Тема 5. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИНМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИНКлючові слова: договір, оренда, відносини, виробництво, система договорів, форма договору, сторони договору оренди.

 

Контрольні запитання

1. Поняття, принципи і системи договорів в аграрному праві.

2. Законодавче регулювання договірних відносин.

3. Договори в сфері реалізації сільськогосподарської продукції.

4. Договори на матеріально-технічне оснащення сільськогосподарських товаровиробників.

5. Договори на виробництво продукції рослинництва та тваринництва.

6. Поняття та види орендних відносин.

7. Правові підстави оренди сільськогосподарських підприємств.

8. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення.

9. Правові підстави оренди земельної частки (земельного пая).

Основні нормативні акти та література

Кодекс про шлюб та сім’ю

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436- IV. - ВВР України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435- IV. - ВВР України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, ст. 356.

Земельний кодекс України. – К.: Форум, 2004

Аграрне право: Навч. посібник / За ред. В.П. Жушмана.- Харків: Національна юрид. академія України ім. Я. Мудрого, 1997 р.

Аграрне праве України: Підручник / За ред. В.З. Янчука. - К.: Юрінком Інтер, 2000 р.

Правові засади земельної реформи і приватизації земель в України: Навч. - практ. Посібник. - К.: Істина, 1999 р.

Завдання

 

Задача 1.

Акціонерне товариство "Мир" уклало договір з робітниками цього господарства Лапіною про відгодівлю птахів. Договором встановлений обов'язок товариства забезпечити підсобне господарство Лапіної кормами, транспортом для підвозу зелених кормів, зооветеринарне обслуговування птахів, які передані їй на вирощування. Лапіна здала товариству 60% від загальної кількості гусей, отриманих їй за договором, за що отримала 9000 гривень. Акціонерне товариство подало позов в суд до Лапіної про відшкодування вартості гусей, посилаючись на те, що з переданих їй для відгодівлі 1000 голів молодняку вона повинна була зберегти і передати господарству 900 голів. Лапіна вважала необґрунтованими вимоги господарства, яке не забезпечило належного зооветеринарного обслуговування птахів і не доставило в необхідній кількості кормів, із - за чого загинуло 150 шт., а ще 150 загинуло під час пожежі, яка виникла від удару блискавки.

Чи піддягає задоволенню позовні вимоги акціонерного товариства?

Яке рішення повинен винести суд, якщо прийняти на відгодівлю птахи утримувались Ланіною з порушенням зоотехнічних і ветеринарних вимог?

 

Задача 2.

При виході із членів СГВК гр. Васильченко подав заяву до правління кооперативу про надання йому із земель кооперативу земельної ділянки 4,9 га в натурі на основі земельного паю з метою розширення особистого підсобного господарства. Правління відмовило в проханні Васильченка, посилаючись на те, що раніше сільська рада виділила йому земельну ділянку для цих цілей.

Які порушення законодавства мали місце?

 

Задача 3.

Гр. Ісаєви з 1984 року перебувають у шлюбі і живуть в будинку; який побудований ними в 1987 році. Будинок і споруди були збудовані ними на спільні кошти. В будівництві Ісаєвим допомагали батьки Ісаєвої, які мешкають окремо і мають своє господарство. В 1998 році Ісаєви оформили розлучення. Ісаєв подав позов до Ісаєвої про визнання за ним права власності на 1/2: будинку і розділ фруктових насаджень. В обґрунтування своїх вимог він посилався на те, що будинок і господарські споруди побудовані ним з Ісаєвою на спільні кошти, причому декілька років Ісаєва займалась введенням домашнього господарства, наглядом за дітьми і не мала самостійного заробітку. Відповідач проти позову заперечувала, посилаючись на те, що будинок побудований на кошти її батьків, за якими вона й просить визнати право частки в загальній власності.

Чи підлягає задоволенню позов Ісаєва?

 

Задача 4.

Гр. Ковтун переїхав на постійне місце проживання до своєї сестри похилого віку гр. Кухар, яка невдовзі померла. Син Кухар, що мешкав у сусідньому будинку, звернувся до юридичної консультації з проханням пояснити, чи має він право наслідування майна присадибної ділянки, а також земельного і майнового паїв, які використовувалися товариством з обмеженою відповідальністю на підставі договору оренди, що уклала мати при житті.

Підготуйте письмову відповідь.

 

Задача 5.

