ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇО.І.ЛИСЯК

АГРАРНЕ ПРАВО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ

СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний педагогічний університет

Імені Г.С.Сковороди

О.І.Лисяк

 

АГРАРНЕ ПРАВО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

За вимогами кредитно-модульної системи навчання

програма курсу, робочий план,

система та критерії оцінювання, плани

та рекомендована література до самостійної роботи студентів,

питання до модульних контролів, теми завдань до індивідуальної науково-дослідницької роботи студентів

 

Харків

Укладач:к.юр.н., доцент Лисяк О.І.

Рецензенти:доктор юр.наук, професор Процевський О.І.,

доктор юр.наук, професор Процевський В.О.

 

Методичні рекомендації з курсу аграрного права для студентів. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013.- 84 стор.

 

 

© Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди

© Лисяк О.І.

ВСТУП

Наука аграрного права — це, насамперед, комплекс, система знань про теоретичні засоби правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення виробничої та іншої, пов'язаної з нею, сільськогосподарської діяльності аграрними підприємствами, фермерськими господарствами, особистими селянськими господарствами громадян та іншими суб'єктами аграрних відносин. Отже, предмет цієї науки включає і загальні дослідження аграрних відносин, пізнання закономірностей їх правового регулювання, виявлення особливостей правових методів впливу на ці відносини, суб'єктивних прав та обов'язків суб'єктів аграрних відносин.

Оскільки аграрні відносини формуються на основі особливостей сільськогосподарського виробництва, аграрно-правова наука досліджує ступінь впливу цієї специфіки на організацію правового регулювання. Порівняно з галузевими юридичними науками, це є специфічна риса аграрного права. Аграрно-правова наука містить вчення про аграрне законодавство, про джерела аграрного права, виявляє й пояснює особливості цих джерел, їх структуру, співвідношення, зв'язок і взаємозалежність, виходячи із загальнотеоретичних положень — вчення про зовнішню форму права, правотворчість, про правовий інститут, галузь права. Вивченню підлягає й практика застосування нормативно-правових актів аграрного законодавства державними органами та аграрними суб'єктами.

Наука аграрного права досліджує правові норми, які в сукупності утворюють комплексну і спеціалізовану галузь права, з'ясовує ефективність їх застосування. Отже, правові норми — це також елементи предмета аграрно-правової науки. Основою дослідження с загальне вчення про норми права та їх реалізацію.

Аграрно-правова наука аналізує систему аграрного права як га лузі, науки і навчальної дисципліни, сприяє конструюванню цієї системи. Предметом аграрно-правової науки є також методика дослідження аграрних правовідносин і методика викладання аграрного права як навчальної дисципліни тощо.

Важливою складовою науки аграрного права є її історична частина, що присвячена вивченню історії формування аграрного права як комплексної галузі права, історії розвитку певного виду правових відносин, джерел аграрного права, його окремих інститутів, історії самої науки аграрного права.

Діяльність сільськогосподарських підприємств і об'єднань, фермерських господарств, інших аграрних суб'єктів регулюється не лише за допомогою норм аграрного права. Ці суб'єкти як учасники земельних, трудових, майнових та інших правовідносин є водночас суб'єктами земельного, трудового, цивільного, адміністративного, фінансового, процесуального права. Тому наукові дослідження в галузі аграрного права провадяться з урахуванням досягнень і теоретичних положень інших галузевих правових наук; передбачають ся й міжгалузеві комплексні дослідження.

Аграрне-правова наука досліджує також досвід зарубіжних країн з юридичного опосередкування виробничих відносин у сільському господарстві, вивчає наукові досягнення в аграрно-правовій сфері інших країн.

Отже, наука аграрного права як комплексна інтегрованата спеціалізована юридична наука, що базується на комплексній галузі аграрного законодавства та однойменній галузі права, є системою знань про аграрні відносини, аграрне право як галузь права, його систему, предмет і методи правового регулювання, аграрно-правові норми й правові інститути, аграрне законодавство як систему, практику його застосування та окремі нормативно-правові акти, що регулюють аграрні відносини з точки зору закономірностей їх виникнення, змісту, функціонування, взаємодії, розвитку й напрямів удосконалення.

