Вивчення та аналіз навчальних посібників для учнів ПТНЗ зі спеціальних дисциплін і розділів виробничого навчання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчення та аналіз навчальних посібників для учнів ПТНЗ зі спеціальних дисциплін і розділів виробничого навчання.Мета роботи: ознайомитися з призначенням і змістом навчальних посібників для учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю з спеціальних дисциплін і розділів виробничого навчання; набути практичних навичок з аналізу змісту навчальних посібників, які видаються для учнів зі спеціальних дисциплін і виробничого навчанні.

Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Ознайомитися з найменуванням навчальних посібників для учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю зі спеціальних дисциплін і розділів виробничого навчання, які видаються останніми роками.

2. Ознайомитися з призначенням і змістом досліджуваних навчальних посібників для учнів ПТНЗ зі спеціальних дисциплін і розділів виробничого навчання, установивши при цьому наступне:

а) найменування посібника;

б) видавництво і рік випуску;

в) тираж видання;

г) для кого призначений навчальний посібник;

д) основні питання, розглянуті в навчальному посібнику.

3. Згідно отриманого від викладача індивідуального завдання зробити аналіз глави, розділу або всього навчального посібника, відповівши на наступні питання:

а) Чи достатньо повно відбито в навчальному посібнику зміст розглянутого питання?

б) Які додаткові відомості слід було б включити до навчального посібника?

в) Чи у доступній для розуміння учнів формі викладений у посібнику навчальний матеріал?

г) Чи відповідає викладений у посібнику навчальний матеріал сучасному розвитку науки і техніки?

д) Які ви можете дати рекомендації, що спрямовані на поліпшення якості навчального посібника ?

За результатами виконаного скласти звіт.

Практична робота № 4.

Вивчення та аналіз методичних посібників і методичних журналів, що видаються в системі профтехосвіти.

Мета роботи: ознайомитися з призначенням і змістом методичних посібників і методичних журналів, що видаються в системі профтехосвіти; набути практичних навичок з аналізі змісту методичних посібників і методичних журналів, що видаються в системі профтехосвіти.

Зміст і послідовність виконання роботи..

1. Ознайомитися з найменуванням методичних посібників і методичних журналів, які видаються в системі профтехосвіти.

2. Ознайомитися з призначенням і змістом досліджуваних методичних посібників і методичних журналів, які видаються в системі профтехосвіти, установивши при цьому наступне:

а) найменуванняметодичного посібника або журналу;

б) видавництво, рік випуску, тираж;

в) для кого призначений методичний посібник або журнал;

г) основні питання, розглянуті в методичному посібнику або журналі.

3. Згідно отриманого від викладача індивідуального завдання зробити аналіз глави, розділу, статті або всього методичного посібника або журналу, відповівши на наступні питання:

а) Чи достатньо повно відображено в методичному посібнику або журналі зміст розглянутого питання?

б) Які додаткові відомості слід було б включити до методичного посібника або журналу?

в) Чи в доступній для розуміння формі викладений у методичному посібнику або журналі матеріал?

г) Чи відповідає викладений у методичному посібнику або журналі матеріал сучасному розвитку науки і техніки?

д) Які ви можете дати рекомендації, спрямовані на поліпшення якості методичного посібника або журналу?

За результатами виконаного скласти звіт.

Практична робота № 5.

Вивчення і аналіз орієнтовних переліків учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень ПТНЗ сільськогосподарського профілю.

Мета роботи: ознайомитися з призначенням і змістом орієнтовних переліків учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень ПТНЗ сільськогосподарського профілю; набутипрактичних навичок по аналізу орієнтовних переліків учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень ПТНЗ.

Зміст і послідовність виконання роботи

1. Ознайомитися з призначенням і змістом пояснювальної записки до розробленого Держпрофосвітою орієнтованого переліку учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень ПТНЗ сільськогосподарського профілю.

2. Установити, які види учбово-наочних посібників і устаткування містять у собі розроблені Держпрофосвітою вищезгадані орієнтовні переліки.

