Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненніЗаконом визначено й підсудність справ по скаргах на дії посадових осіб, які посвідчують заповіти й доручення, що прирівнюються до нотаріально посвідчених (ст. 40 Закону України "Про нотаріат"). Такі скарги подаються до суду за місцезнаходженням лікарні, іншого стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, санаторію, будинку для престарілих та інвалідів, експедиції, госпіталю, військово-лікувального закладу, військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, місця позбавлення волі.

Скарги на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в цьому посвідчені капітаном морського судна чи судна внутрішнього плавання, що плаває під прапором України, подаються до суду за місцем порту приписки судна.

Заінтересованими особами, які мають право подати скаргу на нотаріальні дії чи на відмову в учиненні їх, є особи, відносно яких мала бути вчинена нотаріальна дія, або громадяни чи організації, що брали безпосередню участь у вчиненні нотаріальної дії, що оскаржується. Право на порушення цієї категорії справ має і прокурор, який подає в цьому випадку не скаргу, а заяву на захист прав та інтересів інших осіб (ст. 285 ЦПК).

Для принесення скарги на дії нотаріуса чи посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, законодавством передбачено десятиденний строк. Цей строк обчислюється з наступного дня після вчинення оскарженої нотаріальної дії або відмови вчинити нотаріальну дію і вважається не пропущеним, якщо до його закінчення скарга була подана (здана на пошту) органові, що виконує нотаріальні дії, чи безпосередньо до суду. Пропущений заінтересованою особою строк для принесення скарги може бути поновлений судом за наявності поважних причин пропуску строку.

Нотаріус чи інша посадова особа, що вчиняє нотаріальні дії, на прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинні викласти причини відмови в письмовій формі та роз'яснити порядок її оскарження. У разі, коли у вчиненні дії відмовляє нотаріус, він не пізніше як у триденний строк виносить постанову про таку відмову.

Особливістю цієї категорії справ є те, що скарга чи заява подаються до суду через нотаріуса або посадову особу, яка вчиняє нотаріальні дії. Нотаріус чи посадова особа, яка вчи-няє нотаріальні дії, повинні передати скаргу, заяву зі своїми поясненнями щодо сутності скарги, заяви разом з оригіналами або копіями необхідних документів до суду протягом трьох днів з дня одержання скарги чи заяви (ст. 287 ЦПК України).

Суттєвою обставиною розгляду цих справ є правильне визначення кола заінтересованих осіб. Крім скаржника, у справі беруть участь нотаріуси та інші посадові особи, що вчиняють нотаріальні дії, як заінтересовані особи. Вони мають усі права, передбачені ст. 99 ЦПК України, і несуть передбачені законом обов'язки. Якщо справа порушується за заявою прокурора, суд притягує до участі у справі осіб, відносно яких вчинялася нотаріальна дія чи було відмовлено в її вчиненні. Крім того, заінтересованими особами можуть бути родичі скаржника, його подружжя, органи державного управління, інші спадкоємці.

Слід мати на увазі, що в порядку окремого провадження справи за скаргами на нотаріальні дії або відмову їх учинити розглядаються судом за умови, що в заявника відсутній спір про право цивільне. Тому велике практичне значення має розмежування окремого та позовного провадження щодо цієї категорії справ, бо для кожного з цих проваджень законодавством установлено різний порядок їх розгляду. Але на практиці іноді не відрізняють випадки, коли скарги повинні розглядатися в окремому провадженні, а коли в позовному.

Питання 82

Перегляд судових рішеньу зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами складає самостійні стадії провадження у справі. Вони мають як спільні риси, так і свої специфічні особливості. Загальним для цих стадій є те, що і в першому, і в другому випадку переглядаються рішення та ухвали, що набрали законної сили. Що ж до підстав, процедури та об’єкта перегляду залежно від судового органу, що його постановив — то це самостійні види перегляду законності і обґрунтованості судових рішень.

Розглянемо кожний з цих видів перегляду окремо.

1. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами

Виняткові обставини - термін, який зараз в цивільно-процесуальному кодексі не вживається і є заміненим формулюванням "перегляд судових рішень Верховним Судом України".

Суб’єкти права оскарження (ст. 354 ЦПК):

сторони та інші особи, які беруть участь у справі;

особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права і обов’язки.

Підстави оскарження у зв’язку з винятковими обставинами (ст. 355 ЦПК):

неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, установлених пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК (неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах), якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355 (встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом), може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

У разі пропущення встановленого строку, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.

Зверніть увагу.

Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстав, установлених пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК (встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом).

До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК (встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом), судовий збір не сплачується.

Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України.

Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 355 ЦПК (1. неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах; 2. встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом), підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття.

2. Провадження у зв’язку із нововиявленими обставинами

Суб’єктами права перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами є сторони та інші особи, які брали участь у справі. Об’єкт перегляду:

рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили;

судовий наказ, що набрав законної сили.

Строк подання заяв (ст. 362 ЦПК) — протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду. При цьому заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 361 ЦПК (істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи), може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням законної сили. У разі якщо така заява подана до суду після закінчення цього строку, суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від поважності причини пропуску цього строку.