Аграрно-правова наука покликана програмувати правильний і послідовний розвиток сучасного аграрного законодавства, опрацьовувати систему правових інститутів аграрною права України, вирізняти та обґрунтовувати доцільність і суть нових. Важливе міс це у системі предмета науки аграрного права України на сучасно му етапі має належати дослідженню правових норм аграрного права, їх особливостям, напрямам їх уніфікації та диференціації тощо.

В основу науки аграрного права покладено систему аграрного права як комплексної галузі права. Поряд із дослідженням загальних положень, принципів правового регулювання організації та здійснення виробничої сільськогосподарської діяльності суб'єкта ми аграрних відносин, аграрно-правовою наукою вивчається кожен і-І аграрно-правових інститутів як вчення про цей інститут (особлива частина науки аграрного права). У спеціальній частині аграрно-правової науки досліджуються основні положення її риси аграрного права зарубіжних країн.

Не можна ототожнювати систему галузі аграрного права й систему науки аграрного права. Незважаючи на тісний зв'язок, ці поняття відрізняються. Зміст науки аграрного права, завдяки включенню до її складу загальних понять, ідей, класифікацій, завжди ширший за зміст галузі аграрного права. Водночас слід підкресли ти, що як система науки сільськогосподарського права, так і система сільськогосподарського права як навчальної дисципліни, тяжіють до галузі сільськогосподарського права.

Наука аграрного права України характеризується певними функціями й методами, які загалом притаманні юридичній науці як системі. Сучасний етап розвитку аграрно-правової науки передбачає необхідність активізації евристичної, прогностичної, практико-прикладної й політичної функцій, а також теоретичних методів наукового дослідження державно-правових явиш.

Як навчальна дисципліна аграрне право – це система наукових знань про аграрне право як галузь права, обов’язкових для вивчення у навчальних закладах.

Підвищення науково-методичного рівня викладання аграрного права студентам юридичних навчальних закладів має за мету сприяти поліпшенню їхньої обізнаності із завданнями і сутністю аграрної політики нашої держави, засвоєнню основних положень законодавства як необхідної умови належного виконання ними посадових обов’язків у своїй подальшій роботі як юриста та спеціаліста сільського господарства.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Аграрне право» складені з урахуванням вимог часу відповідно до навчального плану Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди з напряму підготовки 06.01 «Право». Вони включають програму курсу, робочий план, систему і критерії оцінювання, плани, завдання та рекомендовану літературу до практичних занять і до самостійної роботи студентів, питання до модульних контролів, теми завдань до індивідуальної науково-дослідницької роботи студентів.

 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«АГРАРНЕ ПРАВО»

Модуль 1. Загальна теорія аграрного права

Модуль 2. Внутрішні та зовнішні аграрні правовідносини

Модуль 3. Зарубіжне аграрне право. Його мета та напрямки

Розмежування курсу «Аграрне право» на бали

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Завдання

Задача 1

Громадянка П. працювала завідуючою свинофермою державного сільськогосподарського підприємства «Дружба» Валківського р-ну Харківської обл. Наказом директора підприємства її було переведено з посади завідуючої свинофермою на посаду завідуючої молочною фермою. Нова посада зобов’язує її щоденно бувати на трьох фермах, які розташовані на відстані семи кілометрів одна від одної. У своїй скарзі, адресованій голові райдержадміністрації, П. просила скасувати наказ директора, мотивуючи прохання тим, що через місяць вона має йти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, через що їй заборонено виконувати роботу, пов’язану з роз’їздами.

Зробіть висновки щодо правомірності наказу директора державного сільськогосподарського підприємства «Дружба». Які гарантії у сфері трудових відносин встановлено чинним законодавством України для вагітних жінок? Яким чином голова райдержадміністрації може вплинути на ситуацію?