3. Відповідно до отриманого від викладача індивідуального завдання і використовуючи орієнтовні переліки, зробити аналіз матеріально-технічного оснащення тієї або іншої лабораторій, кабінету, майстерні ПТНЗ, відповівши на наступні питання:,

а) Яке конкретно оснащення повинен мати той або інший навчальний кабінет ПТНЗ, у тому числі натуральні зразки. моделі, макети, тренажери, стенди, планшети, плакати, альбоми, таблиці, кінофільми, діафільми, підручники і навчальні посібники, технічні засоби навчання, меблі?

б) Яке конкретно оснащення повинна мати та або інша лабораторія ПТНЗ, у тому числі агрегати, складальні одиниці, механізми, спеціальне устаткування, інструмент, пристосування, інвентар, учбово-наочні посібники, технічну документацію і навчальну літературу, технічні засоби навчання, меблі?

в) Яке конкретно оснащення повинна мати та або інша майстерня ПТНЗ, у тому числі устаткування, інструмент, пристосування, прилади, інвентар, меблі, тренажери, учбово-наочні посібники, технічну документацію, навчальну літературу, кінофільми, діафільми, технічні засоби навчання?

4. Установити відповідно до індивідуального завдання, яким матеріально-технічним оснащенням доцільно доповнити розроблені Держпрофосвітою орієнтовні переліки учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень ПТНЗ.

5. Відповідно до отриманого від викладача індивідуального завдання і використовуючи навчальні програми спеціальних дисциплін і розділів виробничого навчання ПТНЗ, установити необхідне матеріально-технічне оснащення для проведення занять по заданій темі.

6. Порівняти отримані результати самостійної роботи по визначенню необхідного оснащення для вивчення заданої теми з рекомендованим Держпрофосвітою орієнтовними переліками учбово-наочних посібників, обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень ПТНЗ.

7. Зробити висновок про відповідність розроблених Держпрофосвітою орієнтовних переліків учбово-наочних посібників, обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень ПТНЗ вимогам навчальних програм спеціальних дисциплін і розділів виробничого навчання ПТНЗ.

За результатами виконаного скласти звіт.

Практична робота № 6.

Розробка фрагменту уроку професійного навчання В ПТНЗ з використанням проблемної методики навчання.

Мета роботи: систематизувати знання про проблемно-пошукову методику, сформувати вміння використовувати проблемну методику під час викладання дисциплін професійного навчання в ПТЗН сільськогосподарського профілю.

1. Зміст і послідовність виконання роботи.

1.При підготовці до виконання завдання необхідно повторити загальні питання теорії проблемного навчання.

2. Роботу виконують у наступному порядку:

2.1. Вивчають розділ (параграф) підручника, складають план викладу матеріалу. Дають анотацію на нього.

2.2. Виділяють нові поняття для учнів, установлюють рівень їхнього засвоєння (впізнавання, запам'ятовування, розуміння, уміння, перенос), заповнюють відповідну таблицю.

2.3. Визначають освітню мету і завдання вивчення матеріалу.

2.4. Виявляють суперечливі сторони інформації (факт не відповідає відомому правилу, матеріал суперечить раніше сформованим поняттям), що дозволяють на їхній основі створити проблемні ситуації.

2.5.Формулюють проблемну задачу, указують тип створюваної на її основі проблемної ситуації.

2.6. Намічають спосіб створення проблемної ситуації.

2.7. Розробляють зміст діяльності викладача й учнів при постановці і рішенні проблеми, конкретизують вихідні знання учнів, необхідні для вирішення проблемної ситуації, вибирають спосіб їхньої актуалізації.

2.8. Розробляють конспект фрагмента уроку у виді евристичної бесіди викладача з учнями на кожнім з етапів.

За результатами виконаного скласти звіт.

Практична робота № 7.

Розробка системи засобів наочності до занять професійного навчання в ПТНЗ сільськогосподарського профілю.

Мета роботи: сформувати у студентів вміння відбирати засоби наочності та розробляти методику їх використання на заняттях професійного навчання в ПТНЗ сільськогосподарського профілю.

