Напрямок І. Молодіжна політикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрямок І. Молодіжна політикаСтворення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Одну з найважливіших позицій у реалізації державної молодіжної політики займає система освіти. Вона виконує функції загальної і професійної підготовки молодих громадян, а також виховання молоді і сприяння її соціалізації.

Система освіти покликана забезпечити молоді можливості отримання необхідних теоретичних знань і практичних навиків, формувати у студентів відповідний до сучасного рівня розвитку знань світогляд, сприяти формуванню гармонійно розвиненої, соціально активної творчої особистості, забезпечити молодим людям рівні можливості незалежно від походження і соціального статусу. Ефективна освітня система створює умови для адаптації молоді в інформаційне суспільство та інтеграції особи в національну і світову культуру.

До завдань органів державної влади та місцевого самоврядування належить створення умов для реалізації права молоді на освіту, включаючи гарантії доступності освіти відповідно до законодавства, а також здійснення засобів з підтримки молоді, яка навчається. Органи освіти повинні сприяти професійній орієнтації молоді, здійснювати контроль за дотриманням адміністраціями навчальних закладів прав студентів, контролювати відповідність форм і розмірів матеріальної та іншої підтримки студентів.

Реалізація права молоді на освіту веде до росту освітнього потенціалу молоді, сприяє її успішному соціально-економічному, культурному і духовному розвитку області.

Пріоритетність самореалізації молоді сприяє її активному залученню у сферу малого і середнього бізнесу, навчання і підтримку молодих підприємців, особливо у сільській місцевості..

Молодь є основним резервом трудових ресурсів суспільства. Тому сприяння реалізації права молодих громадян на працю та підприємницьку діяльність є одним з найважливіших напрямків державної молодіжної політики.

Державна політика у сфері зайнятості молоді спрямована на заохочення праці та ініціативи молодих громадян у різних галузях виробництва, науки, культури, мистецтва, сфери обслуговування та інших сферах діяльності. Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні сприяти розвитку якості та ефективності професійної освіти. Необхідно вдосконалювати механізм реалізації громадських робіт, надавати матеріальну підтримку безробітним з числа молоді через виплату допомоги з безробіття, організовувати тимчасове працевлаштування молоді у вільний від навчання час.

Активне залучення молоді до трудової діяльності і заохочення її підприємницької активності буде сприяти набуттю молодими людьми позитивного життєвого досвіду, росту матеріального благополуччя, запобігати росту негативних явищ у молодіжному середовищі.

Сільська молодь – це особлива категорія населення Волині. Від її становища значною мірою залежить не лише сучасний, але й майбутній розвиток агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Молодь села має проблеми в працевлаштуванні, в отриманні якісної освіти, медичних послугах тощо. Повільно розвивається на селі і громадський рух, що позбавляє сільську молодь можливості активно висловлювати свою громадську позицію, забезпечувати захист власних прав та інтересів.

Існує необхідність здійснення ряду комплексних заходів для вирішення завдань, які б усунули зазначені та інші проблеми сільської молоді Волині. З цією метою необхідно:

1. Продовжити модернізацію сільської загальноосвітньої школи;

2. Вдосконалити систему професійної підготовки, перепідготовки та працевлаштування сільської молоді;

3. Для пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем щодо громадянського виховання, формування здорового способу життя, організації дозвілля сільської молоді необхідно урізноманітнити спектр заходів спрямованих на усунення цих проблем, надавати підтримку особистим ініціативам молодих людей, ініціативам громадських організацій;

4. Розширити кількість заходів спрямованих на участь молодих жителів сільської місцевості у вдосконаленні сільського господарства Волині;

5. Вдосконалювати систему заходів щодо вирішення проблем соціально-незахищених категорій молоді, здійснювати пошук нестандартних форм вирішення проблем сільської молоді.

 

Наявність негативних тенденцій у розвитку молодіжного підприємництва пов’язана із значною зарегульованістю підприємницької діяльності, відсутністю прозорих механізмів взаємодії органів державної влади і молодих підприємців.

 

Метою підтримки молодіжного підприємництва є створення сприятливих умов для його розвитку, зменшення рівня безробіття серед молоді шляхом залучення її до підприємницької діяльності.

Основними завданнями розвитку молодіжного підприємництва є:

1. Сприяння розвитку підприємницького сектору як невід’ємної частини економіки;

2. Адаптація молоді до умов ринкової економіки;

3. Створення умов для активізації молодіжного підприємництва;

4. запровадження ефективних механізмів співробітництва органів державної влади і громадських об’єднань молодих підприємців для розв’язання соціально-економічних проблем.

Основними напрямами є:

1. Інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприємництва;

2. Освітня та соціально-психологічна підтримка молоді;

3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва.

