ТОП 10:

Зразок рішення задачі за допомогою формул для масивів.По даним ціни товару та його кількості визначити суму, на яку придбано товар. (Рис. 3.7). Виконати задачу різними засобами.

Порядок виконання задачі:

1. Заповнюємо комірки А1:А9; В1:В11; С1:С11 даними в потрібному
форматі.

2. Виділяємо діапазон комірок, де буде записаний результат.

3. Вводимо знак рівності.

4. Виділяємо комірки масиву А.

5. Вводимо знак множення.

6. Виділяємо комірки масиву В.

7. Натискаємо клавіші Shift+Ctrl+Enter

8. Виконуємо копію даних в окрему таблицю та виконуємо дії з
формулами за допомогою маркеру змісту комірки. Для цього
активізуємо верхню комірку в діапазоні та вводимо формулу для
однієї комірки. Наводимо курсор на правий нижній кут комірки і
після появи маркеру змісту комірки протягуємо по всьому
діапазону.

9. Виконуємо функцію автосуми.


 

 

Рис.3.7.

 

Хід роботи

Розв'язати задачу по відповідному варіанту, використовуючи вище названі алгоритми роботи.

 


Варіант 1

Проаналізувати виконання плану постачання продуктів із децентралізованих джерел. Розрахунки оформити у вигляді таблиці:

Продукти Назва підприємства План постачання Факт постачання Сума, фактично % виконання плану
Код Назва Кількість т За договорами з юридичними особами Середня ціна за кг.грн. Кількість, т Задоговорами з юридичними особами Усього, тис. грн У тому числі закупок у фізичних осіб За кількістю За закупівлею у фізичних осіб за готівкою
К PR P КР КСР CF KF KCF S SD PK PO
Жири їдальня 1 3,20 2,20 2,30 2,10 2,00        
Жири Кафе 1 2,10 2,00 2,30 3,30 2,00        
Усього по продукту 1:        
М'ясо їдальня 2 15.20 11,20 3,85 15,40 12,00        
М'ясо Кафе 2 5,60 4,30 3,75 5,80 4,40        
Усього по продукту 2:          
Борошно їдальня 1 8,30 7,30 1,38 9,20 9,20        
Усього по продукту 3:        
Овочі їдальня 2 7,20 5,20 0,54 4,40 3,70        
Овочі Кафе 1 4,40 3,70 0,58 6,80 5,00        
Усього по продукту 4:        
Риба Кафе 2 3,80 3,40 3,75 3,70 3,70        
Усього по продукту 5:        
Разом:        

 

Продукти Підприємство Кількістьза планом, т Факт постачання Товарообіг тис.грн. Ціна за кг, грн. Зміна товарообігу
Код Назва Середня ціна за кг, грн. Кількість, т. За планом За звітом За планом Зміна Всього тис, грн В %
KOD PR P KP CF CF SP S CP JC JT PJT
М'ясо Кафе 1 15,20 3,75 15,40     3,80      
М'ясо Філія 1 5,60 3,85 5,80     3,80      
Усього по продукту 1                  
Жири Кафе 2 3,20 2,30 2,10     2,25      
Жири Філія 1 2,10 2,30 3,30     2,25      
Усього по продукту 2                  
Риба Кафе 1 3,80 3,75 3,70     3,50      
Усього по продукту 3                  
Овочі Кафе 1 7,20 0,54 4,40     0,50      
Овочі Філія 1 4,40 0,58 6,80     0,50      
Усього по продукту 4 х   х            
Мука Кафе 1 8,30 1,38 9,20     0,80      
Усього по продукту 5                  
Разом:                  

Алгоритм розрахунків:

1 S=CF*KF 3 PK=KF/KP*100

2 SD=CF*(KF-KCF) 4 PO=(KF-RCF)/(KP-KCP)

 

Варіант2

Розрахувати процент виконання плану постачання продуктів ровести аналіз впливу ціни на зміну товарообігу.

