ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇВиробничі приміщення повинні бути обладнані системами виробничого, проти­пожежного та господарсько-питтєвого водогонів, господарсько-побутовою та вироб­ничою каналізацією. Виключення складають невеликі виробництва (з кількістю пра­цюючих до 25 чоловік в зміну), що розміщені в районах без центральної системи водогону та каналізації.

При проектуванні систем водопостачання та каналізації необхідно впро­ваджувати найбільш прогресивну технологію і устаткування для підготовки та подачі води, відведення та очистки промислових стоків, забезпечувати найменшу забрудненість стічних вод, можливість утилізації та використання відходів ви­робництва.

Норма витрат води на пиття та побутові потреби для цехів зі значним надлиш­ком тепла на одну людину в одну зміну повинна складати 45 л, а в інших цехах та відділеннях — 25 л.

В проходах між цехами, вестибюлях, приміщеннях для відпочинку необхідно передбачати фонтанчики чи установки з газованою водою. В гарячих цехах повинні бути передбачені місця площею 2—3 м2 для установок з охолодженою підсоленою газованою водою (5 г солі на 1 а води).

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до пристроїв питтєвого водо­постачання не повинна перевищувати 75 м. Не допускається з'єднання мереж госпо-дарсько-питтєвого водогону з мережами спеціальних виробничих та протипожежних водогонів, що подають непиттєву воду.

Всі стічні води спускаються в міську каналізаційну мережу. Зливання в каналізаційну мережу відпрацьованих розчинів кислот, лугів, електролітів та інших хімічних речовин допускається лише після їх нейтралізації та очищення. Забороняється зливати в каналізаційну мережу толуол, ацетон, бензин, мінеральні мастила.

На дільницях шліфування, полірування та при застосуванні мокрих способів оброблення пилових матеріалів стічні води повинні надходити до системи загальної каналізації через відстійники. На окремих дільницях каналізаційних мереж необхід­но розташовувати пристрої для вловлювання нафтопродуктів.

 

 

ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2 ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

1. Сформулюйте основні положення законодавства в галузі гігієни праці.

2. В чому полягають фізіологічні особливості різних видів діяльності?

3. Для чого необхідна та як здійснюється гігієнічна класифікація праці?

4. Як впливає мікроклімат на організм людини, якими параметрами він характе­ризується?

5. Що покладено в основу принципу нормування параметрів мікроклімату? Яка відмінність між оптимальними та допустимими мікрокліматичними умовами?

6. Які прилади використовують для визначення параметрів мікроклімату?

7. За допомогою яких заходів і засобів здійснюється нормалізація параметрів
мікроклімату?

8. Якими шляхами шкідливі речовини найчастіше потрапляють в організм людини та який вплив на нього можуть здійснювати?

9. Як поділяються шкідливі речовини за характером впливу на організм людини?

10. Які чинники визначають уражаючу дію пилу на організм людини?

11. Як здійснюється нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

12. Які методи та прилади використовуються для визначення (контролю)
концентрації шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень і робочих зон?

13. Перелічіть основні заходи та засоби, за допомогою яких здійснюється захист працюючих від дії шкідливих речовин.

14. Яке призначення вентиляції та на які види вона підрозділяється?

15. Схарактеризуйте природну вентиляцію: внаслідок чого вона здійснюється, на які види підрозділяється, як організовується, які її переваги та недоліки?

16. Що таке дефлектор, яке його призначення, за яким параметром він
вибирається?

17. Схарактеризуйте штучну вентиляцію: внаслідок чого вона здійснюється, на які види підрозділяється, як організовується, які її переваги та недоліки?

18. Схарактеризуйте загальнообмінну штучну вентиляцію: на які види вона
підрозділяється, якими технічними засобами реалізується, які розрізняють схеми
організації загальнообмінного повітрообміну та в яких випадках вони засто­
совуються?

19. Яке призначення місцевої припливної вентиляції, коли та як вона
застосовується?

20. Яке призначення місцевої витяжної вентиляції, як класифікуються місцеві відсмоктувачі та у яких випадках застосовуються?

