Практичне заняття 1. Взаємозв’язок психології праці з іншими психологічними наукамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 1. Взаємозв’язок психології праці з іншими психологічними наукамиМета: ознайомитись з метою та задачами психології праці; актуалізувати опорні знання із загальної та вікової психології, необхідні для засвоєння матеріалу з психології праці.

Завдання для роботи:

1. Навести приклади прояву властивостей психічних процесів особистості у відповідній праці

2. Обгрунтувати психофізіологічні властивості та якості учнів ПТУ віковими особливостями старшого підліткового та раннього юнацького віку.

3. Визначити мету, мотиви та зміст відповідноїпраці з точки зору психологічної теорії діяльності

4. Розкрити у конкретних прикладах властивості дій та рухів при відповідній праці . За результатами аналізу заповнити таблицю:

Влвстивості рухової сфери особистості Особливості прояву у праці з механізації с/г
   

Практичне заняття 2. Структура професійної діяльності

Мета: навчитися проводити класифікацію професій та визначати складові професійної діяльності

Завдання для роботи:

1. У відповідності до отриманих професій :

 1. Визначити об’єкти праці:
 2. Визначити вид дій:
 3. Визначити знаряддя праці:
 4. Визначити умови праці:

2.За допомогою кваліметричної моделі (наведено в табл) розрахувати складність робіт, що виконуються спеціалістом (за заданим варіантом).

Практичне заняття 3. Професіографічний аналіз праці

Мета: Набути умінь і досвіду здійснювати аналіз зовнішніх та внутрішніх компонентів професійної діяльності.

Завдання для роботи:

1. Виконайте порівняльний аналіз двох інструментів: гайкового ключа і молотка; вимірювальної рулетки і гайкового ключа; молотка і вимірювальної рулетки.

2. У запропонованій професіограмі професії виділіть основні характеристики змі­сту праці. Назвіть параметри цих характеристик.

3. Виконайте аналіз запропонованої психограми професії з механізації с/г. Наве­діть приклади прояву властивостей та якостей професіонала у праці з механізації с/г.

4. Здійсніть аналіз та оцінку організації робочого місця працівника з механізації с/г. Охарактеризуйте виявлені недоліки у організації робочого місця, які можуть не­гативно впливати на психіку і організм професіонала.

5. Проаналізуйте з позиції професіографічних параметрів об'єкт праці у механі­зації с/г. Складіть його характеристику за професіографічними параметрами. Мож­ливі умовні об'єкти праці: ділянка землі у конкретних кліматичних умовах; транспортний засіб; тваринницька ферма.

6. Вам необхідно раціонально розташувати на робочому столі учня ПТУ:

- пенал, ручку, олівець, гумку, лінійку, трикутник, калькулятор, підручник, зошит, блокнот, настільну лампу;

- пенал, ручку, олівець, гумку, циркуль, лінійку, транспортир, калькулятор, підру­чник, зошит, настільну лампу;

- пенал, ручку, олівець, гумку, лінійку, лекало, калькулятор, підручник, довідник, зошит, настільну лампу.

.Практичне заняття 4. Психологічне вивчення трудових прийомів і операцій

Мета: Ознайомитись із психологічними показниками характеристики трудових прийомів та операцій; навчитись застосовувати психологічні показники для характеристики трудових прийомів та операцій.

Завдання для роботи:

1. Охарактеризуйте особливості регуляції розумових дій різних за темпераментом учнів ПТУ(отриманих за варіантом), яким на уроці задали вивчити текст з агрономії.

2. Виконайте чотири операції: - складіть аркуш паперу навпіл; - напишіть на аркуші паперу слово "професіонал"; - додайте до 138 цифру 22; - уявіть поворот автомобіля.

Вкажіть вид дій, які Ви застосовували при виконанні кожної операції.

3. Розробіть план виготовлення болта. Визначте операції і дії при виготовленні.

4. Зараз Ви будете доповідати на семінарі з психології праці. Охарактеризуйте рівневу регуляцію дій при підготовці до усної доповіді.

Практичне заняття 5. Професійно важливі якості у структурі особистості працівника.

Мета: Набути уявлень про відображення структури особистості працівника у психограмі; навчитись визначати і аналізувати професійно важливі якості працівника.

