Тема 16. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку селаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку селаПоняття соціального розвитку села. Визначення сільських територій та об’єктів соціальної сфери села. Зміст і структура Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві».

Джерела фінансування соціальної інфраструктури села: правові основи інвестування і кредитування соціального розвитку села.

Правове регулювання житлового і шляхового будівництва на селі: вимоги Законів України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг».

Права та обов’язки сільськогосподарського підприємства щодо будівництва об’єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення.

Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців пріоритетних професій та підвищення кваліфікації працівників сільського господарства.

Правові гарантії соціального страхування та пенсійного забезпечення сільськогосподарських працівників.

 

Тема 17. Правове забезпечення імплементації аграрного законодавства Європейського Союзу в Україні

Нормативно-правові акти, що передбачають умови і порядок імплементації вимог законодавства ЄС до змісту законодавства України у аграрній сфері.

Основні напрями здійснення гармонізації та імплементації законодавчих положень ЄС стосовно розвитку сільського господарства ЄС.

Нормування та квотування виробництва сільськогосподарської продукції за законодавством ЄС та проблеми забезпечення прав вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників.

Вимоги законодавства ЄС щодо стандартизації та якості сільськогосподарської продовольчої продукції.

Правове забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників в умовах інтеграції аграрного виробництва України до виробництва країн ЄС.

 

Тема 18. Аграрне законодавство зарубіжних країн

Характеристика законодавства про становище фермерських господарств у розвинутих західноєвропейських країнах, США і Канади, а також правове регулювання сільського господарства в Індії та КНР.

Основні форми права земельної та майнової власності у сільському господарстві: земельно-фінансова консолідація, виробничо-трудова кооперація та агропромислова інтеграція в країнах Європи.

Право власності на засоби виробництва та сільськогосподарську продукцію у зарубіжних країнах.

Правове регулювання сільськогосподарської оренди в зарубіжних країнах: розподіл і перерозподіл орендованих земель; лізингові відносин у сільському господарстві.

Правове забезпечення державної підтримки сільського господарства у західноєвропейських країнах.

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Заняття перше

Тема. Предмет, метод, принципи і система аграрного права

1. Суспільні відносини у сфері сільськогосподарської діяльності як предмет аграрного права.

2. Визначення поняття аграрного права та його особливості: основні функції та місце аграрного права у правовій системі України.

3. Методи правового регулювання аграрних суспільних відносин: застосування загально-правових та спеціально-правових методів регулювання.

4. Основні принципи сучасного аграрного права, їх класифікація та реалізація в нормах аграрного законодавства.

5. Система аграрного права як галузі права і навчальної дисципліни: аграрне право як галузь правової науки.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної ради України, далі скорочено – ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // ВВР. – 1991. – № 10. – Ст. 100.

3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 218.

4. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. – Ст. 7.

5. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: указ Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 49. – Ст. 11.

6. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: указ Президента України № 666/94 від 10 листопада 1994 року // Збірник Указів Президента України. – 1994. – Вип. 4. (Указ втратив чинність на підставі указу Президента № 650/2007 20.07.2007, крім статті 3)

 

Навчально-наукова література

1. Аграрне право України: підруч. / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.

2. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Аграрне право України: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2013. – 244 с

4. Аграрне право : підручник : рекомендовано МОН України / За ред. В. П. Жушмана та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 297 с

5. Гаєцька-Колотило Я. З. Аграрне право України : навч. посібник / Я. З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – К. : Істина, 2008. – 184 с.

6. Багай Н. Становлення та розвиток аграрного права України / Н. Багай // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. Вип. 36. – Львів, 2001. – С. 413-418.

7. Гавриш Н. С. Процес відтворення та законодавче закріплення принципів аграрного права України / Н.С. Гавриш // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 37. – 280 с

8. Йосифів П. І. Вплив особливостей сільськогосподарської діяльності на формування аграрного права / П. І. Йосифів // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – 2006. – Вип. 34. – С. 404-411.

9. Корнієнко Г. Аграрне право в системі аграрного права України / Г. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 62-64.

10. Курило В. До питання розмежування предметів аграрного та адміністративного права / В. Курило // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С.45-48.

11. Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Погрібний // Право України. – 2008. – № 5. – С. 40-43.

12. Семчик В. И. История развития аграрного и земельного права Украины / В. Семчик // Право Украины. – 2012. – № 7-8. – С. 118-144.

Семчик В. Агарное право как отрасль права / В. Семчик // Ежегодник украинского права: сб. науч. трудов. – 2011. – № 3. – С. 192-200.

13. Семчик В. И. Аграрное право Украины: исторический опыт, современное развитие, перспективы / В.И. Семчик // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. праць на пошану акад. Ю. С. Шемшученка. – 2010. – С. 283-292.

14. Уркевич В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: монографія / В. Ю. Уркевич. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 496 с.

15. Чабаненко М. Імперативний та диспозитивний способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права як галузі / М. Чабаненко // Право України. – 2004. – № 11. – С.109-111

16. Чабаненко М. М. Питання системи аграрного права: до постановки проблеми / М. М. Чабаненко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 237-241.

17. Чабаненко М. М. Деякі питання предмета аграрного права / М. М. Чабаненко // Право і суспільство. – 2010. – № 6. – С. 100-105.

 

Заняття друге

Тема. Джерела аграрного права та аграрні правовідносини

1. Поняття та особливості джерел аграрного права, їх класифікація.

2. Конституційні основи аграрного права. Закони як джерела аграрного права та їх спеціалізований зміст.

3. Підзаконні та локальні нормативно-правові акти як джерела аграрного права.

4. Роль і значення узагальнення судової практики у регулюванні аграрних відносин.

5. Міжнародні договори у сфері регулювання сільського господарства (Угода про сільське господарство, Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів та інші міжнародні угоди).

6. Основні види аграрних правовідносин та їх особливості. Підстави виникнення та припинення аграрних правовідносин.

 

Завдання для підготовки до заняття

Завдання № 1.

Які з наведених нижче нормативно-правових актів є уніфікованими, а які - диференційованими:

Земельний кодекс України;

Закон України «Про особисте селянське господарство»;

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

Закон України «Про фермерське господарство»;

Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року»;

Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»;

Закон України «Про бджільництво».

Надайте обґрунтовану відповідь на поставлене питання.

 

Завдання № 2.

Які із зазначених нижче нормативно-правових актів відносяться до локальних актів сільськогосподарських підприємств:

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів;

статут фермерського господарства;

рішення загальних зборів акціонерного сільськогосподарського товариства;

рішення Єгорівської сільської ради Одеської області;

правила внутрішнього трудового розпорядку комунального сільськогосподарського підприємства;

наказ директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю.

Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Завдання № 3.

Проведіть порівняльну характеристику правового регулювання сільського господарства США та Канади.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.027 с.)