступне рівняння:

(8.6)

Термін приведеної окупності - показник, що відображає, в який момент часу чиста приведена вартість інвестицій стане рівною нулю. Для цього необхідно вирішити відносно t рівняння:

(8.7)

Знайдене при цьому значення t і буде терміном приведеної окупності.

Індекс прибутковості - це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу:

(8.8)

Цей індекс показує, яку економічну вигоду принесе інвестиційний проект на кожну витрачену гривню.

Ануітет - це послідовність однакових грошових потоків, що регулярно повторюються. На практиці часто зустрічаються інвестиційні проекти, від яких грошові потоки надходять рівномірно.

При розрахунку приведеної вартості послідовності з n грошових потоків однакової величини використовується наступна формула:

(8.9)

де В - приведена вартість ануітету в одну грошову одиницю; п - кількість періодів, коли виникають грошові потоки.

Але на практиці дуже часто зустрічаються інвестиційні проекти, грошові потоки від яких надходять нерівномірно. А для оцінки таких проектів у багатьох випадках бажано визначити, якому ануітету еквівалентний даний інвестиційний проект. Знаючи ануітет величиною в одну грошову одиницю, це можна розрахувати таким чином:

(8.10)

де Са - ануітет; PV - приведена вартість грошових потоків проекту, що оцінюється.

І тоді можна зробити висновок: якщо ануітет проекту з приведеною вартістю PV дорівнює С і, якщо інвестор може вкласти свій капітал під відсоток r, то інвестору байдуже, чи вкладати гроші в даний інвестиційний проект чи у кожний з n періодів одержувати однакові платежі в розмірі С.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.008 с.)