Напрямки удосконалення системи ціноутворення на біржовому товарному ринку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрямки удосконалення системи ціноутворення на біржовому товарному ринку.Одним із завдань реформування економіки України є формування дієвої ринкової інфраструктури, що здатна забезпечити ресурсами виробництво, збут і зберігання товарних ресурсів, а також постачання матеріально-технічних ресурсів і сировини на прозорих умовах.

Для підвищення ролі біржового товарного ринку як одного з ключових сегментів інфраструктури товарного ринку з метою вдосконалення діяльності суб’єктів біржового товарного ринку необхідно розробити заходи щодо:

формування прозорого ринку шляхом збільшення обсягів торгівлі за реальними біржовими цінами, що сприятиме обмеженню товарообмінних (бартерних) операцій та зростанню масштабів товарно-грошового обігу у сфері купівлі-продажу продовольства, матеріально-технічних ресурсів, послуг тощо;

розширення обсягів торгівлі товарними ресурсами на строкових умовах, котрі забезпечують самофінансування виробництва та залучення коштів на вигідних умовах будучи альтернативою банківському кредитуванню;

підвищення гарантій виконання зобов’язань за біржовими угодами на товарному ринку;

формування цін під впливом, виключно ринкової кон’юнктури, створення систем щоденного котирування товарів, які обертаються на біржах, а також систем цінового біржового моніторингу. Ціни сформовані на біржовому товарному ринку будуть використовуватись учасниками товарних ринків, як індикативні, під час укладання угод на позабіржовому ринку та повністю відповідати поняттю справедливої ціни;

запровадження нових інструментів та механізмів у біржовій торгівлі, а саме: ф'ючерсних контрактів та опціонів, інших біржових деривативів на продовольство, матеріально-технічні ресурси, інші види товарів, а також здійснення їх розрахунково-клірингового обслуговування;

впровадження світових біржових технологій. Організація біржових торгів, які проводяться в електронній торговельній системі біржі, іншими способами, не забороненими законодавством;

реалізації на конкурентних засадах пально-мастильних матеріалів, деревини, нафти, газового конденсату, металу, електричної енергії, сільськогосподарської продукції тощо.

У сучасних умовах розвитку національної економіки біржова торгівля є важливою організаційною складовою частиною при формуванні внутрішнього та зовнішнього, продовольчого та непродовольчого ринку.

Вирішальними умовами активізації процесів на біржовому товарному

ринку стали:

реформування економіки, у наслідок чого були утворені приватні підприємства ринкового типу та з’явились реальні власники продукції, які зацікавлені працювати у сфері товарно-грошових відносин, що забезпечує зменшення товарообмінних (бартерних) операцій;

здійснення заходів, щодо сприяння формуванню біржового товарного ринку шляхом створення нормативно-правової бази і передумов, які забезпечують його зростання та торгівлю в ринкових умовах;

формування інфраструктури біржового товарного ринку, запровадження нових біржових технологій, адаптованих до сучасного рівня розвитку ринкових відносин в Україні.

При загальній тенденції розвитку біржового товарного ринку є ряд факторів, які негативно впливають на його розвиток, а саме:

слабкі інтеграційні зв'язки між товарними біржами та іншими організаційними елементами ринкової інфраструктури;

відсутність на біржах систем гарантування виконання зобов’язань за біржовими угодами, що послаблює зацікавленість учасників ринку у біржовій торгівлі, що у свою чергу тягне за собою незначні обсяги біржової торгівлі;

незначні обсяги біржової торгівлі, що не зацікавлює товарні біржі у розвитку сучасних біржових технологій та примушує їх здебільшого здійснювати організації позабіржової аукціонної діяльності.

Це стримує розвиток вертикальних інтеграційних зв'язків, що призводить до відсутності налагодженої системи товаропросування від товаровиробників до споживачів, а також ринкових систем визначення справедливих цін.

Метою розвитку біржового товарного ринку є підвищення рівня конкурентоспроможності товарних активів, захист економічних інтересів учасників товарних ринків, застосування сучасних біржових механізмів та інструментів при здійсненні торгівлі, формування дієвої інфраструктури товарного ринку. Необхідно розробити систему заходів розвитку біржового товарного ринку України шляхом удосконалення законодавчо-нормативного поля біржового ринку в Україні та поліпшення організаційно-економічного механізму біржової торгівлі. Це дасть змогу підвищити рівень економічної захищеності учасників біржового товарного ринку, створить умови для застосування світових форм ринкового ціноутворення на підставі оперативного цінового моніторингу, що сприятиме виконанню вимог, пов’язаних з євроінтеграційним курсом України.

