Зміст і послідовність виконання роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст і послідовність виконання роботи1. Згідно індивідуального завдання, отриманого від викладача, виявити перелік заходів, які інженер-педагог повинен самостійно здійснити перед проведенням заняття (підготувати трактори, сільськогосподарські машини; полігон; розробити план-конспект заняття й інструкційно-технологічні карти; скоординувати свої дії з майстрами виробничого навчання, які виділяються в “допомогу” для проведення заняття і т.д.).

До змісту плану-конспекту заняття виробничого навчання необхідно включити наступне:

а) організаційний момент;

б) контроль знань учнів (питання доцільно задавати з регулювання сільськогосподарських машин, з технічного обслуговування трактора, техніки безпеки);

в) вступний інструктаж (рекомендується проводити поетапно, одночасно для всіх трьох ланок учнів, присутніх на занятті);

г) зміст виконуваних учнями практичних завдань;

д) поточний інструктаж;

е) заключний інструктаж.

2. Розробити інструкційно-технологічну карту для одного з завдань програми.

При підготовці до заняття необхідно враховувати, що учні не встигають пройти лабораторно-практичні заняття з сільськогосподарських машин, тому що вони проводяться одночасно з заняттями по підготовці до роботи машинно-тракторних агрегатів. Тому при поясненні прийомів наладки, агрегатування та регулювання сільськогосподарських машин слід приділити більше уваги демонстрації виконання цих робочих операцій із наступним тренуванням учнів.

Теми, на які в тематичному плані програми приділяється 12 годин, необхідно розділити на два заняття.

Вступний інструктаж доцільно проводити поетапно. Наприклад, з теми "Підготовка до роботи орних агрегатів" можна включити наступні питання:

а) підготовка трактора до роботи;

б) підготовка плуга до роботи;

в) складання опорного агрегату і перевірка його в русі.

На кожний етап виконуваного учнями завдання також необхідно мати інструкційну-технологічну карту.

При проведенні заняття головна роль належить викладачу-майстру, закріпленому за групою; два майстри виробничого навчання беруть участь у підготовці до заняття і допомагають у проведенні поточного інструктування. На занятті присутні три ланки учнів, які складаються із двох чоловік.

Кожна ланка працює з окремим агрегатом.

За результатами виконаного скласти письмовий звіт.

Практична робота № 17.

Методика організації і проведення заняття виробничого навчання з індивідуального водіння трактора.

Мета роботи: ознайомитися з процесом підготовки заняття виробничого навчання з індивідуального водіння; набути практичні навички з організації і проведення заняття з індивідуального водіння трактора.

Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Згідно отриманого від викладача індивідуального завдання, використовуючи програму занять з індивідуального водіння тракторів, виявити перелік заходів, які інженер-педагог повинен самостійно виконати перед проведенням даного аналізу;

розробити план-конспект заняття, який включає питання:

а) організаційний момент;

б) контроль знань з техніка безпеки, з вивченого матеріалу;

в) вступний інструктаж (в індивідуальній формі, розділений на декілька етапів);

г) зміст виконуваних учнями практичних завдань;

д) поточний інструктаж;

е) контроль засвоєння матеріалу заняття;

к) заключний інструктаж.

При розробці плану-конспекту заняття необхідно враховувати

специфіку занять з індивідуального водіння:

а) заняття починаються до вивчення курсу з будови і роботі трактора;

б) протягом заняття учнів повинні засвоїти велику кількість прийомів і операцій;

в) самохідні сільськогосподарські машини, трактори є джерелом підвищеної небезпеки.

Тому обов'язковою вимогою при проведенні занять є постійне закріплення і поглиблення знань учнів правил безпеки під час роботи на тракторах (самохідних машинах), наполегливе формування навички перевіряти стан машини до (зовнішній огляд, очищення, заправка водою, паливом і мастилом), а так само виконувати кожну вправу у встановленій послідовності, що виключає пропуск окремих операцій або несвоєчасне їхнє проведення. Засвоєння великої кількості операцій учнями вимагає поділу завдання на декілька частин, які відпрацьовуються послідовно. Наприклад, завдання заняття "Пуск двигуна" доцільно розділити на три етапи:

1. Підготовка трактора до роботи.

2. Запуск пускового двигуна.

3. Запуск дизельного двигуна.

За результатами виконаного скласти письмовий звіт

 

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ”.

 

СЕМІНАРСЬКЕ Заняття №1.

Профорієнтація як комплесна система.

Мета заняття: закріпити знання сутності та головних завдань профорієнтації як комплексної системи.

План заняття.

1. Професійна орієнтація як комплексна науково система; її сутність та мета.

2. Сучасний стан профорієнтаційної роботи.

3. Основні напрямки реформування та розвитку системи профорієнтації.

4. Організаційна структура системи професійної орієнтації.

Методичні вказівки до підготовки семінарського заняття.

