КОЛЬОРИ БЕЗПЕКИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОЛЬОРИ БЕЗПЕКИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІБезпека виконуваних робіт суттєво залежить від дохідливості, швидкості та точності сприйняття зорової інформації. На цьому грунтується широке використання на підприємствах кольорів безпеки та знаків безпеки праці, які відіграють роль закодованого носія відповідної інформації.

Колір безпеки — установлений колір, призначений для привернення уваги пра­цівника до окремих елементів виробничого обладнання і (або) будівельної конструкції, які можуть бути джерелами небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників, а також до засобів пожежогасіння і знаків безпеки. У нас, як і в багатьох країнах світу, прийняті наступні кольори безпеки: червоний, жовтий, зелений, синій. Для під­силення контрасту кольорів безпеки їх необхідно застосовувати на фоні контрастних кольорів (табл. 1.5). Контрастні кольори також слід використовувати для виконання символів і пояснювальних написів.

Таблиця 1.5 Основне змістове значення кольору безпеки та його контрастний колір

 

№ зп. Колір безпеки Основне змістове значення кольору безпеки Контрастний колір
Червоний Заборона, безпосередня небезпека, засіб пожежогасіння Білий
Жовтий Попередження, можлива небезпека Чорний
Зелений Припис, безпека Білий
Синій Вказівка, інформація Білий

Примітка: Контрастним кольором для білого є чорний, а для чорного — білий колір.

Червоний колір безпеки застосовується для заборонних знаків, позначення про­типожежних засобів та пристроїв вимкнення (в тому числі й аварійних), сигналь­них лампочок. Крім того, ним фарбують місце, обладнання та прилади, де може виник­нути вогненебезпечна чи аварійна ситуація.

Жовтий колір безпеки використовується для: попереджувальних знаків; елементів виробничого обладнання, що можуть бути джерелами небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників; постійних та непостійних огороджень; елементів будівельних конструкцій, що можуть спричинити отримання травм; елементів внутрішньо- та міжцехового транспорту, підіймально-транспортного обладнання і т. п. Для більшої помітності застосовують чергування жовтих та чорних смуг (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Приклади пофарбування елементів внутрішньозаводського транспорту (а) та будівельних конструкцій (б), які потребують уваги і можуть спричинити отримання травм

 

Зелений колір безпеки застосовують для приписувальних знаків, дверей та світ­лових табло (напис білою фарбою на зеленому фоні) евакуаційних і запасних вихо­дів, сигнальних лампочок.

Синій колір безпеки використовується у вказівних знаках.

Знаки безпеки праціподіляються на чотири групи:

— заборонні, які призначені для заборони певних дій у визначених місцях або приміщеннях (заборона користуватись відкритим вогнем, курити, входити чи прохо­дити, гасити водою і т. п.);

— попереджувальні, які призначені для попередження працівників про можли­ву небезпеку (електричний струм, легкозаймисту чи отруйну речовину, лазерне випромінювання тощо);

— приписувальні, які призначені для дозволу на певні дії працівників лише при виконанні конкретних вимог (припису) з охорони праці (обов'язкове застосування засобів захисту, виконання заходів щодо забезпечення безпеки праці), вимог пожежної безпеки;

— вказівні, які призначені для інформування про місце знаходження відповід­
них об'єктів та засобів (пункту медичної допомоги, пожежної охорони, вогнегасника, пожежного крану, пункту сповіщення про пожежу і т. п.).

Знаки безпеки праці кожної групи мають свою форму, розміри та колір. Приклади знаків безпеки усіх чотирьох груп наведені на четвертій сторінці об­кладинки.

Знаки безпеки праці встановлюються в місцях, перебування в яких пов'язано із можливою дією на працівників небезпечних і (або) шкідливих-виробничих чин­ників, а також на виробничому обладнанні, що є джерелом таких виробничих чинни­ків. Вони повинні контрастно виділятися на фоні, що їх оточує та знаходитися в полі зору людей, для яких вони призначені.

 

ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1 ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

1. Яке значення має охорона праці з соціальної та економічної точок зору?

2. Назвіть основні етапи розвитку охорони праці.

3. Зробіть попередні висновки про стан охорони праці в Україні та інших
країнах.

4. Дайте визначення та схарактеризуйте основні поняття в галузі охорони праці.

5. Що являє собою дисципліна «Основи охорони праці», яка її мета та завдання?
З яких розділів вона складається?

6. Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці?

7. Перелічіть основні положення Закону України «Про охорону праці».

8. Які основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

9. Які гарантії надані в законодавчому порядку щодо прав громадян на охоро­
ну праці?

10. Які пільги та компенсації надаються працівникам за важкі та шкідливі
умови праці?

11. Перелічіть найважливіші надбання Закону України «Про охорону праці».

12. Яким чином здійснюється в Україні соціальний захист потерпілих на вироб­
ництві?

13. Перелічіть основні положення Закону України «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій­
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

14. Які основні послуги та виплати здійснює Фонд соціального страхування від
нещасних випадків?

15. Яким чином здійснюється фінансування страхування від нещасного ви­
падку?

16. Перелічіть найважливіші надбання Закону щодо соціального страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

17. Сформулюйте основні положення законодавчих актів щодо охорони пра­
ці жінок.

18. Сформулюйте основні положення законодавчих актів щодо охорони праці
неповнолітніх.

19. Що являють собою державні нормативні акти про охорону праці та яким
чином здійснюється їх кодування?

20. Які нормативні акти про охорону праці діють у межах підприємства?

 

21. Які види відповідальності передбачені за порушення законодавства про
охорону праці?

22. Яким чином здійснюється міжнародне співробітництво у галузі охоро­
ни праці?

23. Які органи здійснюють державне управління охороною праці, в чому поля­
гають, їх повноваження?

24. Що являє собою система управління охороною праці (СУОП), як вона реа­
лізовується в межах підприємства?

25. Які основні функції та завдання управління охороною праці та яким чином
вони реалізовуються?

26. Сформулюйте основні положення щодо служби охорони праці.

27. Сформулюйте основні положення щодо комісії з питань охорони праці під­
приємства.

28. Як здійснюється навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу
та в процесі роботи, а також у закладах освіти?

29. Які існують види інструктажів з питань охорони праці; з ким, як та коли
вони проводяться та яким чином оформляються?

30. Який порядок проведення стажування та допуску працівників до роботи?

31. Які органи мають право здійснювати державний нагляд за охороною праці,
які їх основні повноваження та права?

32. Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці? Які їх основні обов'язки та права?

33. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на виробництві?

34. Як здійснюється розслідування та облік випадків виявлення хронічних про­
фесійних захворювань і отруєнь?

35. Як здійснюється розслідування та облік аварій?

36. Які існують методи аналізу виробничого травматизму та професійної захво­
рюваності? В чому полягає їх суть?

37. За якими основними показниками оцінюється рівень виробничого травматизму
та професійної захворюваності?

38. Які основні причини виробничого травматизму та професійної захворювано­
сті? Перелічіть найважливіші заходи щодо їх попередження?

39. Як можна визначити збитки пов'язані з виробничим травматизмом і захво­
рюваннями працівників?

40. Які кольори безпеки та знаки безпеки праці використовуються на виробни­
цтві? Наведіть конкретні приклади.


Розділ 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.005 с.)