 

Задача 2

Член сільськогосподарського виробничого кооперативу М. вирішив вийти зі складу цього підприємства і створити фермерське господарство. Голова кооперативу обіцяв розрахуватися з М. зерном восени, після збору врожаю та розрахунків з кредиторами, а виділити земельну ділянку для ведення фермерського господарства відмовився.

Чи мали місце порушення чинного законодавства в даній ситуації Підготуйте письмову консультацію.

 

Задача 3

Районна державна адміністрація при розгляді бізнес-плану сільськогосподарського кооперативу на наступний рік запропонувала: тепличний цех для вирощування квітів передати у відання районного відділу комунального господарства; майстерню капітального ремонту техніки перепрофілювати; припинити виготовлення тари для овочевої продукції; звільнити всіх найманих працівників, а також знизити на 30% оплату праці робітників згаданих вище структурних підрозділів.

Які права та обов’язки сільськогосподарських кооперативів щодо організації підсобних виробництв та промислів? Чи правомірні пропозиції районної державної адміністрації щодо включення зазначених положень до бізнес-плану кооперативу?

 

Задача 4

До правління сільськогосподарського кооперативу «Врожай» надійшла заява від ланкової, яка просила нарахувати їй додаткову оплату за виробництво понадпланової продукції та керівництво ланкою. Правління кооперативу відмовило їй у виплаті додаткової плати за керівництво, мотивуючи тим, що вона одержувала її нарівні з членами ланки, тому немає підстав для видачі їй суми оплати вдруге. С оскаржила рішення правління загальним зборам кооперативу.

Яким має бути рішення загальних зборів кооперативу?

 

Завдання

Задача 1

Свинарка У., яка працює в ТОВ «Ударник», не вийшла на роботу без поважних причин. Правління товариства оштрафувало її на 40 грн, і стягнуло вартість ваги худоби, що господарство втратило через те, що свині протягом дня не були нагодовані.

Громадянка У. звернулася до комісії по трудових спорах, вказуючи, що її притягай до відповідальності незаконно, і відшкодовувати вартість ваги худоби вона не може, бо її середній заробіток становить 205 грн.

Яке рішення має прийняти комісія ?

 

Задача 2

Після смерті Ш., який разом із сім'єю займався веденням фермерського господарства, належна йому земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території України, перейшла у власність за заповітом до його племінника П. - громадянина Франції. Після

отримання спадщини П., звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити договір дарування отриманої ним земельної ділянки сільськогосподарського призначення Я.-сину померлого Ш.Однак у посвідченні угоди йому було відмовлено, оскільки, за словами нотаріуса, відчуження земель сільськогосподарського призначення заборонено законодавством. П. звернувсяз відповідною скаргою на відмову у вчиненні нотаріальних дій до суду.

Яке рішення має прийняти суд по скарзі? Які права щодо земель сільськогосподарського призначення миють іноземні громадяни? Дайте аргументовану відповідь

 

Задача 3

Згідно з договором оренди ВАТ «Схід» передало в користування фермерському господарству три вантажних автомобілі терміном на три роки. По закінченні строку оренди голова фермерського господарства відмовився повернути зазначену техніку, мотивуючи тим, що за три роки він повністю шляхом перерахування на рахунок товариства орендної плати сплатив вартість автомобілів.

Як вирішити спір? Які правові засоби захисту майнових прав сільськогосподарських підприємств?

 

Задача 4

Громадянка Ш. на підставі трудового контракту чотири роки працювала у фермерському господарстві на посаді зоотехніка. За власним бажанням вона припинила трудові відносини з господарством і звернулася з вимогою до його голови про сплату їй невикористаної щорічної відпустки.

Прохання не було задоволено на тій підставі, що такі питання не врегульовані чинним законодавством.

Чи правомірна відмова голови фермерського господарства? Надайте роз’яснення.

 

Завдання

Задача 1.

Правління корпоративного сільськогосподарського підприємства (КСГП) «Колос» при прийманні молодого спеціаліста в члени КСГП встанолвило йому випробувальний строк півтора місяці та запропонувало його дружині також оформити відносини членства.