Завдання для роботи:

1. Складіть перелік параметрів частини психограми, що характеризує особливості психічних процесів професіїї (отриманої за варіантом)

2. Побудувати частину психолого-педагогічного профілю, яка відображає професійний досвід (отриманої за варіантом) професії.

3. Визначити для вивчення яких професійно важливих якостей водія автомобілю використовують такі діагностуючи методики( у відповідності до переліку отриманого від викладача)

Практичне заняття 6. Характеристика і аналіз працездатності особистості.

Мета: Поглибити знання щодо працездатності особистості; навчитись аналізувати працездатність учнів ПТУ з метою удосконалення процесу професійної освіти.

Завдання для роботи:

1. Учень ПТУ мешкає в умовах (у выдповыдносты до отриманих умов). Розробіть програму щоденного прибирання помешкання, враховуючи, що заняття у ПТУ відбуваються з 9.00 до 14.00.

2. Для групи учнів ПТУ розробіть програму підготовки вікторини з теми "Українське козацтво".

Закріпіть за учнями обсяг роботи з підготовки вікторини, враховуючи розумову працездатність кожного.

3. Виконайте порівняльний аналіз стадій релаксації та не компенсаційного зниження працездатності для відповідної праці (за варіантом).

4. Розподіліть роботи за учнями ПТУ під час виробничої практики, враховуючи психолого-педагогічну характеристику групи (за отриманим варіантом)

Учнів необхідно розподілити на такі роботи: монотонна робота на поточному конвеєрі, бригадири (два-п'ять учнів), один розпорядник і розподілювач робіт, два табельники, робота на токарних верстатах із забезпеченням високої норми виробітку, прийом замовлень на електросхеми від споживачів, швидке завантаження автофургону, один учень - на звірку документів на завантаження, копітка робота з ремонту двигуна, спілкування з представниками інших підприємств у відділі постачання, один учень для швидкої перевірки якості зібраних електросхем.

Практичне заняття 7. Вивчення готовності учнів ПТУ до праці.

Мета: Опанувати структуру професійної готовності особистості до праці; навчитись аналізувати рівень готовності учнів ПТУ до праці.

Завдання для роботи:

Вивчити і проаналізувати особливості структурних компонентів, які визначають готовність учнів ПТУ до праці в відповідній галузі. Використовуючи відповідні методики:

1. Метод шкалування

2. Утилізація речей

3. Як організувати своє дозвілля

4. Темпінг-тест

5. Самооцінка характеру методом оціночних шкал

 

ТЕМАТИКА ТА СТРУКТУРА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з курсу “ОСНОВИ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ”

 

№1 Методика підготовки та проведення ситуаційних семінарів

Питання до обговорення:

1. Визначення поняття “менеджмент”. Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності.

2. Задачі та стадії менеджменту. Економічний механізм менеджменту.

3. Сучасні принципи управління та методологія їх розроблення.

4. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту

5. Інтегровані підходи до управління

№2 Самоменеджмент

Мета: систематизувати та поглибити знання з основ менеджменту

Завдання до работи:

 1. Зробіть аналіз використання власного часу за декількома типовими для Вас днями.
Вид діяльності Інтервал часу Тривалість А Б В Г
             
 1. Зробити аналіз втрат часу за допомогою “пасток часу”
“Пастки часу” Можливі причини втрат часу Заходи по усуненню
     

№3 Менеджер як особистість та його ролі, функції

Питання до обговорення:

1. Менеджер, його обов’язки

2. Вміння та ролі менеджера

3. Зміст роботи менеджера та відмінності від підприємця

4. Якості та властивості особистості успішного менеджера

№4 Контроль та регулювання в діяльності менеджера

Питання до обговорення:

1.Поняття і зміст контролю

2.Види контролю

3.Процес контролю і техніка його проведення

4.Регулювання та процес його впровадження в діяльність менеджера

№5 Основи теорії мотивації

Питання до обговорення:

1.Поняття мотивації та її зміст

2.Мотиваційні теорії

3.Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації.

№6 Стимулювання праці

Мета:практично ознайомитись з існуючими формами оплати праці, які використовують для стимулювання працівників

Завдання до роботи :

1. Запропонуйте по кожному з працівників відповідну форму оплати ( відповідно варіанту)

2. Обґрунтуйте, які теорії мотивації відображені в конкретних формах оплати праці.

