Розділ І. Класична лінійна багатофакторна модель та її модифікаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ І. Класична лінійна багатофакторна модель та її модифікації§ 1. Процес побудови багатофакторної регресійної моделі 6

§ 2. Методи побудови багатофакторної регресійної моделі 15

 

Розділ ІІ. Особливості економічних спостережень і вимірювань

§ 1. Застосування методу математичного моделювання в економіці 21

§ 2. Випадковість і невизначеність в економічному розвитку 26

§ 3. Перевірка адекватності моделей 37

§ 4. Етапи економіко-математичного моделювання 45

 

Висновки 55

Додаток А

Додаток Б

Список використаної літератури –це елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаної наукової літератури, джерел, лексикографічних посібників і розміщується після висновків. У списку використаної літератури рекомендовано окремо подавати джерела та словники, відділивши їх абзацом.

Вивчивши наукове джерело, треба зробити його повний бібліографічний опис. Список використаної літератури оформляють за такими зразками:

 

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографія Головенко С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К., 1996. – 544 с.
Підручник Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К., 1997. – 383 с.  
Складові частини а) журналу   б) матеріалів конференцій   Чугунок І.Я., Луценко Р.В. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 25–41. Кудін С.І. Становлення акціонерної справи // Актуальні проблеми економічної системи України: Матеріали між нар. студ.-аспір. наук. конф. – Львів, 2002. – С. 153–155.   Бутейко Ю. Марки акцизного збору нового зразка // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 35. – С. 25–27.  
Автореферати Процик І.Р. Українська фізична термінологія другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук. – Львів, 1999. – 21 с.
Дисертації Добосевич У. Б. Мова і стиль рукописних учительних євангелій кінця XVI – початку XVII ст.: Дис... канд. філол. наук. – Львів, 1997. – 209 с.
Перекладні видання Ниренберг Дж., Калеро Г. Читать человека – как книгу / Пер. с англ. – М., 1990. – 48 с.
Словники     Енциклопедії Словник фондового ринку/ Автори-укладачі А.Т. Головко, В.Ф. Кобзар, О.О. Науменко та ін. – К.,1999.   Банківська енциклопедія / Уклад. М.І. Савлук, А.М. Поддерьогін, А.А. Пересада та ін.; За ред. А.М. Мороза. – К., 1993. – 327 с.
Інтернет-видання Декрет Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” № 18 від 26.12.92 року // www.rada.kiev.ua

Додатки оформляють у кінці наукової роботи. Правила оформлення додатків передбачають використання заголовків, які друкують угорі малими літерами, крім першої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком друкують слово Додатокі велику літеру, що його позначає.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як Додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності можна поділити на розділи й підрозділи, пронумерувати їх у межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, напр.: Додаток А. 2 – другий розділ додатка А; Додаток В. 3.1 – підрозділ 3.1 додатка В.

Відгук– це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, фільми, подані на розгляд чи до захисту.

Реквізити документа:

1. Назва документа.

2. Заголовок, що містить вказівку на:

а) характер роботи;

б) прізвище, ім’я та по батькові автора роботи;

в) назву роботи;

г) місце і рік написання;

д) кількість сторінок.

3. Текст, що містить:

а) вступ;

б) стислий виклад змісту роботи;

в) критичні зауваження;

г) висновки.

4. Підпис особи, що склала відгук.

У разі потреби підпис засвідчують печаткою.

Зразок відгуку:

Відгук

про дипломну роботу студентки V курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Демчука Василя Івановича на тему: „Моделі багатофакторного статистичного аналізу”. – Львів, 2004. – 79 с.

 

Дипломну роботу присвячено вивченню параметрів багатофакторної моделі з довільною кількістю вихідних факторів. Такі дослідження дуже актуальні, особливо на сучасному етапі, коли українська економіка стає на шлях інтенсивного розвитку.

Автор роботи створив цілісну систему моделей статистичного аналізу. Для побудови та аналізу багатофакторних регресійних моделей розроблено спеціальну програму. Застосування її пов’язане із потребою використання обчислювальної техніки. Це дало можливість здійснити розрахунки та узагальнення тієї інформації, яку неможливо обрахувати вручну.