Через півтора місяці правління КСГП винесло постанову не рекомендувати загальним зборам приймати цього молодого спеціаліста з таких причин: по-перше, на навчання він був направлений сусіднім КСГП, по-друге, його дружина відмовилася від вступу до членів КСГП, по-третє, він та його дружина мешкають в сусідньому селі у своїх батьків.

Чи законна така постанова?

Які дії та юридичні факти можуть бути перешкодою для виникнення відносин членства в КСГП?

Задача 2.

Громадянин Олійник подав заяву про приймання його в члени КСГП «Олександрівське» за умови, що він буде працювати лише водїєм вантажної автомашини в бригаді 2 (с. Вузьке).

Олійник був прийнятий в КСГП «Олександрівське», але у зв’язку з відсутністю вільної автомашини в бригаді 2, правління КСГП запропонувало йому посаду автослюсаря і заявило, що це місце і характер праці членів підприємства має право назначити лише воно.

Олійник відмовився працювати автослюсарем і звернувся із заявою про вихід з КСГП і вимогою сплатити йому за вимушений прогул. Правління КСГП оголосило йому догану і зобов’язало негайно приступити до роботи. Після цього Олійник звернувся в районний суд з тими ж вимогами.

Розглянути справу по суті.

Задача 3.

Член виробничого сільськогосподарського кооперативу (ВСГК) «Зоря» звернувся із заявою про передачу свого майнового паю своїй дружині. Правління відмовилося задовольнити його прохання через те, що його дружина подала заяву про вихід з членів ВСГК і про виділення їй майнового паю в натуральному вигляді та земельного паю.

Громадянин звернувся до прокуратури із заявою про опротестування рішення правління.

Чи має прокурор розглядати подібні скарги?

Яким є правовий режим паїв ВСГК?

Задача 4.

Загальні збори акціонерів АСГТ «Троя» вирішили внести ряд змін до свого Статуту і, зокрема, ухвалити, що право голосу мають тільки акціонери, які працюють в АСГТ, непрацюючі акціонери-пенсіонери мають братии участь в голосуванні за принципом «10 акцій – один голос», а працездатні акціонери, які взагалі не працюють в АСГТ, мають тільки право дорадчого голосу.

Реєстраційна палата відмовилася прийняти такі доповнення до Статуту. Голова правління АСГТ звернувся до арбітражного суду з позовом про неправомірні дії реєстраційної палати.

Які права членів АТ щодо вирішення даних питань?

Яким чином Статут АТ регулює права акціонерів при здійсненні ними права самоврядування? Як вирішити цю справу?

Завдання

 

Задача 1.

Сільськогосподарський кооператив "Колос" подав документи до реєстраційної палати для реєстрації кооперативу. Реєстраційна палата відмовила в реєстрації на тій підставі, що в Статуті не визначено який саме обслуговуючий кооператив створюється.

У зв'язку з цим дайте відповідь на такі питання: Чи законні дії реєстраційної палати? Які юридичні ознаки властиві сільськогосподарським кооперативам? Які види сільськогосподарських кооперативів передбачені чинним законодавством?

Задача 2.

Сільськогосподарське акціонерне товариство "Веселка", фермерське господарство "Зоря" та 15 громадян вирішили об'єднатися для створення іншої форми господарювання. Для цього вони звернулися до юридичного відділу управління АПК з проханням пояснити:

Який вид підприємства вони можуть створити? Який порядок його створення? Які документи необхідно прийняти? Дайте письмову відповідь.

Задача 3.

Міжгосподарське підприємство по відгодівлі худоби "Україна" доставило свою худобу на м'ясокомбінат на власному транспорті. М'ясокомбінат не сплатив йому витрати по транспортуванню і розвантаженню тварин.

Хто повинен пред'явити претензії до м'ясокомбінату з приводу відшкодування збитків: З акціонерних товариства і 2 виробничих кооперативи - учасники міжгосподарського підприємства, чи саме спільне міжгосподарське підприємство? Якою правосуб'єктністю користуються господарства, що увійшли до складу виробничого об'єднання?

Задача 4.