21. Які методи використовуються для розрахунку систем штучної вентиляції? Напишіть основні розрахункові формули.

22. Перелічіть основні вимоги до систем вентиляції?

23. Що таке кондиціонування повітря та яким чином воно здійснюється?

24. Які переваги та недоліки притаманні різним видам систем опалення та
в яких випадках доцільно використовувати кожну з них?

25. Дайте визначення та поясніть основні світлотехнічні поняття та одиниці.

26. Перелічіть основні вимоги до виробничого освітлення.

27. На які види підрозділяється виробниче освітлення?

28. Схарактеризуйте природне освітлення: які його переваги та недоліки, за
яким показником (коефіцієнтом) проводиться кількісна оцінка природного освітлення в приміщені, від яких чинників залежить рівень освітленості приміщення при природному освітленні?

29. Як здійснюється нормування природного та штучного освітлення виробничих приміщень та робочих місць?

30. Які джерела штучного освітлення використовуються на виробництві, які їх переваги та недоліки?

31. Що таке світильник, для чого він призначений, з яких елементів складається? Які основні світлотехнічні характеристики світильників?

32. Назвіть та схарактеризуйте основні етапи проектування систем штучного
освітлення.

33. Які методи використовуються для розрахунку штучного освітлення? Напишіть основні розрахункові формули.

34. Яким чином здійснюється експлуатація освітлювальних установок?

35. Які параметри слугують для характеристики вібрації та на які види вона
підрозділяється? В чому особливість дії вібрації на організм людини?

36. Як здійснюється нормування вібрації?

37. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від вібрації?

38. Які прилади використовуються для вимірювання параметрів вібрації, в чому полягає їх принцип роботи?

39. Що таке шум, які його фізичні характеристики?

40. Як впливає шум на організм людини, яким чином здійснюється нормування та вимірювання шуму?

41. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від шуму?

42. Як впливає інфразвук на організм людини, які допустимі рівні інфразвуку на робочих місцях, якими методами можна домогтися усунення або зменшення рівня інфразвуку?

43. Як впливає ультразвук на організм людини, які допустимі рівні ультразвуку на робочих місцях, яким чином забезпечується захист працівника від контактного ультразвуку та такого, що передається через повітря?

44. Які є види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань?

45. В чому полягають особливості впливу іонізуючого випромінювання на організм людини?

46. Яким чином здійснюється нормування іонізуючого випромінювання?

 

47. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від іонізуючих випро­
мінювань?

48. Які методи та прилади використовуються для радіометричного і дози­
метричного контролю та вимірювання? В чому полягає їх принцип роботи?

49. Як класифікуються електромагнітні випромінювання за частотним спектром? Наведіть приклади використання джерел електромагнітних полів радіочастот у різних галузях економіки.

50. Як впливають електромагнітні поля радіочастотного діапазону на організм людини та які рівні допустимого опромінення?

 

51. Які заходи та засоби застосовуються для захисту працюючих від
електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону?

52. Як впливають інфрачервоні випромінювання на організм людини, які
допустимі інтенсивності теплового опромінення працюючих, якими засобами та
заходами забезпечується захист від інфрачервоного опромінення?

53. Як впливають ультрафіолетові випромінювання на організм людини, які
допустимі інтенсивності ультрафіолетових випромінювань, якими засобами та заходами забезпечується захист від ультрафіолетового опромінення?

54. В чому полягає особливість лазерного випромінювання та в яких галузях
економіки використовується лазерна техніка?

55. Як впливає лазерне випромінювання на організм людини, які гранично
допустимі рівні лазерного випромінювання на робочих місцях?

56. Які заходи та засоби безпеки застосовуються для захисту від лазерного
випромінювання?

57. Які засоби індивідуального захисту використовуються на виробництві, як вони класифікуються? Дайте характеристику кожного виду ЗІЗ.

58. Перелічіть основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.

59. Перелічіть основні вимоги до виробничих будівель та споруд.

60. Перелічіть основні вимоги до водопостачання та каналізації.


Розділ З ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)