 1. За наведеними даними розрахувати місячну заробітну плату робітника, застосовуючи відрядну, почасову, комбіновану та комісійну форми оплати праці

№7 Методи менеджменту

Питання до обговорення:

1.Сутність та особливості формування методів менеджменту.

2.Класифікація методів менеджменту за різними ознаками.

3.Характеристика методів менеджменту.

№8 Організаційні структури у виробничому менеджменті.

Мета: практично ознайомитись з існуючими формами організації діяльності фірми, навчитися визначати оптимальну структуру організації

Завдання до роботи :

У відповідності до отриманого варіанту визначити:

 1. відповідну організаційну структуру організації,
 2. функціональні обов’язкі та підпорядкованість кожного члену виробничого колективу
 3. запропонувати відповідну форму оплати праці

№9 Розрахунки показників діяльності підприємства

Мета: ознайомитися з цільовою орієнтацією виробничого менеджменту, навчитися визначати показники виробництва, конкурентоспроможність та стратегію розвитку.

Завдання до роботи :

У відповідності до отриманого варіанту розрахувати та обгрунтувати

 1. значення виробничих показників на наступний рік
 2. точку безбитковості виробництва
 3. оптимальну виробничу стратегію
 4. визначити конкурентоспроможність

№10 Проектування виробничої потужності

Мета: ознайомитись з організаційними аспектами виробничого менеджменту

Завдання до роботи :

У відповідності до отриманого варіанту :

1. Оберіть місце розташування підприємства

2. Визначити чинники впливу на виробничу потужность

3. Розрахувати виробничу потужность

4. Розрахувати основні показники виробництва

№11 Розрахунок коефіцієнту дефектності праці на виробництві

Мета: Ознайомитися з поняттям якость продукції, її ціною та факторами впливу на неї. Завдання до роботи :

У відповідності до отриманого варіанту розрахувати коефіцієнт дефектності праці

№12 Комунікації у виробничому менеджменті

Питання до обговорення:

1.Сутність комунікацій

2.Види комунікацій

3.Місце комунікацій у процесі менеджменту

4.Комунікаційний процес

№13 Управлінські рішення та культура праці керівника

Питання до обговорення:

1.Сутність та класифікація управлінських рішень

2.Умови прийняття управлінських рішень.

3.Технологія розробки рішень.

4. Основні засади культури праці керівника

№14 Керівництво і лідерство в організації

Питання до обговорення:

1.Сутність, основні засади керівництва та лідерства

2.Підходи та стилі керівництва. Шляхи вдосконалення керівництва колективом

3.Природа конфліктів та їх види

4.Умови та причини виникнення конфліктів та методи їх розв’язання.

5.Управління стресами в виробничих колективах

 

Плани семінарських та практичних занять з професійної педагогіки

 

Семінарське заняття № 1

Сутність і значущість основних категорій професійної педагогіки.

План заняття.

1. Професійна освіта, як інтегрована соціально - педагогічна категорія.

2. Сутність професійного навчання, характеристика його процесуальних складових та результатів.

3. Професійне виховання та професійний розвиток як компоненти процесу становлення професіонала.

4. Сутність та взаємозв’язок понять “професія”, “спеціальність”, “спеціалізація”.

5. Семантична сутність та значущість понять “кваліфікація”, “компетенція”, “компетентність”.

Семінарське заняття № 2.

Профтехосвіта і ПТНЗ як педагогічна система.

План заняття.

1. Сутність і тлумачення понять “система” та “педагогічна система” з точки зору основних ідей кібернетики.

2. Структури та функціональні компоненти педагогічної системи.

3. Закони функціонування педагогічної системи, їх значення та шляхи реалізації.

4. Професійно – технічний навчальний заклад як педагогічна система.

Семінарське заняття № 3.

Історія становлення та сучасний стан профтехосвіти України.

План заняття.

1. Підготовка трудових ресурсів держави як соціальна та наукова проблема.

2. Характеристика довоєнного періоду розвитку системи професійної освіти на Україні.

3. Основні здобутки та недоліки розвитку системи професійної освіти України в 50-80 роках двадцятого століття.

4. Сучасний стан підготовки трудових ресурсів в Україні з точки зору безперервної освіти. Структура і стисла характеристика елементів професійної освіти за рівнями акредитації.

Семінарське заняття № 4

Аналіз змісту освіти в професійних навчально – технічних закладах.