Два фермерських господарства, виробничий сільськогосподарський кооператив і товариство з обмеженою відповідальністю вирішили стати засновниками міжгосподарського підприємства. На установчих зборах були визначені головні задачі об'єднання, обрана рада об'єднання. При обговорюванні Статуту виробничого об'єднання виникли такі питання:

Чи впливатиме на розмір пайового внеску майнове положення підприємств - учасників? В якому порядку буде розподілятися вироблена продукція ? )

За якими тарифними ставками буде провадитися оплата праці робітників об'єднання і який режим праці на ньому буде встановлений. Дайте відповідь на питання, що виникли.

Задача 5.

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу ''Перемога" встановило при прийомі в члени кооперативу для гр. Семенова випробувальний термін, а після його закінчення зобов'язало його понад вступного внеску передати до пайового фонду ще й додатковий пай, який забезпечить йому право ухвального голосу кооперативу. Семенов звернувся до районне управління АПК з проханням пояснити йому:

Чи правомірні вимоги правління кооперативу? На яких умовах здійснюється прийом в члени кооперативу? Чи всі члени кооперативу мають однакові права? Підготуйте письмову відповідь.

 

Задача 6.

Громадянин Вороній звернувся до райдержадміністрації із заявою про виділення йому земельної ділянки для ведення фермерського господарства. У зв'язку з дефіцитом сільськогосподарських угідь, йому була виділена земельна ділянка на освоєній території. Для того, щоб почати спорудження житла та сільськогосподарських будівель. Воронін звернувся в банк з проханням надати позику. Банк відмовив, посилаючись на те, що вільних коштів зараз немає.

Чи законна відмова банку? З яких коштів здійснюється підтримки фермерських господарств в даному випадку?

 

Задача 7.

Правління СГВК відмовило гр. Іщенку в прийомі його в члени кооперативу з таких причин :

1.В нього немає сільськогосподарської освіти.

2.Він є акціонером сільськогосподарського акціонерного товариства.

З.Він не має у власності земельної ділянки, яку необхідно передати в користування кооперативу.

4. Він постійно проживає в обласному центрі.

Які юридичні факти є перешкодою для виконання членами кооперативу членських відносин в кооперативі?

Задача 8.

Працівник сільськогосподарського акціонерного товариства "Україна" Петренко звернувся до райдержадміністрації із заявою про виділення йому у власність земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства. Держадміністрація дала відповідь, що попередню згоду на виділення земельної ділянки повинно дати правління АТ, оскільки ведення особистого підсобного господарства може заважати основній роботі Петренка.

Чи законна відповідь райдержадміністрації?Куди необхідно звертатись щодо виділення земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства? Якими нормами матеріального права необхідно керуватися в даному випадку?

Задача 9.

Акціонерне товариство "Колос" вирішило виступити засновником сільськогосподарського виробничого кооперативу. Для цього вони зібрали установчі збори? Прийняли Статут кооперативу і подали його разом з протоколом до реєстраційної палати. Реєстраційна палата відмовила в реєстрації кооперативу на тій підставі, що для затвердження Статуту необхідно збирати загальні збори членів кооперативу.

Чи є правомірною відмова реєстраційної палати? Які документи необхідно представити для реєстрації кооперативу? Якими нормативними актами слід користуватися для вирішення цих питань?

Задача 10.

Член сільськогосподарського акціонерного товариства "Джерело" Гончаренко уклав договір оренди землі з фермерським господарством "Соняшник", згідно з яким фермерському господарству переходила в користування земельна ділянка розміром 7 га ріллі терміном на три роки. Сільська рада відмовила в реєстрації договору оренди на тій підставі, що земельну ділянку Гончаренка не можна вилучати, оскільки вона входить до неподільного фонду акціонерного товариства.

Чи правомірна відмова сільської ради? Якими нормативними актами регулюються правовідносини по оренді -землі?

Задача 11.

Голова фермерського господарства "Баштан" звернувся до районного управління АПК з проханням роз'яснити, який податок він повинен платити за землю, яка знаходиться в його власності і користуванні по праву оренди?