Обчислення строку здійснюється відповідно до підстав перегляду:

у випадках встановлення істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка зверталася із заявою, на час розгляду справи, — з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи;

у випадках встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, — з дня, коли вирок у кримінальній справі набрав законної сили;

у випадках скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду, — з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;

у випадках встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, — з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення.

Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ. Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами втрачає законну силу.

Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.

У заяві зазначаються:

1) найменування суду, якому адресується заява;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;

3) інші особи, які брали участь у справі;

4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;

5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення;

6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.

До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.

Зверніть увагу. Заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

Питання 83

1.Згідно з ст. 361 ЦПК законність та обґрунтованість судових постанов, що набрали законної сили, перевіряються не тільки в порядку нагляду а й з нововиявленими обставинами.

Перегляд у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами - це один з інститутів цивільного процесуального права. Норми права об'єднані в главу 3-4 розділу 5 ЦПК, регулюють суспільні відносини між судом і учасниками справи при перегляді судових постанов у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Такий перегляд є процесуальним засобом, що забезпечує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб і держави, а, отже, й виконання завдань і досягнення мети цивільного судочинства. Даний перегляд є самостійним видом перевірки судових рішень.

Цей спосіб вводить в орбіту судового розгляду нововиявлених обставин, які не були його предметом з незалежних від суду та осіб, які брали участь у справі, причин для встановлення можливого впливу на результати розгляду справи і скасування судових рішень, що не відповідають об'єктивній істині, правам і обов'язкам сторін.

Перегляд справи за нововиявленими обставинами полягає у встановленні істотних для справи фактів, невідомих при винесенні судової постанови і заявнику, і суду по незалежних від них причинах. Важливо, що фактами які розглядаються як ново виявлені обставини, повинні бути фактами юридичними та мати істотне значення для справи.

Об'єктом перегляду справи за нововиявленими обставинами можуть бути рішення і ухвали судів першої інстанції, що набрали законної сили, і якими закінчується процес. Отже це касаційні ухвали і постанови судів наглядової інстанції, якими змінено рішення суду першої інстанції або винесено нове рішення, ухвали і постанови про припинення провадження в справі або про залишення заяви без розгляду. Не відносяться до об'єктів перегляду за нововиявленими обставинами ухвали і постанови судів касаційної і наглядової інстанцій, якими залишено без зміни рішення суду першої інстанції.

2. Підстави перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Ст. 361 ЦПК передбачає чотири підстави перегляду рішень, ухвал і постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами:

- істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявнику. Слід враховувати й те, що це повинні бути:

а) обставини, факти, а не докази(у випадку, якщо це докази то перегляд відбуватиметься у касаційному порядку);

б) істотні обставини, тобто такі, що якби вони були відомі при розгляді справи, то суд ухвалив би принципово інше рішення;

в) нововиявлені, а не нові обставини(при нових обставинах слід подавати новий позов);

г) нововиявлені, а не такі, що змінилися обставини

Слід зауважити, що дані ознаки є загальними для всіх п'яти підстав.

- Встановлені вироком суду, що набрав законної сили за відомо неправдиві показання свідків, за відомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення. Поряд із загальними обставинами для даної підстави характерним є те, щоб ці обставини були підтверджені вироком суду, який вступив в законну силу, по кримінальній справі про засудження свідка, експерта, перекладача та ін.

- Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

- Встановлена Конституційним судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Новий текст ЦПК від березня 2004р. Виділив окрему главу для провадження у зв'язку з винятковими обставинами, коли в попередньому, нововиявлені та виняткові обставини були містились в одній статті (3472)

Щодо виняткових обставин, то ст. 354 ЦПК передбачає дві підстави для перегляду справи. До таких обставин, передусім належить неоднакове застосування судами загальної юрисдикції того самого положення закону, а також його застосування всупереч нормам Конституції України.

З метою забезпечення єдності розуміння і застосування норм матеріального права і відповідальності застосовуваних норм Конституції Пленум Верховного Суду України у своїх постановах по категоріях справ і Конституційний Суд у своїх рішеннях по конкретних справах роз'ясняють судам зміст норм права і відповідність їх Конституції України.

Другою підставою рішень про перегляд справи за винятковими обставинами є те, що в зв'язку з даним рішенням міжнародна судова установа, юрисдикція якої визнана Україною, встановила факт порушення Україною міжнародних зобов'язань.

Зазначені підстави можуть бути виявлені особами, які беруть участь у справі, прокурором або касаційним судом. В останньому разі ці підстави стають підставами не для перегляду в зв'язку з винятковими обставинами, а підставами для скасування - рішення в касаційному порядку.

3. Особи, що мають право порушувати перегляд справи за нововиявленими та винятковими обставинами.

Правом порушення питання про перегляд рішення, ухвали чи постанови суду за нововиявленими обставинами наділені особи, які беруть участь у справі: сторони, треті особи, які заявляють самостійні вимоги, треті особи, які не заявляють самостійних вимог, органи державного управління, заявники і заінтересовані особи в справах, що виникли із адміністративно-правових відносин, і в справах, що розглядаються судом в порядку окремого провадження. Правонаступник сторони, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, також володіє правом на порушення даного виду провадження, оскільки процесуальне правонаступництво дозволяється у всіх стадіях процесу. Вказані особи звертаються до суду із заявою.

Питання84Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.009 с.)