План заняття.

1. Сутність професійної освіти та її характеристика.

2. Система організаційних напрямків підготовки кваліфікованих робочих в ПТНЗ.

3. Завдання та організація теоретичного навчання; педагогічне керівництво практичним (виробничим) навчанням.

Семінарське заняття № 5.

Принципи професійної педагогіки.

План заняття.

 1. Сутність та значущість сучасних методологічних принципів в контексті державних законодавчих актів про професійну освіту.
 2. Система дидактичних принципів та їх специфіка в професійній педагогіці.
 3. Принципи професійного виховання; їх значущість та перспективні шляхи реалізації.

Семінарське заняття №6.

Значущість та технологія науково – педагогічних досліджень в практиці роботи інженера – педагога.

План заняття.

 1. Педагогічні дослідження – шлях досягнення інформації про ефективність навчання та виховання в теорії та масовій практиці.
 2. Сутність і значущість пасивних методів дослідження: спостереження, анкетування, інтерв’ювання, вивчення документації.
 3. Сутність, значущість та технологія реалізації активних методів дослідження: професійних спроб, педагогічних тренінгів, моніторингів.
 4. Сутність, етапи та технологія педагогічного експерименту; особливості його проведення в ПТНЗ.
 5. Шляхи та методи підвищення валідності і репрезентативності педагогічних досліджень.
 6. Статистична і графічна обробка результатів досліджень; інтерпретація висновків.

Семінарське заняття №7.

Змістовно – методична сутність і структура системи професійної орієнтації молоді.

План заняття.

1. Основні фактори, які обумовлюють зміст профорієнтаційної роботи у залежності від особливостей соціально – економічної та кадрової структури регіону.

 1. Роль, місце, завдання та функції професійної освіти у системі профорієнтації. Принципова єдність та відмінність її підсистем.
 2. Значення професіографії та її місце у “трикутнику” задач профорієнтації.
 3. Профконсультація і профвиховання у системі профорієнтаційної роботи.
 4. Особливості профвідбору та профадаптації як підсистем профорієнтації.
 5. Роль і місце попередньої профдіагностики та профактивізації у системі профорієнтаційної роботи.

Семінарське заняття № 8.

Класифікація професій її значення для підготовки інженера - педагога до профорієнтаційної роботи.

План заняття.

 1. Особливості теоретичних підходів до вибору типу і способу розподілу професій. Сутність основних ознак різних класифікацій.
 2. Аналіз класифікації за характером суб’єктів - об’єктних зв’язків.
 3. Аналіз класифікації за характером мети професійної діяльності людини.

4. Аналіз класифікації за рівнем і характером матеріально-технічного оснащення професійної праці.

 1. Характеристика класифікації за умовами праці.
 2. Характеристика класифікації за рівнем розповсюдженості професій у галузях суспільного виробництва.

Семінарське заняття №9.

Система виховної роботи інженера – педагога в ПТНЗ.

План заняття.

1. Принципи і методи виховання, соціально – економічні і філософські підходи до виховання.

2. Вивчення особистості людини - невід’ємна частина єдиного виховного процесу.

3. Виховання в ПТНЗ – продовження виховної роботи в школі.

4. Цілеспрямованість виховної роботи в виробничому навчанні.

5. Методи виховання, теоретичні основи використання заохочення і стягнення.

6. Основні напрямки планування виховної роботи в учбовий і позаурочний час в ПТНЗ.

Семінарське заняття №10.

Саморозвиток особистості інженера – педагога.

План заняття.

1. Самооцінка та самопізнання в діяльності інженера – педагога, їх значущість на шляху підвищення педагогічної майстерності.

 1. Гіпотетичне моделювання шляхів саморозвитку інженера – педагога.
 2. Державні заходи та заклади, що сприяють саморозвитку інженера – педагога.
 3. Кваліфікаційні рівні інженера – педагога та технологія атестації інженерно – педагогічних кадрів ПТНЗ.

Семінарське заняття № 11.

Інтерактивний характер стратегії взаємодії інженера –педагога з учнями ПТЗО.

План заняття.

1. Сутність інтерактивності як комплексу комунікативних функцій взаємодії інженера – педагога з учнями.

2. Технологія вибору інженером – педагогом стратегії та тактики взаємодії з учнями.

