Характерні ознаки ринків різних періодів розвитку суспільстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характерні ознаки ринків різних періодів розвитку суспільства 

Ринок продавця Ринок покупця Ринок споживача
- Виробництво націлене на зростання обсягу випуску продукції – - - Споживач мав мінімальну можливість впливати на ринок та якість товарів. – - - Перевиробництво одних товарів та дефіцит інших. - - - Затяжні кризи перевиробництва, що різко порушували саморегуляцію ринкових процесів. - Поява перших консюмерських законів і громадських організацій на захист споживачів. - Виробництво націлене на випуск високоякісних товарів – - - Розширення соціальних - програм. - - - Перехід від товаровиробничої до соціально орієнтованої економіки. – - Запровадження державного планування –   Введення контролю над технологічними змінами, рівнем цін, асортиментом та якістю продукції. –   Активізація консюмеризму, який набуває вже статусу державної політики. - Виробництво націлене на максимальне задоволення потреб споживачів – - - Перш ніж запропонувати ринку товар, проводяться соціальні дослідження щодо виявлення споживчого попиту. – - - Посилюється боротьба за споживача, конкуренція у сфері якості товару. – - - Створення спеціальних служб та установ з маркетингу і менеджменту якості.  

 

 

 

Рис.2. Передумови виникнення консюмеризму в СНД

 

 


Таблиця 2 - Види відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів

 

J№ п/п Вид порушення Розмір санкції Підстава
  Фінансові санкції  
1. Відмова споживачеві в реалізації його прав, установлених п. 1 статті 8 і п.З статті 10 Закону України „Про захист прав споживачів" 10-кратний розмір вартості товару на час його придбан-ня, але не менше 2 неоподат-кованих мінімумів доходів громадян Ст.23 п. 1 Закону України „Про захист прав споживачів"
2. Виготовлення або реалізація товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимо–гам нормативних документів 50% вартості виготовленої або одержаної для реалізаії партії товару, виконаної роботи, нада-ної послуги, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст.23 п. 2 Закону України „Про захист прав споживачів".
3. Реалізація товару, виконання роботи, надання послуги, що підлягає обов'язковій сертифікації', але не має сертифіката ВІДПОВІДНОСТІ 50% вартості виготовленої або одержаної для реалізації товару, виконаної роботи, наданої послу-ги, але не менше 10 неоподат-кованих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 3 Закону України „Про захист прав споживачів".
4. Виготовлення, реалізація товару, виконання робо–ти, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколиш–нього середовища 300% вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 25 неопо-даткованих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 4 Закону України „Про захист прав споживачів"'
5. Реалізація товару (виконання роботи, надання послуги), заборонених для виготовлення та реа–лізації' відповідним державним органом 500% вартості одержаної для реа-лізації партії товару (виконаної роботи, наданої послуги), але не менше 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 5 Закону України „Про захист прав споживачів".
6. Реалізація небезпечних товарів (отрути, отрутохімі–кату, вибухо - і вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання 100% вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 6 Закону України „Про захист прав споживачів".
7. Відсутність необхідної доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу, послугу 30% вартості одержаної для реа-лізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 7 Закону України „Про захист прав споживачів".
8. Створення перешкод службовій особі держав–ного органу у справах захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконува–них робіт, наданих послуг, а також правил тор–говельного та інших видів обслуговування Від 1 до 10% вартості реалізова-них товарів, виконаних робіт, на-даних послуг за минулий календа-рний місяць, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 8 Закону України „Про захист прав споживачів".
9. Реалізація товару, термін придатності якого минув 200% вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 10 Закону України „Про захист прав споживачів".
10. Порушення умов договору між споживачем і ви–конавцем про виконання роботи, надання послуги 100% вартості роботи, послуги, але не менше 5 неоподатковаих мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 11 Закону України „Про захист прав споживачів".
11. Ті ж самі дії, вчинені щодо групи споживачів Від 1 до 10% вартості виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць але не менше 5 неоподаткова-них мінімумів доходів громадян Ст. 23 п. 11 Закону України „Про захист прав споживачів".
12. Порушення встановле–них правил торгівлі спиртом етиловим, конь–ячними і алкогольними напоями та тютюновими виробами 200% вартості одержаної партії товару, але не менше 100 неоподаткованих доходів громадян П.2 Порядку застосування органами Держспоживзахисту фінансових санкцій за порушення Закону України „Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
13. Здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без сертифіка–ції якості 200% вартості одержаної партії товару, але не менше 100 неоподаткованих доходів громадян П.2 Порядку застосування органами Держспоживзахисту фінансових санкцій за порушення Закону України „Про державне регулюваня виробни-цтва і торгівлі спиртом етиловим, кон'ячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
14. Проведення розрахунків із споживачами за готів–ку: • без застосування РРО або товарно-касової книги; • з використанням неза-реєстрованих належним чином РРО Фінансові санкції від 10 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст.6 Закону України „Про застосування РРО і ТКК при розрахунках зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
15. Порушення встановленого порядку застосування РРО або товарно-касової книги Фінансові санкції від 10 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ст.6 Закону України „Про застосу-вання РРО і ТКК при розрахунках зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
16. Невиставлення цінників на товар, що реалізується Фінансові санкції в розмірі 5 неоподатко–ваних мінімумів доходів громадян за кожен невиставлений цінник ' Ст.6 Закону України „Про застосування РРО і ТКК при розрахунках зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
Адміністративна відповідальність
1. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами-підприємцями Від 1 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ч. 1 ст. 155 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
2. Порушення порядку проведення розрахунків зі споживачами за готівку (без використання РРО), порушення порядку використання РРО або ТКК На посадових осіб - в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів дохо-дів громадян; на громадян-підпри-ємців - в розмірі трьох неопода-ткованих мінімумів доходів громадян 4.1 ст. 15 5/1 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
3. Невидача працівниками торгівлі, громадського харчу-вання і сфери послуг, громадянами-підприємцями при розрахунках зі споживачами касового чека, квитанції або іншого письмового докумен-та, який би підтверджував факт купівлі товару 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ч.Зст. 155/1 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
4. Ті ж дії повторно протягом року 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ч.4ст. 155/1 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
5. Відмова у наданні споживачам необхідної доступ–ної та достовірної інформації про товари, а також обмеження прав споживачів на перевірку якості комплектності, ваги і ціни придбаних товарів Від Ідо 10 неопо–даткованих мінімумів доходів громадян Ч. 1ст. 156/1 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
б. Відмова споживачеві в реалізації його прав у випадку придбання ним неякісного товару Від Ідо 18 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ч. 1ст. 156/1 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
Виготовлення (у тому числі після ремонту) або реалізації продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил та зразків щодо якості, комплектності упаковки Від Здо88 неопо–даткованих мінімумів доходів громадян Ст.167 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
8. Виготовлення і реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг без серти–фіката відповідності, якщо його наявність передбаче–на законодавством Від Здо88 неоподаткованих доходів громадян Ст. 170/1 Кодексу України „Про адміністрати–вні правопорушен–ня"
9. Порушення правил вико–ристання засобами вимі–рювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний контроль Від ЗдоЗО неоподаткованих мші-мумів доходів громадян Ст 172 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
10. Невиконання посадовими особами, громадянами-підприємцями законних вимог Держкомітету України у справах захисту прав споживачів щодо реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг споживачам Від Здо5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ч. 1ст. 188/2 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
11. Ухилення посадових осіб або громадян-шдприємців від своєчасного виконання приписів Держкомітету України у справах захисту прав споживачів та його органів про усунення порушень   Від Ідо 18 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Ч.2ст. 188/2 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення"
                 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.021 с.)