У результаті використання моделей багатофакторного статистичного аналізу Демчук Василь побудував багатофакторну регресійну модель, яка визначила вплив на валовий внутрішній продукт чотирьох основних факторів – експорт товарів та послуг, оборот роздрібної торгівлі, номінальна середньомісячна заробітна плата одного працівника та чисельність зареєстрованих безробітних.

Побудувавши і проаналізувавши модель, автор зміг зробити вагомі висновки щодо впливу чисельності безробітних на рівень ВВП, зв’язок факторних змінних із залежним параметром, а також запропонувати детальні розрахунки, пов’язані з експортом товарів та послуг, оборотом роздрібної торгівлі, заробітною платою та кількістю безробітних.

Висновки до роботи логічні, ґрунтовні, відповідають змісту та обсягу дослідження.

Вважаю, що дипломна робота „Моделі багатофакторного статистичного аналізу” Демчука Василя відповідає вимогам, які ставлять до робіт такого типу, і може бути рекомендована до захисту.

 

20.06.05

 

Науковий керівник

доцент кафедри економічної кібернетики (Підпис) О. В. Костів

 

Рецензіяце невеличка стаття науково-теоретичного, науково-популярного чи художньо-публіцистичного характеру, яка містить критичне осмислення первинної продукції (наукової праці, вистави, фільму).

Науково-теоретичні рецензії поряд з бібліографічними описами, анотаціями, оглядами та рефератами, є, по суті, вторинними текстами. Вони утворюються в результаті перетворень інформації після вивчення першоджерел (праці, монографії, винаходу). Функція, що її виконує така рецензія, багатопланова – інформаційно-пошукова, інформативна, сигнальна, довідкова, адресна, комунікативна.

Сучасна рецензія повинна засновуватися на двох основних ідеях: 1) визнання індивідуальності та свободи творчості як автора роботи, яку рецензують, так і рецензента; 2) дотримання високих наукових вимог та критерії науковості. Йдеться передусім про повноту та високий ступінь опрацювання джерельної бази, наукової літератури з порушеної проблеми, термінологічну коректність, логічність, послідовність викладу думок, обґрунтованість висновків, мовну культуру, наукову новизну і сумлінність дослідження. У фахових рецензіях слід уникати панегіричної тональності та повчань. Толерантність до розмаїття підходів, гіпотез, концепцій треба відрізняти від поблажливості до некомпетентності, адже це може перетворити науку на белетристику.

Вимоги до оформлення текстів наукових рецензій тверді, спрямовані на досягнення лаконізму викладу, точності, недвозначності, відсутності емоційно-забарвлених суб’єктивних суджень автора рецензії.

Структурні елементи наукової рецензії:

1. Введення в проблематику зі стислою характеристикою історіографічної традиції, ступеня опрацювання теми.

2. Характеристика структури роботи, викладення найважливіших висновків і процедури їх отримання.

3. Виправлення фактичних і мовних помилок, висловлення пропозицій, побажань та зауважень, полеміка з автором на засадах діалогу.

4. Висновки щодо відповідності роботи встановленим критеріям, оцінювання.

Реквізити рецензії:

1. Назва документа.

2. Заголовок, що містить вказівку на:

а) характер та назву роботи;

б) прізвище, ім’я та по батькові її автора;

в) місце та рік видання (для рукописних робіт – написання);

г) загальна кількість сторінок.

3. Текст, який містить:

а) короткий виклад змісту та структури роботи;

б) зауваження, висновки, пропозиції автора рецензії.

4. Дата.

5. Підпис особи, яка рецензувала роботу.

У разі потреби подають засвідчення підпису.

Зразок рецензії:

Рецензія

на курсову роботу студентки ІV курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Зварича Мирослава Володимировича на тему „Математичні моделі адаптивних і раціональних очікувань в економіці та підприємництві”. – Львів, 2005. – 45 с.

 

У процесі переходу до ринкової економіки неодмінним стає створення умов для розвитку такого виду соціально активної діяльності, як підприємництво. На теперішньому етапі існування українського суспільства важко переоцінити значення розвитку економіки та підприємництва.

Кожна наука має свою історію, свій предмет і метод, свою мету і завдання. Для українських економістів це питання є особливо актуальним, адже впродовж значного періоду часу в Україні в поглядах на предмет економічної теорії панував заідеологізований підхід. Отже, на часі – злам отриманих у спадщину від радянських часів стереотипів і формування нового, економічного способу мислення.