Підготувати вихідний документ:

 

Алгоритм розрахунків:

1 SP=CP*KP 4 JT=S-SP

2 S=CP*KF 5 PJT=JC*KP/SP*100

3 JC=CF-CP


Лабораторна робота №4

РОБОТА З ДІАГРАМАМИ В СЕРЕДОВИЩІ

EXCEL

 

Мета роботи: отримати навички роботи з діаграмами, навчитися ілюструвати економічні задачі за допомогою діаграм різного типу.

 

Короткі теоретичні відомості

Типи діаграм

Працюючи в Excel, ви маєте можливість створювати різноманітні типи діаграм. Тип діаграми, що використовується, вибирається в залежності від самих даних і від того, яким чином ви бажаєте їх представити. Нижче наведені основні типи діаграм.

Кругова. Використовується для порівняння частин, що складають ціле.

Лінійна. Використовується для порівняння величин, що змінюються в часі.

Гістограма. Схожа на лінійну діаграму. Використовується для порівняння декількох наборів даних.

Графік. Використовується тоді, коли необхідно простежити модифікацію деякого параметра протягом певного періоду часу.

Крапкова. Схожа на графік. Використовується для порівняння декількох (часто експериментальних) наборів даних, що виводяться в виді крапок.

З областями. Також схожа на графік. Допомагає аналізувати модифікацію значень деякого параметру на визначеному проміжку часу.

Більшість вищезазначених діаграм можуть бути тривимірними. За допомогою таких діаграм зручно аналізувати різноманітні набори даних.

Вбудована діаграма.Дана діаграма розташовується на тому ж аркуші, що і дані, по яких вона побудована. Але її можна винести на окремий аркуш. Вбудована діаграма використовується тоді, коли необхідно розмістити поруч таблицю даних і їх графічне подання.

 

Спеціальна термінологія

При роботі з діаграмами необхідно знати декілька спеціальних термінів, що представлені нижче.

Діапазон даних. Лінії, сектори і стовбці відповідають деякому діапазону даних в графічному поданні. Наприклад, в лінійній діаграмі зображений ряд однаково наведених стовпчиків, які відповідають певним діапазонам даних. Як правило, всі стовбці одного діапазону мають однаковий колір заливки. Якщо ви виводите на діаграму декілька діапазонів даних, то відповідні стовбці кожного діапазону будуть виділятися своїм кольором. Припустимо, якщо ви відображаєте на діаграмі обсяг продажу, відповідно в області 1 і області 2, то ви задаєте два діапазони даних – свій для кожної області. Часто вони відповідають рядкам таблиці. Так, на рис. 5.1. – діаграма відображає дані першого стовпця таблиці – планового продажу, а в таблиці – представлено продаж як за фактом, так і за планом.

 

Обсяг продажу за грудень 1998 року
№ з.п. Підприємство план факт
тис.грн тис.грн
Універмаг
Маг.Олена
Маг.Світлана
У Коробкіна
Швидко

 

 

Рис. 1. Графік продажу по плану та по факту. Кругова діаграма.

 

Ряд. Діапазон даних може розділятися на декілька рядів. Так, в прикладі з обсягом продажу в різних областях для кожного діапазону даних відокремити, скажімо, два ряди. Діапазони даних можуть складатися з декількох рядів або тільки з одного. Звичайно, кожний ряд відповідає серії даних, занесених в окремий стовпчик, і тому часто заголовки рядів співпадають із заголовками стовпчиків в таблицях.

Вісі – це шкали, вздовж яких змінюється діаграма. випадку двомірної діаграми їх дві: вісь Х (горизонтальна) і вісь Y (вертикальна). На вісі Х розташовуються всі діапазони даних і ряди. Якщо діапазон даних включає декілька рядів, то на вісі Х розміщуються надписи, відповідні кожному ряду. На осі Y відображаються значення стовпчиків, ліній або точок, висловлених у відповідних одиницях виміру. В тривимірній діаграмі вісь R направлена вверх, вісь Y відображає ширину діаграми, а вздовж осі Х вказуються значення рядів.