Результатами впровадження молодіжної політики у сфері підприємництва буде:

1. Збільшення чисельності молодих осіб, що провадять підприємницьку діяльність;

2. Підвищення рівня зайнятості молоді;

3. Удосконалення інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва, елементи якої надають інформаційно-консультаційну та методичну допомогу у створенні та функціонуванні суб’єктів підприємництва;

4. Розширення можливостей молоді для отримання кредитів та інвестицій на провадження підприємницької діяльності;

5. Зменшення соціально-психологічної напруженості серед молоді.

 

Проект 1. «Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді»

Актуальність проекту

Необхідність проведення інформаційно-освітньої програми для випускників навчальних закладів покликана потребою вирішення проблем безробіття, неконкурентоспроможності молоді на ринку праці та браком дієвих заходів з підтримки молодіжних підприємницьких ініціатив. В умовах, що пов'язані з поширенням процесів глобалізації, технологічними змінами, новими організаційними структурами і формами організації праці, поступовим переходом до суспільства, у якому головна роль відводиться знанням і кваліфікації працівника, набуває особливого значення залучення молоді до підприємницької діяльності.

Водночас, існує потреба більш потужно, із залученням широкого кола учнів та студентів випускних курсів (класів), поінформувати та залучити зазначену категорію молоді до освітніх ­заходів щодо підприємницької діяльності. Актуальність проекту полягає в тому, що поінформованість та освітні заходи в роботі з випускниками дозволить багатьом з них запобігти довготривалого пошуку роботи, низького рівню життя. А саме, можливість самовизначення молоді та набуття нею необхідних навичок, відкриває шляхи працевлаштування та сприяє вирішенню проблеми безробіття в регіоні.

 

Мета та цілі проекту

Реалізація багатоступеневої програми залучення молоді, яка навчається у випускних класах чи останніх курсах навчальних закладів, до інформаційно-консультаційних заходів, пов'язаних із популяризацією підприємницької діяльності та самовизначенням щодо шляхів працевлаштування.

Інформування майбутніх випускників шкіл, професійних училищ та вищих навчальних закладів щодо організації власного бізнесу, можливостей входження та самостановлення на сучасному ринку праці.

3. Цільова група:

старшокласникі:

студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації;

працююча молодь;

безробітна молодь.

 

4. Строки реалізації:2013-2017 роки.

 

5. Соціальна ефективність:

Зниження негативного соціального впливу економічної кризи через активізацію молодіжного підприємництва та створення оптимальних умов для ведення бізнесу. Забезпечення самозайнятості молоді та створення нових робочих місць.

 

6. Правові аспекти, що стосуються проекту:

Правовою основою розробки проекту є:

Закони України:

від 05.02.1993 № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,

від 21.12.2000 №2157 «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»,

№ 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;

Постанови Кабінету міністрів України:

від 28.01.2009 №41 «Про затвердження державної соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»,

від 21.05.2009 № 510 «Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва»;

Укази Президента України:

від 12.05.1998 № 456/98 «Про державну підтримку малого підприємництва»,

від 15.07.2000 № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності»,

від 12.05.2005 № 779/2005 «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва»,

від 28.04.2007 № 363/2007 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності»;

Розпорядження голови облдержадміністрації:

від 15.10.2012 № 1008 «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року»,

від 17.04.2012 № 209 «Про Програму зайнятості населення Донецької області на 2012-2013 роки».

 

7. Завдання проекту:

розвиток молодіжного підприємництва через надання комплексної підтримки і створення оптимальних умов для ведення бізнесу;

підвищення знань молодих людей в області організації власної справи;

підвищення кваліфікації та перепідготовка молодих підприємців та персоналу бізнес-інкубаторів;

посилення потенціалу фахівців для роботи з молоддю в області підтримки молодіжного підприємництва.

План заходів та графік їх реалізації

№ з/п Назва заходу Термін виконання
1. Провести:  
1.1 Курси, тренінги щодо започаткування власного малого та середнього бізнесу Щорічно
1.2 зустрічі з практикуючими бізнесменами на тему «Як створити свій власний бізнес» Щорічно
1.3 регіональний конкурс бізнес – планів серед молоді Щорічно
1.4 семінари, лекції, тренінги, круглі столи щодо можливостей організації самозайнятості молоді та початку підприємницької діяльності. Щорічно
1.5 навчальні тренінги, спрямовані на підвищення управлінських якостей та особистої ефективності молоді Щорічно
1.6 навчальний семінар з бізнес-планування Щорічно
1.7 тестування молодих людей на виявлення у них підприємницьких компетенцій Щорічно
2. Надати інформаційно-консультативні послуги з питань організації та створення власної справи. Щорічно
3. Взяти участь у майстер-класах провідних підприємців, представників контрольних та дозвільних служб Щорічно


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.013 с.)