Зміст і послідовність виконання роботи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст і послідовність виконання роботи.1. Використав навчально-методичну літературу поглибити знання про завдання та зміст попередньої підготовки викладача спецдисциплін до навчального року.

2. Розробити систему занять з теми, вказаної викладачем, а саме:

а/ розподілити матеріал теми на двохгодинні заняття;

б/ сформулювати тему двохгодинного заняття;

в/ визначити стисло основні змістовні питання;

г/ визначити головну дидактичну мету уроку;

д/ визначити тип уроку;

е/ визначити основні види самостійної роботи учнів на занятті;

ж/ підібрати наочність та іншій дидактичний матеріал до проведення уроку;

з/ установити міжпредметні зв'язки з іншими спеціальними дисциплінами та розділами виробничого навчання.

3. На підставі виконаної роботи скласти перспективно-тематичний план на рік або півріччя. Деякі етапи розробки плану можна представити у виді наступної евристичної послідовності дій викладача:

3.1. По кваліфікаційній характеристиці уточнюють знання, уміння і навички, що повинні одержати учні при вивченні предмета і конкретно розглянутої теми.

3.2. Установлюють місце предмета в системі дисциплін плану (на яких курсах

3.3. Аналізують тематичний план вивчається, кількість годин, з якими навчального дисциплінами має міжпредметні зв'язкі).програми навчального предмета. Установлюють місце розглянутої теми в програмі і її зв'язкі з попередніми і наступними темами, дають характеристику зв'язків.

3.4. Аналізують зміст теми, розробляють структуру теми з виділенням у ній логічно закінчених по змісту фрагментів. По кожнім пункті рубрикації виявляють основні поняття, що підлягають вивченню, встановлюють внутрішні міжпредметні зв'язкі, у тому числі і з виробничим навчанням, розробляють освітні цілі – знання, вміння та навички учнів.

3.5. Розбивають навчальний матеріал теми на заняття. Час, що відводиться на вивчення теми, розподіляють по фрагментах таким чином, щоб система запланованих занять охоплювала всі етапи навчального процесу - від засвоєння нових знань до їхнього повторення, узагальнення і контролю. З цією метою в складений перелік занять включають, якщо необхідно, тему, орієнтовану на повторення й узагальнення пройденого матеріалу, і виділяють час на його проведення.

3.6. Вибирають форми організації занять. При цьому мають на увазі, що основна форма занять у профтехучилищах - урок, хоча використовуються й екскурсії, семінари, навчальні конференції. Найбільш поширена класифікація типів уроків по основним дидактичним цілям:

§ урок засвоєння нових знань;

§ урок закріплення й удосконалювання знань і умінь;

§ повторювально-узагальнюючий урок;

Контрольно-перевірочний урок;комбінований урок.

У залежності від кількості годин, що відводяться на тему, може бути заплановане застосування не всіх типів уроків, але в будь-якому випадку повинна бути створена їхня система. Вона повинна забезпечувати строго логічну побудову процесу навчання для того, щоб кожне заняття займало відведене йому місце в ряді інших, а навчальний процес включав би всі можливі організаційні форми в рамках усього курсу.

Вибирають метод навчання на основі класифікації методів за джерелом знань та за рівнем організації пізнавальної діяльності учнів.

3.8.Намічають для кожного заняття перелік засобів навчання. Основну увагу при цьому приділяють наочним приладдям, дидактичним матеріалам, технічним засобам навчання. У перспективному-тематичному плані вказують не тільки назва засобу навчання, але і його марку, модель, назву кінофільму, діапозитивів і т.д. Це служить передумовою для своєчасної підготовки їх до моменту проведення уроків.

3.9. Розробляють зміст і обсяг домашнього завдання для учнів.

На підставі виконаної роботи скласти перспективно-тематичний план за відповідною формою.

За результатами виконаного скласти звіт.

Практична робота № 10.

Безпосередня підготовка викладача до проведення заняття з теоретичного навчання.