3. Особистістно – орієнтований підхід до організації і проведення індивідуальних і групових форм комунікації з учнями ПТНЗ.

4. Педагогічна технологія створення та підтримання позитивного емоційно – психологічного клімату.

5. Техніка безконфліктної взаємодії в системі “керівник – інженер – педагог – учень - батьки”.

Семінарське заняття №12.

Педагогічна технологія планування навчально – виховної роботи в ПТНЗ.

План заняття.

1. Поетапний механізм процесу планування навчально – виховної роботи в ПТНЗ.

2. Типізація планів за ознаками лонгитюдності, змістовності та функціональності.

3. Структура планів навчально – виховної роботи в ПТНЗ та персоналізація відповідальності за їх виконання.

4. Технологія розробки плану виховної роботи в групі учнів ПТНЗ.

5. Аналіз ступеню реалізації плану; діагностика ефективності досягнутих результатів; поточна корекція планів; фіксація досягнутого як передумова для подальшого ефективного планування.

Семінарське заняття № 13.

Система внутрішнього та зовнішнього контролю в ПТНЗ.

План заняття.

1. Контроль як важіль ефективного керівництва навчально – виховною роботою ПТНЗ.

2. Принципи внутрішнього контролю училища.

3. Основні об’єкти та суб’єкти контролю.

4. Основні форми контролю навчальної роботи.

5. Контроль знань, вмінь та навичок учнів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1.

Політехнічний аналіз змісту професійного навчання в ПТНЗ.

I.Мета роботи:

1) Поглибити знання про суть політехнічного навчання в сучасних умовах;

2) Навчитися визначити зміст політехничних знань та вмінь, які формуються на заняттях професійного навчання в ПТНЗ.

II.Зміст та послідовність виконання роботи:

1.Використовуючи посібник з методики трудового та професійного навчання, повторити матеріал про суть політехнічного принципу в сучасних умовах професійної підготовки.

2.Охарактеризувати шляхи реалізації політехнічного принципу на заняттях професійного навчання в ПТНЗ.

3.На прикладі однієї з тем програми професійної підготовки виділити міжпредметні зв’язки професійного навчання з предметами загальноосвітнього циклу.

4.У відповідності з індивідуальним завданням викладача визначити зміст політехнічних знань та вмінь та скласти таблицю по формі:

Розділ, тема, назва, група

Політехнічні знання Політехнічні вміння
А. А.
Б. Б.
В. В.
Г. Г.

4.1. Визначити загальнотрудові, загальновиробничі та спеціальні вміння, які вміщені у вказаній темі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2.

Вивчення психофізіологічних особливостей працездатності та втомленості.

 

I. Мета роботи:

Вивчення індивідуальної працездатності особистості, вивчення факторів, які визначають працездатність.

II. Зміст та послідовність виконання роботи:

1. На першому етапі дослідження підраховується і записується частота пульсу піддослідного. Піддослідний за командою “Приготуватися” та “Почав” починає ритмічні стискування еспандера правою рукою. Частота стискування – приблизно одне за секунду. Експериментатор контролює частоту та силу стискування, в разі необхідності подає команди “Швидше” або “ Повільніше”, “ Стискувати повністю” та ін. Піддослідний упродовж виконання роботи по стискуванню еспандера повідомляє про свої суб’єктивні почуття: “Стало легше стискувати”, “Відчуваю теплоту в м’язах”, “Відчуваю втомленість”, “Дуже втомився”, “Скоро не зможу”, “Через не зможу”.

Помічник експериментатора підраховує частоту пульсу серця за 5–6 секунд, після подачі піддослідним повідомлень про суб’єктивні відчуття. Крім того, спостерігач фіксує час початку зміни кольору обличчя, міміки, напруження лівої руки, пітливість. Час подачі повідомлень про суб’єктивні відчуття і настання змін, що спостерігаються, фіксується за допомогою секундоміра і записується.