При підготовці до семінарського заняття необхідно розкрити поняття профорієнтації у п’яти аспектах. Звернути увагу на ті елементи профорієнтації, які характеризують її як комплексну науково обґрунтовану систему. Це, насамперед профінформація; профконсультація, профвиховання; профдобір та профвідбір; профадаптація.

Розкрити сутність цих підсистем. Охарактеризувати основні науково-методичні засоби, які використовуються у профорієнтаційній роботі: професіографію та профдіагностику.

Відповідаючи на друге питання, вказати установи та заклади, які здійснюють профорієнтаційну роботу. Звернути увагу на зміст та завдання профорієнтаційної роботи в дошкільних закладах та загальноосвітніх школах.

Охарактеризувати профорієнтаційну роботу, яку проводять соціальні служби країни: соціальні служби для молоді; служби зайнятості населення; центри професійної орієнтації.

У третьому питанні необхідно установити взаємозв’язки існуючих соціально-економічних умов з основними напрямками розвитку системи профорієнтації у країні. Дати характеристику основних напрямків розвитку системи профорієнтації в Україні та за її межами.

При підготовці до четвертого питання звернути увагу на дві ланки, що виконують керівництво профорієнтаційною роботою: законодавчо-організаційні структури; методичні структури.

Розкрити три аспекти профорієнтаційної роботи: соціально-економічний, психолого-педагогічний та медико-фізиологічний.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1.

ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ.

Мета роботи:Ознайомитися з призначенням і змістом, підручників, методичних посібників і публікацій у науково-методичних журналах по професійній орієнтації учнів. Придбати практичні уміння і навички аналізу змісту науково-методичної літератури з профорієнтації.

1. Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Ознайомитися зі змістом досліджуваних навчальних і методичних посібників і журналів, установивши при цьому наступне:

1.1. Найменування методичного посібника або журналу.

1.2. Видавництво, рік випуску, тираж.

1.3. Для кого призначений посібник або журнал.

1.4. Основні питання, розглянуті в посібнику або журналі.

2. Відповідно до отриманого від викладача індивідуального завдання здійснити аналіз глави, розділу або всього навчального методичного посібника (статті журналу), освітивши наступні питання:

2.1. Як відбите значення профориентационной

роботи в школі в справі підготовки учнів до трудової

діяльності в народному господарстві?

2.2. Досить повно відбито, на Ваш погляд,. у

посібнику або публикации, зміст розглянутого питання?

2.3. Які додаткові відомості слід було б, на Вашу думку, включити в методичний посібник або журнал?

2.4. У доступної для розуміння формі викладений матеріал у посібнику або публікації?

2.5. Відповідає викладений у посібнику або журналі матеріал сьогоднішньому дню розвитку суспільства й освіти?

2.6. Які Ви можете дати рекомендації, спрямовані на поліпшення якості вивченого Вами літературного джерела?

Скласти письмовий звіт.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.

Мета роботи: Систематизувати і поглибити знання про профосвіту, як підсистему профорієнтаційної роботи. Вивчити підходи і методичні вимоги до підготовки і проведення профорієнтаційної бесіди і профінформаційного уроку. Набути вмінь організації заходів профосвітніцького напрямку в трудовому навчанні та позакласній роботі з школярами.

1.Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Проаналізувати основні теоретичні і методичні аспекти організаціїроботи з профосвіті учнів у трудовому навчанні та в позакласній роботі, використовуючи навчально-методичну та спеціальну літературу.

2. Використовуючи навчально-методичну і спеціальну літературу, ознайомитись з професіограмами деяких професій.

3. Скласти розгорнутий план-конспект бесіди для ознайомлення учнів з вказаною викладачем професією. План доцільно скласти за наступною формою:

3.1. Загальні відомості про професію: коротка характеристика галузі народного господарства, де застосовується професія; коротка історична довідка і перспективи розвитку професії; основні спеціальності, пов’язані з даною професією.

3.2. Умови роботи і вимоги професії до людини; санітарно-гігієнічні умови праці; вимоги до віку та здоров’я; елементи творчості, характер труднощів, ступінь відповідальності, спеціальні вимоги до фізіологічних особливостей людини, якості, які відрізняють гарного робітника; спеціальні умови; вплив професії на спосіб життя робітника, його побут і т. ін.; економічні умови, система оплати, відпуски та ін.

3.3. Система підготовки до професії; шляхи набування професії бригадно-індивідуальне навчання, навчальні комбінати, курси, МНВК, ПТНЗ, коледжі, вузи, тощо); зв’язок професійної підготовки з навчальною і трудовою діяльністю в школі, рівень і обсяг професійних знань, вмінь та навичок, які необхідні для отримання початкової кваліфікації по даній професії; перспективи професійного росту; де можна продовжити ознайомлення з професією; що читати про професію.

Примітка. Перелік професій, які можуть бути використані для виконання завдань.