Під час розділу майна родини члена СГВК Савченка, його повнолітня дочка вимагала визнання за нею право на частину вкладу, внесеного її батьком в кредитну установу, з мотивів внесення його за рахунок спільної праці. У судовому засіданні при розгляді справи про розділ майна, позивач Галич наполягав на визнанні за ним права на майно в особистому підсобному господарстві. З матеріалів справи видно, що Галич брав трудову участь в придбанні майна, але не являється членом сім’ї відповідача.

Чи законні ці вимоги. Як необхідно вирішити цю справу?

 

Модуль 3. ЗАРУБІЖНЕ АГРАРНЕ ПРАВО. ЙОГО МЕТА ТА НАПРЯМКИ.

Тема 1. АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ключові слова: ринкові відносини, зарубіжні підприємства, договори, агропромислова інтеграція, оподаткування.

 

Контрольні запитання

1.Поняття, сутність і джерела аграрного права зарубіжних країн.

2.Правове становище сільськогосподарського товаровиробника в умовах ринкових відносин.

3.Правове становище сільськогосподарського підприємництва.

4.Правове регулювання сільськогосподарської оренди.

5.Договори сільськогосподарського підприємництва.

6.Правові форми агропромислової інтеграції.

7.Правове регулювання від­носин з участю сільськогосподарського виробника.

8.Правове регулювання оподаткування сільськогосподарського товаровиробника.

 

Основні нормативні акти та література

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1-3. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. – 448с.

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998г. //http/www.pravo.by

Закон Российской Федерации «О производственной кооперации» от 8 декабря 1995 года. \\СЗ РФ. – 1996. - №20. – Ст.2321.

 

Дорофеева Н.Н., Передерин С.В. Правовые проблемы регулирования трудовых отношений и судебной защиты трудовых прав работников сельского хозяйства // Доклады международного конгресса «Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Беларуси, Украины и других стран СНГ, государствах Балтии». – Минск, 1999. – С.255-257.

Завдання

Задача 1.

Після ліквідації КСП його члени, а також російське акціонерне товариство "Прогрес", розташоване в сусідньому селі, прийняли рішення про створення сільськогосподарського кооперативу "Прикордонний".

Засновниками був розроблений і прийнятий на установчих зборах Статут кооперативу з яким вони звернулись до реєстраційної палати для реєстрації створеного кооперативу.

В реєстрації кооперативу "Прикордонний" було відмовлено із наступних причин:

1. до Статуту не залучені: список членів кооперативу; документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору;

2. засновником кооперативу не може бути іноземна юридична особа;

3. в районі зареєстрована достатня кількість сільськогосподарських кооперативів і необхідність в створенні товаровиробників такої організаційно - правової форми нема.

Засновники, вважаючи відмову неправомірною, оскаржили її.

Чи підлягає скарга задоволенню? Чи правомірні вимоги органу реєстрації? Який порядок оскарження відмови в реєстрації кооперативу?

Питання до заліку з аграрного права

I. Характеристика стану сільського господарства в Україні за сучасних умов, пануючі форми сільськогосподарського виробництва.

2. Предмет аграрного права

3. Методи правового регулювання, що є характерними для аграрного права.

4. Принципи аграрного права як галузі права.

5. Система аграрного права як галузі права, система аграрного права як науки і як
навчальної дисципліни.

6. Визначення аграрного права як галузі права.

7. Загальна характеристика джерел аграрного права.

8. Поняття, особливості та розмежування аграрних правовідносин.

9. Характеристика державного керівництва сільським господарством за сучасних умов.

10. Органи державного керівництва сільським господарством. Правові підстави і межі державного втручання в діяльність сільськогосподарських
підприємств.

11.Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

12. Правовий режим земель сільськогосподарських підприємств.

13. Поняття правового становища сільськогосподарських підприємств як юридичних
осіб.

14. Правове становище ДСГП.

15. Сільськогосподарські кооперативи. Основні положення закону "Про
сільськогосподарську кооперацію11.

16. Права та обов'язки членів КСГП.

17. Органи управління КСГП.

18. Правове становище акціонерного сільськогосподарського товариства. Норми
закону "Про господарські товариства", що стосуються АСГТ. Органи управління АСГТ.

19. Земельні правовідносини в АСГТ.

20. Права та обов'язки акціонерів (членів) АСГТ.

21. Підстави, порядок і правові наслідки припинення акціонерного членства в АСГТ.

22. Правове становище СТОВ.

23. Земельні правовідносини в СТОВ.

24. Органи управління СТОВ.

