Тема 2. Словники: їх роль у збереженні і збагаченні української мови та підвищенні мовної культуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Словники: їх роль у збереженні і збагаченні української мови та підвищенні мовної культуриЛексикографія як наука про словники. Види словників: енциклопедичні та лінгвістичні. Словники ділової української мови. Етапи розвитку української термінографії.

Огляд сучасних філологічних і фахових словників. Структура словника. Основні засади користування словниками. Вміння знайти потрібну інформацію. Світова практика укладання словників та досягнення у цій галузі.

 

 

Тема 3. Культура усного професійногомовлення

Теоретичні і практичні засади культури усного мовлення: знання норм літературної мови, ерудиція і світогляд людини; ставлення до державної мови; культура мислення; ступінь володіння технікою мовлення; комунікативна культура мовця; мовне чуття.

Основні ознаки культури усного професійного спілкування: культура мислення; культура мовлення; культура поведінки; зовнішній вигляд.

Орфоепічні норми української мови. Основні правила вимови голосних і приголосних звуків. Основні закони та засоби милозвучності української мови. Акцентуаційні норми української мови. Наголос, його загальна характеристика, роль у звуковій організації тексту. Характер українського словесного наголосу.

Різновиди усного професійного мовлення. Жанри публічного монологічного мовлення (доповідь, промова, виступ, повідомлення). Етапи підготовки публічного виступу.

Культура ведення приватного ділового мовлення. Ділова бесіда. Телефонна розмова. Ділові контакти між людьми різних посадових рангів і соціальних категорій у діловій сфері. Культура ведення ділових зустрічей. Міжнародні культурні традиції ділового спілкування.

Мовленнєвий етикет як елемент етики професійного спілкування. Найважливіші види етикетних мовленнєвих формул. Тональності спілкування.

Невербальні засоби ділового спілкування.

 

 

Тема 4. Вибір слова у мові професійного спілкування. Лексичні норми

Загальна характеристика лексики сучасної української мови та особливості її функціонування у професійному мовленні.

Засоби стандартизація мови професійного спілкування. Терміни, їхні ознаки, вимоги до використання у діловому мовленні. Синоніми як засоби найточнішого і найдоречнішого вживання у професійному спілкуванні. Омоніми, уникнення помилок у їх використанні. “Небезпечність” паронімії для ділового стилю. Труднощі засвоєння паронімів та уникнення типових помилок.

Особливості і правила вживання слів іншомовного походження у діловому мовленні. Неологізми: їх поява, шляхи проникнення у сферу професійного спілкування, адаптація у загальнонаціональній мові. Абревіатури як один із видів неологізмів. Типи абревіатур. Традиції творення і використання. Огляд основних новотворів-абревіатур. Правила скорочення слів.

 

 

Тема 5. Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні. Морфологічні норми

Нормативні аспекти граматичних категорій іменника. Число іменників: особливості вживання у ділових паперах іменників, які мають форму тільки однини чи множини. Труднощі визначення роду іменника: сплутування з російськими відповідниками; рід невідмінюваних іншомовних слів, абревіатур; рід іменників на позначення професії, роду заняття. Складні випадки відмінювання іменників: родовий відмінок однини чоловічого роду, кличний відмінок, родовий відмінок множини тощо; особливості функціонуванняродового і знахідного відмінків при перехідних дієсловах.

Нормативні аспекти прикметника. Ступенювання якісних прикметників. Механізм утворення синтаксичної та аналітичної форм ступенів порівняння та їх функціонування у ділових паперах. Десемантизація форм вищого ступеня. Сполучуваність з прийменниками. Правопис складних відмінкових форм прикметника. Помилки при творенні складних прикметників. Паралельні форми з родовим означальним іменника та їх вживання у ділових паперах.

 

Тема 6. Особливості вживання в офіційно-діловому стилі займенників, числівників, дієслів

Стилістична роль займенника у діловому мовленні. Вживання особових форм у різних видах документів. Уникнення двозначності. Вплив на тональність ділового тексту.

Числівник. Розряди за значенням. Типові помилки у відмінюванні. Синтаксичні зв`язки числівника з іменником. Правила фіксації числівника у ділових документах.