Після відпочинку піддослідного, через 10 хвилин, експеримент повторюється в попередній послідовності. Наступний експеримент проводиться після 40–хвилинного відпочинку. Паралельно проводиться експеримент з іншими піддослідними. Перший експеримент з новим піддослідним проводиться за попередньою схемою. Але під час першого десятихвилинного відпочинку піддослідний приймає зручну позу. Права рука вільно лежить на столі. Очі у піддослідного закриті. Уявно за експериментатором промовляються таки словесні формули:

а) я заспокоююсь, відключаюсь від усього навколишнього. Ні про що активно не думаю. Відключаю волю, розслаблююсь, відпочиваю. б) уявляю своє обличчя, воно спокійне, безвільне. М’язи обличчя розслаблені, віки важчають, опускаються. Розслаблені м’язи рота. Все обличчя розслаблене, спокійне. в) дихання рівне, повільне, плавне. Дихаю легко, вільно, спокійно. г) серце заспокоюється, працює рівно і ритмічно. д) м’язи правої руки розслаблюються. На кінчиках пальців відчуваю приємне тепло, руки теплішають. Руки нерухомі, розслаблені. е) все тіло розслаблене, нерухоме. Розслаблені м’язи живота. М’язи спини розслаблені. Відчуваю тепло, яке розходиться по тілу. Приємне тепло у всьому тілі.

Після цього треба відпочити 1–2 хвилини, в уяві повторюючи перелічені фрази. Пробудження супроводжується потягуванням. При бажанні можна позіхнути. Проводиться легка розминка м’язів, які беруть участь у стисканні еспандера. Одночасно обидві руки дуже сильно стиснути в кулаки. Затримати зусилля і поступово розслабити. Для розслаблення протилежних груп м’язів розчепірити пальці настільки широко, наскільки це можливо і поступово розслабити. Другу вправу з невеликими паузами повторити 4–5 разів. Наступні вправи: імітація рухів під час миття рук. Закінчується розминка круговими рухами кистей рук. Після невеликої паузи піддослідний в уяві повторює за експериментатором такі установки:

а) мій організм швидко відновлюється після стомливої роботи. З кожною секундою, хвилиною підвищується моя працездатність, сила. б) виразно уявляю себе стискуючим еспандер, намагаюсь виконувати стискування ритмічно й вірно. Уявляю, як за рахунок вольових зусиль зберігаю працездатність безмежно довго. г) впевнений у своїх можливостях. Під час наступного іспиту покажу прекрасний результат. Наступний іспит надає мені велику насолоду.

Для мобілізації в кінці відпочинку використовуються наступні формули:

а) в усіх м’язах зникає почуття важкості і розслабленості. Відчуваю прохолоду. Шкіра стає “гусячою”, долоні і ступні холонуть. б) я відпочив. Відчуваю бадьорість, свіжість. Дихання стає частішим, глибшим. З кожним подихом м’язи стають легшими. Серце б’ється сильніше, частіше, енергійніше. Голова ясна, легка. Всі м’язи легкі, пружні. Я бадьорий, енергійний. Готовий переносити будь–які навантаження, проявляти витривалість. д) відкриваю очі. Дивлюся уважно, зосереджено. Відчуваю збудження, прилив енергії. Я повний сил. е) в мене добра працездатність. Тіло напружується, як пружина. Я повністю мобілізований. Готовий діяти, проявити волю.

Після відпочинку повторюється іспит по повній схемі. В експеримент лише вноситься доповнення: стискання еспандера піддослідним супроводжується відліком секунд експериментатором “один”, два“ і т. д. Крім того, після повідомлення піддослідного про труднощі в підтримці заданої частоти та сили стискання дається невелике навантаження на ліву руку або ж піддослідному дозволяється піднятися і переміщуватись по кімнаті, не припиняючи своєї роботи.

2. Опрацюйте результати дослідів. Спостереження і наступне опитування дозволить виявити, наскільки була виражена втомленість і яке напруження сили волі було потрібне для його подолання. Розгорнуто сформулюйте свої відчуття на різних фазах виконання роботи і способів, за допомогою яких змогли подолати втому й збільшити працездатність.

Заповнити протокол дослідження за такою формою:

Прізвище піддослідного ________________________________________

Дата ___________________ Час ________________________________

 

Етап дослід-ження 1 дослід 2 дослід 3 дослід Додаткова інформація спостережень за змінами (кольору обличчя, мімійніі т. і.)
показ секун- доміра частота пульсу показ секун- доміра частота пульсу показ секун- доміра частота пульсу  
               

3. Побудуйте графік власної працездатності, виділіть на ньому характерні стадії його з наведеними в науковій літературі.

