Тема. Правове регулювання сільськогосподарського землеволодіння і землекористуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Правове регулювання сільськогосподарського землеволодіння і землекористування1. Поняття земель сільськогосподарського призначення, підстави та порядок виникнення прав на землю в сільському господарстві.

2. Суб’єкти права власності на землі сільськогосподарського призначення.

3. Правові засади оренди земель сільськогосподарського призначення. Особливості оренди земельних паїв.

4. Основні права та обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів та гарантії їх реалізації.

 

Завдання для підготовки до заняття

Задача № 1.

Громадянин України Федченко та громадянин Латвії Приказюк хочуть отримати земельні ділянки сільськогосподарського призначення для здійснення на них сільськогосподарської діяльності.

Проаналізуйте права на землю, застосовуючи до вищезазначеної ситуації.

 

Задача № 2.

Курченко має земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (далі – земельна ділянка 1) та для ведення особистого селянського господарства (виділену йому, як власнику земельної частки (паю)) (далі – земельна ділянка 2). Він звернувся до нотаріуса, щоб укласти договір дарування земельної ділянки 2, та скласти заповіт на земельну ділянку 1. Нотаріус у посвідченні договору та заповіту відмовив, посилаючись на п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України.

Чи є обґрунтованою відмова нотаріуса? Проаналізуйте та дайте відповідь.

Задача № 3.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Світанок 1» в особі директора Іванова, звернулося із заявою до Іванівської сільської ради Одеської області про виділення товариству на праві постійного землекористування земельної ділянки сільськогосподарського призначення. У заяві товариства було зазначено, що воно з 2007 року є правонаступником сільськогосподарського акціонерного товариства «Світанок», яке у постійному користуванні мало зазначену земельну ділянку, а тому, відповідно, може набувати майно, на тому ж праві, що й попередній власник.

Яке рішення має винести Іванівська сільська рада? Обґрунтуйте відповідь.

 

Основні нормативно-правові акти

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // ВВР. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

2. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05 червня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

3. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року // ВВР. – 1998. – № 46 - 47. – Ст. 280.

4. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 39.

5. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 39.

6. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 року // ВВР. – 2005. – № 10. – Ст. 194

7. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07 липня 2011 року // ВВР. – 2012. – № 8. – Ст. 61.

8. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 154.

 

Рекомендована навчально-наукова література

1. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Правові основи майнових і земельних відносин: навч. посіб . / за ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Магістер-ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с.

3. Земельне право : підручник : рекомендовано МОН України / авт. кол.: М. В. Шульга, І. І. Каракаш, Н. О. Багай та ін. – Х. : Право, 2013. - 519 с.

4. Земельне право України : підручник : рекомендовано МОН України / за ред.: О. О. Погрібного, І. І. Каракаша. – 2-е вид., переробл. i доповн. – К. : Істина, 2009. – 600 с.

5. Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів в Україні : монографія / Н. С. Гавриш. – Одесса, 2008. – 228 с

6. Глотова О. В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні : монографія / О. В. Глотова. – О.: Фенікс, 2008. – 256 с.

7. Гуревський В. К. Гарантії і захист прав сільськогосподарських підприємств на землю / В. К. Гуревський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1.

8. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: монографія / В. К. Гуревський. – О., 2000. – 136 с.

9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: наук.-навч. посіб. / за ред. Н. І. Титової. – Л., 2005.

10. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: учеб.-науч. изд./ И. И. Каракаш. – О.: Феникс, 2003. – 256 с.

11. Каракаш И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений: Сб. избранных статей, докладов и рецензий (1997-2007). – О., 2007. – 430 с.

12. Каракаш І. І. Особливості набуття права власності на землю в Україні іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами / І. І. Каракаш // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 61. – С. 621-625.

13. Коваленко Т. О. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення відповідно до Сертифікату на право на земельну частку (пай) / Т. О. Коваленко // Земельне право України: теорія і практика. – 2006. – № 6. – С. 33-41.

14. Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : монографія / П. Ф. Кулинич. – К. : Логос, 2011. – 688 с.

15. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : за станом нормативно-правових актів та судової практики на 10 квітня 2013 року / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – 5-те вид., змін. та доповн. – К. : Алерта, 2013. – 545 с.

16. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія / В. В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

17. Харитонова Т. Є. До питання визначення цільового призначення земельної ділянки при укладанні договору емфітевзису / Т. Є. Харитонова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – Вип. 26. – С. 132-136.

18. Харитонова Т. Є. Набуття громадянами права на чужу земельну ділянку шляхом укладання договору емфітевзису / Т. Є. Харитонова // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – № 1/2014. – С. 140-142. – www.pap.in.ua.

19. Харитонова Т. Документы, удостоверяющие в Украине право собственности граждан на земельный участок / Т. Харитонова // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2014. – № 3(7). – С. 156-162.

20. Харитонова Т. Є. Проблеми реалізації права власника земельної ділянки, передбаченого ч. 1 ст. 409 Цивільного кодексу України / Т. Є. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 16. – С. 154-158.

21. Харитонова Т. К вопросу исследования реализации иностранцами права пользования землями сельскохозяйственного назначения в Украине / Т. Харитонова // Legea si viata: Publicatie stiintifico-practica. – Decembrie, 2013. – P. 182-185.

 

Заняття шосте

Тема. Правове становище фермерських господарств

1. Поняття і правові ознаки фермерського господарства.

2. Порядок створення фермерського господарства. Умови та порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

3. Склад земель фермерського господарства. Земельні права та обов’язки фермерського господарства та його членів.

4. Правовий режим майна у фермерському господарстві та його особливості.

5. Державні програми підтримки фермерських господарств в Україні.

6. Правові особливості ліквідації фермерських господарств.

 

Завдання для підготовки до заняття

Задача № 1.

Фермерському господарству «Зерно» із земель державної власності було виділено земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. З метою поліпшення умов праці та для зручності членів фермерського господарства, останніми на цій земельній ділянці було побудовано декілька об’єктів нерухомості (житловий будинок, господарчі будівлі та споруди) та зареєстровано цей об’єкт, як «фермерська садиба». Через декілька років фермерське господарство вирішило припинити свою діяльність, але право власності на садибу залишити за колишніми членами цього господарства, розподіливши її порівну між ними. Районна державна адміністрація не погодилася з наміром фермерського господарства, мотивуючи тим, що земельна ділянка надавалася фермерському господарству, а тому після припинення його діяльності має бути повернута до державної власності.

Враховуючи особливості фермерської садиби, вирішіть спір та надайте обґрунтовану відповідь.

 

Задача № 2.

Громадянин України Сидорчук разом із дружиною заснували фермерське господарство та зареєстрували його у встановленому порядку. Через деякий час до Сидорчука звернувся його двоюрідний брат Петренко, громадянин Польщі, який переїхав в Україну на постійне проживання, із проханням прийняти його до фермерського господарства. Обговоривши це питання із дружиною, Сидорчук повідомив Петренка, що його прийнято до фермерського господарства.

Надайте консультацію з наступних питань: а) чи може Петренко бути членом зазначеного фермерського господарства? б) який порядок прийому до фермерського господарства? в) з якого моменту та при яких умовах особа набуває статусу члена фермерського господарства?

 

Задача № 3.

Голова фермерського господарства Сивокінь на земельній ділянці, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що належить йому на праві власності, вирішив створити штучну водойму. Дана водойма потрібна йому для проведення зрошення земель фермерського господарства.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.006 с.)