Підготуйте відповідь. Якими нормативними актами слід керуватися в даному випадку

КООПЕРАТИВІВ.

Ключові слова: виробничі коперативи,обс.кооператив,асоційований.

Контрольні запитання.

1. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів. Їх види принципи діяльності.

2. Виробничі, споживчі, обслуговуючі та сервісні кооперативи. Порядок створення.

3. Правовий статус кооперативних об'єднань та підприємств, споживчих товариств та їх спілок.

4. Право власності кооперативів.(Фонди.)

5. Правове регулювання трудових відносин в кооперативах.

6. Господарська діяльність кооперативів.

7. Реорганізація та ліквідація сільськогосподарських кооперативів.

 

Завдання

 

Задача 1.

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Урожай" на своєму засіданні розглянуло питання про затвердження Статуту кооперативу. Правління затвердило Статут з поправками:

1) порядок вступу до кооперативу і виходу з нього, а також розміри та порядок внесення вступного внеску і паю повинен визначатися в кожному окремому випадку в залежності від матеріального становища заявниками;

2) особи, які були виключені з кооперативу, вдруге не можуть бути прийняті до нього.

Затверджений Статут був переданий в реєстраційну палату для реєстрації.

Чи повинен бути зареєстрований цей документ? Яка юридична сила актів колегіальних органів СГВК? За яких умов акти органів управління СГВК можуть визнаватися джерелами аграрного права?

 

Задача 2.

В юридичну консультацію звернувся громадянин Григоров з проханням дати йому обґрунтовану юридичну консультацію з наступних питань: який порядок та умови створення сільськогосподарського кооперативу?

Хто може бути членом кооперативу?

Які кооперативи за їх цілями і характером діяльності можна створювати?

Дайте аргументовану письмову консультацію з цих питань.

 

Задача 3.

Відповідно до Указу Президента України від 03.12.99 р. в результаті реформування КСП в Чугуївському районі були створені різні організаційно - правові форми товаровиробників сільськогосподарської продукції в їх числі і декілька різних видів кооперативів.

Кооператив "Жовтень", предметом і метою діяльності якого є виробництво сільськогосподарської продукції і сировини, зокрема маку для потреб кондитерського виробництва м. Харкова і області.

Кооператив "Комінтерн" у своєму Статуті передбачив виконання таких робіт як: будівництво і ремонт різних сільськогосподарських споруд і будівель; здійснення меліоративних і екологовідновлювальних робіт, виробництва електро і сигналізаційного обладнання і їх монтаж. Для надання громадянам юридичних послуг, послуг з аудиту, із питань народної медицини був створений юридичний відділ і відділ народної медицини.

Кооператив "Смушок" побудував олійницю, круподерню для переробки гречки і проса на крупу, майстерню для вичинки шкір, невеликий консервний завод для консервування овочів і фруктів, а також виробництва вина з давальницької сировини.

Кооператив "Благодійник" визначив свою діяльність у напрямку надання платних послуг юридичним і фізичним особам по зберіганню у своїх сховищах овочів і фруктів, на комісійних умовах реалізації їх продукції в торговій мережі, рекламування продукції, Статутом цього кооперативу була передбачена і така діяльність як маркетингова та надання позичок іншим товаровиробникам на пільгових умовах.

Дайте аргументовану відповідь. До яких видів відносяться ці кооперативи? Чи відповідає вимогам чинного законодавства статутна діяльність цих кооперативів?

 

Задача 4.

Голови кооперативів "Жовтень", "Комінтерн" ."Смушок" та "Благодійник" домовились створити об'єднання для виробництва хлібобулочних виробів, про що склали угоду, де передбачили основні умови об'єднання своїх коштів та майна для функціонування об'єднання, а також порядок виходу з нього.

Зокрема, в угоді було передбачено, що кооператив, який побажав вийти з членів об'єднання, може реалізувати таке своє право тільки за згодою інших членів об'єднання. При цьому він не має права вимагати повернення майна, яке добровільно було передано об'єднанню.

Нотаріус, до якого звернулись голови кооперативів, відмовив у посвідченні представленої угоди.