25. Права та обов'язки співвласників СТОВ

26. Підстави, порядок і правові наслідки припинення участі в СТОВ.

27. Правове регулювання розподілу дивідендів між співвласниками підприємств
корпоративного типу.

28. Правове становище приватних сільськогосподарських підприємств.

29.Особливості здійснення господарської діяльності приватним
сільськогосподарським підприємством.

30. Правове становище ФГ за сучасних умов.

31. Особливості положень закону "Про фермерське господарство".
Практика його виконання.

32. Підстави, порядок і умови створення ФГ.

33. Земельні правовідносини в ФГ. Порядок надання і одержання земельної
ділянки.

34. Припинення діяльності ФГ.

35. Правове становище міжгосподарських підприємств і об'єднань.

36. Характеристика приватного підсобного господарства громадян, працівників
сільськогосподарських підприємств.

37. Земельні правовідносини в приватному підсобному господарстві селян.

38. Правове регулювання діяльності підсобних виробництв і промислів у
сільськогосподарському підприємництві.

39. Характеристика оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств.

40. Поняття охорони праці, правової охорони здоров'я працівників
сільськогосподарських підприємств.

41. Поняття дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах. Організаційно -
правове забезпечення її додержання сільському господарстві

42. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарського підприємства.

43. Вирішення трудових спорів між сільськогосподарським підприємством та його

працівником.

44. Основні права та обов'язки переробних підприємств.

45. Договори сільськогосподарських підприємств і переробних підприємств шодо
виробництва цукру, м'ясо-молочних та інших харчових продуктів.

46. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

47. Характеристика торгової біржі як організатора реалізації сільськогосподарської
продукції.

48. Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Правові
норми щодо цих відносин.

49. Характеристика оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Зміст
закону "Про фіксований сільськогосподарський податок".

50. Фіксований сільськогосподарський податок: визначення його розмірів і порядок
оплати.

51. Поняття банкрутства та його особливості стосовно сільськогосподарських
підприємств.

52. Правове регулювання кредитних відносин сільськогосподарських підприємств.
Застосування лізингу у діяльності цих підприємств.

53. Правове регулювання експертно-імпортних операцій суб'єктів агробізнесу.

54. Правове забезпечення соціального розвитку села.

55. Поняття юридичного обслуговування сільськогосподарського підприємства.

56. Правове регулювання кредитування сільськогосподарського товаровиробника.

57. Види і структура внутрішніх правовідносин.

58. Спільність галузей права і співвідношення аграрних та інших правовідносин.

59. Поняття і класифікація правосуб’єктності аграрних товариств.

60. Реорганізація, ліквідація і банкрутства суб’єктів аграрного підприємства.

61. Класифікація джерел аграрного права.

62. Конституція України і закони як джерела аграрного права.

63. Укази Президента України, правові акти Кабінету Міністрів України, органів державного управління у системі джерел аграрного права.

64. Характеристика, види та юридична сила внутрішньогосподарських локальних правових актів як джерел аграрного права.

65. Проблеми та шляхи вдосконалення аграрного законодавства. Роль та значення удосконалень судової та арбітражної практики.

66. Загальна характеристика правового положення громадян як суб’єктів аграрних правовідносин.

67. Правовий статус найманих працівників у сільському господарстві.

68. Поняття права засновництва і права участі в аграрних корпоративних правовідносинах.

69. Правовий режим основних, обігових, майнових, неподільних та інших фондів аграрних сільськогосподарських підприємств.

70. Органи державного управління контролю та інспекції в сільському господарстві та їх повноваження.

71. Правове становище директора сільськогосподарського підприємства.

72. Права та обов’язки спеціалістів сільськогосподарських підприємств.

73. Ревізійна комісія державних кооперативних та корпоративних підприємств їх місце в системі органів управління цих підприємств.

74. Громадські організації в кооперативних та державних сільськогосподарських підприємствах, їх правове становище.

75. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства та його види.

76. Порядок і форми планування своєї діяльності суб’єктами аграрного виробництва.

77. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в сільськогосподарських підприємствах.

78. Договори на матеріально-технічне оснащення сільськогосподарських товаровиробництв.

79. Поняття та види орендних відносин.

80. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення.

81. Поняття виробничо – господарської діяльності. Її правове регулювання.

82. Фінансово – кредитні правомочності сільськогосподарських товаровиробників.

83. Поняття і види трудових спорів, що виникають у сільськогосподарських товаровиробників.

84. Поняття, правові засади і форми зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)