Легенда. Допомагає розрізняти діапазони даних на діаграмі. Наприклад, для кругової діаграми легенда зображається у вигляді виносок з підписами до кожного її сектору. (Рис. 5.1.)

Лінії сітки. Допомагають аналізувати значення даних. Так, за допомогою горизонтальних ліній сітки можна точніше визначити величину координат на гістограмі.

 

Створення діаграми.

Ви можете розмістити діаграму на тому ж аркуші, що і дані, по яких вона побудована (вбудована діаграма), або внести її на окремий аркуш. При друкуванні вбудована діаграма розташовується на сторінці поруч з даними. Якщо ви не вставляєте діаграму на аркуш з даними, то вам доведеться роздрукувати її окремо. Але в будь-якому випадку діаграма залежить від даних в таблиці, і тому, якщо ви їх зміните, то діаграма теж автоматично зміниться. Використовуючи кнопку Мастер диаграмм, розташовану на стандартній панелі, ви можете швидко створити необхідну діаграму. Щоб скористуватися послугами Мастер диаграмм, зробіть наступне:

1. Виділіть дані, по яких необхідно побудувати діаграму. Якщо ви бажаєте включити в діаграму імена груп комірок (наприклад, План, Факт) або інші позначки, переконайтеся в тому, що вони дійсно виділені.

2. Натисніть на кнопці Мастер диаграмм, розташованій на стандартній панелі.

3. З‘явиться діалогове вікно Мастер диаграмм з переліком типів діаграм. В списку Тип вкажіть потрібний тип діаграми, а в вікні Вид – необхідний її вид. Після цього натисніть на кнопку Далее>.

4. З‘явиться друге діалогове вікно Мастер диаграмм, в якому треба вказати джерело даних діаграми і в якому ви можете змінити дані для побудови діаграми. Для цього натисніть на кнопці коагулювання поля Диапазон, розташованій в його правій частині, а після цього вкажіть нові дані.

5. За замовчанням кожний рядок даних сприймається як новий діапазон. В списку Ряды виберіть опцію Столбцы. В цьому випадку кожний діапазон даних буде відповідати значенням в одному стовпчикові, а не в рядку. Після цього знов натисніть кнопку Далее>.

6. В третьому діалоговому вікні ви можете вибрати певні опції для діаграми. Наприклад, щоб обрати легенду з діаграми, зніміть прапорець опції Добавить легенду, а щоб додати заголовки діаграми або підпису значень даних, зробіть необхідні установки на відповідних вкладках. Після цього знов натисніть на кнопці Далее>.

7. В останньому діалоговому вікні Мастера диаграмм вкажіть місце розташування діаграми – на окремому аркуші або на поточному. Вказавши аркуш, на кнопці Готово. На екрані відобразиться діаграма, відповідна вашим даним і зробленим установкам.

 

Переміщення діаграми і модифікація її розмірів.Для того щоб перемістити вбудовану діаграму, встановіть на ній покажчик миші, натисніть кнопку і перемістіть її в необхідну область. Щоб змінити розміри діаграми, спочатку виділіть її, а після цього перемістіть відповідні маркери (чорні квадратики на її межах) в потрібному напрямі. Щоб змінити висоту і ширину діаграми, перемістіть зовнішній маркер. Слід відмітити, що таким чином неможливо змінити розміри діаграми, що розташовується на окремому аркуші.

 

рис. 2. Графік обсягу продажу.

 

Швидке створення діаграм. Діаграму можна створити більш швидким способом. Для цього виділіть дані, по яких вона буде будуватися, а після цього натисніть <F11>. За замовчанням діаграма буде зображатися в виді гістограми і буде розташована на окремому аркуші. Щоб змінити тип і розташування діаграми, поверніться в вікно аркуша, натисніть на кнопці Мастер диаграмм і зробіть необхідні установки.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.012 с.)