Дайте письмову консультацію на слідуючи питання:

Чи правильно поступив нотаріус? Який порядок створення кооперативних об'єднань?

Право входу та виходу в об'єднання та майнові права його членів

 

Задача 5.

Правління виробничого кооперативу "Світязь" виключило громадянина Сахно з його членів за систематичне порушення трудової дисципліни і відмову від трудової участі в діяльності кооперативу.

В зв'язку з цим Сахно написав заяву голові кооперативу, де вимагав повернення йому вступного і майнового внесків, в тому числі земельної ділянки, яку він передав у користування кооперативові при вступі до нього.

Голова правління відмовив у задоволенні цих вимог, повідомивши, що земельна ділянка і інше майно відповідно з вимогами статуту включені до неподільного фонду, який розподілу не підлягає, а тому є власністю кооперативу.

Не погодившись з діями правління і голови кооперативу, Сахно звернувся за юридичною допомогою із наступних питань:

Який порядок виключення з членів кооперативу?

Чи має він право одержати вступний і пайовий внески в тому числі і земельну ділянку?

Який порядок вирішення спору?

Дайте письмову консультацію.

 

Задача 6.

Загальні збори сільськогосподарського виробничого кооперативу "Перемога" прийняли рішення про створення кооперативного підприємства по виготовленню м'ясних консервів та ковбас. Таке підприємство було створене, і для його керівництва з працівником одного з комерційних підприємств міста Харкова був укладений трудовий контракт. В зв'язку з тим, що кооператив не розрахував свої можливості по забезпеченню сировиною підприємства, воно, для скорочення простоїв, вимушене було укласти цілу низку угод з іншими товаровиробниками на закупку м'яса та іншої сировини.

За неналежне виконання підприємством своїх зобов'язань, кредитори заявили до нього позови на загальну суму більш як 100000 грн. Арбітражний суд, в який ці позови були направлені повернув їх без розгляду з причин порушення доарбітражного порядку врегулювання спорів.

Головний бухгалтер підприємства в свою чергу пояснив, що позови слід пред'являти до директора підприємства, який по суду визнаний винним у крадіжці з підприємства 100000 грн.

На яке питання теми розраховане це завдання? Який порядок створення та функціонування кооперативних підприємств? Як вирішити цей спір?

 

 

Завдання

 

Задача 1.

В результаті ліквідації КГП в с.Старівка був створений виробничий сільськогосподарський кооператив. Через півроку після його створення Борисов подав заяву до правління кооперативу з проханням надати йому право виходу із кооперативу разом з дружиною а також дорослими сином та дочкою з метою організації фермерського господарства. Одночасно Борисов звернувся в реєстраційну палату з заявою про надання йому земельної ділянки площею 30 га у власність для створення фермерського господарства.

Правління прийняло рішення надати право виходу Борисову із кооперативу тільки після закінчення господарського року оскільки він працює головним бухгалтером і повинен скласти бухгалтерський звіт за рік, його жінці дозволити вихід із кооперативу, а діти закінчили вуз, для навчання в який їх направляло і виплачувало стипендію КГП, кооператив є його правонаступником, а тому сни і дочка Борисова повинні працювати як молоді спеціалісти не менше 3-х років у кооперативі.

В наданні земельної ділянки Борисову було відмовлено з тих підстав, що усі землі роздані іншим фермерам, а він, дружина і діти мають земельний пай, загальною площею 5 га. а тому мають змогу на цій землі створити фермерське господарство.

Оцініть дану ситуацію і дайте письмовий висновок з таких питань.

Який порядок створення фермерського господарства?

Чи правомірне рішення правління? Який порядок виходу із кооперативу і порядок вирішення цього питання?

Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства ?

Розгляньте правомірність відмови в наданні земельної ділянки?

 

 

Задача 2.

Гр. Рибальченко звернувся в сільську раду з проханням виділити йому земельну ділянку для створення фермерського господарства. Після проходження конкурсного відбору Рибальченка повідомили, що він отримає земельну ділянку площею 12 га після сплати їм 450 гривень за проект відведення земельної ділянки.