1. Зміст і послідовність виконання роботи

1. Для виконання завдання студенту видається підручник предмету спецтехнології з указівкою розділу (параграфа), матеріал якого складає основу змісту навчання на уроці комбінованого типу.

У завданні вказують:

- мету і задачі навчання;

- етап (структурний елемент) уроку, стосовно до якого будуть підбиратися засоби наочності. (Це повинні бути наступні етапи: повідомлення навчального матеріалу викладачем, самостійне засвоєння учнями нових знань, первинне закріплення і поточне повторення, контроль і оцінка знань і умінь учнів, вправи і самостійна робота з закріплення й удосконалювання знань і умінь, узагальнююче повторення);

- метод навчання (використовують дві класифікації: по способу організації пізнавальної діяльності учнів і по джерелу знань);

- приблизний рівень розвитку просторового мислення учнів (низький, середній, високий).

2. Роботу виконують у наступному порядку:

1. Вивчають матеріал підручника і дають анотації на нього.

2. Розробляють план викладу матеріалу.

3. Для заданого етапу уроку пропонують засоби наочності з урахуванням мети навчання, характеристики матеріалу і рівня розвитку просторового мислення учнів.

4. Пропонують способи використання засобів наочності на уроці.

5. Розробляють методику і техніку роботи викладача з засобами наочності на уроці. (Обґрунтовують місце введення засобу наочності на заданому етапі уроку, тривалість демонстрації, послідовність пред'явлення демонстрацій або рисунків; зміст усного викладу матеріалу, що супроводжує пред'явлення засобу наочності, зміст діяльності учнів під час демонстрації наочності, розташування засобу, який демонструється в кабінеті).

Підготовлений таким чином матеріал оформляють у вигляді відповідної таблиці.

За результатами виконаної роботи скласти звіт.

Практична робота № 8.

Підготовка інженера-педагога до проведення занять зі слюсарної обробки матеріалів.

Мета роботи: ознайомитися з змістом і формою плану заняття виробничого навчання (розділ "Слюсарна справа"); набути вмінь та навичок розробці з складання плану-конспекту заняття виробничого навчання ( тема з розділу "Слюсарна справа").

1. Зміст і послідовність виконання роботи

1. Згідно отриманого від викладача завданням ознайомитися з змістом і формою плану заняття виробничого навчання (зразок плану заняття додається).

2. Визначити мету заняття, у тому числі:

а) які теоретичні знання повинні отримати учні;

б) які практичні вміння і навички повинні бути сформовані в учнів;

в) яка виховна та розвиваюча мета заняття.

3. Установити обсяг навчального теоретичного матеріалу, який необхідно повідомити учням по темі заняття.

4. Визначити нові терміни і поняття, які необхідно пояснити учням.

5. Визначити нові операції і прийоми обробки матеріалу, якими повинні оволодіти учні.

6. Згідно вимог програми ПТНЗ з виробничого навчання і стану матеріального забезпечення училища підібрати об'єкти навчально-виробничих робіт учнів.

7. Перерахувати матеріали, інструменти й устаткування, які необхідно використовувати на занятті.

8. Установити необхідні для проведення заняття технологічну документацію і технічні засоби навчання.

9. Визначити тип і структуру заняття, продумати і намітити методику його проведення.

10. Спланувати виховні задачі, які будуть вирішуватися на занятті, визначити шляхи їх здійснення.

11. Скласти план-конспект заняття.

12. При підготовці до заняття необхідно врахувати результати попередніх занять, звернувшиособливу увагу на наступне:

а) чи була досягнута наміченамета на попередньому занятті;

б) які виявлені істотні недоліки;

в) яким способом ви пропонуєте виправити виявлені недоліки.

За результатами виконаного скласти звіт.

Практична робота №9.

Попередня підготовка викладача до проведення теоретичних занять з дисципліни "Трактори і автомобілі".

Мета роботи: систематизувати знання про завдання та зміст попередньої підготовки викладача спец дисциплін до навчального року; набути навички розробки системи занять з дис­циплін теоретичного навчання в ПТНЗ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.024 с.)