Нормативні аспекти дієслова: правила творення особових форм, майбутнього часу, вибір способу і форми дієслова залежно від виду і характеру документа. Помилки при творенні дієприкметників. Використання дієслівних форм у діловому тексті.

Тема 7. Синтаксичні норми сучасної української мови

Синтаксичні особливості ділових паперів. Порядок слів у реченні: прямий і зворотний. Типові ознаки прямого порядку слів. Вимоги до побудови та використання однорідних членів речення. Типові помилки. Особливості погодженості присудка з простим і складеним підметом. Керування як тип синтаксичного зв’язку. Складні випадки керування у ділових паперах.

Паралельні синтаксичні конструкції, умови їх взаємозаміни та функціонування у мові професійного спілкування.

 

Тема 8. Писемне ділове мовлення. Документ – основний вид писемного ділового мовлення

Поняття про документ. Функції документа. Класифікація документів. Правила оформлення документів: оформлення сторінки, розміщення тексту, технічні норми щодо переносу, нумерації, рубрикації тощо.

Основні реквізити, їх характеристика, норми дотримання. Вимоги до тексту документів.

Характеристика найуживаніших ділових паперів і вимоги до їх оформлення.

Тема 9. Мовностилістичні та структурні особливості наукового тексту

Вимоги до мови наукового тексту.

Види наукових робіт. Особливості структури реферату, тез, наукової статті. Складання анотації, резюме до наукової статті. Структура курсової та дипломної (магістерської) робіт. Основні змістові частини, вимоги до їх оформлення. Види рубрикації (традиційна, нова), правила нумерації сторінок.

Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

Правила оформлення бібліографії.


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Практичне заняття 1

ПЛАН

1. Функції мови як суспільного явища.

2. Особливості мови професії.

3. Заява (про прийняття на роботу, про звільнення від занять, про надання відпустки тощо) як документ, її характеристика та основні реквізити.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

4. Іванишин В.П., Радевич-Винницький Я.К. Мова і нація. – Дрогобич, 1994.

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч.посібник. – К.,1997.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2000.

 

Практичне заняття 2

ПЛАН

 

1. Роль словників у підвищенні мовної культури та рівня професійності.

2. Фахові економічні словники.

3. Словники-довідники з культури мови, словники справочинства.

4. Автобіографія як документ.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Банківська енциклопедія / За ред. А.Мороза. – К., 1993.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000.

3. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп . ред. С.В.Мочерний. – Тернопіль, 2000 – 2003. – Т.1 – 3.

4. Економічний словник-довідник / За ред С.В.Мочерного. – К., 1995.

5. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.Дяківа. – К.,2000.

6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів, 1996.

7. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

9. Кочан І.М., Токарська А.С. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: Навч.посібник. – Львів, 1992.

10. Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.: С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт. – К., 1996.

11. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика / Уклад. Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – К., 1995.

12. Російсько-український словник-довідник „Порадник ділової людини” / Уклад. О.М. Коренга та ін. – К., 1995.

13. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад.: В.М. Брицин, О.О.Тараненко. – К., 1996.

14. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. – К.,2000.

15. Словник сучасної економіки Макміллана / Пер. з англ.. – К., 2000.

16.Словник термінів ринкової економіки / За ред. В.І.Науменка. – К., 1996.

17. Словник фондового ринку / Уклад.: Головко А. Т., Кобзар В.Ф., Науменко О.О. та ін. – К., 1999.

Практичне заняття 3

ПЛАН

 

1. Види усного ділового мовлення, їхні особливості.

2. Етикет ділового мовлення.

3. Орфоепічні норми сучасної української мови та їх вияв у професійному спілкуванні.

4. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови иа їх вияв у професійному спілкуванні.

5. Резюме, його характеристика, реквізити.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О.А.Сербенської. – Львів, 1994.

2.Бабич Н.Д.Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

3. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

4. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділового спілкування. – К., 2000.

5. Бугай Н. Український етикет. – К., 2000.

6. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К., 1995.

7. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.

8. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

9. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

10. Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К., 1990.

11. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

12. Корніяка О. Мистецтво гречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К., 1995.

13. Орфоепічний словник / Укл. М.І.Погрібний. – К., 1984.

14. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.

15. Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування. – К., 1991.

16. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар`єри ділової людини. – К., 1999.

17. Томан Іржі. Мистецтво говорити / Пер. з чеськ. – К., 1989.

 

Практичне заняття 4

ПЛАН

 

1. Документ – основний вид писемного ділового мовлення. Функції документа.

2. Класифікація документів.

3. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання.

4. Вимоги до мови документів.

5. Візитна картка, її характеристика, реквізити та особливості використання.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000.

2. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємців і громадян. – Донецьк, 1997.

3. Ділова українська мова / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 1996.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

6. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К., 1981.

7. Методичні вказівки до курсу “Українська ділова мова” для неспеціальних факультетів / Уклад.: Д. Добрусинець. – Львів, 2001.

8. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К., 1992.

9. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч.посібник. – К., 1997.

10. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар`єри ділової людини. – К., 1999.

11. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К., 1997.

12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2000.

 

Практичне заняття 5

ПЛАН

 

1. Вимоги до використання іншомовних слів у ділових паперах.

2. Лексичні норми. Синоніми як спосіб досягнення конкретності та ясності мовлення.

3. Типові помилки у вживанні паронімів.

4. Абревіатури у діловій мові: вимоги до утворення і використання.

5. Характеристика як документ.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

3. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

4. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.,1986.

5. Ділова українська мова / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці,1996.

6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

7. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 1997.

8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

9. Зінкевич- Томанек Б., Григор`єв О., Прихода Я. Короткий практичний словник абревіатур та скорочень української мови. – Краків, 1997.

10. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

11. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К., 1989.

12. Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця ХХ ст. // Мовознавство. – 2001. – №1. – С. 33–40.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2000.

 

Практичне заняття 6

ПЛАН

 

1. Нормативні аспекти іменника (рід, число).

2. Складні випадки відмінюванняя іменників (Кл. в., Р. в. одн. і мн.)

3. Нормативні аспекти прикметника.

4. Ділове листування, його види. Особливості оформлення ділових листів.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000.

2.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

4. Коваль А.П.Ділове спілкування. – К., 1992.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

6. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. — К., 1991.

7. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.,1993.

8. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів,1996.

9. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.,1995.

10. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч.посібник. – К.,1997.

11. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Ін-т української мови. – К., 1998.

12. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К., 1997.

13. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. – 2-е вид., перероб. – К., 1984.

14.Шевчук С.В. Службове листування. – К., 1999.

15. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2000.

Практичне заняття 7

ПЛАН

 

1. Стилістична роль займенників у діловому мовленні.

2. Правила використання числівників у ділових паперах.

3. Відмінювання числівників та їх поєднання з іменниками.

4. Специфіка вживання дієслівних форм у ділових паперах.

5. Доручення. Розписка. Їх характеристика та основні реквізити.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

4. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

6. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991.

7. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

8. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К., 1993.

9. Олійник О. Світ українського слова. – К., 1994.

10. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

11 Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 1997.

12. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Ін-т української мови. – К., 1998.

13. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. – 2-е вид., перероб. – К., 1984.

14. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2000.

 

Практичне заняття 8

ПЛАН

 

1. Синтаксичні норми. Складні випадки керування.

2. Складні випадки узгодження присудка з підметом.

3. Вимоги до поєднання однорідних членів речення.

4. Правила оформлення протоколу та витягу з протоколу.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.,2000.

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

4. Коваль А.П.Ділове спілкування. – К., 1992.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

6. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

7. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник. – К., 1998.

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч.посібник. – К., 1997.

9. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1972.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2000.

 

 

Практичне заняття 9

ПЛАН

 

1. Науковий стиль мовлення: його різновиди, мовностилістичні особливості та структура.

2. Правила оформлення бібліографії.

3. Оголошення, його види та вимоги до оформлення.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібник. – К., 1999.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – Х., 2003.

5. Намакштанська І.Є., Семенова Л.П., Кровицька О.В. та ін. Навчальний посібник з наукового мовлення. – Макіївка, 2001.

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч.посібник. – К., 1997.

7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992.

8. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І. К.Білодіда. – К., 1973.

9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К., 2000.

 

 


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.025 с.)