Професії групи «Людина-техніка»: слюсар механоскладальних робіт, машиніст баштового крану, інженер-конструктор, токар, зварювальник.

Професії групи «Людина-людина»: бібліотекар, журналіст, вчитель трудового навчання, спортивний тренер, стюардеса, екскурсовод, лікар.

Професії групи «Людина-знакова система»: програміст, телеграфіст, секретар-машиніст, оператор ЕОМ.

4. Скласти письмовий звіт.

1.Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Проаналізувати основні теоретичні і методичні аспекти організаціїроботи з профосвіті учнів у трудовому навчанні та в позакласній роботі, використовуючи навчально-методичну та спеціальну літературу.

2. Використовуючи навчально-методичну і спеціальну літературу, ознайомитись з професіограмами деяких професій.

3. Скласти розгорнутий план-конспект бесіди для ознайомлення учнів з вказаною викладачем професією. План доцільно скласти за наступною формою:

3.1. Загальні відомості про професію: коротка характеристика галузі народного господарства, де застосовується професія; коротка історична довідка і перспективи розвитку професії; основні спеціальності, пов’язані з даною професією.

3.2. Умови роботи і вимоги професії до людини; санітарно-гігієнічні умови праці; вимоги до віку та здоров’я; елементи творчості, характер труднощів, ступінь відповідальності, спеціальні вимоги до фізіологічних особливостей людини, якості, які відрізняють гарного робітника; спеціальні умови; вплив професії на спосіб життя робітника, його побут і т. ін.; економічні умови, система оплати, відпуски та ін.

3.3. Система підготовки до професії; шляхи набування професії бригадно-індивідуальне навчання, навчальні комбінати, курси, МНВК, ПТНЗ, коледжі, вузи, тощо); зв’язок професійної підготовки з навчальною і трудовою діяльністю в школі, рівень і обсяг професійних знань, вмінь та навичок, які необхідні для отримання початкової кваліфікації по даній професії; перспективи професійного росту; де можна продовжити ознайомлення з професією; що читати про професію.

Примітка. Перелік професій, які можуть бути використані для виконання завдань.

Професії групи «Людина-техніка»: слюсар механоскладальних робіт, машиніст баштового крану, інженер-конструктор, токар, зварювальник.

Професії групи «Людина-людина»: бібліотекар, журналіст, вчитель трудового навчання, спортивний тренер, стюардеса, екскурсовод, лікар.

Професії групи «Людина-знакова система»: програміст, телеграфіст, секретар-машиніст, оператор ЕОМ.

4. Скласти письмовий звіт.

ПЛАН практичних робіт з курсу: «Матеріалознавство швейного виробництва»

 

Практична робота № 1.

Тема: «Дослідження текстильних волокон».

Мета роботи: набути знання з особливостей будови текстильних волокон; набути навички в дослідженні основних видів текстильних волокон.

Зміст звіту:

  1. Найменування і мета роботи.

2. Зробити малюнки повздовжнього виду і поперечного зрізу основних видів текстильних волокон і короткий опис особливостей їх будови.

3. Скласти таблицю розпізнавання складу тканей.

Практична робота № 2.

Тема: «Аналіз ткацьких переплетень».

Мета роботи: набути знання з визначення лицьової і зворотної сторін тканей; набути навички в визначенні основної і уткової нитей тканей, визначенні ткацьких переплетень.

Зміст звіту:

  1. Найменування і мета роботи.

2. Зробити опис визначення основних показників лицьової сторін тканей.

3. Зробити опис визначення основних показників зворотної сторін тканей.

4. Скласти таблицю розпізнавання основної і уткової нитей зразків тканей, вказати їх склад і ткацьке переплетення.

Практична робота № 3.

Тема: «Визначення технологічних властивостей тканин».

Мета роботи: набути знання з особливостей будови текстильних волокон; набути навички в дослідженні основних видів текстильних волокон.

Зміст звіту:

  1. Найменування і мета роботи.

2. Дослідити хімічні та механічні властивості в зразках тканини.

3. Визначити в зразках тканини виду ткацьких переплетень.

4. Виконати таблицю з визначення структури в зразках тканини.

Практична робота № 4.

Тема: «Розпізнавання видів бавовняних тканин».

Мета роботи: набути знання з особливостей будови видів бавовняних тканин; набути навички в дослідженні видів бавовняних тканин, їх складу, виду ткацьких переплетень.

Зміст звіту:

1. Найменування і мета роботи.

  1. Дослідити в зразках видів бавовняних тканин.

2. Визначити в зразках бавовняних тканин виду ткацьких переплетень.

3. Визначити склад в зразках бавовняних тканини.

4. Виконати таблицю з визначення призначення тканини.

 

ПЛАН лабораторних занять з курсу: «Обладнання та технологія кулінарного виробництва»

Змістовний модуль.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.044 с.)