У рецензованій курсовій роботі досліджені психологічні, технологічні та інституціональні причини, які впливають на прийняття і виконання певного економічного рішення. Встановлено, що економічна залежна змінна може реагувати на зміну в економічній визначальній змінній через деякий проміжок часу, названий у роботі лагом.

Виділено два типи лагових змінних: лагові пояснювальні змінні і лагові залежні змінні. Для позначення регресійних моделей, які включають у себе як поточні, так і попередні значення не стохастичних змінних, запропоновано назву дистрибутивно-лагові моделі, а регресійні моделі, в яких попередні значення залежної змінної включені разом з пояснювальними змінними, означені як авто регресивні.

Авторові роботи вдалося віднайти метод допоміжних змінних, що допоміг знайти незміщені оцінки і забезпечив консистентні оцінки.

Критично оцінивши досить популярну в економічній економетриці модель Койка, запропоновано використовувати моделі адаптивних очікувань і моделі часткових пристосувань. На конкретних прикладах вдалося показати, як у цих моделях враховується роль економічних агентів при формуванні очікувань щодо невизначених економічних подій і можливість їх пристосування, якщо їхні очікування не збігаються з дійсністю.

Незважаючи на проблеми, що траплялися при оцінюванні, автор приходить до висновку, що дистрибутивно-лагові та авто регресивні моделі є дуже корисними в емпіричній економіці. Вони здатні перетворити статичні моделі на динамічні за допомогою фактору часу.

Курсова робота Зварича Мирослава „Математичні моделі адаптивних і раціональних очікувань в економіці та підприємництві” свідчить про добру підготовку студента, написана грамотно, оформлена відповідно до вимог і заслуговує оцінки „відмінно”.

02.05.05

 

Доктор економічних наук, професор кафедри

фінансів, грошового обігу і кредиту (Підпис) В.М. Кміть

 


ПРОГРАМА КУРСУ „УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ”

 

Мета курсу– ознайомити студентів з основами культури мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної форми ділової мови відповідно до фаху, навчити студентів основних принципів користування словниками, вільно володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення сучасних ділових паперів.

Завдання курсу – дати студентам наукове обґрунтування поняття культури мови професійного спілкування, що охоплює усі мовні рівні – фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний, виховати у студентів “мовне чуття”, основане на знанні мовних норм, навчити їх правильно створювати й оформляти різноманітні види сучасних ділових паперів.

Навчальний процес, окрім активного засвоєння лекційного матеріалу, передбачає:

- вироблення навичок професійного спілкування, дотримання правил ділової етики на мовному рівні, знання основних фахових термінів, вміння вправно висловлювати свої думки як в усній, так і в писемній формі;

- вироблення вміння охарактеризувати та оформити відповідно до вимог такі найуживаніші ділові папери, як: заява, автобіографія, резюме, візитна картка, характеристика, доручення, розписка, протокол і витяг з протоколу, доповідна та пояснювальна записки, оголошення, діловий лист (прохання, пропозиція, запрошення, подяка та ін.);

- закріплення основних орфографічних норм, а саме: чергування приголосних звуків; правопис складних іменників, прикметників, прислівників; правопис іншомовних слів; правопис власних географічних назв і прикметників, утворених від них; правопис і відмінювання українських та іншомовних прізвищ, імен, по батькові; правила вживання великої літери;

- виконання письмових робіт, зокрема написання рефератів;

- вироблення навичок контролю за своїм мовленням (за правильністю, логічністю, виразністю мовлення).

 

 

План лекційного курсу

 

Тема 1. Теоретичні засади курсу „Українська мова професійного спілкування”

Предмет і завдання курсу, зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами. Місце і роль мови в суспільстві. Основні функції мови. Поняття української національної та літературної мови. Ознаки літературної мови. З історії становлення та розвитку української мови.

Мова і мовлення. Культура мови і культура мовлення. Основні комунікативні ознаки культури мовлення. Мовна норма та її суспільне значення. Види мовних норм. Суржик і шляхи його подолання.

Функціональні стилі української мови. Науковий стиль, його різновиди та особливості. Офіційно-діловий стиль: етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку. Усна і писемна форма ділового мовлення, їхні диференційні ознаки та використання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.03 с.)