Проведіть аналіз отриманих результатів. Співставлення матеріалів, зафіксованих в протоколі, дає можливість уточнювати темпи зростання неприємних відчуттів і їх співвідношення з силою вольового напруження. Проаналізуйте особливості працездатності піддослідних, визначте фактори, які сприяли підвищенню працездатності.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3.

Сенсомоторна координация.

I. Мета роботи:

Оцінка здібностей до сенсомоторної координації при ламанні рухового стереотипу - важливої якості для цілої низки професій.

II. Порядок виконання роботи:

Перед Вами два аркуші паперу, на першому - п'ять пар пронумерованих однакових ліній. На кожній лінії першого аркуша напишіть фразу, яку я Вам задиктую. Потрібно писати з звичайною для вас швидкістю та зручним для Вас розміром літер. Там, де число 1, - “писати потрібно акуратно”, 2 –“писати потрібно швидше”, 3- “токарю потрібна координація рухів”, 4-“сьогодні йде сильний дощ”, 5- “середнє профтехучилище”. Фіксуємо час написання кожної фрази.

Це була підготовка до дослідження. Тепер ваша задача переписати кожну фразу по відповідних хвилястих лініях так, щоб кожна буква торкалась і нижньої і верхньої лінії, не перетинаючи їх і без просвітів. Розмір літер буде завжди змінюватись. Писати потрібно, відриваючи олівець від паперу не частіше, ніж звичайно в слові, щоб літери в словах були зв'язані одна з одною. Закінчивши одну фразу, одразу ж пишіть другу, і так - всіп'ять фраз. Знову фіксуємо чає написання кожної фрази.

ІІІ. Облік та аналіз результатів:

При спостереженні необхідно виявити, наскільки включаються в роботу інші м'язи при написанні перших літер. Вираз обличчя показує емоційний стан діяльності, що й уточнюється при опитуванні.

Всі дані заносяться в протокол. Кількісними показниками є :

а) час координації Тк, який отримують як різницю між Т2 -

часом виконання особливого завдання та Т1 - сумою часів запису

кожної фрази “своїм почерком”.

б) загальна кількість просвітів та перетинань, спочатку підрахованих окремо для нижньої і для верхньої лінії кожної фрази.

Час координації Тк:

Тк = Т2 – Т1;

Показник часу координації % Тк визначаємо за формулою:

%Тк =

№ завдання Час виконання завдання Кількість помилок % Тк % Пк
Перший раз Т1 Другий раз Т2 Нижня лінія Верхня лінія
    про-світи пере-тини про-світи пере-тини
                 

Показник помилки координації Пк як сума всіх просвітів і перетинань, яка може бути переведена у відсоток до числа літер в завданні - % ПК:

%Пк =

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Формування трудових навичок.

I. Мета роботи:

Вивчити особливості процесу формування трудових моторних навичок.

II. Обладнання:

Лінійка, дзеркало, секундомір.

ІІІ. Зміст та послідовність виконання роботи:

ЗАВДАННЯ № 1.

Мета: Виявити та дослідити вплив інформованості про результат на формування навичок.

Хід виконання завдання.

Наносимо на лінійку три яскраві риски, відмічаючи 10 мм, 80 мм, 150мм. В першій серії піддослідний тупим кінцем олівця веде вздовж шкали від першої риски до 80 мм. Потім, закривши очі, він продовжує вести олівцем доти, поки йому не буде здаватись, що довжина лінії, що проведена ним з закритими очима дорівнює довжині лінії, проведеної з відкритими очима. Експериментатор фіксує помилку (у міліметрах), не повідомляючи про неї піддослідного. Дослід повторюється 15 разів, по кожному розміру.

У другій серії (також 15 разів) піддослідний кожен раз пе­ревіряє свій результат.

Обробка даних виконаного завдання

иходячи з отриманих результатів будується графік. На осі ординат відкладається величина помилки (в мм) в той чи інший бік (не береться до уваги знак відхилення), а на осі абсцис - порядковий номер вправи. Пунктирною лінією креслиться крива, що відповідає результатам першої серії експерименту безпе­рервною лінією - крива, яка відповідає другій серії (Мал. 1).

 

 

1 2 3 4 5 6 7…… порядковий номер

Мал. 1

Порівнюючи криві першої та другої серії, можна зробити висновок про те, як вплинула на якість формування даного навику інформованість про результат вправи.