Мета роботи: систематизувати та закріпити знання з безпосередньой підготовки викладача до теоретичного уроку; набути навички розробки плану-конспекту заняття професійного навчання з теоретичного циклу дисциплін.

Зміст та послідовність виконання роботи

1. Використовуючи навчально-методичну літературу поглибити та систематизувати знання з безпосередньої підготовки викладача до уроку, повторити вимоги та рекомендації до складання плану-конспекту заняття.

2. Ознайомитись зі змістом і формою плану-конспекту заняття з теоретичного циклу дисциплін.

3. Етапи розробки план-конспекту уроку.

3.1. Визначити тему та мету уроку :

а/ навчальну;

б/ виховну;

в/ розвиваючу;

г/ профорієнтаційну.

3.2. Визначити обсяг учбового матеріалу, який необхідно повідомити учням на уроці.

3.3. Визначити тип уроку.

3.4. Підібрати оптимальні методи вирішення педагогічних задач уроку.

3.5. Уточнити матеріально-технічне забезпечення уроку /наочність, технічну документацію, ТЗН, тощо/.

3.6. У розділі "Хід уроку" розписати його структуру з встановленням витрат часу на реалізацію кожного компоненту уроку, при цьому необхідно розкрити:

а/ прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів під час проведення уроку;

б/ зміст та види контролю знань учнів;

в/ методику проведення кожного структурного елементу уроку;

г/ зміст домашнього завдання.

4. Для вказаної викладачем теми скласти розгорнутий план-конспект уроку теоретичного навчання згідно наступної послідовності:

4.1. Конкретизують освітню мету і формулюють виховну і розвиваючу задачі уроку.

4.2. Вибирають тип уроку, розробляють його структуру з указівкою погодинних витрат на структурні елементи уроку.

4.3. Установлюють методи навчання. Використовують дві класифікації методів: за рівнем пізнавальної діяльності учнів і по джерелу знань.

4.4. Підбирають засоби навчання стосовно до кожного етапу уроку.

4.5. Складають домашнє завдання, конкретизують окремі його частини, обсяг і час виконання.

4.6. Розробляють зміст уроку, що представляється у виді переліку розглянутих на уроці питань і у виді конспекту уроку.

Форма конспекту довільна. Він може вестися від першого лиця, оформлятися довільно або у вигляді таблиці «Форма і зміст конспекта уроку» в обох випадках конспект уроку являє собою сполучення змісту, що послідовно викладається, і відповідної йому методики роботи викладача й учнів на організаційній частині уроку, при опитуванні по пройденому матеріалі, при повідомленні нових даних учнем, їхньому закріпленні і видачі домашнього завдання. Основна увага в конспекті уроку повинне бути приділено розробці методики роботи викладача. Саме ця частина найбільш складна в підготовці конспекту, вона багато в чому визначає ступінь готовності викладача до заняття, рівень його вихідних знань і умінь, а також ступінь творчості у виконанні розробки.

За результатами виконаної роботи скласти письмовий звіт.

За результатами підготовчої роботи студент повинен скласти план-конспект заняття, як письмовий звіт.

Практична робота № 11.

Проведення пробних теоретичних занять професійного навчання та їх колективне обговорення.

Мета роботи: сформувати у студентів вміння реалізувати на практиці розроблений план-конспект уроку; оволодіти навичками педагогічного аналізу теоретичного уроку професійного навчання.

Зміст та послідовність виконання роботи.

Використовуючи навчально-методичну літературу закріпити знання про педагогічний аналіз увожу.

Призначеному студенту провести заняття з рештою студентів, як учнями, згідно зі складеним планом-конспекстом уроку.

Всім студентам фіксувати позитивні моменти та зауваження щодо проведення заняття у відповідності зі схемою аналізу уроку та взяти активну участь у його обговоренні.

Практична робота №12.

Підготовка викладача до проведення заняття з технічного креслення.

Мета роботи: ознайомитися з змістом і формою плану заняття по технічному кресленню; набути вмінь та навичок по розробці і складанню плану заняття з технічного креслення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.56.11 (0.016 с.)