Створення єдиної системи державного регулювання та контролю за біржовою діяльністю, а саме:

установлення фінансових вимог до товарних бірж. На українському ринку існує близько 500 товарних бірж, які пройшли процедуру державної реєстрації. Водночас необхідно зауважити, що за статистичними даними, річний оборот біржового товарного ринку коливається від п’яти до восьми мільярдів гривень, що приблизно дорівнює обсягу однієї торговельної сесії таких біржових систем, як Чиказька товарна біржа або NYSE Euronext. Установлення фінансових вимог до розміру власного капіталу (чистих активів) на рівні, установленому для фондових бірж, надасть можливість сконцентрувати ринок біржових послуг;

концентрація процедур державного регулювання біржового товарного ринку на базі єдиного державного регулятора та за участю інших заінтересованих державних органів. На сьогодні в Україні не існує єдиної системи регулювання біржового товарного ринку. Так, Мінекономрозвитку відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011р № 634/2011, здійснює в межах повноважень функції з регулювання товарного біржового ринку і подає Кабінету Міністрів України узагальнені пропозиції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення, виконує повноваження суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, та встановлює стандартні типові форми, а також порядок випуску та обігу деривативів, базовим активом яких є товари (крім цінних паперів) на біржовому і позабіржовому ринках матеріальних та нематеріальних активів. Водночас процедуру акредитації товарних бірж стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" здійснює центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики (за участю центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики).

Спосіб розв’язання проблеми:

внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" щодо державного регулювання біржового товарного ринку та приведення його у відповідність із нормами Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Стимулювання учасників товарних ринків у біржовій торгівлі:

законодавче закріплення практики укладення та реєстрації експортних контрактів на товарних біржах;

надання регулятору права визначати товарні активи, експортні контракти за якими підлягають обов’язковій реєстрації на біржі, на законодавчому рівні, що надасть регулятору гнучкий механізм регулювання експортних операцій стосовно товарів, які мають стратегічне значення для України в залежності від кон’юнктури ринку.

Спосіб розв’язання проблеми:

внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо механізмів укладення зовнішньоекономічних контрактів;

створення системи біржового цінового моніторингу;

стимулювання сертифікованих зернових складів до участі у біржових технологіях, а саме:

включення до умов сертифікації зернового складу членства щонайменше в одній товарній біржі, правила якої узгоджені з державним регулятором, та обов’язкового щоденного (щонайменше один раз на день) твердого та/або індикативного котирування товарів, що зберігаються на зерновому складі.

Такий підхід обумовлений тим, що реальну цінову ситуацію на зерно на сьогодні формують зернові склади. Однак цінова інформація складів та елеваторів є важкодоступною та неінтегрованою в єдину інформаційну систему. У світовій практиці елеватори щодня двічі або тричі на день здійснюють індикативне котирування (інформаційне котирування без зобов’язань укладення контракту) на біржі. До цієї інформації забезпечено доступ для членів біржі та державного регулятора (інші учасники можуть її отримувати на платній основі).

 

Удосконалення законодавчого забезпечення біржового товарного ринку надасть можливість створити систему взаємовигідних відносин між виробниками та споживачами продукції, мінімізуючи вплив посередників на цінову кон’юнктуру ринку. Ефективний біржовий товарний ринок сприятиме мінімізації кон’юнктурних та цінових ризиків учасників ринку, зниженню трансакційних витрат, що супроводжують укладення біржової угоди, а також підвищенню конкурентоспроможності відповідних активів.

Концентрація біржових послуг та зацікавленість учасників ринків у біржовій торгівлі, а також запровадження системи держаного регулювання та контролю за біржовою діяльністю сприятимуть створенню в Україні реального біржового ринку з подальшим його розвитком та впровадженням світових біржових технологій, створять умови для запобігання маніпулюванню цінами на ринках реальних товарів.

Органи держаної влади матимуть можливість оперативно, з використанням ринкових інструментів забезпечувати цінову стабільність на товарному ринку як одну із головних передумов частини сталого макроекономічного розвитку України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.034 с.)