ЗАВДАННЯ №2.

Мета: Дослідити процес формування навичок методом порівняння зразків запису.

Обладнання: Лист паперу, ряд слів, наприклад: молоко, дорога, комісія, стільчик, портфель, верстат, ножиці.

 

Хід виконання завдання.

Експериментатор диктує досліджуваному слово, яке той записує між рядками, не перетинаючи ліній. Спочатку запис ведеться з відкритими очима, потім - з заплющеними. Таким чином записуються усі слова.

Обробка, результатів завдання.

Підраховується, скільки разів при написанні кожного слова була перетнута лінія і заповнюється таблиця.

 

Порядковий номер Кількість перетинів
При запису з відкритими очима При запису з закритими очима
     

Потім за отриманими результатами креслять графік фор­мування навичок виконання завдання з заплющеними очима (Мал. 2).

 

 

 

 

5
1 2 3 4 5 6 7…… порядковий номер завдання

Мал.2

Процес формування навичок можна характеризувати, віднімаючи від максимальної кількості перетинів мінімальне. Більша різниця вказує на більш інтенсивний процес формування навику.

ЗАВДАННЯ № 3.

Мета: Дослідити процес формування навичок способом дзеркального малювання.

Обладнання: Аркуш паперу з накресленими на ньому 12 фігу­рами.

Хід виконання завдання

Задача: Обвести ці фігури по контуру олівцем. Перша та дванадцята фігури обводяться лівою рукою, інші 10 - правою.

Перша і остання фігури обводяться лівою рукою, щоб виявити явище співтренування - визначити вплив тренованості правої руки на роботу лівої. Перший дослід покаже, як дослідник виконує цю роботу лівою рукою до тренування, 12-й - після тренування, інші 10 продемонструють процес формування моторних навичок правої руки.

Кожен дослідник, отримавши лист з фігурами, кладе його на стіл перед дзеркалом так, щоб зображена фігура добре проглядалася в ньому. В одній руці дослідник тримає олівець, в іншій картон, який повинен приховувати безпосереднє зоб­раження фігури від очей працюючого.

Кожну фігуру починають обводити за сигналом експери­ментатора, який фіксує час роботи виконуючого дослід за допомогою секундоміра.

Дослідник повинен знати про труднощі, що його чекають при виконанні цієї роботи. Це, перш за все, складність відшукати вірний напрямок руху власної руки, що пояснюється наявністю стереотипу в координації зорових та м'язових відчуттів. Відоб­раження в дзеркалі все змінює, старий стереотип відзначається своєю закріпленістю, багаторазово повтореними діями. В процесі вправ ці труднощі поступово зникають, формується новий стереотип. Час, що йде на роботу, скорочується, рухи з урив­частих стають плавними, злітними, якість роботи покра­щується.

Увага повинна бути звернена на ті місця фігур, котрі особливо складні (наприклад, кути, що вимагають змін напрямку руху руки з олівцем).

Обробка результатів виконання завдання.

Експериментатор і протоколіст будують графік роботи досліджуваного.

На цій кривій виявиться співсправність (висота кривої на початку і в кінці вправи); процес формування навичок (поступове рівномірне зниження кривої від досліду до досліду): “плато” (рівна частина кривої), що характеризує або застійні явища при формуванні навичок (якщо після “плато” крива піднімається вгору), або закріплення його та пошук нових прийомів (якщо крива після “плато” знижується): рецидиви (повторення утруднень) - якщо крива має піки, стрімко йде вгору (Мал.. 3).

 

 

 

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12….

Мал. 3

ЗАВДАННЯ№ 4.

Співвіднесіть дані, що отримані в результаті виконання цієї практичної роботи, з даними, отриманими при виконанні завдань №№ 1, 2: зробіть висновки, які ваші індивідуальні особ­ливості визначають успішність або неуспішність формування трудових навичок.

ЗАВДАННЯ № 5.

У письмовій формі розкрийте зміст та специфіку формування трудового навику вказаної операції Покажіть етапи та послідовність формування цього навику, способи організації окремих вправ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.

I. Мета роботи:

Провести порівняльний аналіз різноманітних методів професійної підготовки, закріпити знання алгоритму вибору методів професійного навчання.

II. Порядок виконання роботи:

1. Складіть і заповніть таблицю з характерисПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.083 с.)