Надайте Рибальченку юридичну консультацію з приводу відведення земель для ФГ?

 

Задача 3.

Новопокрівська сільська Рада приймала рішення про виділення земельної ділянки гр. Петренку із земель запасу, які знаходились у користуванні товариства з обмеженою відповідальністю "Оріон", і зареєструвала фермерське господарство Петренка.

Петренко після одержання рішення сільської Ради звернувся до голови товариства "Оріон" з заявою про звільнення земельної ділянки від посівів і надання йому змоги вільного користування відведеною для фермерського господарства ділянкою.

Товариство "Оріон" відмовило в заяві Петренко посилаючись на те, що земельна ділянка в натурі не була йому відведена.

В результаті тривалих переговорів з товариством Петренко пропустив строк посівних робіт, а тому звернувся зі скаргою до суду.

Дайте письмову відповідь.

Який порядок відведення земельних ділянок для фермерського господарства?

Який порядок розгляду спорів зв'язаних з відведенням земельних ділянок?

 

Задача 4.

Мешканці м. Змійова Чечурін та його син з дружиною організували фермерське господарство на виділеній Чечуріну, як голові фермерського господарства земельній ділянці загальною площею 40 га. За 5 років господарювання побудували жилки будинок, корівник, придбали 20 корів, трактор Т-150-К та інший сільськогосподарський реманент.

Син Чечуріна із своєю жінкою вирішили створити власне фермерське господарство, а тому звернувся до свого батька розділити майно і земельну площу - виділити 2/3 майна та земельної ділянки. Чечурін відмовився задовольнити вимоги сина та його дружини посилаючись на те, що господарство не повернуло кредит банку. Банк, який надав, кредит фермерському господарству в сумі 30 тис. грн. звернувся до виконавчої служби з заявою про опис усього майна господарства, в тому числі і земельної ділянки в цілях забезпечення виконання зобов'язання про повернення боргу фермерським господарством. Син Чечуріна і його дружина звернулись в суд з позовом до Чечуріна про розділ майна.

Який правовий режим майна фермерського господарства? Чи правомірні вимоги сина Чечуріна та його дружини? Оцініть правомірність дій банку. Яке рішення прийме суд? Дайте письмову відповідь на ці питання.

 

Задача 5.

Голова селянського господарства Кузьменко одержав у відділенні агробанку позичку строком на 2 роки для придбання сільсьгосптехнікн. Через рік після одержання позики Кузьменко помер.

Відділення банку звернулось до спадкоємців Кузьменко - іншим членам фермерського господарства з вимогою про повернення позики. Спадкоємці Кузьменко вважали, що оскільки, позика була одержана для потреб усього фермерського господарства, яке є юридичною особою, то немає не тільки підстав для дострокового повернення позики, але і взагалі члени цього господарства не несуть відповідальності по його зобов'язанням.

Дайте письмову відповідь на наступні запитання:

В якому порядку проводиться кредитування фермерського господарства?

Чи має право банк /в даному випадку відділення/ вимагати дострокового повернення кредиту?

В якому порядку слід розглянути цей спір і яке рішення по ньому необхідно прийняти?

 

Задача 6.

Фермерське господарство виявило бажання прийняти участь в приватизації державного сільськогосподарського підприємства. Голова ФГ звернувся в юридичний відділ управління АПК з проханням роз'яснити порядок безоплатного придбання акцій підприємства. Юрист управління відповів, що члени фермерського господарства мають право тільки на придбання акцій на загальних засадах, оскільки не являються робітниками підприємства що приватизується.

Чи правильну консультацію отримало фермерське господарство?

 

Задача 7.

Голова ФГ Онишенко для створення господарства отримав у власність 12 га землі. Через 2 роки в зв'язку з розширенням виробництва їм на цивільне - правових засадах було придбано ще 25 га. Через рік декілька членів сім'ї. Онишенка виїхав на постійне місце проживання в місто і тим членам господарства, що залишились стало важко обробляти зеПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.02 с.)